206/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. septembra 1995 č. 7, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov-právnických osôb.
Týmto opatrením sa ustanovujú prípady, keď je tuzemec-právnická osoba povinný nadobudnuté prostriedky v cudzej mene ponúknuť devízovému miestu na kúpu za slovenskú menu.
Opatrenie nadobúda záväznosť 1. októbrom 1995.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.