191/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.09.1995 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. septembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1), 1a), 1b), 1c) a 2) znie:
㤠2
(1)
Investičná spoločnosť a investičný fond sú právnické osoby, ktoré podnikajú v zhromažďovaní peňažných prostriedkov na základe verejného návrhu na uzavretie zmluvy1) a v prípadoch ustanovených týmto zákonom aj bez verejného návrhu na uzavretie zmluvy s cieľom ich investovania do majetku na základe obmedzenia a rozloženia rizika (ďalej len „kolektívne investovanie“) spôsobmi ustanovenými týmto zákonom.
(2)
Verejným návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „verejná výzva“) sa na účely tohto zákona rozumie výzva na zhromažďovanie peňažných prostriedkov určená vopred neurčeným osobám, pričom zhromažďovanie prostriedkov podľa tohto zákona nie je prijímaním vkladov podľa osobitného zákona.1a)
(3)
Investičná spoločnosť a investičný fond môžu mať iba právnu formu akciovej spoločnosti a nemôžu byť založené na základe výzvy na upisovanie akcií.1b)
(4)
Na investičné spoločnosti a investičné fondy sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Za peňažné prostriedky sa na účely tohto zákona považujú aj investičné body.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1), 1a), 1b), 1c) a 2) znejú:
„1)
§ 276 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
1a)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 163 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
1c)
Zákon č. 513/1991 Zb.
2)
§ 24 ods. 3 písm. c) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Investičná spoločnosť môže vydávať iba akcie znejúce na meno.
(2)
Investičná spoločnosť je povinná vytvoriť najmenej jeden podielový fond. Do vytvorenia podielového fondu nemôže investičná spoločnosť vykonávať činnosť podľa tohto zákona.
(3)
Obchodné meno investičnej spoločnosti musí obsahovať označenie „investičná spoločnosť“ alebo skratku „i.s.a.s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie zaň zameniteľné používať.
(4)
Základné imanie investičnej spoločnosti musí byť najmenej 20 000 000 Sk.
(5)
Do obchodného registra sa pri investičnej spoločnosti zapisujú aj názvy podielových fondov, ktoré spravuje, a obchodné meno a sídlo depozitára investičnej spoločnosti.“.
3.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Investičná spoločnosť nemôže prijať splnomocnenie, ktoré ju oprávňuje na výkon hlasovacieho práva na valnom zhromaždení investičného fondu, ktorému poskytuje služby. Člen predstavenstva alebo dozornej rady investičnej spoločnosti nemôže prijať splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje na výkon hlasovacieho práva na valnom zhromaždení investičného fondu, ktorému táto investičná spoločnosť poskytuje služby.
(6)
Investičná spoločnosť môže kupovať do vlastného majetku a predávať z vlastného majetku majetok, ktorý môže byť predmetom kolektívneho investovania, len ak tým nedôjde k stretu so záujmami podielnikov podielových fondov, ktoré táto investičná spoločnosť spravuje, alebo akcionárov investičných fondov, ktorým táto investičná spoločnosť poskytuje služby uprednostnením svojich záujmov pred záujmami podielnikov podielových fondov alebo akcionárov investičných fondov.
(7)
Investičná spoločnosť nemôže zo svojho majetku poskytovať úvery a pôžičky svojim tichým spoločníkom, členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, zamestnancom, akcionárom, ani ním ručiť za záväzky iných osôb.
(8)
Investičná spoločnosť je povinná otvoriť si na hospodárenie s vlastným majetkom len jeden bežný účet, a to len u svojho depozitára podľa § 31, ak tak neurobili jej zakladatelia.“.
4.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Investičný fond
(1)
Investičný fond zhromažďuje peňažné prostriedky fyzických osôb a právnických osôb upisovaním alebo vydávaním akcií. Základné imanie investičného fondu musí byť najmenej 1 000 000 Sk.
(2)
Majetok investičného fondu určený na kolektívne investovanie môže byť uložený len vo verejne obchodovateľných cenných papieroch, v právach z termínových a opčných obchodov, v hnuteľných a nehnuteľných veciach a podľa zmlúv o tichom spoločenstve v súlade s týmto zákonom alebo na vkladových účtoch v bankách alebo na bežnom účte u depozitára (ďalej len „majetok investičného fondu“).
