197/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1995 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. septembra 1995,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zamestnanosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b); zároveň sa zrušuje označovanie písmenami.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
3.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely tohto zákona je príslušným územným orgánom práce pre cudzinca, ktorému bolo priznané postavenie utečenca, územný orgán práce, v ktorého obvode má miesto pobytu.“.
5.
§ 7 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2b) a 2c) znie:
㤠7
(1)
Občan, ktorý nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ani nevykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti, nie je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným ani členom družstva odmeňovaným za prácu formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov2b) považuje za príjem zo závislej činnosti, neprevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť alebo činnosť spolupracujúcej osoby,2c) ani sa nepripravuje sústavne na povolanie a osobne sa na územnom orgáne práce (§ 4 ods. 2) uchádza na základe písomnej žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „uchádzač o zamestnanie“) odo dňa podania tejto žiadosti. Ak taký občan požiadal o sprostredkovanie vhodného zamestnania najneskôr do troch pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania.
(2)
Uchádzač o zamestnanie je povinný poskytovať územnému orgánu práce na jeho vyzvanie potrebnú súčinnosť pri sprostredkovaní zamestnania alebo pri rekvalifikácii.
(3)
Uchádzač o zamestnanie sa vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom
a)
nástupu do zamestnania alebo začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
nástupu na sústavnú prípravu na budúce povolanie,
c)
nástupu na vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo civilnú službu,
d)
nástupu na výkon trestu odňatia slobody,
e)
vzatia do väzby,
f)
požiadania o vyradenie z evidencie,
g)
úmrtia.
(4)
Uchádzač o zamestnanie sa vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak bez vážneho dôvodu odmietne nastúpiť do vhodného zamestnania vrátane verejnoprospešnej práce alebo na rekvalifikáciu potrebnú na získanie vhodného zamestnania, alebo ak marí potrebnú súčinnosť s územným orgánom práce pri sprostredkovaní zamestnania alebo pri rekvalifikácii; v takých prípadoch bude znovu zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie.
2b)
§ 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.“.
6.
Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:
㤠7a
(1)
Za sústavnú prípravu občana na povolanie sa považuje štúdium na stredných školách a vysokých školách19) s výnimkou kombinovaného štúdia a štúdia popri zamestnaní.
(2)
Sústavná príprava občana na povolanie podľa odseku 1 sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka školy; u študentov vysokých škôl sa začína dňom zápisu na vysokú školu. Ak žiak (študent) začal plniť študijné povinnosti pred týmto dňom, začína sa jeho sústavná príprava na povolanie dňom, keď začal tieto povinnosti plniť. Sústavná príprava občana na budúce povolanie sa končí ukončením posledného ročníka školy.
(3)
Za sústavnú prípravu občana na povolanie sa považuje aj
a)
doba od skončenia jedného školského roka do začatia nasledujúceho školského roka, ak občan pokračuje bez prerušenia v ďalšom štúdiu,
b)
iné štúdium alebo výučba, ak sú podľa vyjadrenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na školách uvedených v odseku 1.
(4)
Za sústavnú prípravu občana na povolanie sa považujú aj opakované ročníky štúdia. Za sústavnú prípravu občana na povolanie sa však nepovažuje doba, po ktorú sa štúdium prerušilo.“.
7.
§ 13 ods. 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 20) a 20a) znie:
„(2)
Ako doba zamestnania sa na účely tohto zákona považuje aj doba
a)
prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti alebo činnosti spolupracujúcej osoby,
b)
prípravy na povolanie uvedená v § 7a vrátane doby prípravy na povolanie vykonávanej u občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou20),
c)
poberania invalidného dôchodku,
d)
vojenskej základnej (náhradnej) služby alebo civilnej služby,
e)
osobnej starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa, ktoré vyžadovalo mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, ak nebolo umiestnené v ústave pre také deti,
f)
osobnej starostlivosti o blízku osobu,20a) ktorá bola prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení,
g)
starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky, ak sa v tejto dobe pracovný pomer skončil z dôvodov ustanovených v § 46 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
h)
zárobkovej činnosti v cudzine, ktorú vykonával občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
20)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 285/1992 Zb. o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/1994 Z. z.
