190/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. septembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Napr. zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
„2)
Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 ods. 3 znie:
„(3)
Tomu, kto vydal majetok podľa odseku 2, poskytne Fond národného majetku Slovenskej republiky alebo Slovenský pozemkový fond náhradu vo forme a v rozsahu podľa osobitných predpisov.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.“.
4.
V § 6 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
určenie právneho nástupcu do práv a záväzkov súvisiacich s privatizovaným majetkom vrátane neznámych.“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
5.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa doterajšie písmeno k).
6.
V § 7 ods. 5 druhá veta znie:
„Odborový orgán sa vyjadruje k privatizačnému projektu pred jeho predložením zakladateľovi.“.
7.
V § 7 ods. 10 sa slová „osobitného účtu ministerstva“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
8.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 4“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d) znie:
„4d)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.“.
10.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky oznámi ministerstvu, ktoré privatizačné projekty v súlade s koncepciou privatizácie schválenou vládou postúpi ministerstvo bez zbytočného odkladu Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
11.
V § 9 ods. 3 znie:
„(3)
Návrh privatizačného projektu účasti vypracúva spravidla právnická osoba, ktorej sa týka. Pri vypracúvaní návrhu privatizačného projektu sa postupuje podľa § 7 a 8.“.
12.
V § 10 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „ministerstva alebo“.
13.
V § 10 ods. 5 znie:
„(5)
Vydanie rozhodnutia o privatizácii zverejňuje orgán príslušný na jeho vydanie v Obchodnom vestníku, pričom využíva aj iné formy zverejnenia.“.
14.
V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7 a za odsek 9 nový odsek 11, ktoré znejú:
„(7)
Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii uloží v tomto rozhodnutí nadobúdateľovi privatizovaného majetku povinnosť zabezpečiť účasť zamestnancov privatizovaného podniku na jeho privatizácii
a)
presadením vydania zamestnaneckých akcií akciovou spoločnosťou založenou Fondom národného majetku Slovenskej republiky v rozsahu minimálne 10 % jej základného imania, ak predmetom predaja bude nadpolovičný podiel akcií tejto akciovej spoločnosti, alebo
b)
umožnením zamestnancom privatizovaného podniku nadobudnúť minimálne 34 % podiel na základnom imaní osoby nadobúdateľa,
a to tak, aby všetci zamestnanci privatizovaného podniku mali možnosť nadobudnúť účasť na jeho privatizácii.
(11)
Ak Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky pri vydávaní rozhodnutia o privatizácii postupuje tak, že zmení podmienky účelnej dekoncentrácie pri prevodoch majetku štátu na iné osoby, predloží návrh rozhodnutia o privatizácii pred jeho schválením na vyporiadanie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky4d) (ďalej len „protimonopolný úrad“). Protimonopolný úrad je povinný vyjadriť sa k nemu z hľadiska účelnej dekoncentrácie do ôsmich pracovných dní od jeho predloženia. Ak protimonopolný úrad nesúhlasí s predloženým návrhom rozhodnutia o privatizácii, predloží vec na rozhodnutie vláde Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 7, 8, 9, 10 a 11 sa označujú ako odseky 8, 9, 10, 12 a 13.
15.
V § 10 v novooznačenom odseku 12 sa vypúšťa slovo „jeho“.
16.
V § 10a ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno ch), ktoré znie:
„ch)
spôsob vyporiadania nároku oprávnených osôb4e),“.
Doterajšie písmeno ch) sa označuje ako písmeno i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4e) znie:
„4e)
§ 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 10a ods. 2 písm. d) znie:
„d)
platobné podmienky vrátane preukázania zdroja zaplatenia kúpnej ceny alebo prvej splátky, ak platobné podmienky určujú zaplatenie kúpnej ceny v splátkach, a preukázanie pôvodu finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu4f).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4f) znie:
„4f)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1994 Z. z. o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii.“.
18.
V § 10a ods. 4 sa v predvetí vypúšťajú slová „s následnou privatizáciou jej obchodných podielov alebo akcií“.
19.
V § 10a ods. 6 sa slová „vydanie majetku osobe“ nahrádzajú slovami „vyporiadanie nároku osoby“ a vypúšťa sa druhá veta.
20.
Nadpis tretej časti znie:
„TRETIA ČASŤ
PRECHOD PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU NA FOND A JEHO POUŽITIE“.
21.