(3)
S prostriedkami podľa odseku 1 nakladá investičný fond samostatne alebo na základe zmluvy o službách poskytovaných investičnému fondu investičnou spoločnosťou. Táto zmluva musí obsahovať určenie druhu a rozsahu služieb, ktoré bude investičná spoločnosť investičnému fondu poskytovať, a výšku odplaty za poskytované služby podľa § 27. Zmluvu môžu zúčastnené strany vypovedať. Výpovedná lehota je šesť mesiacov, ak sa v zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Investičná spoločnosť koná v mene a na účet investičného fondu.4)
(4)
Investičný fond môže vydávať iba zaknihované verejne obchodovateľné akcie s rovnakou menovitou hodnotou na doručiteľa a nemôže vydávať prioritné a zamestnanecké akcie.
(5)
Obchodné meno investičného fondu musí obsahovať označenie „investičný fond“ alebo skratku „i.f.a.s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie zaň zameniteľné používať.
(6)
Investičný fond je povinný otvoriť iba jeden bežný účet, a to len u svojho depozitára podľa § 31, ak tak neurobili jeho zakladatelia.
(7)
Investičný fond nemôže poskytovať úvery a pôžičky alebo používať svoj majetok na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb, ani za ich záväzky ručiť.
(8)
Investičný fond môže prijať len krátkodobé pôžičky alebo úvery na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov. Prijatý úver alebo pôžička nemôže presiahnuť 10 % hodnoty majetku investičného fondu ku dňu uzavretia zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o úvere.
(9)
Investičná spoločnosť, ktorá poskytuje investičnému fondu služby na základe zmluvy, nemôže z majetku investičného fondu poskytovať úvery, ani ho používať na zabezpečenie svojich vlastných záväzkov alebo záväzkov tretích osôb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.“.
5.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „rozdelení“ vkladá čiarka a slovo „zlúčení“.
6.
V § 8 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 je žiadateľ povinný uviesť
a)
obchodné meno a sídlo investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
b)
výšku základného imania,
c)
predmet podnikania,
d)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
e)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich pracovníkov investičnej spoločnosti alebo investičného fondu v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti,
f)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),
g)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a bydlisko zakladateľov, ktorých podiel na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo investičného fondu je viac ako 10 %,
h)
ďalšie skutočnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(4)
K žiadosti o povolenie na vznik investičnej spoločnosti alebo investičného fondu musia byť priložené
a)
doklady preukazujúce založenie akciovej spoločnosti a jej stanovy, ak ide o žiadosť o povolenie na vznik investičnej spoločnosti,
b)
doklady preukazujúce založenie akciovej spoločnosti, jej stanovy a štatút investičného fondu (§ 16), ak ide o žiadosť o povolenie na vznik investičného fondu,
c)
výpis z registra trestov, stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutej kvalifikácii a odbornej praxi osôb navrhovaných na funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich pracovníkov investičnej spoločnosti alebo investičného fondu v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
d)
písomné vyhlásenie zakladateľov o pôvode základného imania.“.
7.
V § 8 ods. 8 a 9 znejú:
„(8)
Ak investičná spoločnosť alebo investičný fond v lehote do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa odseku 1 nepredloží ministerstvu rozhodnutie príslušného súdu o jeho zápise do obchodného registra podľa udeleného povolenia, toto povolenie zaniká. Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani na právneho nástupcu.
(9)
Voľbu alebo vymenovanie nových členov v orgánoch uvedených v odseku 3 písm. e) musí investičná spoločnosť alebo investičný fond ohlásiť do desiatich dní ministerstvu. Táto voľba alebo vymenovanie nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o schválení tejto voľby alebo vymenovania. Ministerstvo posudzuje pri schvaľovaní iba údaje uvedené v odseku 3 písm. e).“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:
„4b)
§ 8 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.“.
9.
V § 12 ods. 2 sa slová „§ 17 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 5“.
10.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Správa majetku v podielovom fonde
(1)
Správu majetku v podielovom fonde je povinná vykonávať investičná spoločnosť samostatne, vo svojom mene a na účet podielnikov.
