212/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.1996 do 31.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. septembra 1995
o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne prijímače
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje platenie koncesionárskych poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov (ďalej len „poplatok“), vyberanie poplatkov, ich vymáhanie a sankcie za omeškanie.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Rozhlasovým prijímačom alebo televíznym prijímačom (ďalej len „prijímač“) sa rozumie prevádzkyschopné telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu rozhlasových alebo televíznych programov šírených rozhlasovými alebo televíznymi vysielačmi.
(2)
Za prijímače podľa tohto zákona sa bez ohľadu na to, či umožňujú príjem a reprodukciu rozhlasových alebo televíznych programov, nepovažujú
a)
účastnícke stanice rozhlasu po drôte,1)
b)
oznamovacie prijímače a iné prijímače na osobitné účely,
c)
telekomunikačné zariadenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a jeho výkonného orgánu štátnej správy používané výhradne na technickú kontrolu vysielania,
d)
telekomunikačné zariadenia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie používané výhradne na kontrolu vysielania,
e)
telekomunikačné zariadenia výhradne zaisťujúce bezpečnosť a prevádzku premávky,
f)
telekomunikačné zariadenia Slovenských telekomunikácií používané na technické zabezpečenie a kontrolu vysielania.
§ 3
Platiteľ poplatkov
(1)
Ten, kto prihlási do evidencie jeden prijímač, môže sám alebo s príslušníkmi svojej domácnosti používať viac prijímačov, a to v byte alebo mimo bytu.
(2)
Vlastník prijímača je povinný zaplatiť poplatok (ďalej len „platiteľ poplatku“) za prijímač vyberateľovi poplatku vo výške ustanovenej vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) do 15. dňa v mesiaci.
(3)
Ak je vlastník prijímača právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná fyzická osoba, je povinný platiť poplatok za každý prijímač.
(4)
Namiesto vlastníka prijímača je povinný platiť poplatok ten,
a)
kto vykonáva právo hospodárenia k prijímačom vo vlastníctve štátu,
b)
kto má prijímač na území Slovenskej republiky v držbe, ak tu vlastník nemá sídlo alebo trvalý pobyt.
(5)
Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po tom, ako platiteľ poplatku nadobudol prijímač.
(6)
Povinnosť platiť poplatok podľa tohto zákona sa skončí uplynutím mesiaca, v ktorom sa prijímač odhlásil a evidencia zrušila.
(7)
Platiteľ poplatkov podľa odsekov 1 až 4 je povinný vyberateľovi poplatkov
a)
prihlásiť do evidencie prijímač do 15 dní odo dňa, keď ho nadobudol, s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého bydliska; právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby presné označenie ich názvu, sídla, obchodného mena a identifikačného čísla,
b)
oznámiť do 30 dní zmenu trvalého bydliska, zmenu priezviska fyzických osôb, zmenu názvu, obchodného mena, sídla a identifikačného čísla právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.
(8)
Platiteľ poplatku je oprávnený odhlásiť z evidencie prijímač, ak sa zničí alebo je neopraviteľný, ak prijímač predá, daruje alebo zverí na dlhodobé používanie inej fyzickej osobe.
§ 4
Príjemca poplatkov
(1)
Príjemcom poplatku za rozhlasový prijímač je Slovenský rozhlas. Z poplatku podľa § 3 je vyberateľ poplatkov oprávnený zrážať zmluvne dohodnutú províziu regulovanú ministerstvom financií.
(2)
Príjemcom poplatku za televízny prijímač je Slovenská televízia. Z poplatku podľa § 3 je vyberateľ poplatku oprávnený zrážať zmluvne dohodnutú províziu regulovanú ministerstvom financií.
§ 5
Vyberateľ poplatkov
(1)
Vyberateľom poplatkov je právnická osoba na základe zmluvného vzťahu s príjemcom poplatkov.
(2)
Vzťahy medzi vyberateľom poplatkov, Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou vrátane výšky provízie za vyberanie poplatkov sa zabezpečia zmluvne.
