180/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 31.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

180
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. júla 1995
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
KONANIE O OBNOVE EVIDENCIE NIEKTORÝCH POZEMKOV A PRÁVNYCH VZŤAHOV K NIM
§ 1
(1)
V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „konanie“) sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „register“).
(2)
Na území bývalého Vojenského obvodu Javorina sa pre katastrálne územie alebo jeho časť zostaví zjednodušený register na základe údajov o vlastníckom práve platných ku dňu prechodu vlastníctva pozemku na štát a údajov katastrálneho operátu platných ku dňu potvrdenia zjednodušeného registra; príslušným okresným úradom na konanie je Okresný úrad Kežmarok na úseku pozemkovom.
(3)
Zjednodušený register sa zostaví aj pri usporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý podľa medzinárodnej zmluvy o priebehu štátnej hranice prešiel na územie iného štátu a vlastníkovi tohto pozemku nebola poskytnutá náhrada.
(4)
Pri zostavovaní zjednodušeného registra sa postupy podľa § 7, § 10 až 12 nepoužijú.
(5)
Predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou,1) ktoré nie sú evidované alebo sú evidované neúplne podľa osobitných predpisov v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií2) (ďalej len „pozemok“), ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja [§ 3 ods. 2 písm. a)] vyberie na konanie určený operát.3)
§ 2
(1)
Katastrálne územia, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku uskutoční konanie, uvedú sa v harmonograme konaní (ďalej len „harmonogram“); to neplatí pre zjednodušený register podľa § 1 ods. 2 a 3.
(2)
Harmonogram (odsek 1) schvaľuje na návrh Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
§ 3
(1)
Na účely konania sa katastrálne územia členia na katastrálne územia, v ktorých
a)
operát pozemkového katastra sa zjednotil s operátom pozemkovej knihy,
b)
operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy, ale údaje v nich uvedené možno identifikovať,
c)
operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy a údaje v nich uvedené nemožno identifikovať,
d)
operát vyhotovený na základe komasácie nepotvrdil súd, ale účastníci komasačného konania vstúpili do držby,
e)
operát pozemkovej knihy nie je k dispozícii,
f)
operát katastra nehnuteľností a operát pozemkovej knihy boli platné ku dňu nadobudnutia vlastníctva pozemkov štátom podľa § 1 ods. 2 alebo pozemky prešli na územie iného štátu podľa § 1 ods. 3.
(2)
Vecne príslušným na konanie (ďalej len „správny orgán“) v katastrálnych územiach uvedených v
a)
odseku 1 písm. a) a b) je okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností,
b)
odseku 1 písm. c) až f) je okresný úrad na úseku pozemkovom.
§ 4
(1)
Správny orgán zriaďuje pre každú obec komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „komisia“).6)
(2)
Komisia
a)
spolupracuje so štátnymi orgánmi a s účastníkmi konania7) pri príprave a pri organizačnom zabezpečení zostavenia registra,
b)
zabezpečuje a zhromažďuje podklady potrebné na zostavenie registra a na rozhodnutie správneho orgánu podľa § 11 a 12,
c)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Členmi komisie sú zástupca okresného úradu v sídle kraja z úseku správy majetku štátu, zástupca okresného úradu z úseku pozemkových úprav, z úseku katastra nehnuteľností, zástupca Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „fond“) a zástupca obce; ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len „správca“). Ďalších členov komisie určí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov, nájomcov alebo užívateľov pozemkov. Predsedom komisie je zástupca obce. Členom komisie pre zjednodušený register podľa § 1 ods. 2 je aj zástupca Ministerstva obrany Slovenskej republiky, zástupca povinnej osoby7a) a zástupca oprávnených osôb;7b) predsedom komisie pre zjednodušený register je zástupca okresného úradu na úseku pozemkovom.
(4)
Prvé zasadnutie komisie zvoláva správny orgán. Komisia na prvom zasadnutí schváli svoj rokovací poriadok.
(5)
Činnosť komisie organizačne a materiálne zabezpečuje obec.
(6)
Komisia zaniká uplynutím piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.
§ 5
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,8) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, alebo ak konanie neupravujú osobitné predpisy9) okrem postupov pri zostavovaní zjednodušeného registra.
