Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

182/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.1997 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 7. júla 1995
o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňom 29. septembra 1995 sa vydávajú do obehu bankovky po 200 Sk vzoru 1995 (ďalej len „bankovka“).
§ 2
(1)
Bankovka je 74 mm široká a 146 mm dlhá. Povolená horná a dolná odchýlka v jej šírke a dĺžke je 1,5 mm. Bankovka je vytlačená na prírodne sfarbenom papieri s lokálnym stupňovitým vodoznakom a ochranným okienkovým prúžkom.
(2)
Stupňovitý vodoznak je umiestnený na 40 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) a tvorí ho portrét Antona Bernoláka.
(3)
Ochranný okienkový prúžok v šírke 1,2 mm je zapustený do papiera v smere rovnobežnom so šírkou bankovky. Na prúžku je umiestnený opakujúci sa mikrotext „200 Sk“. Ochranný prúžok vystupuje na líci bankovky na povrch papiera, na ktorom vytvára šesť voľným okom viditeľných kovovolesklých okienok dlhých približne 6 mm, medzi ktorými je medzera približne 4 mm. V priehľade proti svetlu sa prúžok javí ako súvislý, neprerušovaný tmavý pruh v papieri s opakovaným negatívnym mikrotextom označujúcim nominálnu hodnotu bankovky „200 Sk“.
(4)
V pravom hornom rohu tlačového obrazca na líci bankovky a v ľavom hornom rohu tlačového obrazca je na rube bankovky v tyrkysovozelenom kosodĺžniku umiestnená ochranná sútlačová značka vytlačená technikou tlače z plochy, ktorá pri pohľade na bankovku z lícnej strany v priehľade proti svetlu vytvára biele písmeno „S“ a na rube jeho obrátenú podobu.
§ 3
(1)
Na líci bankovky je v pravej časti tlačového obrazca portrét Antona Bernoláka (ďalej len „portrét“). Z ľavej spodnej časti tlačového obrazca cez strednú časť portrétu prechádza lomený farebný geometrický svetelný pruh. Portrét je vytlačený technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou a jeho stredná časť vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu tyrkysovozelenou farbou. Vpravo dole od portrétu je smerom k pravému dolnému rohu tlačového obrazca umiestnená gilošová plocha vytlačená tlačou z hĺbky tyrkysovozelenou farbou. V spodnej časti gilošovej plochy je v smere zdola nahor rovnobežne s kratšou stranou bankovky negatívne vytlačené číslo „200“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky, za ktorým je umiestnený v rovnakom smere orientovaný skrytý obrazec, ktorý pri určitom uhle dopadu svetla vytvára tmavé alebo svetlé vyobrazenie skratky názvu meny Slovenskej republiky „Sk“. Na pravom okraji gilošovej plochy je vytlačený negatívny mikrotextový riadok s viacnásobne opakovaným textom „200 Sk“. Na pravom okraji tlačového obrazca je v dolnej a hornej časti 5 mm široký biely okraj potlačený ochrannou líniovou štruktúrou. V nepotlačenej strednej časti je v smere zdola nahor drobným písmom vytlačená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu lícnej strany bankovky „J. BUBÁK DEL.“ (nakreslil), názov emisnej banky „© NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a iniciálka mena a priezvisko autora ryteckého prepisu portrétu „V. FAJT SC.“ (vyryl). Iniciálky mien, priezviská a názov emisnej banky sú vytlačené technikou tlače z plochy sivozelenou farbou.
(2)
Na líci bankovky je v ľavej hornej časti tlačového obrazca vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou veľké hodnotové číslo „200“ (ďalej len „veľké číslo „200““). Plocha číslic je vyplnená gilošovým vzorom. Pod veľkým číslom „200“ je v smere zdola nahor rovnobežne s ľavou stranou tlačového obrazca umiestnený v dvoch riadkoch text slovne označujúci nominálnu hodnotu bankovky „DVESTO SLOVENSKÝCH KORÚN“, pod textom je vytlačený mikrotextový riadok zložený z viacnásobne sa opakujúceho textu „200 Sk“. V dolnej časti bankovky vľavo od portrétu je umiestnené meno a priezvisko osobnosti zobrazenej na bankovke „ANTON BERNOLÁK“. Texty sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tyrkysovozelenou farbou a meno a priezvisko zobrazenej osobnosti tmavosivou farbou. V ľavom hornom rohu tlačového obrazca je cez prevažnú časť veľkého čísla „200“ umiestnená obdĺžniková ochranná striebristolesklá metalická plocha prerušovaná zvislým lineárnym rastrom. Obdobná menšia metalická plocha sa nachádza v ľavom dolnom rohu tlačového obrazca. Geometrický pruh je tvorený modelovaným lineárnym rastrom, ktorý smeruje z ľavej dolnej časti tlačového obrazca šikmo nahor, prechádza tvárovou časťou portrétu, kde sa lomí, a pokračuje šikmo k pravej strednej časti bankovky. Farba pruhu plynule prechádza z modrej do tyrkysovozelenej a v ľavej spodnej časti pruhu z ružovej do fialovej. Pozadie v kombinácii odtieňov modrej, tyrkysovozelenej, ružovej, fialovej a sivej farby vytvárajú v podtlači drobné rastre, z ktorých sú dominujúce zvislé linky. Metalická plocha, farebný geometrický svetelný pruh a podtlač v pozadí sú vytlačené technikou tlače z plochy.