20a)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
8.
§ 14 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
ukončil posledné zamestnanie bez vážnych dôvodov alebo s ním bolo toto zamestnanie ukončené z dôvodov ustanovených v § 46 ods. 1 písm. f) alebo § 53 Zákonníka práce alebo pre neuspokojivé pracovné výsledky podľa § 46 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce; dôvody skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa neskúmajú.“.
Doterajšie písmeno f) sa vypúšťa.
9.
V § 15 ods. 1 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 4“.
10.
V § 15 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1 písm. c)“.
11.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Hmotné zabezpečenie sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie podľa veku, ktorý dovŕši do konca príslušného kalendárneho roka, a to po dobu
a)
šiestich mesiacov od 15 rokov veku,
b)
ôsmich mesiacov od 30 rokov veku,
c)
deviatich mesiacov od 45 rokov veku,
d)
dvanástich mesiacov od 50 rokov veku
(ďalej len „podporná doba“), ak ďalej nie je ustanovené inak. Vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 7 ods. 3 a 4 sa končí plynutie podpornej doby s výnimkou zamestnania podľa § 16 ods. 6.
(2)
Hmotné zabezpečenie sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie aj v prípade vzniku pracovnej neschopnosti po uplynutí ochrannej lehoty zo zamestnania ustanovenej v predpisoch o nemocenskom poistení (zabezpečení), keď mu neprislúcha nemocenské. Ak tento uchádzač o zamestnanie preukáže, že mal v čase pracovnej neschopnosti vyššie náklady spojené s chorobou alebo úrazom, môže sa mu hmotné zabezpečenie zvýšiť až do výšky nemocenského, ktoré by mu inak patrilo podľa predpisov o nemocenskom poistení (zabezpečení) z jeho posledného zamestnania.
(3)
Do podpornej doby sa nezapočítava doba, po ktorú
a)
sa uchádzačovi o zamestnanie poskytovalo hmotné zabezpečenie podľa odseku 2,
b)
bol uchádzač o zamestnanie hmotne zabezpečený peňažnými dávkami nemocenského poistenia (zabezpečenia) nahrádzajúcimi ušlú mzdu (zárobok) a z tohto dôvodu sa mu podľa § 14 ods. 1 písm. b) hmotné zabezpečenie neposkytovalo.
(4)
Do podpornej doby sa započítava doba, po ktorú sa uchádzačovi o zamestnanie podľa § 14 ods. 1 písm. c) a ods. 2 hmotné zabezpečenie neposkytovalo.
(5)
Hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie, ktorému nevznikol nárok na hmotné zabezpečenie podľa tohto zákona, a hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie po uplynutí podpornej doby sa spravuje predpismi o sociálnom zabezpečení.9)
(6)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý prijal zamestnanie počas plynutia podpornej doby a toto zamestnanie trvalo kratšiu dobu ako šesť mesiacov, poskytuje sa hmotné zabezpečenie po zostávajúcu podpornú dobu vo výške určenej v rozhodnutí o priznaní hmotného zabezpečenia pred prijatím takého zamestnania.
(7)
Uchádzačovi o zamestnanie po uplynutí podpornej doby patrí opäť hmotné zabezpečenie podľa tohto zákona, len ak po tejto dobe nastúpil do zamestnania a spĺňa podmienku celkovej doby zamestnania, ktorá je na účely opätovného poskytovania hmotného zabezpečenia šesť mesiacov.“.
12.
§ 17 ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 22a) znie:
„(1)
Hmotné zabezpečenie sa určí z priemerného mesačného čistého zárobku, ktorý uchádzač o zamestnanie dosiahol v poslednom zamestnaní, alebo z posledného vymeriavacieho základu,22a) a to vo výške 60 % tohto zárobku alebo vymeriavacieho základu po dobu prvých troch mesiacov a po zostávajúcu podpornú dobu vo výške 50 % tohto zárobku alebo vymeriavacieho základu.