(2)
Konanie sa uskutočňuje pre každú obec. Ak obec tvorí viac katastrálnych území, register sa zostavuje osobitne pre každé katastrálne územie. Pri zostavovaní zjednodušeného registra sa postupy podľa odsekov 4 až 7 nepoužijú.
(3)
Konanie sa začína na podnet správneho orgánu.
(4)
Konanie sa začína dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu o jeho začatí10) na vhodnom mieste v obci (jej časti); toto oznámenie bude vyvesené až do schválenia registra.
(5)
V oznámení podľa odseku 4 správny orgán vyzve nájomcov pozemkov alebo iné oprávnené osoby,11) aby v lehote určenej v oznámení poskytli údaje o pozemkoch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im známe z doterajšieho vyporiadania právnych vzťahov k týmto pozemkom podľa osobitných predpisov.12) Nájomcom a iným oprávneným osobám sa oznámenie doručí do vlastných rúk.
(6)
V oznámení podľa odseku 4 sa uverejní aj určený operát, uvedie sa časový postup konania a určí sa lehota na predkladanie listín o právnych vzťahoch k pozemkom, ktoré nepredložia osoby uvedené v odseku 5.
(7)
Správny orgán uvedie v oznámení podľa odseku 4 aj poučenie o možnosti podať návrh na konanie podľa § 11 ods. 1.
§ 6
(1)
Podklady potrebné na zostavenie registra sa zisťujú z údajov poskytnutých nájomcami pozemkov, pozemkovými spoločenstvami alebo inými oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu,3) štátnych archívov,12a) z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov získaných najmä pri prešetrovaní v obci.
(2)
Správny orgán zabezpečí zostavenie návrhu registra na základe údajov zistených podľa odseku 1 a ďalších podkladov. Priebeh hraníc pozemkov v prírode sa spravidla nezisťuje.
§ 7
(1)
Správny orgán uverejní návrh registra počas 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti) spolu s poučením o možnosti podať námietky. Komisia súčasne doručí do vlastných rúk každému účastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu registra týkajúci sa pozemkov, ktoré sú podľa zistených údajov v jeho vlastníctve alebo v správe13) spolu s poučením o možnosti podať námietky. Komisia spolu s výpisom z návrhu registra doručí účastníkovi výzvu na zaplatenie príspevku na finančné zabezpečenie konania podľa § 10 ods. 2 a 4. Neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zastupuje fond alebo správca, ak ide o lesné pozemky; komisia doručí fondu alebo správcovi výpis z návrhu registra. Ak komisia nezačne doručovať výpisy z návrhu registra do siedmich dní odo dňa uverejnenia návrhu registra, výpisy z návrhu registra doručí správny orgán.
(2)
Námietky spolu s ich odôvodnením možno podať správnemu orgánu do 30 dní odo dňa
a)
doručenia výpisu z návrhu registra, ak ide o účastníkov konania, ktorým sa výpis doručuje,
b)
uverejnenia návrhu registra, ak ide o neznámych vlastníkov alebo účastníkov konania, ktorým výpis z návrhu registra nebolo možné doručiť alebo ich pobyt, alebo sídlo nie sú známe.
(3)
Správny orgán zašle námietky komisii do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v § 7 ods. 2. Námietky posúdi komisia do 30 dní od doručenia správnym orgánom, ktorá si na tento účel vyžiada vyjadrenie toho, koho práva boli námietkou dotknuté, a svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi, a svoje stanovisko zašle správnemu orgánu do 15 dní odo dňa ich prerokovania na zasadnutí komisie; ak komisia v tejto lehote stanovisko nezašle, správny orgán rozhodne aj bez stanoviska komisie. Proti rozhodnutiu o schválení registra nie je možné podať odvolanie. Obdobne sa postupuje v prípade návrhov podľa § 11 až 12. Rozhodnutie o schválení registra sa doručuje verejnou vyhláškou.
(4)
Na námietky podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, správny orgán neprihliada. Správny orgán o tejto skutočnosti písomne informuje toho, kto námietku podal.
