188/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.1995 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. g) colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 7 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.
2.
Za prílohu č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa pripája príloha č. 7, ktorá je prílohou tohto nariadenia.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/1995 Z. z.
Príloha č. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz osobných automobilov nepresahujúcich objem valcov 1 500 cm3
Položka colného sadzobníka Dočasná colná sadzba v % Platnosť do
8703 21 10 nulová 31. 12. 1996
8703 22 19 nulová 31. 12. 1996
8703 31 10 nulová 31. 12. 1996