22a)
§ 18 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 17 ods. 3 sa slová „podľa § 13 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 2 písm. b) až f)“.
14.
V § 17 sa vypúšťajú odseky 4, 5 a 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 4 a 5.
15.
§ 17 ods. 4 znie:
„(4)
Hmotné zabezpečenie určené podľa odsekov 1 až 3 sa poskytuje najviac do sumy zodpovedajúcej 1,5-násobku výšky minimálnej mzdy.23)“.
16.
§ 17a sa vypúšťa.
17.
V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
18.
V § 18 ods. 3 sa za slová „podľa § 46 ods. 1 písm. f)“ vkladá čiarka a slová „pre neuspokojivé pracovné výsledky podľa § 46 ods. 1 písm. e)“.
19.
V § 20 ods. 1 sa slová „včas, spravidla“ nahrádzajú slovom „najneskôr“.
20.
Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý zabezpečuje prepravu svojich zamestnancov na výkon práce mimo okresu, v ktorom má sídlo, môže územný orgán práce na základe dohody poskytnúť príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s touto prepravou. Príspevok možno poskytnúť až do výšky skutočných nákladov na prepravu a najdlhšie na dobu šiestich mesiacov.
(2)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
počet zamestnancov,
b)
dobu výkonu práce mimo okresu, v ktorom má zamestnávateľ sídlo,
c)
výšku príspevku zamestnávateľovi.“.
21.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou je občan, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku alebo je uznaný za čiastočne invalidného, aj keď mu nevznikol nárok na čiastočný invalidný dôchodok, a občan, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podstatne obmedzenú možnosť prípravy na povolanie.
(2)
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím je invalidný občan, ktorý je schopný vykonávať sústavné zamestnanie iba za celkom mimoriadnych podmienok, a občan, ktorý sa môže pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pripravovať na povolanie iba za celkom mimoriadnych podmienok.
(3)
Na občanov starších ako 65 rokov sa ustanovenia odsekov 1 a 2 nevzťahujú.“.
22.
§ 22 znie:
㤠22
Právnickým osobám a fyzickým osobám môže príslušný územný orgán práce poskytnúť príspevky na zriadenie chránených dielní a chránených pracovísk, ak ich zriaďujú po dohode s územným orgánom práce. Na takto zriadené chránené dielne a chránené pracoviská poskytuje územný orgán práce príspevok na ich prevádzku. Občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, môže príslušný územný orgán práce poskytnúť príspevok na vybavenie prostriedkami nevyhnutnými na výkon pracovnej činnosti.“.
23.
§ 23 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 12) znie:
㤠23
Pracovná rehabilitácia
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou sa poskytuje pracovná rehabilitácia ako súvislá starostlivosť smerujúca k tomu, aby mohli získať vhodné zamestnanie alebo v takom zamestnaní zotrvať; zahŕňa poradenstvo pre voľbu povolania a poradenstvo pre pracovné uplatnenie,12) sprostredkovanie zamestnania a vytváranie vhodných podmienok na výkon zamestnania. Pracovná rehabilitácia sa môže vykonávať u zamestnávateľov alebo v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu.
12)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/1993 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce.“.
24.
Za § 23 sa vkladajú nové § 23a, 23b a 23c, ktoré vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 12a) a 12b) znejú:
㤠23a
Príprava na pracovné uplatnenie
(1)
Príprava na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa vykonáva najmä so zreteľom na ich zdravotný stav. Zahŕňa prípravu na povolanie podľa osobitného predpisu,12a) zaškolenie a prípravu na prácu.
(2)
Zaškoľovaním na účely tohto zákona sa rozumie umožnenie získať vedomosti a zručnosti požadované pre jednotlivé povolania občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí nie sú schopní podrobiť sa príprave na povolanie, prípadne u ktorých tento spôsob prípravy nie je potrebný; končí sa spravidla skúškou.
