205/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. septembra 1995 č. 6, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou.
Týmto opatrením sa ustanovuje kúpa peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou v úhrnnej hodnote 60 000 Sk za príslušný kalendárny rok a ustanovujú sa pravidlá pri kúpe peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou.
Opatrenie nadobúda záväznosť 1. októbrom 1995.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.