(2)
Pri správe majetku v podielovom fonde je investičná spoločnosť povinná vykonávať práva a povinnosti vo vzťahu k majetku v podielovom fonde, najmä
a)
hospodáriť s majetkom v podielovom fonde s odbornou starostlivosťou a s cieľom zabezpečiť rast tohto majetku, v súlade so zameraním investičnej politiky vymedzenej v štatúte podielového fondu a pri dodržaní pravidiel ustanovených na obmedzenie a rozloženie rizika,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov a uprednostňovať záujmy podielnikov pred svojimi vlastnými záujmami a záujmami svojich tichých spoločníkov.
(3)
Majetok v podielovom fonde po odpočítaní jeho záväzkov sa zvyšuje alebo znižuje o hospodársky výsledok po zdanení, ktorý sa dosiahol pri jeho správe, a o hodnotu novopredaných alebo odkúpených podielových listov.
(4)
Investičná spoločnosť je povinná zriadiť u svojho depozitára na každý podielový fond, ktorý spravuje, len jeden bežný účet (§ 31).
(5)
O majetku v každom podielovom fonde, ktorý spravuje, je investičná spoločnosť povinná viesť účtovníctvo oddelene od svojho majetku a záväzkov a od ostatných podielových fondov, ktoré spravuje v sústave podvojného účtovníctva, a zostavovať účtovnú závierku. Účtovná závierka investičnej spoločnosti a podielových fondov musí byť overená audítorom.
(6)
Investičná spoločnosť nemôže z majetku v podielovom fonde poskytovať úvery, ani ho použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov iných osôb. Majetok tvoriaci podielový fond nemôže investičná spoločnosť použiť na úhradu záväzkov, ktoré s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a nakladaním s ním bezprostredne nesúvisia.
(7)
Na pokrytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov môže investičná spoločnosť na hospodárenie s majetkom v podielovom fonde na úkor podielového fondu prijímať iba krátkodobé úvery alebo pôžičky. Prijatý úver alebo pôžička nemôže presiahnuť 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde ku dňu uzavretia zmluvy o úvere alebo pôžičke. Tento úver alebo pôžička predstavuje záväzok z majetku v podielovom fonde a je súčasťou účtovnej závierky podielového fondu.“.
11.
V § 15 ods. 1 druhá veta znie:
„Pravidlá na prijímanie a zmeny štatútu určujú stanovy a tento zákon.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4d) druhá veta znie:
„Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/1994 Z. z.“.
13.
V § 16 ods. 1 písm. j) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „adresu bydliska“ a na konci sa pripájajú slová „a ich podiel na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo investičného fondu“.
14.
V § 16 ods. 2 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
pri otvorenom podielovom fonde aj o podmienkach na uplatnenie práva na spätný predaj podielových listov, o spôsobe výpočtu odplaty pri spätnom predaji a údaj o tom, ako a kde bude uverejňovaná výška tejto odplaty,
d)
o zameraní investičnej politiky.“.
15.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Zmena skutočností uvedených v štatúte fondu vyvolaná len zmenou mena alebo priezviska, alebo bydliska už schválených osôb v orgánoch investičnej spoločnosti alebo investičného fondu a zmenou sídla depozitára nepodlieha schváleniu ministerstvom. Investičná spoločnosť alebo investičný fond je však povinný ministerstvu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(5)
Zmena skutočností uvedených v štatúte fondu vyvolaná voľbou alebo vymenovaním nových osôb do orgánov investičnej spoločnosti, zmenou depozitára alebo zmenou investičnej spoločnosti, ktorá spravuje majetok v podielovom fonde alebo poskytuje služby investičnému fondu, si nevyžaduje súhlas ministerstva, ak k nej došlo na základe právoplatného rozhodnutia ministerstva, ktorým boli tieto zmeny povolené alebo nariadené.
(6)
Ustanoveniami odsekov 4 a 5 nie je dotknutá povinnosť uverejniť zmeny štatútu podielového fondu alebo investičného fondu spôsobom, ktorý tento štatút určuje.“.