§ 6
Oslobodenie od poplatkov
(1)
Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení:
a)
fyzická osoba, ak nejde o fyzickú osobu podľa § 3 ods. 3, a príslušníci jej domácnosti za všetky prijímače, ak táto osoba v cene nájmu iného prenajatého prijímača platí prenajímateľovi, ktorý je vlastníkom prijímača, i poplatok a túto skutočnosť preukáže vyberateľovi poplatkov (§ 7 zákona),
b)
cudzinci, ak ich pobyt na území Slovenskej republiky nepresahuje tri mesiace v kalendárnom roku,
c)
pracovníci Slovenského rozhlasu za rozhlasový prijímač a pracovníci Slovenskej televízie za televízny prijímač,
d)
pracovníci zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov, ak nie sú slovenskými štátnymi občanmi a ak je zaručená vzájomnosť,
e)
poberatelia dôchodku,1a) ak nežijú v spoločnej domácnosti1c) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
(2)
Od povinnosti platiť poplatky za druhý a každý ďalší prijímač sú oslobodení aj
a)
prevádzkovatelia rozhlasového alebo televízneho vysielania zo zákona,
b)
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitných predpisov vyrábajú, opravujú alebo predávajú prijímače. To sa nevzťahuje na prijímače, ktoré tieto osoby používajú pre vlastnú potrebu,
c)
zariadenia sociálnej alebo humanitárnej starostlivosti, predškolské zariadenia, školy,2) lôžkové oddelenia zdravotníckych zariadení, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie,
d)
Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
§ 7
Kontrola platenia poplatkov
(1)
Kontrolu platenia poplatkov podľa tohto zákona vykonáva vyberateľ poplatkov (§ 5).
(2)
Každý platiteľ poplatku je povinný vyberateľovi poplatkov na jeho výzvu preukázať splnenie povinnosti platiť poplatok.
(3)
Každá fyzická osoba v Slovenskej republike a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú evidované u vyberateľa poplatkov ako platitelia poplatkov, sú povinné vyberateľovi poplatkov na jeho výzvu preukázať dôvod oslobodenia od povinnosti platiť poplatok podľa § 6 alebo čestným vyhlásením preukázať skutočnosť, že nie sú vlastníkmi prijímačov alebo že nevykonávajú právo hospodárenia k prijímačom vo vlastníctve štátu.
(4)
Vyberateľ poplatkov má právo vykonať jednorazové technické zameranie na zistenie prijímačov v domácnostiach fyzických osôb a v objektoch právnických osôb.
(5)
V prípade takého zistenia rozhlasového alebo televízneho prijímača u fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá neprihlásila prijímač do evidencie, má vyberateľ poplatkov právo vymáhať nezaplatené poplatky podľa § 8 odo dňa zistenia.
§ 8
Vymáhanie nezaplatených poplatkov
(1)
Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 7 alebo povinnosť podľa § 7 ods. 2 a 3, je v omeškaní so zaplatením poplatku.
(2)
Ak je platiteľ poplatku v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku (§ 3 ods. 5), vyberateľ písomne vyzve platiteľa na splnenie povinnosti podľa tohto zákona.
(3)
Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú v prvej výzve vyberateľa poplatku do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy, vyberateľ poplatkov ho opätovne vyzve na splnenie označenej povinnosti.
(4)
Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú v druhej výzve, vyberateľ poplatku po uplynutí určenej lehoty uplatní právo na úhradu nedoplatku na príslušnom súde.
§ 9
Poplatky z omeškania
(1)
Ak je platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou dlhšie ako dva mesiace a dodržal sa postup podľa § 8, vyberateľ poplatku (§ 5 ods. 1) požiada platiteľa o zaplatenie poplatku z omeškania.
(2)
Poplatok z omeškania podľa ods. 1 je 5 000 Sk u fyzických osôb a 15 000 Sk u právnických osôb za každý, aj len začatý mesiac omeškania, a to za každý prijímač, za ktorý je platiteľ v omeškaní s platbou.
(3)
Ak platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie (odsek 2), vyberateľ poplatkov môže uplatniť svoj nárok na súde.
(4)
Príjmy z poplatkov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o poplatky za používanie rozhlasového prijímača, a Slovenskej televízie, ak ide o poplatky za používanie televízneho prijímača.
§ 10
Použitie príjmov
Príjemcovia príjmov z koncesionárskych poplatkov za používanie prijímačov a poplatkov z omeškania uložených podľa tohto zákona sú povinní prednostne pokryť všetky náklady súvisiace s výrobou a šírením programov schválených v konkrétnej vysielacej štruktúre príslušnou Rozhlasovou radou alebo Radou Slovenskej televízie.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 7 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok v znení vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 76/1987 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 39/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 315/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 100/1991 Zb.
Čl. II
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 9 ods. 6 znie:
„(6)
Príjmy z koncesionárskych poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi6) sú príjmom prevádzkovateľa zo zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:
„6)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 7 písm. a) 1., 2., 5. až 9. bod a § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.