(3)
Prípravou na prácu občana so zmenenou pracovnou schopnosťou sa na účely tohto zákona rozumie osobitná príprava umožňujúca postupné prispôsobovanie na výkon práce.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva prípravu na prácu podľa osobitného predpisu,12b) uhrádza náklady spojené s prípravou vlastných zamestnancov. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba poskytne prípravu na prácu zamestnancom na základe dohody s inou organizáciou, uhradí náklady spojené s ich prípravou táto organizácia. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba poskytne prípravu na prácu uchádzačom o zamestnanie alebo zamestnaným občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou na základe dohody s príslušným územným orgánom práce, uhradí náklady príslušný územný orgán práce v dohodnutej výške.
(5)
Príslušný územný orgán práce právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá podľa jeho odporúčania prijala, prípadne previedla občana so zmenenou pracovnou schopnosťou na inú prácu a zaškoľuje ho, môže na jeho zaškolenie poskytnúť príspevok v sume 1 000 Sk, ak doba zaškolenia nepresahovala štyri týždne, 2 000 Sk, ak doba zaškolenia nepresahovala 8 týždňov, a 3 000 Sk, ak doba zaškolenia presahovala 8 týždňov.
§ 23b
Chránená dielňa a chránené pracovisko
(1)
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím a pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje príprava na prácu, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie. Ostatní zamestnanci môžu v chránenej dielni a na chránenom pracovisku vykonávať len také pracovné činnosti, ktoré nemožno zabezpečiť občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou.
(2)
V chránenej dielni a na chránenom pracovisku sa pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobujú zdravotnému stavu zamestnancov.
§ 23c
Podpora po dobu zaškoľovania a po dobu prípravy na prácu
(1)
Podpora po dobu zaškoľovania a po dobu prípravy na prácu (ďalej len „podpora“) patrí občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý sa v rámci pracovnej rehabilitácie pripravuje na získanie alebo zachovanie vhodného zamestnania zaškolením alebo prípravou na prácu na základe dohody s príslušným územným orgánom práce a po dobu zaškoľovania alebo prípravy na prácu nepoberá mzdu alebo hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie.
(2)
Občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou patrí počas zaškoľovania alebo prípravy na prácu podpora vo výške určenej podľa mzdových (platových) predpisov v závislosti od činnosti, ktorú bude vykonávať po zaškolení alebo po príprave na prácu.
(3)
Po dobu dočasnej pracovnej neschopnosti sa podpora neposkytuje.
(4)
Finančné prostriedky na výplatu podpory poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prípravu na prácu, na základe písomnej dohody príslušný územný orgán práce; podporu vypláca právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prípravu na prácu.
12a)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 3 ods. 3 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 285/1992 Zb. o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/1994 Z. z.“.
25.
§ 24 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu ich kvalifikácie v čase ich zamestnávania,“.
26.
V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zamestnávateľ, ktorý na voľné pracovné miesto vyhradené pre občana so zmenenou pracovnou schopnosťou neprijal občana, ktorého odporučil na prijatie príslušný územný orgán práce, a pritom nenapĺňa povinný podiel počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte svojich zamestnancov, je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet fondu zamestnanosti, ktorý spravuje okresný úrad práce, za každého neprijatého občana
a)
so zmenenou pracovnou schopnosťou odvod vo výške 6-násobku mesačnej minimálnej mzdy,23)
b)
so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím odvod vo výške 12-násobku mesačnej minimálnej mzdy.23)“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „najviac 9 mesiacov“ nahrádzajú slovami „najviac 12 mesiacov“.
2.
§ 6 sa vypúšťa.
3.
§ 8 ods. 2 znie:
„(2)
Zamestnanci štátnych orgánov práce poverení vykonávaním kontroly sú oprávnení vstupovať do objektov a zariadení súvisiacich s činnosťou zamestnávateľov a s činnosťou samostatne zárobkovo činných osôb, požadovať od príslušných zamestnancov a od samostatne zárobkovo činných osôb predloženie potrebných dokladov, informácií a vysvetlení v lehotách na to určených, ich účasť na prerokúvaní výsledkov kontroly a ďalšiu súčinnosť potrebnú na vytvorenie podmienok na nerušené a rýchle vykonanie kontroly.“.