(3)
Na líci bankovky v ľavej časti kupónu je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený názov emisnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. V pravej dolnej časti kupónu je hmatová značka pre nevidiacich, ktorú tvoria tri body s priemerom 1,5 mm vzdialené od seba 2 mm usporiadané rovnobežne s dĺžkou bankovky. Názov emisnej banky a hmatová značka pre nevidiacich sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tyrkysovozelenou farbou. Kupón je v hornej a dolnej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou, ktorá nadväzuje na metalickú plochu v hlavnom tlačovom obrazci. Ochranná líniová štruktúra je vytlačená technikou tlače z plochy a plynule prechádza zo sivozelenej a tyrkysovozelenej do tmavosivej a modrej farby. V strede hornej časti ochrannej líniovej štruktúry je slepou tlačou bez použitia farby plasticky vytlačená skratka názvu meny Slovenskej republiky „Sk“.
(4)
Označenie série bankovky veľkým písmenom abecedy a poradové číslo na líci bankovky sú vytlačené technikou tlače z výšky vo vodorovnom smere vpravo dolu pod portrétom čiernou farbou a v zvislom smere zhora nadol v pravom hornom rohu kupónu tyrkysovozelenou farbou. Označenie série a poradové číslo bankovky sa vo vodorovnom smere zľava doprava od štvrtého čísla postupne zväčšuje.
§ 4
(1)
Na rube bankovky je vyobrazená historická veduta Trnavy z 18. storočia, na ktorej je v popredí zvýraznený symbol mesta, renesančná Mestská veža v súčasnom pohľade. Z ľavého spodného okraja bankovky prechádza cez tlačový obrazec šikmo smerom nahor lomený farebný geometrický svetelný pruh, ktorý sa v strede hornej časti tlačového obrazca nad vyobrazenými hradbami lomí šikmo smerom k jeho pravému hornému okraju. Farba geometrického svetelného pruhu prechádza z tyrkysovozelenej do modrej a v spodnej časti ľavého pruhu zo sivej do ružovej. V ľavom dolnom rohu farebného geometrického svetelného pruhu je v gilošovej ploche umiestnené malé negatívne hodnotové číslo „200“. V pravom dolnom rohu tlačového obrazca je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnené veľké číslo „200“. Plocha jeho číslic je vyplnená negatívnym mikrotextom s opakujúcim sa nápisom „NBS“, ktorý sa smerom k spodnej časti číslic postupne stráca. Od pravého spodného okraja tlačového obrazca, pod historickým opevnením smerom k renesančnej Mestskej veži, je gilošová plocha znázorňujúca vodnú priekopu. Kresba tlačového obrazca vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu je tyrkysovozelená a bordová, mimo pruhu tmavosivá, vytlačená je technikou tlače z hĺbky. Na ľavom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj, v ktorom je viacriadkový mnohonásobne opakovaný negatívny mikrotext „200 Sk“. V strede horného okraja tlačového obrazca je cez renesančnú Mestskú vežu a na zahrotení farebného geometrického svetelného pruhu umiestnená v tvare polkruhu zvlnená gilošová plocha. Farba gilošovej plochy je tyrkysovozelená a ružová. Podtlač, ktorá je vytlačená tlačou z plochy, je kombináciou odtieňov sivej, fialovej a tyrkysovozelenej farby. V nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky drobným písmom vytlačená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu rubovej strany bankovky „J. BUBÁK DEL.“, názov tlačiarne, ktorá vytlačila bankovky, „GIESECKE & DEVRIENT“ a iniciálka mena a priezvisko autora rozkresby motívu „V. FAJT SC.“. Všetky texty sú vytlačené technikou tlače z plochy tyrkysovozelenou farbou.
(2)
Na rube bankovky v pravej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený nápis „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Vytlačený je technikou tlače z hĺbky tyrkysovozelenou farbou. V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska. Text je vytlačený technikou tlače z plochy modrou farbou a faksimile podpisov technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou. Horná a dolná časť kupónu sú potlačené viacriadkovým mnohonásobne sa opakujúcim negatívnym mikrotextom „200 Sk“ technikou tlače z plochy v tyrkysovozelenej farbe plynule prechádzajúcej do svetlosivej.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.