(5)
Schválený register je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.14) Na základe oznámenia okresný úrad najviac 90 dní pred schválením registra nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania. Uvedené sa nevzťahuje na zápis záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom. Okresný úrad po uplynutí tejto lehoty zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny do katastra nehnuteľností až po identifikácii podľa zapísaného registra. Identifikáciu vykoná okresný úrad z úradnej povinnosti. Identifikácia sa stáva súčasťou zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny a spolu s oznámením o vykonaní zápisu sa zašle účastníkom konania o zápise práv k nehnuteľnostiam14a) a tým osobám, ktorých právo k pozemkom bolo zápisom dotknuté.
(6)
Ak schválený register obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi podľa § 6 ods. 1, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra. Po právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu sa nové údaje zapíšu do katastra nehnuteľností. O zmene možno rozhodnúť do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.
(7)
Konanie o zmene údajov registra podľa odseku 6 nemožno začať, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu.14b)
§ 7a
Potvrdený zjednodušený register je podkladom, ktorý sa použije na účely vydania rozhodnutia a na posúdenie už vydaného rozhodnutia podľa osobitných predpisov14c) a na poskytnutie náhrady vlastníkovi pozemku, ktorý prešiel na územie iného štátu.
§ 8
(1)
Register sa skladá z určeného operátu, zo súboru ďalších geodetických informácií a zo súboru ďalších popisných informácií o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, najmä zo
a)
súpisu pozemkov, ktoré boli predmetom konania,
b)
súpisu pozemkov, ktorých vlastník a jeho miesto trvalého pobytu alebo sídlo sú známe,
c)
súpisu pozemkov, ktorých vlastník je známy, ale ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe,
d)
súpisu pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.
(2)
Súčasťou registra je aj rozhodnutie o jeho schválení; zjednodušený register sa neschvaľuje, jeho konečný stav, vyjadrujúci vlastnícky vzťah k pozemkom v čase prechodu na štát, potvrdí okresný úrad na úseku pozemkovom po prerokovaní v komisii pre zjednodušený register.
(3)
Podrobnejšie vymedzenie náležitostí registra a jeho technického zostavenia, ako aj podmienky na výber určeného operátu upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad po dohode s ministerstvom. Obsahové náležitosti zjednodušeného registra určí ministerstvo v zmluve so zhotoviteľom zjednodušeného registra.
§ 9
Trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu alebo inému štátnemu orgánu, znášajú tieto orgány. Trovy, ktoré v konaní vznikli účastníkovi konania, znáša účastník konania.
§ 10
(1)
Finančné zabezpečenie nákladov konania je súčasťou harmonogramu (§ 2 ods. 1).
(2)
Na finančné zabezpečenie nákladov konania je každý účastník konania povinný zaplatiť príspevok 3,50 eur. Ak došlo k rozdeleniu pozemkov podľa určeného operátu, ktoré boli pôvodne v jednom katastrálnom území z technických dôvodov, a tieto sú spracúvané vo viacerých katastrálnych územiach, vlastník zaplatí príspevok v rámci konania, ktorého predmetom je pôvodný pozemok pred rozdelením.
(3)
Okrem sumy uvedenej v odseku 2 je vlastník pozemku (§ 1 ods. 5) povinný zaplatiť
a)
3,50 eur za každých začatých 5 000 m2, ak ide o pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo ktoré doň patria15) (ďalej len „poľnohospodársky pozemok“) alebo ktoré tvoria lesný pôdny fond16) (ďalej len „lesný pozemok“), nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce17) a majú výmeru väčšiu ako 5 000 m2; za pozemky do výmery 5 000 m2 sa príspevok nevyberá,
b)
3,50 eur za každých začatých 400 m2, ak ide o stavebné pozemky18) alebo pozemky, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce17) a majú výmeru väčšiu ako 400 m2; za pozemky do výmery 400 m2 sa príspevok nevyberá.
(4)
Ak vlastník poľnohospodárskeho pozemku nie je známy alebo nie je známe miesto jeho pobytu alebo sídlo, alebo ak ide o poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve štátu, na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa odsekov 2 a 3 prispieva fond, ktorý na úhradu nákladov konania prihliadne v zmluve o nájme týchto pozemkov. Ak ide o lesné pozemky s výnimkou podielov, ktoré sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa odsekov 2 a 3 prispieva správca; to platí, aj ak ide o lesné pozemky vo vlastníctve štátu.