16.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Majetok investičného fondu a majetok v podielovom fonde uložený v cenných papieroch
(1)
Majetok investičného fondu a majetok v podielovom fonde uložený v cenných papieroch tvoria
a)
verejne obchodovateľné cenné papiere,
b)
podielové listy otvorených podielových fondov, vkladové listy, vkladové certifikáty, depozitné certifikáty a pokladničné poukážky.
(2)
Majetok investičného fondu a majetok v podielovom fonde možno uložiť vo verejne obchodovateľných cenných papieroch podľa odseku 1, s ktorými sa obchoduje na
a)
tuzemskom verejnom trhu cenných papierov,
b)
zahraničnom verejnom trhu cenných papierov za predpokladu, že výber tohto trhu schválilo ministerstvo.
(3)
Ak cenné papiere kupuje a predáva investičná spoločnosť, musí konať len prostredníctvom svojho makléra.
(4)
Ak cenné papiere kupuje a predáva investičný fond, musí konať prostredníctvom svojho makléra alebo investičnej spoločnosti, s ktorou uzavrel zmluvu o službách (§ 7 ods. 3), inak je povinný použiť na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov svojho depozitára alebo služby iného obchodníka s cennými papiermi.
(5)
Hodnota cenných papierov v majetku v podielovom fonde alebo v majetku investičného fondu sa vypočíta na základe ich kurzu zaznamenaného na verejnom trhu cenných papierov ku dňu, ku ktorému sa výpočet vykonáva. Obdobne sa použijú kurzy zahraničných cenných papierov uvedených v odseku 2 písm. b).
(6)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond môže cenný papier kupovať najviac a predávať najmenej za kurz cenného papiera, za ktorý bol v deň nákupu alebo predaja obchodovaný na verejnom trhu cenných papierov.
(7)
Pre ceny cenných papierov, ktoré sú predmetom termínových a opčných obchodov, platia ustanovenia osobitného zákona.6)
(8)
Investičná spoločnosť nemôže v prospech majetku podielového fondu, ktorý spravuje, uzavierať termínové a opčné obchody; opčné obchody môže uzavrieť len na obmedzenie rizík z obchodov s cennými papiermi a z nepriaznivého vývoja ceny cenných papierov, ktoré tvoria majetok v podielovom fonde.
(9)
Opčné obchody podľa odseku 8 môže investičná spoločnosť uzavierať len na verejnom trhu.
(10)
Termínové alebo opčné obchody môže investičná spoločnosť alebo investičný fond uzavierať len na verejnom trhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:
„6)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
17.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Investičný fond je oprávnený veci podľa odseku 1 kupovať najviac a predávať najmenej za cenu zistenú podľa odseku 2.“.
18.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Rozdelenie zisku po zdanení a úhrada straty
(1)
Výsledok hospodárenia investičnej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde po zdanení alebo zisk po zdanení z hospodárenia investičného fondu sa rozdelí v súlade so štatútom tohto fondu.
(2)
Ak sa hospodárenie investičnej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí stratou, znížia sa o túto stratu zdroje krytia majetku v podielovom fonde.
(3)
Ak sa hospodárenie investičného fondu skončí stratou, použijú sa na úhradu tejto straty predovšetkým prostriedky rezervného fondu. Ak nebude strata uhradená z rezervného fondu, uhradí sa zo zisku bežného roka, inak je investičný fond povinný o neuhradenú stratu znížiť základné imanie. Strata môže zostať neuhradená len jedno účtovné obdobie.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa primerane použijú aj pri úhrade straty, ktorá vznikla ako výsledok hospodárenia s vlastným majetkom investičnej spoločnosti.“.
19.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nemôžu v obchodnej činnosti týchto spoločností uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami týchto spoločností a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť pre tretie osoby.“.
20.
V § 24 ods. 3 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.
21.
V § 24 ods. 5 znie:
„(5)
Investičná spoločnosť musí zabezpečiť, aby
a)
v majetku vo všetkých podielových fondoch, ktoré spravuje, nebolo viac ako 10 % akcií rovnakého emitenta,
b)
majetok vo všetkých podielových fondoch, ktoré spravuje, tvorilo najviac 10 % cenných papierov rovnakého emitenta.“.
