212/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1999 do 03.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. septembra 1995
o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne prijímače
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje platenie koncesionárskych poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov (ďalej len „poplatok“), vyberanie poplatkov, ich vymáhanie a sankcie za omeškanie.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Rozhlasovým prijímačom alebo televíznym prijímačom (ďalej len „prijímač“) sa rozumie prevádzkyschopné telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu rozhlasových alebo televíznych programov šírených rozhlasovými alebo televíznymi vysielačmi.
(2)
Za prijímače podľa tohto zákona sa bez ohľadu na to, či umožňujú príjem a reprodukciu rozhlasových alebo televíznych programov, nepovažujú
a)
oznamovacie prijímače,
b)
telekomunikačné zariadenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a jeho výkonného orgánu štátnej správy používané výhradne na technickú kontrolu vysielania,
c)
telekomunikačné zariadenia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie používané výhradne na kontrolu vysielania,
d)
telekomunikačné zariadenia výhradne zaisťujúce bezpečnosť a prevádzku premávky,
e)
telekomunikačné zariadenia Slovenských telekomunikácií používané na technické zabezpečenie a kontrolu vysielania.
§ 3
Platiteľ poplatkov
(1)
Platiteľom poplatkov je fyzická osoba, ktorá prijímač vlastní, samostatne zárobkovo činná osoba,1a) ktorá prijímač eviduje v účtovníctve, a právnická osoba, ktorá prijímač eviduje v účtovníctve.
(2)
Ten, kto zaplatí poplatok za jeden prijímač, môže sám alebo s príslušníkmi svojej domácnosti používať viac prijímačov, a to v byte alebo mimo bytu.
(3)
Platiteľ poplatku je povinný zaplatiť poplatok za prijímač vyberateľovi poplatku vo výške ustanovenej týmto zákonom do 15. dňa v mesiaci.
(4)
Ak je platiteľ poplatku právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná fyzická osoba, je povinný platiť poplatok za každý prijímač.
(5)
Namiesto vlastníka prijímača je povinný platiť poplatok ten,
a)
kto vykonáva právo hospodárenia k prijímačom vo vlastníctve štátu,
b)
kto má prijímač na území Slovenskej republiky v držbe, ak tu vlastník nemá sídlo alebo trvalý pobyt.
(6)
Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po tom, ako platiteľ poplatku nadobudol prijímač a skončí sa posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikla povinnosť platiť poplatok.
(7)
Osoba, ktorá nemá povinnosť platiť poplatok podľa tohto zákona, preukáže túto skutočnosť vyberateľovi poplatkov čestným vyhlásením overeným podľa osobitných predpisov.1b)
(8)
Platiteľ poplatkov podľa odsekov 1 až 4 je povinný vyberateľovi poplatkov
a)
oznámiť vyberateľovi poplatkov do 15 dní vznik povinnosti platiť poplatok, a to aj v prípade, ak mu táto povinnosť vznikla opäť po predchádzajúcom uplatnení zániku povinnosti platiť poplatok, s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého bydliska; právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby presné označenie ich názvu, sídla, obchodného mena a identifikačného čísla,
b)
oznámiť do 30 dní zmenu trvalého bydliska, zmenu priezviska fyzických osôb, zmenu názvu, obchodného mena, sídla a identifikačného čísla právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.
(9)
Povinnosť platiť poplatok zaniká, ak sa prijímač zničí alebo je neopraviteľný, ak prijímač predá, daruje alebo zverí na dlhodobé používanie inej fyzickej osobe.
§ 4
Príjemca poplatkov
(1)
Príjemcom poplatku za rozhlasový prijímač je Slovenský rozhlas. Z poplatku podľa § 3 je vyberateľ poplatkov oprávnený zrážať zmluvne dohodnutú províziu.
(2)
Príjemcom poplatku za televízny prijímač je Slovenská televízia. Z poplatku podľa § 3 je vyberateľ poplatku oprávnený zrážať zmluvne dohodnutú províziu.
§ 4a
Sadzba poplatkov
(1)
Mesačná výška poplatku za používanie rozhlasových prijímačov pre fyzickú osobu je 30 Sk a televíznych prijímačov je 75 Sk.
(2)
Mesačná výška poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb je 30 Sk, za používanie televíznych prijímačov 75 Sk, a to za každý prijímač.
§ 5
Vyberateľ poplatkov
(1)
Vyberateľom poplatkov je právnická osoba na základe zmluvného vzťahu s príjemcom poplatkov.
(2)
Vzťahy medzi vyberateľom poplatkov, Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou najmä pri vymáhaní nezaplatených poplatkov, nedoplatkov a poplatkov z omeškania (§ 7 ods. 5, § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1) vrátane výšky provízie za vyberanie poplatkov sa zabezpečia zmluvne.
