200/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

200
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. septembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) bode 1 sa slová „psychoterapeutov a“ nahrádzajú slovami „psychológov a psychoterapeutov,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.“.
2.
V prílohe č. 2 zákona v SKUPINE 213 – Stavebníctvo v stĺpci 1 Živnosť sa slová „Projektová činnosť v investičnej výstavbe“ nahrádzajú slovami
„Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
Projektovanie stavieb
Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Výkon činnosti stavebného dozoru
Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb“.
V stĺpci 2 Preukaz spôsobilosti sa slová „oprávnenie na projektovú činnosť (preukaz osobitnej spôsobilosti) alebo vysokoškolské lesnícke vzdelanie“ nahrádzajú slovami „preukaz o odbornej spôsobilosti“.
V stĺpci 3 Poznámka sa slová „§ 2 a 5 vyhl. č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“.
3.
V prílohe č. 2 zákona v SKUPINE 214 – Ostatné sa v stĺpci 1 Živnosť vypúšťajú slová „Psychologické služby neklinického charakteru“ a v stĺpci 2 Preukaz spôsobilosti slová „vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a 5 rokov praxe v odbore“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.