4.
V § 8 ods. 3 sa slovo „zamestnancov“ vypúšťa, za slovo „zamestnávateľa“ sa vkladajú slová „a od samostatne zárobkovo činnej osoby“ a vypúšťajú sa slová „a predloženie správy o prijatých opatreniach“.
5.
V § 8 ods. 4 sa slová „Zamestnancom zamestnávateľa“ nahrádzajú slovami „Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám“.
6.
V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Okresné a obvodné úrady práce sú rozpočtovými organizáciami.“.
7.
V § 11 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a zabezpečuje ich realizáciu,“.
8.
§ 11 písm. b) znie:
„b)
zriaďuje zariadenia s celoštátnou pôsobnosťou na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“.
9.
V § 11 písm. g) sa vypúšťa bod 1; zároveň sa zrušuje číslovanie bodov.
10.
V § 11 písm. ch) sa slová „podľa § 9“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 a 9,“.
11.
V § 11a písm. ch) sa vypúšťajú slová „špecializované strediská a“ a za slovo „okresov“ sa vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo s celoštátnou pôsobnosťou,“.
12.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa za slovo „realizuje“ vkladajú slová „v spolupráci s príslušným orgánom fondu“.
13.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „s príslušnými štátnymi orgánmi“ nahrádzajú slovami „so zamestnávateľmi a orgánmi samosprávy“.
14.
V § 12 ods. 1 písm. e) v časti vety za bodkočiarkou sa za slová „spolupracuje pritom s“ vkladá slovo „príslušnými“.
15.
§ 12 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
uzaviera dohody o poskytovaní príspevkov na aktívnu politiku zamestnanosti a poskytuje tieto príspevky,“.
16.
§ 12 ods. 1 písm. ch) bod 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 15a) znie:
„2.
dávky nemocenského poistenia, prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti uchádzačom o zamestnanie podľa osobitných predpisov,15a).
15a)
§ 32 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.“.
17.
§ 12 ods. 1 písm. m) znie:
„m)
predkladá správnemu výboru fondu návrh na rozpočet fondu na príslušný kalendárny rok a návrhy na použitie prostriedkov fondu na príslušný štvrťrok,“.
18.
§ 12 ods. 1 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
predkladá správnemu výboru fondu návrhy na poskytnutie príspevkov na aktívnu politiku zamestnanosti,
o)
predkladá predstavenstvu fondu na prerokovanie návrhy na použitie prostriedkov fondu podľa písmen m) a n) v prípadoch, ak nesúhlasí s uznesením správneho výboru fondu k týmto návrhom.“.
19.
§ 13 písm. e) bod 4 znie:
„4.
o vydaní povolenia na zamestnanie cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti,“.
20.
§ 13 písm. e) sa dopĺňa bodom 6, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18a) znie:
„6.
o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti uchádzačom o zamestnanie podľa osobitného predpisu,18a).
18a)
§ 10 ods. 4 písm. a) bod 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.“.
21.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „strediská a ďalšie“.
22.
§ 14 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
uzaviera dohody o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu po dobu zaškoľovania a po dobu prípravy na prácu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, dohody o poskytnutí príspevkov na zaškolenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a poskytuje finančné prostriedky na tieto podpory a príspevky,“.
23.
§ 14 ods. 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
uzaviera dohody o poskytnutí príspevkov na zriadenie a prevádzku chránených dielní a chránených pracovísk.21)“.
24.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „výcvikové strediská a“ a slová „strediskách a“.
25.
V § 14 ods. 2 písm. f) bod 1 sa slová „do zamestnania“ nahrádzajú slovami „na voľné pracovné miesto“.
26.
§ 14 ods. 2 písm. f) sa dopĺňa bodom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23a) znie:
„3.
o povinnosti odviesť na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce, odvod podľa osobitného predpisu,23a).
23a)
§ 24 ods. 3 zákona č. 1/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.“.
27.
§ 15a sa vypúšťa.
28.