(3)
Vyberateľ poplatkov na účely tohto zákona vedie evidenciu platiteľov poplatkov. Právnické osoby, ktoré spravujú údaje z Evidencie mesačných záloh na odber elektrickej energie, sú povinné tieto údaje bezplatne poskytnúť vyberateľovi poplatkov na účely utvárania a pravidelnej aktualizácie evidencie platiteľov poplatkov. Takto získané osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov;1e) využívať ich môžu iba príjemcovia poplatkov.
§ 6
Oslobodenie od poplatkov
(1)
Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení:
a)
cudzinci, ak ich pobyt na území Slovenskej republiky nepresahuje tri mesiace v kalendárnom roku,
b)
pracovníci zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov, ak nie sú slovenskými štátnymi občanmi a ak je zaručená vzájomnosť,
c)
poberatelia dôchodku,1a) ak nežijú v spoločnej domácnosti1c) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
d)
ťažko zdravotne postihnutí občania.
(2)
Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení aj
a)
prevádzkovatelia rozhlasového vysielania alebo televízneho vysielania zo zákona a Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie,
b)
zariadenia sociálnych služieb alebo humanitárne zariadenia, zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, predškolské zariadenia, školy,2) zdravotnícke zariadenia s lôžkovými oddeleniami, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie.
(3)
Fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na oslobodenie od poplatkov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, preukáže to na tlačive vyberateľa poplatkov. K tlačivu priloží doklad potrebný na potvrdenie skutočnosti, ktorá je podľa odseku 1 dôvodom na oslobodenie od poplatkov.
§ 7
Kontrola platenia poplatkov
(1)
Kontrolu platenia poplatkov podľa tohto zákona vykonávajú podľa svojej pôsobnosti Slovenská televízia a Slovenský rozhlas (§ 5).
(2)
Každý platiteľ poplatku je povinný Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu na ich výzvu preukázať splnenie povinnosti platiť poplatok.
(3)
Každá fyzická osoba v Slovenskej republike a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú platiteľmi poplatkov, sú povinné vyberateľovi poplatkov na jeho výzvu preukázať dôvod oslobodenia od povinnosti platiť poplatok podľa § 6 alebo čestným vyhlásením s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov1b) preukázať skutočnosť, že nie sú vlastníkmi prijímačov alebo že nevykonávajú právo hospodárenia k prijímačom vo vlastníctve štátu.
(4)
Vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas majú právo vykonať jednorazové technické zameranie na zistenie prijímačov v domácnostiach fyzických osôb a v objektoch právnických osôb.
(5)
V prípade takého zistenia rozhlasového alebo televízneho prijímača u fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nezaplatila poplatok za prijímač, má vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas právo vymáhať nezaplatené poplatky podľa § 8 odo dňa zistenia.
§ 8
Vymáhanie nezaplatených poplatkov
(1)
Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3 a 8 alebo povinnosť podľa § 7 ods. 2 a 3, je v omeškaní so zaplatením poplatku.
(2)
Ak je platiteľ poplatku v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku (§ 3 ods. 3 a 6), vyberateľ poplatkov, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas písomne vyzve platiteľa na splnenie povinnosti podľa tohto zákona.
(3)
Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú vo výzve, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas po uplynutí určenej lehoty uplatní právo na úhradu nedoplatku na príslušnom súde.
§ 9
Poplatky z omeškania
(1)
Ak je platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou dlhšie ako dva mesiace a dodržal sa postup podľa § 8, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas požiada platiteľa o zaplatenie poplatku z omeškania.
(2)
Poplatok z omeškania podľa ods. 1 je 5 000 Sk u fyzických osôb a 15 000 Sk u právnických osôb za každý, aj len začatý mesiac omeškania, a to za každý prijímač, za ktorý je platiteľ v omeškaní s platbou.
(3)
Ak platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie (odsek 2), Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas môže uplatniť svoj nárok na súde.
(4)
Príjmy z poplatkov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o poplatky za používanie rozhlasového prijímača, a Slovenskej televízie, ak ide o poplatky za používanie televízneho prijímača.
§ 10
Použitie príjmov
Príjemcovia príjmov z koncesionárskych poplatkov za používanie prijímačov a poplatkov z omeškania uložených podľa tohto zákona sú povinní prednostne pokryť všetky náklady súvisiace s výrobou a šírením programov schválených v konkrétnej vysielacej štruktúre príslušnou Rozhlasovou radou alebo Radou Slovenskej televízie.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 7 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok v znení vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 76/1987 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 39/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 315/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 100/1991 Zb.
§ 11a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/1997 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov.
Čl. II
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 9 ods. 6 znie:
„(6)
Príjmy z koncesionárskych poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi6) sú príjmom prevádzkovateľa zo zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:
„6)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
1b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Zb. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 7 písm. a) 1., 2., 5. až 9. bod a § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
1e)
Zákon č. 52/1998 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.