22.
V § 24 ods. 7 znie:
„(7)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond nemôžu nakupovať ani vlastniť akcie iných investičných spoločností a investičných fondov.“.
23.
V § 24 ods. 11 znie:
„(11)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond nemôžu nakupovať ani vlastniť akcie svojho zakladateľa (§ 38 ods. 14), depozitára ani osôb, ktoré majú na majetku ich zakladateľa alebo depozitára väčšiu ako 25 % majetkovú účasť.“.
24.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ten istý audítor môže účtovnú závierku tej istej investičnej spoločnosti alebo toho istého investičného fondu overiť najviac tri za sebou idúce roky.“.
25.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Odplata investičnej spoločnosti
(1)
Odplata investičnej spoločnosti za správu podielového fondu ustanovená v štatúte podielového fondu alebo dohodnutá v zmluve o službách investičnému fondu musí zodpovedať rozsahu služieb a nemôže presiahnuť 1 % priemernej ročnej hodnoty objemu majetku v podielovom fonde alebo priemernej ročnej hodnoty objemu majetku investičného fondu alebo 20 % z výsledku hospodárenia s majetkom v podielovom fonde alebo zo zisku po zdanení investičného fondu, pričom spôsob jej určenia v príslušnom roku sa nemôže dodatočne meniť.
(2)
Ak zo zmluvy o službách investičnému fondu alebo zo štatútu podielového fondu nevyplýva niečo iné, nie je v odplate zahrnutá náhrada za
a)
správne a súdne poplatky,
b)
dane vzťahujúce sa k majetku v podielovom fonde alebo k investičnému fondu,
c)
odplata za výkon funkcie depozitára.“.
26.
V § 29 ods. 4 sa slová „búrz cenných papierov, organizátora mimoburzového trhu“ nahrádzajú slovami „organizátora verejného trhu“.
27.
V § 29 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Táto podmienka neplatí pre makléra investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.“.
28.
V § 30 ods. 1 až 3 znejú:
„(1)
Depozitárom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu môže byť na základe zmluvy na výkon funkcie depozitára len obchodník s cennými papiermi, ktorý má zároveň povolenie na výkon činností banky. Depozitár nemôže nakupovať ani vlastniť akcie investičných spoločností alebo investičných fondov, ktorým vykonáva funkciu depozitára.
(2)
V zmluve na výkon funkcie depozitára sa určí rozsah služieb, ktoré depozitár vykonáva, a výška odplaty za tieto služby. Odplata za služby depozitára nemôže presiahnuť 0,1 % priemernej ročnej hodnoty objemu majetku investičnej spoločnosti, investičného fondu alebo majetku v podielovom fonde.
(3)
Zmluvu podľa odseku 1 môžu zúčastnené strany vypovedať. Výpovedná lehota je šesť mesiacov, ak sa v zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota.“.
29.
§ 31 znie:
㤠31
(1)
Depozitár je povinný viesť pre investičnú spoločnosť iba jeden samostatný bežný účet a po jednom bežnom účte pre každý ňou spravovaný podielový fond. Pre investičný fond je povinný viesť iba jeden bežný účet.
(2)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré sú majetkom
a)
investičnej spoločnosti,
b)
v podielovom fonde,
c)
investičného fondu.
(3)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky ukladané na vkladové účty v iných bankách.
(4)
Peňažné prostriedky získané vydávaním akcií a predajom podielových listov je investičná spoločnosť povinná bezodkladne uložiť na svoj bežný účet podľa odseku 1.
(5)
Peňažné prostriedky získané vydávaním akcií je investičný fond povinný bezodkladne uložiť na svoj bežný účet podľa odseku 1.
(6)
Ak súčasťou majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu sú zaknihované cenné papiere, depozitár je oprávnený žiadať od strediska výpisy z účtov majiteľa cenných papierov, ktoré stredisko vedie pre podielový fond alebo investičný fond.