V § 11 ods. 2 znie:
„(2)
Uplynutím dňa, ku ktorému bol podnik zrušený alebo bola vyňatá časť majetku podniku, prechádza privatizovaný majetok do vlastníctva fondu. Právne úkony podľa § 29 ods. 1 písm. a), g) až j) môže fond vykonať po vydaní rozhodnutia o privatizácii s právnymi účinkami po dni zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku podniku.“.
22.
V § 11 ods. 6 znie:
„(6)
Ak na fond prechádza všetok majetok podniku, musí obchodná spoločnosť vzniknúť alebo zmluva o predaji tohto majetku musí nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dni zrušenia podniku bez likvidácie.“.
23.
V § 11 ods. 7 sa za slovo „privatizácii“ vkladá slovo „majetkovej“.
24.
V § 12 ods. 2 predvetie znie:
„(2)
Majetok fondu sa môže použiť v súlade s rozhodnutiami o privatizácii na tieto spôsoby privatizácie:“.
25.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b) a za písmeno d) nové písmeno e), ktoré znejú:
„b)
na vklad do obchodnej spoločnosti,
e)
na prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na účely aktívnej politiky zamestnanosti financovanej Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky.“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d), doterajšie písmeno d) sa vypúšťa a doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
26.
V § 12 ods. 2 sa dopĺňa nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
na prevod majetku, ktorý je súčasťou alebo príslušenstvom alebo je funkčne spätý s majetkom vydaným alebo takým, ktorý sa má vydať oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu2) tejto oprávnenej osobe.“.
27.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Fond môže zo svojho majetku zakladať obchodné spoločnosti.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
28.
V § 12 ods. 3 sa slová „§ 12 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 písm. f)“.
29.
V § 13 sa vypúšťajú slová „o akciových spoločnostiach“.
30.
§ 14 znie:
㤠14
(1)
Predaj privatizovaného majetku uskutočňuje fond na základe zmluvy uzavretej s kupujúcim alebo na verejnej dražbe. Ak sa predaj uskutočňuje na verejnej dražbe, postupuje sa primerane ako pri prevode majetku štátu podľa osobitných predpisov3). Zmluva musí okrem podstatných náležitostí podľa osobitných predpisov4g) ďalej obsahovať
a)
lehotu na zaplatenie jednotlivých splátok a celej kúpnej ceny,
b)
dôvody na odstúpenie od zmluvy v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany nadobúdateľa privatizovaného majetku vrátane odstúpenia od zmluvy v dôsledku neschválenia koncentrácie podľa osobitného predpisu4h),
c)
právo fondu odstúpiť od zmluvy, ak nadobúdateľ privatizovaného majetku neuhradil v lehote a vo výške určenej zmluvou prvú splátku kúpnej ceny alebo dve ďalšie splátky po sebe, alebo nesplnil zmluvnú povinnosť uhradiť túto kúpnu cenu jednorazovou platbou,
d)
sankcie za omeškanie s platením splátok kúpnej ceny,
e)
zákaz uzatvárať zmluvy o prenájme privatizovaného majetku do doby zaplatenia celej kúpnej ceny, iba ak by išlo o zmluvu s dobou nájmu kratšou ako jeden rok a s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace.
(2)
Pri vklade privatizovaného majetku do obchodnej spoločnosti postupuje fond v súlade s osobitným predpisom5) a s odchýlkami ustanovenými týmto zákonom.
(3)
Úroky z omeškania za oneskorené platenie splátok nemožno odpustiť.
(4)
Za omeškanie nadobúdateľa s platením splátok kúpnej ceny fond uplatní zmluvné sankcie.
(5)
V prípade nesplnenia povinnosti zaplatiť prvú splátku alebo jednorazovú platbu celej kúpnej ceny vo výške a v lehote dohodnutej v zmluve fond od zmluvy odstúpi. Od zmluvy neodstúpi, ak mu bola doručená písomná správa osvedčujúca skutočnosť, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy nadobúdateľovi privatizovaného majetku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4g) a 4h) znejú:
„4g)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4h)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.“.
31.
V § 15 ods. 1 znie:
„(1)
S vlastníckym právom k privatizovanému majetku prechádzajú na jeho nadobúdateľa práva a záväzky súvisiace s privatizovaným majetkom vrátane neznámych.“.
