197/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. septembra 1995,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zamestnanosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pritom spolupracuje najmä s príslušnou organizáciou obcí a miest.“.
2.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä
a)
prerokúvať návrh rozpočtu príjmov a výdavkov fondu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
b)
predkladať vláde Slovenskej republiky na schválenie správu o hospodárení vrátane ročnej účtovnej závierky a rozpočet príjmov a výdavkov fondu,
c)
schvaľovať rozpis rozpočtu fondu na jednotlivé štvrťroky pre okresné úrady práce,
d)
schvaľovať najneskôr do 30. apríla výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci kalendárny rok,
e)
prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,
f)
predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy opatrení v oblasti politiky zamestnanosti,
g)
schvaľovať štatút fondu,
h)
schvaľovať organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok a pravidlá financovania a hospodárenia fondu,
i)
schvaľovať rokovací poriadok predstavenstva, dozornej rady a správneho výboru,
j)
vymenúvať a odvolávať riaditeľa fondu a revízorov účtov fondu.“.
3.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Schôdzu predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený podpredseda predstavenstva. Na schôdzi predstavenstva sa zúčastňuje riaditeľ fondu a generálny riaditeľ Správy služieb zamestnanosti s hlasom poradným. Účasť riaditeľa fondu a generálneho riaditeľa Správy služieb zamestnanosti na schôdzi predstavenstva je nezastupiteľná.“.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 6 ods. 4 druhá veta znie: „Na prijatie uznesenia sa vyžaduje, aby bolo schválené väčšinou prítomných členov zastupujúcich každý subjekt v predstavenstve.“.
6.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája tento text: „a predkladať predstavenstvu návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,“.
7.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
8.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: „na príslušný kalendárny rok,“.
9.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa čiarka a pripájajú tieto slová: „v príslušnom rozpočtovom období,“.
10.
§ 8 ods. 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
schvaľovať návrhy na poskytnutie príspevkov na aktívnu politiku zamestnanosti predložené okresným úradom práce.“.
11.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na schôdzi správneho výboru sa zúčastňuje riaditeľ okresného úradu práce s hlasom poradným.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
12.
V § 8 ods. 3 druhá veta znie: „Na prijatie uznesenia sa vyžaduje, aby bolo schválené väčšinou prítomných členov zastupujúcich každý subjekt v správnom výbore.“.
13.
Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Členovia orgánov fondu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie.“.
14.
V § 12 písm. b) sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6.
poskytnutie príspevku zamestnávateľovi na úhradu nákladov súvisiacich s prepravou zamestnancov podľa osobitného predpisu,6a).
Doterajší bod 6 sa označuje ako bod 7.
6a)
§ 20a ods. 1 a 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.“.
15.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Odvody za neprijatie občana so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím na voľné pracovné miesto sú pripočítateľnou položkou k rozpočtovým výdavkom na financovanie aktívnej politiky zamestnanosti a použijú sa na podporu pracovného uplatnenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím predovšetkým v tom okrese, z ktorého boli do fondu odvedené.
(3)
Finančné prostriedky získané z odvodov podľa odseku 2 sa účtovne sledujú oddelene.“.
16.
§ 14 ods. 1 písm. b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8) znie:
„b)
samostatne zárobkovo činné osoby prevádzkujúce samostatnú zárobkovú činnosť a spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb8) (ďalej len „spolupracujúce osoby“),.
8)
§ 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.“.
17.
§ 14 ods. 3 znie:
„(3)
Právnické a fyzické osoby uvedené v odseku 1 sú povinné platiť príspevok s výnimkou obdobia, počas ktorého
a)
osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) boli uznané za dočasne práceneschopné na výkon pracovnej činnosti, bola im poskytovaná peňažná pomoc v materstve alebo rodičovský príspevok; to neplatí, ak rodičovský príspevok poberá rodič slobodný, ovdovený, rozvedený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý, ktorý nežije s druhom a je zárobkovo činný,
b)
zamestnanec ošetruje člena rodiny,
c)
osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) vykonávali vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo inú službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu,
d)
zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy.“.