(5)
Správny orgán doručí účastníkom konania výzvy na zaplatenie príspevku podľa odsekov 2 až 4 najneskôr do ukončenia konania o námietkach.
(6)
Správny orgán použije príspevky podľa odsekov 2 a 3 na účely konania v súlade s harmonogramom, pričom najmenej 50 % týchto prostriedkov poskytne obci na zabezpečenie činnosti komisie. Ak výpisy z návrhu registra a výzvy na zaplatenie príspevku doručoval správny orgán, príspevok obci kráti o výšku nákladov vynaloženú na doručovanie výpisov a výziev.
(7)
Na finančné zabezpečenie nákladov konania môže prispieť aj fond vo výške určenej jeho rozpočtom na príslušný kalendárny rok.
§ 11
(1)
Správny orgán na návrh účastníka konania (ďalej len „navrhovateľ“) rozhodnutím potvrdí, že navrhovateľ nadobudol vlastníctvo k pozemku vydržaním, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Účastníkom konania je aj dedič oprávneného držiteľa.
(2)
Správny orgán v rozhodnutí podľa odseku 1 uvedie deň, ktorým navrhovateľ nadobudol vlastníctvo k pozemku vydržaním.
(3)
Návrh na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 možno podať len na účely konania a najneskôr s podaním námietok (§ 7 ods. 2).
(4)
Návrh musí obsahovať skutočnosti o splnení podmienok vydržania ustanovených osobitným predpisom,19) pričom
a)
navrhovateľ si môže započítať aj čas pred účinnosťou osobitného predpisu,20)
b)
prekážkou vydržania podľa tohto zákona nie je, ak pozemok bol v užívaní poľnohospodárskej organizácie alebo lesnej organizácie podľa skorších predpisov alebo ak je pozemok v čase podania návrhu v nájme.21)
(5)
Navrhovateľ pripojí k návrhu dôkazy, ktoré má k dispozícii, alebo označí iné dôkazy, ktoré sú mu známe.
(6)
Pri podávaní návrhov a prejednaní v komisii sa použije postup podľa § 7 ods. 3.
(7)
Pri rozhodovaní podľa odseku 1 sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.22)
(8)
Správny orgán zamietne návrh na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, ak
a)
nie sú splnené podmienky na nadobudnutie vlastníctva vydržaním podľa tohto zákona,
b)
si vlastnícke právo k pozemku uplatnila v tomto konaní aj iná osoba alebo ak vlastnícke právo k pozemku je predmetom konania podľa osobitného predpisu.23)
(9)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.
(10)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nemožno podať opravný prostriedok a nemožno ho ani preskúmať správnym súdom. Tým nie je dotknuté právo navrhovateľa domáhať sa určenia vlastníctva na súde podľa osobitného predpisu.25)
(11)
Nadobudnutie vlastníctva vydržaním na základe rozhodnutia vydaného podľa odseku 1 sa zapíše do registra. Tým nie je dotknuté právo iných osôb domáhať sa určenia vlastníctva na súde.
§ 11a
(1)
Ak došlo medzi spoluvlastníkmi k reálnemu rozdeleniu pozemku podľa právnych predpisov platných do 31. decembra 1950 a tento pozemok v takomto stave užívali, správny orgán na návrh jedného alebo viacerých spoluvlastníkov rozhodnutím potvrdí nadobudnutie vlastníckeho práva k častiam rozdeleného pozemku, ak sú splnené podmienky vydržania podľa osobitného predpisu,25a) a to aj v prípade, že tento pozemok je evidovaný v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností.
(2)
Tým nie je dotknuté právo domáhať sa určenia vlastníctva na súde podľa osobitného predpisu.25)
(3)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sa primerane použije ustanovenie § 11 ods. 2, 3, 5 až 8.
§ 12
(1)
Ak sa v konaní zistia údaje odporujúce skutočnostiam, z ktorých vychádzalo notárske osvedčenie vyhlásenia o vydržaní26) alebo o zápise za vlastníka27) alebo protokol a zoznam o prechode vlastníctva veci štátu na obec,28) správny orgán môže na návrh rozhodnutím
a)
potvrdiť nadobudnutie vlastníctva vydržaním inou osobou,
b)
potvrdiť, že pozemky sú vo vlastníctve štátu alebo inej osoby,
a to aj vtedy, ak sú dotknuté pozemky a právne vzťahy k nim evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií; vydaním rozhodnutia správneho orgánu strácajú osvedčenia alebo protokoly a zoznamy platnosť.