32.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
S vlastníckym právom k privatizovanému majetku prechádzajú na jeho nadobúdateľa aj tie záväzky, ktoré vznikli z dôvodu prevzatia štátnej záruky podľa osobitného predpisu7b), a to tak, že tieto záväzky prechádzajú na nadobúdateľa, ktorý nadobudol majetok financovaný z úveru zabezpečeného štátnou zárukou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie:
„7b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.
33.
V § 16 sa slová „navrhovateľom a podnikom“ nahrádzajú slovami „podnikom a nadobúdateľom.“.
34.
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vklad majetku privatizovaného štátneho podniku do obchodnej spoločnosti alebo predaj podniku alebo časti majetku podniku nie je dôvodom na postup podľa osobitného predpisu7c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c) znie:
„7c)
§ 46 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
35.
Za doterajší § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:
㤠19a
(1)
Do splatenia celej kúpnej ceny je nadobúdateľ privatizovaného majetku povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby fond kontroloval stav a nakladanie s privatizovaným majetkom a na ten účel nahliadal do účtovných dokladov nadobúdateľa privatizovaného majetku.
(2)
Do splatenia celej kúpnej ceny je prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti nadobúdateľom na inú osobu alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti alebo jeho založenie v prospech tretích osôb možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu. Ak fond do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti nadobúdateľa fondu na nakladanie s privatizovaným majetkom nevyjadrí písomný súhlas, má sa za to, že súhlas bol udelený. Ak nadobúdateľ privatizovaného majetku nedodrží pri nakladaní s týmto majetkom uvedený postup, prevod privatizovaného majetku alebo jeho časti alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti alebo jeho založenie v prospech tretích osôb sú neplatné.
(3)
Ak fond vydá predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 2, nadobúdateľ privatizovaného majetku je povinný použiť takto získané prostriedky prednostne na úhradu svojich záväzkov voči fondu v zmysle uzavretej zmluvy podľa § 14.
(4)
Úkony vykonané nadobúdateľom v rozpore s ustanoveniami odsekov 2 a 3 a všetky na ne nadväzujúce úkony sú neplatné.
(5)
Pri odstúpení fondu od zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti je nadobúdateľ povinný najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predložiť fondu súpis odovzdávaného majetku a umožniť mu fyzickú kontrolu stavu odovzdávaného majetku tak, aby fond najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia mohol prevziať majetok. O prevzatí majetku vyhotovia strany zápisnicu, ktorej súčasťou bude súpis odovzdávaného majetku po položkách.
(6)
Ak fond zistí rozdiel medzi súpisom a fyzickou kontrolou vykonanou podľa odseku 5, uvedie to v zápisnici o prevzatí majetku. Zápisnicu je nadobúdateľ privatizovaného majetku povinný bezodkladne podpísať.
(7)
Rozdiel medzi hodnotou privatizovaného majetku v čase účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti a hodnotou majetku v čase jeho prevzatia fondom si zúčastnené strany navzájom finančne vyrovnajú do šiestich mesiacov od podpísania zápisnice o prevzatí majetku fondom.
(8)
Nadobúdateľ privatizovaného majetku zodpovedá za jeho stav a záväzky, ktoré sa na uvedený majetok viažu, a zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú na tomto majetku až do dňa zápisničného prevzatia privatizovaného majetku fondom.
(9)
V prípade nesplnenia niektorej z povinností vyplývajúcich pre nadobúdateľa z ustanovení § 19a môže Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „prezídium“) na návrh Výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „výkonný výbor“) uložiť nadobúdateľovi peňažnú pokutu až do výšky 10 miliónov Sk. Úhrn takto uložených peňažných pokút v jednotlivom prípade nesmie presiahnuť 30 miliónov Sk. Peňažnú pokutu možno uložiť do troch rokov od nesplnenia niektorej z povinností nadobúdateľom v súlade s § 10 ods. 6. Výnos z peňažných pokút je príjmom fondu.“.
36.
V § 20 ods. 3 sa za slovo „účtovníctve“ dopĺňa čiarka a slová „do jedného roka odo dňa účinnosti zmluvy o predaji podniku, časti majetku podniku alebo zmluvy o prevode majetkovej účasti.“.
37.
V § 22 ods. 1 znie:
„(1)
Majiteľ platne zaregistrovanej kupónovej knižky, ktorá sa dňom registrácie v prospech majiteľa stala investičným kupónom (ďalej len „kupón“), má voči fondu nárok na finančné vyrovnanie v súvislosti s prevodom majetkových účastí fondu na iné osoby.“.
38.