(7)
Investičné spoločnosti a investičné fondy sú povinné bezodkladne informovať svojho depozitára o
a)
kúpe alebo predaji cenných papierov a ich úschove,
b)
uzavretí opčných a termínových obchodov alebo ich plnení,
c)
kúpe a predaji nehnuteľností a hnuteľných vecí,
d)
uzavretí zmluvy o tichom spoločenstve,
e)
uzavretí zmlúv o úvere a pôžičke,
f)
uzavretí iných zmlúv.“.
30.
§ 34 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Ak ministerstvo odoberie investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu povolenie udelené podľa § 8, podá súdu návrh na ich zrušenie a návrh na vymenovanie likvidátora. Ministerstvo oznámi súdu deň nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a súd bezodkladne rozhodne o vymenovaní likvidátora.
(6)
Ak ministerstvo podá súdu návrh na zrušenie podľa odseku 5, ustanovenie § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
(7)
Pri rozhodnutí o zrušení investičnej spoločnosti alebo investičného fondu súd nemôže uplatniť postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
(8)
Likvidátor je povinný vykonať likvidáciu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu na základe likvidačného plánu, ktorý určí spôsob vysporiadania likvidačného zostatku. Likvidačný plán alebo jeho zmeny schvaľuje ministerstvo na návrh likvidátora.“.
31.
V § 34 ods. 2 znie:
„(2)
Súd zruší s likvidáciou investičnú spoločnosť alebo investičný fond na návrh ministerstva, ak im ministerstvo odoberie povolenie podľa § 37 ods. 3 písm. e). Dňom odobratia povolenia investičná spoločnosť alebo investičný fond nemôže vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Ministerstvo do zrušenia investičnej spoločnosti alebo investičného fondu určí správcu majetku v podielovom fonde alebo správcu majetku investičného fondu, aby podielnici alebo akcionári neutrpeli ujmu na svojich právach. Správca nemôže zhromažďovať prostriedky na kolektívne investovanie.“.
32.
§ 36 znie:
㤠36
(1)
Štátnemu dozoru podľa tohto zákona, ktorý vykonáva ministerstvo ako orgán štátneho dozoru, podlieha činnosť a povinnosti vykonávané podľa tohto zákona
a)
investičnými spoločnosťami,
b)
investičnými fondmi,
c)
zakladateľmi investičných spoločností a investičných fondov,
d)
členmi predstavenstiev, členmi dozorných rád a prokuristami investičných spoločností a investičných fondov,
e)
akcionármi investičných spoločností a investičných fondov, ktorí majú vyšší ako 10 % podiel na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
f)
osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a predaj akcií investičných fondov alebo podielových listov,
g)
depozitárom,
h)
dočasným správcom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(2)
Orgán štátneho dozoru je povinný dohliadať na dodržiavanie osobitných predpisov6a) a štatútu podielového fondu alebo investičného fondu, dbať na ochranu záujmov podielnikov podielového fondu a akcionárov investičného fondu a pri zistení nedostatkov je oprávnený ukladať opatrenia na nápravu a pokuty podľa § 37 tohto zákona.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi ministerstvom a osobami podliehajúcimi tomuto dozoru riadia základnými pravidlami činnosti ustanovenými osobitným zákonom.6b) Pri výkone štátneho dozoru je ministerstvo oprávnené požadovať od investičnej spoločnosti a investičného fondu doklady a informácie o ich činnosti a o podielových fondoch, ktoré investičná spoločnosť spravuje, a to v rozsahu potrebnom na výkon štátneho dozoru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a) a 6b) znejú:
„6a)
Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
6b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole v znení neskorších predpisov.“.
33.
§ 37 znie:
㤠37
(1)
Pri výkone štátneho dozoru ministerstvo ukladá opatrenia na nápravu a pokuty, odníma povolenia udelené podľa § 8 a navrhuje vymenovanie dočasného správcu alebo likvidátora.
(2)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičná spoločnosť alebo investičný fond neudržuje dostatočnú výšku likvidných prostriedkov vo vzťahu k prísľubom urobeným akcionárom a podielnikom, odoberie povolenie udelené podľa § 8 tejto investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu.