(2)
Pri podávaní návrhov a prejednaní v komisii sa použije postup podľa § 7 ods. 3.
(3)
Ak správny orgán o návrhu podľa odseku 1 nerozhodne do schválenia registra, zaradia sa tieto pozemky do súpisu pozemkov uvedených v § 8 ods. 1 písm. b). Evidovaný vlastník nemôže do rozhodnutia správneho orgánu s týmito pozemkami nakladať.
(4)
Rozhodnutie vydané podľa odseku 1 je verejná listina, na ktorej základe sa vykoná zápis do katastra nehnuteľností.14)
DRUHÁ ČASŤ
NAKLADANIE S NIEKTORÝMI POZEMKAMI A OPRÁVNENIA FONDU A SPRÁVCU
§ 13
Fond nakladá s pozemkami uvedenými v § 8 ods. 1 písm. c) a d), ktoré sa na základe registra zapíšu do katastra nehnuteľností (ďalej len „pozemok s nezisteným vlastníkom“), podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov;30) obdobne postupuje správca,30aa) ak ide o lesné pozemky.
§ 14
(1)
Fond nakladá podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov30) aj s pozemkami, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu, okrem pozemkov, ktoré spravujú iné organizácie podľa osobitných predpisov.30a)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na pozemky v zastavanom území obce. Tieto pozemky prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona do vlastníctva obce, na ktorej území sa nachádzajú. Do vlastníctva obce neprechádzajú pozemky, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona sú v správe miestneho orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.31)
§ 16
(1)
Fond nakladá podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov30) s pozemkami
a)
vo vlastníctve štátu uvedenými v osobitnom predpise32) a v § 14 ods. 1 a v § 15 (ďalej len „pozemok vo vlastníctve štátu“),
b)
s nezisteným vlastníkom (§ 13),33)
c)
ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa nepreukáže inak ak ide o lesné pozemky, obdobne postupuje správca.30aa)
(2)
Ak je potrebné, fond v konaní pred súdom alebo pred orgánmi verejnej správy zastupuje vlastníkov pozemkov uvedených v odseku 1 písm. b) a c); obdobne postupuje správca.
(3)
Fond nakladá s pozemkami uvedenými v odseku 1 písm. a) a b) na základe údajov katastra nehnuteľností.
(4)
Fond zapisuje do registra katastra nehnuteľností pozemky uvedené v odseku 1 písm. a) aj na základe inak preukázaného vlastníctva štátu.
(5)
Fond nakladá s poľnohospodárskymi pozemkami alebo s lesnými pozemkami uvedenými v odseku 1 písm. c) na základe údajov odsúhlasených s nájomcami pozemkov. Na tieto účely predkladajú nájomcovia pozemkov fondu zoznamy pozemkov, ktoré užívajú na základe nájomných zmlúv uzatvorených s vlastníkmi, ako aj pozemkov, ku ktorým vlastníctvo preukázali inak.34) Ostatné pozemky užívané nájomcom sa považujú za pozemky uvedené v odseku 1 písm. c). Fond spresňuje zoznamy vyhotovené podľa údajov správcu dane z pozemkov.
(6)
Nájomcovia pozemkov sú povinní na účely uvedené v odseku 5 viesť vlastnú evidenciu poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov podľa osobitných predpisov.35)
§ 16a
Na nájom pôdy, ktorá prešla do vlastníctva obce podľa § 15 ods. 3 a 4, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.31c)
§ 17
(1)
Fond pri nakladaní s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene, a to aj pred súdmi a orgánmi verejnej správy.
(2)
Fond prijíma aj náhrady za vyvlastnenie pozemkov uvedených v § 16 ods. 1 písm. b) a c). Prijatú náhradu vyplatí vlastníkovi, ak o ňu požiada do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o vyvlastnení, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa vyvlastnenia; to platí aj na náhrady prijaté fondom na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu.
§ 18
(1)
Fond nemôže pozemky uvedené v § 16 ods. 1 sám užívať, ale ich prenajíma na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, prípadne v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy vydaného podľa osobitných predpisov42) dočasne aj na iný účel.
