199/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 33 sa vkladá nový § 33a, ktorý znie:
㤠33a
(1)
Územné rozhodnutie nevyžadujú
a)
líniové stavby podľa § 139 ods. 3 tohto zákona, ktorých podmienky na umiestnenie sa podrobne riešia schváleným územným plánom zóny alebo územným projektom zóny,
b)
stavebné úpravy a udržiavacie práce,
c)
drobné stavby,
d)
stavby umiestňované v uzavretých priestoroch a zariadeniach vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov, v uzavretých priestoroch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie priestoru alebo zariadenia.“.
2.
V § 36 ods. 3 v prvej vete sa za slovom „konania“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „inak stavebný úrad nemusí na ne prihliadnuť.“. Na konci odseku sa pripája táto veta:
„Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.“.
3.
V § 40 ods. 1 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť,“.
4.
V § 58 ods. 2 znie:
„(2)
Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.“.
5.
V § 61 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta a na konci odseku sa pripája táto veta:
„Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.“.
6.
V § 62 ods. 1 písm. d) sa na konci pripája nová veta, ktorá znie:
„V prípade, ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní podľa osobitných predpisov,4b) stavebník to oznámi stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:
„4b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z.,
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.
7.
V § 108 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „podľa tohto zákona“ a na konci odseku sa dopĺňajú nové písmená f) až n), ktoré znejú:
„f)
výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov,10e)
g)
výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny podľa osobitných predpisov,10c)
h)
výstavbu plynárenských zariadení podľa osobitných predpisov,10d)
i)
výstavbu vojenských objektov a vojenských priestorov osobitného určenia podľa osobitných predpisov,10b)
j)
účely dobývania ložísk nerastov podľa osobitných predpisov,10f)
k)
výstavbu alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa osobitných predpisov,10g)
l)
stavby dráh, ako aj na výkon činností v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podľa osobitných predpisov,10h)
m)
zachovanie a riadne užívanie kultúrnej pamiatky podľa osobitných predpisov,10i)
n)
výstavbu potrubí pre pohonné látky a ropu podľa osobitných predpisov.10j)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b) až 10j) znejú:
„10b)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch,
zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení zákona č. 101/1964 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.,
vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany v znení vládneho nariadenia č. 44/1963 Zb.
10c)
Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
10d)
Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v znení zákona č. 64/1962 Zb. a zákona č. 174/1968 Zb.
10e)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. (úplné znenie č. 55/1984 Zb.).
10f)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.,
zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z.
10g)
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z. z.
10h)
Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. a zákona č. 230/1992 Zb.
10i)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z.
10j)
Vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu.“.
8.
V § 126 ods. 4 znie:
„(4)
Dotknutý orgán štátnej správy môže v stanovisku v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitných predpisov12a) uviesť, že jeho stanoviskom sa nahrádza aj jeho vyjadrenie alebo stanovisko k posudzovanému zámeru v konaní, ktoré nasleduje podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a) znie:
„12a)
§ 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“.
9.
§ 139 vrátane nadpisu znie:
㤠139
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie
a)
užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,13)
b)
právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,13a)
c)
právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.13b)
(2)
Ak sa v tomto zákone používa pojem
a)
„stavba“, rozumie sa tým aj jej časť,
b)
„vlastník“, rozumie sa tým podľa povahy veci aj správca majetku štátu,14)
c)
„susedné pozemky a stavby na nich“, rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania podľa tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch.
(3)
Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä
a)
ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
b)
diaľnice, cesty a miestne komunikácie,
c)
stavby dráh,
d)
podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,
e)
vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
f)
vedenia jednotnej telekomunikačnej siete,
g)
letiská,
h)
prístavy.
(4)
V prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu podľa odseku 3 alebo o jej súčasť, rozhodne orgán štátnej správy príslušný na jej povolenie.
(5)
Ak sa v tomto zákone používa pojem „organizácia“ alebo „socialistická organizácia“, rozumejú sa tým fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov15) a právnické osoby.
(6)
Ak sa v tomto zákone uvádza pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy a národných výborov, rozumie sa tým pôsobnosť príslušných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a obcí podľa osobitných predpisov.16)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13), 13a), 13b), 14), 15) a 16) znejú:
„13)
Obchodný zákonník.
Občiansky zákonník.
13a)
§ 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
13b)
Napríklad zákon č. 79/1957 Zb.,
zákon č. 67/1960 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 138/1973 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
15)
Obchodný zákonník,
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.).
16)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.“.
10.
V § 141 ods. 4 a 5 znejú:
„(4)
Vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky
a)
zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov, ku ktorým mali právo hospodárenia k 24. novembru 1990 národné výbory a ktoré prešli do vlastníctva obcí podľa osobitného predpisu17) a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať obec, na ktorú prešlo vlastníctvo k stavbe,17) najneskôr 31. decembra 2000,
b)
zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov a vymedzenými v osobitných predpisoch,17a) ktoré boli pred 1. októbrom 1995 vo vlastníctve štátu a pri ktorých dosiaľ nedošlo k majetkovoprávnemu vysporiadaniu; návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať v mene štátu príslušný správca stavby17b) najneskôr do 31. decembra 2000,
c)
v uzavretom priestore výstaviska určeného na konanie medzinárodných výstav so zameraním na poľnohospodárstvo, ktoré bolo zriadené na základe povolenia do 31. decembra 1989; návrh na vyvlastnenie môže podať v mene štátu príslušný správca tohto výstaviska17b) najneskôr do 31. decembra 2000.
(5)
Náhrady za vyvlastnenie pozemkov zastavaných stavbami podľa odseku 4 sa ustanovujú
a) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 20 Sk/m2,
b) v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovcl, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach 15 Sk/m2,
c) v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine 10 Sk/m2,
d) v obciach s počtom nad 15 000 obyvateľov 8 Sk/m2,
e) v obciach s počtom nad 2 000 obyvateľov 6 Sk/m2,
f) v ostatných obciach 4 Sk/m2.".“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17), 17a) a 17b) znejú:
„17)
§ 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
17a)
Napríklad zákon č. 169/1949 Zb.,
§ 27 ods. 1 a 2 zákona č. 79/1957 Zb.,
§ 25 zákona č. 40/1961 Zb.,
§ 17 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 27/1984 Zb.,
§ 37 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb.,
§ 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 44/1988 Zb.,
§ 28 zákona č. 51/1964 Zb.,
§ 15 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.,
§ 2 vládneho nariadenia č. 29/1959 Zb.,
vládne nariadenie č. 42/1961 Zb.
17b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.,
zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.