V § 22 ods. 2 sa slová „na kúpu akcií určených na predaj za kupóny“ nahrádzajú slovami „majiteľa kupónu na získanie dlhopisu vydaného fondom“.
39.
V § 22 ods. 4 znie:
„(4)
V prípade prechodného nedostatku kupónových knižiek vydá ministerstvo financií náhradné registračné karty. V lehote určenej ministerstvom financií sa nahradí náhradná registračná karta zaregistrovanou kupónovou knižkou.“.
40.
V § 22 ods. 6 znie:
„(6)
Kupón je neprevoditeľný a práva s ním spojené sú predmetom dedenia. Kupón nemožno umoriť.“.
41.
V § 24 ods. 2 až 5 znejú:
„(2)
Ministerstvo financií vedie centrálnu evidenciu kupónov.
(3)
Každý majiteľ kupónu je oprávnený získať dlhopis podľa § 22 ods. 2 v menovitej hodnote 10 000 Sk.
(4)
Dlhopis fondu je zaknihovaný cenný papier na meno, ktorý oprávňuje majiteľa tohto dlhopisu na výplatu menovitej hodnoty a výnosu tohto dlhopisu. Výnos tohto dlhopisu sa určuje vo výške diskontnej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska a platnej ku koncu bežného roka z jeho menovitej hodnoty. Na tieto dlhopisy sa nevzťahuje osobitný zákon.7d)
(5)
Ministerstvo financií odovzdá fondu zoznam platne zaregistrovaných majiteľov kupónov a fond zabezpečí emisiu dlhopisov podľa odseku 4 a ich zápis na účet majiteľov cenných papierov v stredisku cenných papierov k 1. januáru 1996.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7d) znie:
„7d)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.
42.
§ 24 sa dopĺňa novými odsekmi 6 až 13, ktoré znejú:
„(6)
Dlhopis podľa odseku 4 vrátane jeho výnosu je splatný 31. decembra 2000. Fond ručí za splatenie dlhopisov podľa odseku 4 svojím majetkom.
(7)
Dlhopis podľa odseku 4 môže jeho majiteľ podľa odseku 3 pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 použiť na
a)
vklad do obchodnej spoločnosti, ktorá nadobudla majetok podľa tohto zákona na účely vyrovnania záväzkov tejto obchodnej spoločnosti voči fondu,
b)
nadobudnutie bytu do vlastníctva podľa osobitných predpisov7e) alebo na poskytnutie dlhopisu blízkej osobe7f) na nadobudnutie bytu do vlastníctva,
c)
doplnkové dôchodkové poistenie podľa osobitného zákona a na doplnkové zdravotné poistenie,
d)
predaj osobám podľa odseku 8 písm. a), d) a e),
e)
nadobudnutie majetkových účastí fondu na verejnom trhu cenných papierov,
f)
iné účely, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(8)
Dlhopis podľa odseku 4 môžu pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 nadobudnúť do vlastníctva
a)
právnické osoby alebo fyzické osoby na splatenie svojich záväzkov voči fondu súvisiacich s nadobudnutím privatizovaného majetku za podmienok podľa odseku 9,
b)
vlastníci bytových domov za prevod bytu do vlastníctva podľa osobitných predpisov a nájomcovia bytov od blízkych osôb na nadobudnutie bytu do vlastníctva,
c)
právnické osoby, ktoré vykonávajú doplnkové dôchodkové a zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,
d)
banky, ktoré sú určené na reštrukturalizáciu podľa osobitného predpisu,
e)
iné osoby, ak tak ustanoví osobitný zákon.
(9)
Osoby podľa odseku 8 písm. a) môžu na splatenie svojho záväzku voči fondu a do výšky tohto záväzku nadobudnúť dlhopisy podľa odseku 4 len od osôb uvedených v odsekoch 3 a 8 písm. b) až e). Právnické osoby podľa odseku 8 písm. d) môžu nadobudnúť dlhopisy podľa odseku 4 aj od právnických osôb uvedených v odseku 8 písm. b) až e).
(11)
Fond môže splatiť dlhopis podľa odseku 4 v jeho menovitej hodnote aj pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 vrátane pomernej časti jeho výnosu osobám uvedeným v odseku 8.
(12)
Dlhopis podľa odseku 4 vrátane jeho výnosu je fond povinný splatiť osobám uvedeným v odsekoch 3 a 8 písm. b) až e) najneskôr do konca roku 2001.