(3)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky v činnosti osôb uvedených v § 36 ods. 1 alebo zistí, že porušili alebo porušujú povinnosti uvedené v tomto zákone, štatúte, v povolení udelenom podľa § 8, alebo porušujú iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce povinnosti kontrolovaných subjektov, môže podľa závažnosti a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť, aby investičná spoločnosť, investičný fond alebo depozitár v určenej lehote vykonali nápravu a súčasne aby v určenej lehote informovali ministerstvo o prijatých opatreniach, ktoré povedú k náprave, najmä môže uložiť
1.
výmenu osôb v orgánoch investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
2.
skončenie nedovolenej činnosti,
3.
zníženie základného imania investičnej spoločnosti alebo investičného fondu z dôvodu úhrady straty, ak strata v rozpore so zákonom zostala neuhradená,
b)
uložiť zmenu
1.
investičnej spoločnosti, ktorá poskytuje služby investičnému fondu,
2.
depozitára,
3.
správcu podľa písmena d),
4.
likvidátora,
c)
uložiť pokutu až do výšky 15 000 000 Sk,
d)
pozastaviť na vymedzený čas a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a nakladanie s majetkom investičného fondu a pozastaviť na tento čas ďalší predaj podielových listov a vydávanie akcií, súčasne určiť správcu majetku na tento čas, aby akcionári a podielnici neutrpeli ujmu na svojich právach,
e)
odňať povolenie udelené podľa § 8 alebo § 37b.
(4)
Ak ministerstvo zistí, že neoprávnená osoba vykonáva činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená vykonávať investičná spoločnosť alebo investičný fond, zakáže jej vykonávanie tejto činnosti a uloží jej pokutu až do výšky 25 000 000 Sk.
(5)
Sankcie podľa odsekov 3 a 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o skutočnostiach rozhodujúcich pre ich uloženie, najneskôr však do piatich rokov odvtedy, keď k týmto skutočnostiam došlo. Sankcie podľa odsekov 3 a 4 možno ukladať opakovane. Ak v čase do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, ministerstvo uloží pokutu vo výške dvojnásobku uloženej pokuty. Uložením sankcií podľa odsekov 3 a 4 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.
(6)
Sankcie podľa odseku 3 ministerstvo môže uložiť aj vtedy, ak pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov4d) porušuje povinnosti uložené v týchto osobitných predpisoch.
(7)
Pri ukladaní sankcií ministerstvo vychádza najmä z povahy, závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov protiprávneho konania. Sankcie sa môžu ukladať súbežne. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty podľa odsekov 3 a 4 sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(8)
Ak ministerstvo určí dočasného správcu majetku podľa odseku 3 písm. d), je doterajší správca majetku povinný odovzdať správu majetku dočasnému správcovi najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o určení dočasného správcu. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza dočasná správa a je účinná voči všetkým osobám. Odvolanie proti rozhodnutiu ministerstva, ktorým určilo dočasného správcu, nemá odkladný účinok. Zmluva uzatvorená podľa § 7 ods. 3 sa považuje za vypovedanú. Zavedením dočasnej správy prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady na dočasného správcu. Dočasný správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov alebo v mene investičného fondu a na účet investičného fondu a je povinný
a)
hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou s cieľom zabezpečiť spoľahlivý výnos alebo rast tohto majetku,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov alebo akcionárov fondu,
c)
účtovať oddelene o každom takto spravovanom fonde.
Za výkon správy prináleží dočasnému správcovi odplata v alikvotnej časti za čas výkonu správy za tých istých podmienok, ako bola dohodnutá odplata pôvodnému správcovi majetku v podielovom fonde alebo investičnej spoločnosti, ktorá poskytovala služby investičnému fondu.
(9)
Ak investičná spoločnosť alebo investičný fond v lehote podľa odseku 8 neodovzdá dočasnú správu majetku dočasnému správcovi, ministerstvo im odníme vydané povolenie podľa § 8 a podá súdu návrh na ich zrušenie.