(2)
Ak pozemky uvedené v § 16 ods. 1 nemožno využívať na účely uvedené v odseku 1, fond ich môže prenajímať aj na iný účel. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.39a)
(3)
Fond môže previesť vlastníctvo k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 len v prípadoch ustanovených zákonom.
(4)
Fond môže previesť vlastníctvo k pozemku najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu46) alebo na pozemku zriadiť vecné bremeno.
(5)
Príjmy z nakladania s pozemkami podľa odsekov 1 až 5 patria fondu, ak zákon neustanovuje inak.
§ 19
(1)
Fond môže pozemky vo vlastníctve štátu predávať alebo zamieňať za pozemky iných vlastníkov na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde, ako aj na účely uvedené v § 18 ods. 2 podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa osobitného predpisu;46a) na tieto účely môže na pozemkoch zriadiť zmluvou vecné bremeno a môže pozemky nadobúdať aj do vlastníctva štátu, s výnimkou pozemkov podľa osobitných predpisov.46b)
(2)
Fond prihliada pri výkone oprávnení podľa odseku 1 na potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného predpisu.47)
(3)
Fond alebo správca30aa) môže previesť vlastníctvo k pozemkom podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c), ak dôvodom prevodu je
a)
účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,39)
b)
rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu,39b)
c)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,
d)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
e)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,
f)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,
g)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov,39c) kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou,
(4)
Pri prevode vlastníctva k pozemkom z dôvodov uvedených v odseku 3 sa nepoužije ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka.
(5)
Fond alebo správca môže na pozemkoch podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) zriadiť zmluvou vecné bremeno.
(6)
Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo správca dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní; to neplatí, ak ide o spoločnú nehnuteľnosť.47a)
(7)
Príjmy z nakladania s pozemkami podľa odsekov 3, 5 a 6 spravuje fond alebo správca.
(8)
Ak fond alebo správca prevedie vlastníctvo k pozemkom podľa odseku 3 alebo zriadi vecné bremeno podľa odseku 5 a vlastník si uplatní svoje právo, patrí mu náhrada vo výške, ktorú fond alebo správca prijal podľa cenových predpisov platných v čase uskutočnenia týchto právnych úkonov, ktorá je splatná najneskôr do dvoch rokov odo dňa uplatnenia práva.
§ 20
(1)
Oprávnenia fondu k pozemkom uvedeným v § 16 ods. 1 písm. b) a c) ustanovené v § 17 a 18 zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým vlastník preukáže vlastníctvo k týmto pozemkom.
(2)
Doručením výpisu z katastra nehnuteľností (odsek 1) vstupuje vlastník do práv prenajímateľa pozemkov.
TRETIA ČASŤ
OPATRENIA PROTI DROBENIU POZEMKOV
§ 21
(1)
V záujme zamedzenia drobenia poľnohospodárskych pozemkov, lesných pozemkov a v záujme ochrany viníc nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce možno pri prechode alebo prevode vlastníctva k nim postupovať len podľa tohto zákona.
(2)
Podmienky drobenia poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov vo vlastníctve členov pozemkových spoločenstiev upraví osobitný zákon.
§ 22
(1)
Ak má na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok vo výmere menšej ako 20 000 m2 a väčšej ako sú výmery uvedené v § 23 ods. 1, je nadobúdateľ povinný zaplatiť odvod vo výške
a)
20 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu,51) ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 2 001 m2 do 5 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 10 000 m2,
b)
10 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu,51) ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 20 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 10 001 m2 do 20 000 m2.
(2)
Ak ide o druh poľnohospodárskej pôdy – vinicu, vzťahuje sa odsek 1 aj na vinice v zastavanom území obce.
(3)
Odvod podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Vláda nariadením ustanoví podrobnosti o podmienkach platenia odvodov podľa odsekov 1 a 2.
§ 23
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.
(2)
Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1, alebo ak v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi.
(4)
Vyjadrenie dedičov podľa odseku 3 musí mať písomnú formu a nemožno ho odvolať.