(13)
Dlhopisy podľa odseku 4 nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov ich majiteľov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7e) a 7f) znejú:
„7e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.
7f)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
43.
§ 24a, 24b a 24c sa vypúšťajú.
44.
§ 25 a 26 znejú:
㤠25
Privatizačná vlna je časové obdobie, ktorého začiatok a koniec určí ministerstvo financií po dohode s ministerstvom a počas ktorého môžu majitelia kupónov uplatniť svoj nárok na získanie dlhopisu podľa § 22 ods. 2 a § 24 ods. 3.
§ 26
Ministerstvo financií v prípade pochybnosti rozhoduje, či je vykonaná registrácia platná a ktorá z viacerých registrácií v prospech jedného majiteľa kupónu je prvá. Na rozhodovanie o platnosti registrácie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Toto rozhodnutie nepodlieha preskúmaniu súdom.“.
45.
§ 26a vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Odstúpenie od registrácie
(1)
Každý majiteľ kupónovej knižky, ktorý sa v lehote určenej ministerstvom financií zaregistroval na poverenom registračnom mieste, má účasť na druhej vlne privatizácie a stal sa oprávneným majiteľom investičného kupónu, má právo svoju účasť na druhej vlne privatizácie odvolať.
(2)
Odvolanie sa stane právoplatným doručením oznámenia ministerstvu financií opatreného vlastnoručným podpisom a doloženého kupónovou knižkou s potvrdenou registráciou, a to v lehote do 30. septembra 1995.
(3)
Ministerstvo financií na základe oznámenia o odvolaní účasti zruší registráciu majiteľa kupónovej knižky a vyradí ho zo zoznamu majiteľov kupónov podľa § 22 ods. 1 oprávnených na získanie dlhopisu.
(4)
Na základe vyradenia zo zoznamu majiteľov kupónov ministerstvo financií vráti odstupujúcemu majiteľovi kupónovej knižky zaplatený registračný poplatok v celkovej sume, a to najneskôr do 31. decembra 1995.“.
§ 26b a 26c sa vypúšťajú.
46.
V § 28 ods. 1 znie:
„(1)
Majetok fondu tvorí najmä
a)
privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond podľa tohto zákona (§ 11),
b)
zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností, na ktorých podnikaní sa zúčastňuje,
c)
výnos z predaja akcií alebo podielov na iných ako akciových spoločnostiach,
d)
akcie alebo majetkové podiely, ktoré neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii a ktoré fond nadobudol ako akcionár alebo spoločník,
e)
majetok, ktorý na fond prešiel v dôsledku odstúpenia od zmluvy v súlade s odsekom 6.“.
47.
V § 28 ods. 3 písm. a) bod 3 znie:
„3.
na úhradu nákladov vynaložených nadobúdateľom na vyporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou podniku, a to aj tých, o ktorých nadobúdateľ nevedel pred uzavretím zmluvy o predaji podniku alebo časti majetku podniku.“.
48.
V § 28 ods. 3 písm. f) znie:
„f)
na úhradu nákladov spojených s podporou privatizácie,“.
49.
§ 28 ods. 3 sa dopĺňa písmenami l), m) a n), ktoré znejú:
„l)
na úhradu nákladov spojených s emisiou, splatením dlhopisov fondu a ich výnosov podľa § 24,
m)
na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy alebo na uzatváranie zmlúv o nájme takto získaného majetku,
n)
na nakladanie s majetkovými účasťami fondu nadobudnutými fondom v súlade s odsekom 1 písm. d).“.
50.
V § 28 ods. 4 znie:
„(4)
Medzi ministerstvom a fondom sa vykonáva pravidelné ročné zúčtovanie príjmov podľa odseku 2 a výdavkov fondu podľa odseku 3 písm. h) vždy do konca februára nasledujúceho roka.“.
51.
V § 28 ods. 5 znie:
„(5)
S majetkom fondu a jeho majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, ktorý nebolo možné privatizovať podľa rozhodnutia o privatizácii, naloží fond spôsobom, o ktorom rozhodne prezídium na návrh výkonného výboru.“.
52.
V § 28 sa vypúšťa odsek 7.
53.
V § 29 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane účasti na valných zhromaždeniach“.
54.
V § 29 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „organizačných“ a písmeno i) znie:
„i)
prevádza privatizovaný majetok na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na účely aktívnej politiky zamestnanosti financované Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky,“.
55.
