185/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
VYHLÁŠKA
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
zo 16. augusta 1995
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g a priemer 34 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 % a v priemere 0,1 mm.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“), nad ním letopočet razby „1995“. Vľavo od štátneho znaku šikmo zdola nahor a vpravo od štátneho znaku šikmo zhora nadol je názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Názov štátu a označenie hodnoty vytvárajú okolo štátneho znaku tvar rovnostranného trojuholníka.
(2)
Na rube dvestokorunáka je v tvare rovnostranného trojuholníka náčrt technického výkresu s kružnicami a kótami. V jeho hornej časti je čelný nákres električky a v spodnej časti bočný nákres električky. Rovnobežne s ľavou stranou trojuholníka je nápis „1. električka“ a rovnobežne s pravou stranou trojuholníka nápis „v Bratislave“. Letopočty 100. výročia začatia prevádzky električky sú umiestnené pod dolnou stranou trojuholníka tak, že druhá číslica označujúca stovky „8“ a „9“ je riešená v dvoch rovinách a ostatné číslice „1“, „9“ a „5“ sú v jednej rovine. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Patrika Kovačovského „PK“ sú umiestnené vpravo od letopočtov v úrovni hornej časti číslice „5“.
(3)
Na hrane mince sú nápisy „HLAVNÉ NÁDRAŽIE“ a „TEREZIÁNSKA ŠTVRŤ“, ktoré sú oddelené značkou ↔.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.