(10)
Dočasný správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení dočasnej správy. Dočasný správca nemôže dať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok investičnej spoločnosti alebo investičného fondu ani návrh na začatie vyrovnávacieho konania bez súhlasu valného zhromaždenia. Dočasný správca je povinný zvolať valné zhromaždenie investičnej spoločnosti alebo investičného fondu do troch mesiacov od zavedenia dočasnej správy a predložiť jej návrh na voľbu alebo vymenovanie osôb do tých orgánov, ktoré volí alebo vymenúva valné zhromaždenie, a návrh opatrení na nápravu činnosti investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, ktoré treba ešte uskutočniť. Dočasná správa sa skončí dňom nadobudnutia účinnosti voľby alebo vymenovania nových osôb do orgánov investičnej spoločnosti alebo investičného fondu valným zhromaždením, ktoré zvolal dočasný správca.
(11)
Dočasným správcom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu môže byť len právnická osoba, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.“.
34.
V § 38 ods. 12 sa vypúšťajú slová „konkrétneho člena štatutárneho orgánu alebo“ a na konci sa pripája táto veta:
„Člen predstavenstva investičného fondu nemôže prijať splnomocnenie na zastupovanie akcionárov fondu na valnom zhromaždení.“.
35.
V § 38 ods. 14 štvrtá veta znie:
„Rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania stráca zakladateľ práva akcionára a vzniká mu nárok na vrátenie vložených, účelne vynaložených peňažných prostriedkov a primeranej náhrady majetkovej ujmy, pričom ich výška, čas a spôsob vrátenia sa určí dohodou medzi investičným fondom a jeho zakladateľom po jej schválení na valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o zvýšení základného imania investičného fondu, na základe odporúčania dozornej rady fondu.“.
36.
V § 38 ods. 15 písm. b) znie:
„b)
z majetku získaného v príslušnej vlne kupónovej privatizácie zvýši základné imanie a z nerozdeliteľného zvyšku vytvorí kapitálový fond. Kapitálový fond možno použiť len na krytie rozdielov v ocenení cenných papierov v majetku investičného fondu po prvom vykonaní výpočtu hodnoty cenných papierov podľa § 17 ods. 4 a § 21. Zostatok prostriedkov kapitálového fondu po vykonaní výpočtu hodnoty cenných papierov podľa § 17 ods. 4 a § 21 prevedie do rezervného fondu,“.
37.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Ak investičný fond zriadený pre príslušnú vlnu kupónovej privatizácie ani v dodatočne určenej lehote nevyhovie výzve registračného miesta alebo ministerstva na vykonanie úkonu, na ktorý bol vyzvaný, ministerstvo mu odníme vydané povolenie a podá súdu návrh na jeho zrušenie.“.
38.
Dvanásta časť sa dopĺňa novým § 38a, ktorý znie:
㤠38a
(1)
Investičné spoločnosti a právnické osoby, ktoré vykonávajú funkciu depozitára, sú povinné dať do súladu svoje právne postavenie a splniť povinnosti podľa tohto zákona do 31. mája 1996.
(2)
Investičné spoločnosti, ktoré mali do účinnosti tohto zákona právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, sú povinné ju premeniť v súlade s § 2 tohto zákona do 31. mája 1996. Na tento účel sú povinné podať žiadosť podľa § 8 ods. 3 a 4 tohto zákona do 31. októbra 1995; ak žiadosť v tejto lehote nepodajú, súd aj bez návrhu nariadi ich likvidáciu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zašle súdu zoznam investičných spoločností, ktoré v uvedenej lehote nepodali žiadosť podľa § 8 ods. 3 a 4. Za podanie žiadosti sa správny poplatok neplatí.
(3)
Investičné fondy, ktoré boli zriadené pre prvú vlnu kupónovej privatizácie, sú povinné dať sa do súladu s ustanoveniami § 24 ods. 3, § 24 ods. 5, § 24 ods. 7 a § 24 ods. 11 tohto zákona do 31. decembra 1996. Tieto investičné fondy môžu odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona uplatňovať vlastnícke práva len v súlade s § 24 ods. 3 tohto zákona a môžu byť zastúpené len v kontrolných orgánoch spoločností, ktorých akcie majú vo svojom majetku. Do obchodného registra sa ako člen kontrolného orgánu zapisuje investičný fond s uvedením svojho obchodného mena a sídla. Funkciu člena kontrolného orgánu vykonáva v mene investičného fondu ním splnomocnená fyzická osoba.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.