V § 29 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(3)
Ak fond vykonal po založení obchodnej spoločnosti aktualizáciu hodnoty nepeňažného vkladu ku dňu vzniku obchodnej spoločnosti a valné zhromaždenie zvolané fondom rozhodlo o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti pred 5. aprílom 1993, nastávajú účinky zvýšenia základného imania dňom rozhodnutia valného zhromaždenia. Na tieto prípady zvýšenia základného imania sa nevzťahuje ustanovenie § 181 ods. 2 a § 202 ods. 4 Obchodného zákonníka.
(4)
Štátne záruky prevzaté za úvery poskytnuté podľa osobitného predpisu8h) pred 1. januárom 1995 prechádzajú na fond za tie akciové spoločnosti, v ktorých mal fond ku dňu účinnosti tohto zákona najmenej 34 % trvalú majetkovú účasť.
(5)
Fond môže zakladať obchodné spoločnosti s peňažnými alebo aj s nepeňažnými vkladmi.“.
Doterajší odsek 3 sa vypúšťa a doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8h) znie:
„8h)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 29 novooznačený odsek 6 znie:
„(6)
Pri právnych úkonoch, ktoré vykonáva fond podľa odseku 1 písm. a), g) až j), spolupracuje so zakladateľmi.“.
57.
V § 31 ods. 3 znie:
„(3)
Členovia prezídia okrem viceprezidenta nie sú zamestnancami fondu. Členom prezídia sa poskytuje odmena v rozsahu vymedzenom v štatúte.“.
58.
V § 32 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
vydávať na návrh výkonného výboru rozhodnutia o privatizácii priamym predajom.“.
59.
Nadpis § 33 znie: „Rozhodovanie prezídia“.
60.
V § 37 ods. 3 znie:
„(3)
Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci fondu. Členom dozornej rady sa poskytuje odmena v rozsahu vymedzenom v štatúte.“.
61.
V § 38 ods. 3 znie:
„(3)
Členovia prezídia, výkonného výboru, dozornej rady a zamestnanci fondu nemôžu vykonávať činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami fondu. Členovia prezídia, výkonného výboru a dozornej rady nemôžu nadobudnúť majetok fondu okrem akcií za investičné kupóny (§ 22) a akcií za dlhopisy vydané fondom.“.
62.
§ 40 znie:
㤠40
(1)
Fond poskytne požadované informácie a údaje na účely kontroly Národnej rade Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, vláde Slovenskej republiky a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky raz za štvrťrok.
(2)
Fond je povinný vytvoriť účinný kontrolný systém so zameraním na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených podľa § 14.
(3)
Výsledné materiály o vykonanej kontrole je fond na požiadanie povinný poskytnúť Národnej rade Slovenskej republiky, príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky a ministerstvu.“.
63.
V § 45 ods. 5 znie:
„(5)
Výnimky z ustanovení odsekov 1 a 4 môže v odôvodnených prípadoch povoliť prezídium na návrh zakladateľa. Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví, v ktorých prípadoch možno vykonať úkony podľa ustanovení odsekov 1 a 4 bez povolenia prezídia, prípadne ustanoviť podmienky, pri ktorých splnení povolenie udeľuje príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky.“.
64.
§ 46 znie:
㤠46
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením obsah kupónovej knižky, nadobúdaciu cenu kupónovej knižky a kupónu, podrobnosti registrácie kupónovej knižky a náhradnej registrácie.“.
65.
V § 47b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Zakladateľ oznamuje ministerstvu vstup podniku do likvidácie a výmaz podniku z obchodného registra po ukončení likvidácie.
(3)
Ministerstvo si pred vydaním predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 na účely splnenia daňovej povinnosti likvidovaným podnikom vyžiada stanovisko príslušného správcu daní a poplatkov.
(4)
Likvidátor je pri likvidácii podniku povinný rešpektovať prednostné zákonné záložné právo správcu daní a poplatkov podľa osobitného predpisu11).
(5)
Pri speňažovaní majetku podniku v likvidácii spôsobom uvedeným v odseku 1 môže likvidátor so súhlasom Slovenského pozemkového fondu speňažiť aj majetok v jeho správe12).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11) a 12) znejú:
„11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 337 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
pohľadávky Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená c), d), e) a f) sa označujú ako písmená d), e), f) a g).“.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1992 Zb., zákonom č. 264/1992 Zb., ústavným zákonom č. 541/1992 Zb., zákonom č. 544/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.