18.
V § 14 sa vypúšťa odsek 4.
19.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Vymedzenie pojmov
(1)
Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo ak vykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti. Za zamestnanca na účely tohto zákona sa považuje aj spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti.10)
(2)
Zamestnávateľom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má svoje sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo na základe dohody o pracovnej činnosti. Zamestnávateľom spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a členov družstiev sa na účely tohto zákona rozumejú spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá, ktoré plnia voči týmto osobám povinnosti zamestnávateľov.
(3)
Spolupracujúce osoby sa na účely poskytovania hmotného zabezpečenia posudzujú ako samostatne zárobkovo činné osoby.“.
20.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Vymeriavacím základom u zamestnanca je príjem za vykonanú prácu9a) dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitných predpisov.10) Vymeriavacím základom podľa prvej vety je aj príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní, ktorý nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb len preto, že to ustanovujú predpisy o zamedzení dvojakého zdanenia. Príjmom podľa tohto zákona je aj náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov,10a) náhrada mzdy za stratu na služobnom príjme po skončení neschopnosti na službu10b) a náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti patriaca za pracovný úraz alebo chorobu z povolania.10c)
(2)
Vymeriavacím základom u spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a u členov družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti,10) je tento príjem.
(3)
Vymeriavacím základom u zamestnávateľa je suma zodpovedajúca úhrnu vymeriavacích základov všetkých zamestnancov podľa odseku 1.
(4)
Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb11) dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v priebehu ktorého došlo k začatiu prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti po prvom dni tohto mesiaca, sa neprihliada. Druhá veta odseku 1 tu platí obdobne. Takto zistený vymeriavací základ sa použije od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba začala prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v kalendárnom roku, vymeriavacím základom je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(6)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba prevádzkovala samostatnú zárobkovú činnosť po dobu kratšiu ako šesť kalendárnych mesiacov v rozhodujúcom období, vymeriavacím základom je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(7)
Vymeriavacím základom u občanov uvedených v § 14 ods. 1 písm. c) je nimi určená suma.
(8)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1, 2, 4 až 7 nesmie byť nižší, ako je výška minimálnej mzdy12) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí. Vymeriavací základ je najviac vo výške zodpovedajúcej osemnásobku minimálnej mzdy12) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí.“.
21.
V § 19 ods. 2 sa čiarka za slovom „rok“ nahrádza bodkou a ďalší text sa vypúšťa.
22.
§ 21a znie:
㤠21a
Orgán vykonávajúci správu daní poskytne na požiadanie okresného úradu práce informácie potrebné na účely kontroly plnenia povinnosti platiteľov príspevkov do fondu.“.
23.
V § 25 ods. 4 v druhej vete sa slová „0,01 % dlžnej sumy“ nahrádzajú slovami „0,1 % dlžnej sumy“.
24.
V § 25 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Okresný úrad práce môže penále odpustiť, ak v úhrne nepresiahne sumu 100 Sk v kalendárnom roku.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
25.
§ 26 znie:
㤠26
Okresný úrad práce poukáže príspevky z účtu fondu, ktorý spravuje, na centrálny účet fondu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.“.
26.
§ 32 ods. 6 znie:
„(6)
Zamestnávateľ, u ktorého podiel zamestnaných občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím na celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov je vyšší ako 50 %, platí príspevok podľa § 17 ods. 1 vo výške 1 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov.“.
Čl. IV
Nároky na hmotné zabezpečenie vzniknuté uchádzačom o zamestnanie pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov; doba poskytovania hmotného zabezpečenia sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona posudzuje podľa tohto zákona.
Čl. VI
1.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 305/1991 Zb., zákonom č. 578/1991 Zb., zákonom č. 231/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. a týmto zákonom.
2.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.