(6)
Pohľadávky dedičov, ktoré vzniknú z vyporiadania dedičstva podľa odsekov 2 a 3, sa premlčujú v lehote desiatich rokov a
a)
na ich zabezpečenie vzniká veriteľovi záznamom vlastníckeho práva dlžníka záložné právo k tomuto pozemku; prípadná zákonná prednosť skoršieho záložného práva sa nepoužije. Záložnému veriteľovi patrí predkupné právo k pozemku, ku ktorému sa viaže záložné právo,
(7)
Podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 platia aj na vyporiadanie spoluvlastníkov, ak o ich vyporiadaní rozhodol súd.49)
§ 24
(1)
Ak majú na základe právneho úkonu48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva49) alebo rozhodnutia o dedičstve50) vzniknúť k jestvujúcim pozemkom uvedeným v § 21 ods. 1 spoluvlastnícke podiely, platia podmienky uvedené v § 22 a 23. To neplatí, ak sa podiel na pozemku spoluvlastníka zvyšuje iným podielom alebo časťou podielu na tom istom pozemku a vlastníctvo prevádzaného podielu alebo podielu, ktorý bol predmetom prechodu vlastníckeho práva zanikne.
(2)
Ak na základe právneho úkonu vznikol spoluvlastnícky podiel, ktorý je v rozpore s podmienkami ustanovenými v § 22 a 23, štát je oprávnený podať návrh na určenie jeho neplatnosti. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.
(3)
Podľa § 22 a 23 sa nepostupuje, ak
a)
sa pozemok uvedený v § 21 ods. 1 rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť,39) alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,56)
b)
ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu,14c)
c)
sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v § 1 ods. 1, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
d)
ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 25
Register sa po zápise v katastri nehnuteľností zakladá do zbierky listín súboru popisných informácií katastra nehnuteľností.
§ 26
Obec je povinná zabezpečiť účastníkom konania, ktorí by pre svoj vek, zdravotný stav alebo z iného dôvodu mohli mať obmedzený prístup k účasti na konaní, potrebné poučenie.
§ 27
Konanie podľa tohto zákona je oslobodené od správnych poplatkov.
§ 28
(1)
Ustanovenia tretej časti sa nepoužijú v konaní o vyporiadaní dedičských podielov podľa osobitného predpisu.58)
(2)
Právne vzťahy k pozemkom, ktoré vznikli na základe rozhodnutia štátneho notára, notára alebo súdu do účinnosti tohto zákona, nie sú ustanoveniami tretej časti dotknuté.
§ 28a
(1)
Po podpise zmluvy alebo dodatku k zmluve so zhotoviteľom zjednodušeného registra okresný úrad na úseku pozemkovom na svojom webovom sídle a v dotknutej obci zverejní informáciu o zhotovovaní zjednodušeného registra príslušného katastra.
(2)
Ak osoba predloží okresnému úradu na úseku pozemkovom právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci vydané pred 1. aprílom 2015, ktoré určuje túto osobu alebo jej právneho predchodcu ako vlastníka pozemku na území bývalého Vojenského obvodu Javorina v čase od 1. januára 1953 do 31. marca 2015, a ktoré nebolo zapísané do katastra nehnuteľností, okresný úrad na úseku pozemkovom preverí jeho súlad s údajmi o vlastníctve pozemkov v zjednodušenom registri; osoba môže takéto rozhodnutie predložiť do 31. marca 2016.
(3)
Ak okresný úrad na úseku pozemkovom zistí, že právny predchodca osoby alebo osoba nadobudla vlastnícke právo k pozemku rozhodnutím uvedenom v odseku 2 a štátom vyplatenú náhradu vrátila alebo náhrada vyplatená nebola, vydá po prerokovaní v komisii pre zjednodušený register do 30 dní rozhodnutie o splnení podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku.
(4)
Ak zhotoviteľ zjednodušeného registra zistí skutočnosti podľa odseku 2, oznámi ich okresnému úradu na úseku pozemkovom, ktorý vyzve osobu, aby predložila rozhodnutie podľa odseku 2.
(5)
Zhotoviteľ predloží návrh zjednodušeného registra okresnému úradu na úseku pozemkovom, ktorý tento návrh do 60 dní prerokuje v komisii pre zjednodušený register a po prerokovaní v tejto komisii zjednodušený register do 30 dní potvrdí.