V § 17 ods. 1 sa slová „§ 11 písm. ch)“ nahrádzajú slovami „§ 11 písm. h)“, za slovami „§ 13 písm. e)“ sa vypúšťa čiarka a slová „§ 14 ods. 1 písm. f)“.
29.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c); zároveň sa zrušuje označovanie písmenami.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pritom spolupracuje najmä s príslušnou organizáciou obcí a miest.“.
2.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä
a)
prerokúvať návrh rozpočtu príjmov a výdavkov fondu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
b)
predkladať vláde Slovenskej republiky na schválenie správu o hospodárení vrátane ročnej účtovnej závierky a rozpočet príjmov a výdavkov fondu,
c)
schvaľovať rozpis rozpočtu fondu na jednotlivé štvrťroky pre okresné úrady práce,
d)
schvaľovať najneskôr do 30. apríla výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci kalendárny rok,
e)
prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,
f)
predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy opatrení v oblasti politiky zamestnanosti,
g)
schvaľovať štatút fondu,
h)
schvaľovať organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok a pravidlá financovania a hospodárenia fondu,
i)
schvaľovať rokovací poriadok predstavenstva, dozornej rady a správneho výboru,
j)
vymenúvať a odvolávať riaditeľa fondu a revízorov účtov fondu.“.
3.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Schôdzu predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený podpredseda predstavenstva. Na schôdzi predstavenstva sa zúčastňuje riaditeľ fondu a generálny riaditeľ Správy služieb zamestnanosti s hlasom poradným. Účasť riaditeľa fondu a generálneho riaditeľa Správy služieb zamestnanosti na schôdzi predstavenstva je nezastupiteľná.“.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 6 ods. 4 druhá veta znie: „Na prijatie uznesenia sa vyžaduje, aby bolo schválené väčšinou prítomných členov zastupujúcich každý subjekt v predstavenstve.“.
6.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája tento text: „a predkladať predstavenstvu návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,“.
7.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
8.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: „na príslušný kalendárny rok,“.
9.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: „v príslušnom rozpočtovom období,“.
10.
§ 8 ods. 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
schvaľovať návrhy na poskytnutie príspevkov na aktívnu politiku zamestnanosti predložené okresným úradom práce.“.
11.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na schôdzi správneho výboru sa zúčastňuje riaditeľ okresného úradu práce s hlasom poradným.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
12.
V § 8 ods. 3 druhá veta znie: „Na prijatie uznesenia sa vyžaduje, aby bolo schválené väčšinou prítomných členov zastupujúcich každý subjekt v správnom výbore.“.
13.
Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Členovia orgánov fondu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie.“.
14.
V § 12 písm. b) sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6.
poskytnutie príspevku zamestnávateľovi na úhradu nákladov súvisiacich s prepravou zamestnancov podľa osobitného predpisu,6a).
Doterajší bod 6 sa označuje ako bod 7.
6a)
§ 20a ods. 1 a 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.“.
15.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Odvody za neprijatie občana so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím na voľné pracovné miesto sú pripočítateľnou položkou k rozpočtovým výdavkom na financovanie aktívnej politiky zamestnanosti a použijú sa na podporu pracovného uplatnenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím predovšetkým v tom okrese, z ktorého boli do fondu odvedené.
(3)
Finančné prostriedky získané z odvodov podľa odseku 2 sa účtovne sledujú oddelene.“.
16.
§ 14 ods. 1 písm. b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8) znie:
„b)
samostatne zárobkovo činné osoby prevádzkujúce samostatnú zárobkovú činnosť a spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb8) (ďalej len „spolupracujúce osoby“),.
8)
§ 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.“.
17.
§ 14 ods. 3 znie:
„(3)
Právnické a fyzické osoby uvedené v odseku 1 sú povinné platiť príspevok s výnimkou obdobia, počas ktorého
a)
osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) boli uznané za dočasne práceneschopné na výkon pracovnej činnosti, bola im poskytovaná peňažná pomoc v materstve alebo rodičovský príspevok; to neplatí, ak rodičovský príspevok poberá rodič slobodný, ovdovený, rozvedený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý, ktorý nežije s druhom a je zárobkovo činný,
b)
zamestnanec ošetruje člena rodiny,
c)
osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) vykonávali vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo inú službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu,
d)
zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy.“.
18.
V § 14 sa vypúšťa odsek 4.
19.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Vymedzenie pojmov
(1)
Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo ak vykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti. Za zamestnanca na účely tohto zákona sa považuje aj spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti.10)
(2)
Zamestnávateľom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má svoje sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo na základe dohody o pracovnej činnosti. Zamestnávateľom spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a členov družstiev sa na účely tohto zákona rozumejú spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá, ktoré plnia voči týmto osobám povinnosti zamestnávateľov.
(3)
Spolupracujúce osoby sa na účely poskytovania hmotného zabezpečenia posudzujú ako samostatne zárobkovo činné osoby.“.
20.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Vymeriavacím základom u zamestnanca je príjem za vykonanú prácu9a) dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitných predpisov.10) Vymeriavacím základom podľa prvej vety je aj príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní, ktorý nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb len preto, že to ustanovujú predpisy o zamedzení dvojakého zdanenia. Príjmom podľa tohto zákona je aj náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov,10a) náhrada mzdy za stratu na služobnom príjme po skončení neschopnosti na službu10b) a náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti patriaca za pracovný úraz alebo chorobu z povolania.10c)
(2)
Vymeriavacím základom u spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a u členov družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti,10) je tento príjem.
(3)
Vymeriavacím základom u zamestnávateľa je suma zodpovedajúca úhrnu vymeriavacích základov všetkých zamestnancov podľa odseku 1.
(4)
Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb11) dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v priebehu ktorého došlo k začatiu prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti po prvom dni tohto mesiaca, sa neprihliada. Druhá veta odseku 1 tu platí obdobne. Takto zistený vymeriavací základ sa použije od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba začala prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v kalendárnom roku, vymeriavacím základom je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(6)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba prevádzkovala samostatnú zárobkovú činnosť po dobu kratšiu ako šesť kalendárnych mesiacov v rozhodujúcom období, vymeriavacím základom je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(7)
Vymeriavacím základom u občanov uvedených v § 14 ods. 1 písm. c) je nimi určená suma.
(8)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1, 2, 4 až 7 nesmie byť nižší, ako je výška minimálnej mzdy12) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí. Vymeriavací základ je najviac vo výške zodpovedajúcej osemnásobku minimálnej mzdy12) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí.“.
21.
V § 19 ods. 2 sa čiarka za slovom „rok“ nahrádza bodkou a ďalší text sa vypúšťa.
22.
§ 21a znie:
㤠21a
Orgán vykonávajúci správu daní poskytne na požiadanie okresného úradu práce informácie potrebné na účely kontroly plnenia povinnosti platiteľov príspevkov do fondu.“.
23.
V § 25 ods. 4 v druhej vete sa slová „0,01 % dlžnej sumy“ nahrádzajú slovami „0,1 % dlžnej sumy“.
24.
V § 25 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Okresný úrad práce môže penále odpustiť, ak v úhrne nepresiahne sumu 100 Sk v kalendárnom roku.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
25.
§ 26 znie:
㤠26
Okresný úrad práce poukáže príspevky z účtu fondu, ktorý spravuje, na centrálny účet fondu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.“.
26.
§ 32 ods. 6 znie:
„(6)
Zamestnávateľ, u ktorého podiel zamestnaných občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím na celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov je vyšší ako 50 %, platí príspevok podľa § 17 ods. 1 vo výške 1 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov.“.
Čl. IV
Nároky na hmotné zabezpečenie vzniknuté uchádzačom o zamestnanie pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov; doba poskytovania hmotného zabezpečenia sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona posudzuje podľa tohto zákona.
Čl. V
Zrušuje sa § 120 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.
Čl. VI
1.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 305/1991 Zb., zákonom č. 578/1991 Zb., zákonom č. 231/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. a týmto zákonom.
2.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.