§ 28b
Ak sa zjednodušený register zhotovuje v časti katastrálneho územia alebo v jednom katastrálnom území v obci tvorenej z viac katastrálnych území a v zostávajúcej časti katastrálneho územia alebo v jednom katastrálnom území v obci tvorenej z viac katastrálnych území už bol register schválený alebo konanie prebieha, zjednodušený register vypracuje zhotoviteľ registra pre už spracovaný alebo zadaný register. Ak zhotoviteľ registra zanikol bez právneho nástupcu alebo ponuku na vypracovanie zjednodušeného registra neprijal, zjednodušený register vypracuje zhotoviteľ registra, ktorého určí okresný úrad na úseku pozemkovom, z ďalších zhotoviteľov v okrese podľa prvej vety.
§ 29
(1)
Registre pôvodného stavu zostavené, schválené a zapísané do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu61) sa považujú za registre podľa tohto zákona.
(2)
Register obnovenej evidencie pozemkov sa zostavuje aj v tom v katastrálnom území, v ktorom bol vyhotovený a zapísaný register podľa osobitného predpisu61) do 1. septembra 2002.
(3)
Zmeny údajov registra podľa § 7 ods. 6 schváleného do 1. septembra 2002 sa po 1. septembri 2002 posudzujú podľa tohto zákona.
(4)
Správny orgán na účely posúdenia zmeny chybných údajov o pozemkoch a právnych vzťahov k nim v schválených registroch (§ 7 ods. 6) zriadi pre obec, v ktorej komisia zanikla zápisom údajov registra do katastra nehnuteľností, opätovne komisiu, ak od jej zániku neuplynuli tri roky.
§ 29a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2009
V obci, kde do účinnosti tohto zákona nebol register schválený (§ 7), rozšíri správny orgán komisiu podľa § 4 o zástupcu obvodného úradu do 30 dní od účinnosti tohto zákona.
§ 29b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
(1)
Konanie, v ktorom nebol návrh registra podľa § 7 ods. 1 uverejnený do 30. apríla 2014, sa dokončí podľa zákona účinného od 1. mája 2014.
(2)
V konaní, v ktorom bol návrh registra podľa § 7 ods. 1 uverejnený do 30. apríla 2014 a komisia podľa § 7 ods. 3 do 45 dní od podania námietok tieto neprerokovala a nezaslala správnemu orgánu stanovisko, správny orgán rozhodne aj bez jej stanoviska.
§ 29c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)
Okresný úrad na úseku pozemkovom na základe údajov zjednodušeného registra posúdi, či rozhodnutia vydané podľa osobitných predpisov14c) boli vydané v súlade s údajmi platnými ku dňu prechodu vlastníctva pozemku na štát.
(2)
Ak sa posúdením podľa odseku 1 zistí nesúlad, okresný úrad na úseku pozemkovom takéto rozhodnutie, po prerokovaní v komisii pre zjednodušený register, opraví alebo zruší a vydá nové rozhodnutie; na opravu alebo zrušenie pôvodného rozhodnutia a vydanie nového rozhodnutia sa nevzťahuje lehota troch rokov od právoplatnosti pôvodného rozhodnutia.
(3)
Ak sa posúdením podľa odseku 1 nezistí nesúlad alebo rozdiel vo výmere vydávaného pozemku a pôvodného pozemku nie je väčší ako 5 %, okresný úrad na úseku pozemkovom zruší zákaz prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa odseku 5; okresný úrad na úseku pozemkovom postupuje rovnako, ak umiestnenie vydávaného pozemku nezodpovedá umiestneniu pôvodného pozemku. Okresný úrad na úseku pozemkovom vydá potvrdenie o zrušení zákazu prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa odseku 5.
(4)
Ak oprávnený nárok nie je možné podľa odsekov 1 až 3 uspokojiť vydaním pôvodného pozemku z dôvodu, že tento pozemok bol už vydaný, použije sa postup podľa osobitných predpisov.62)
(5)
Okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností zapíše do katastra nehnuteľností poznámku o zákaze prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach alebo v ich častiach tvoriacich bývalý Vojenský obvod Javorina; to neplatí, ak ide o zastavané pozemky. Okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností vymaže poznámku na základe potvrdenia podľa odseku 3.
(6)
Okresný úrad na úseku pozemkovom rozhodne o vlastníctve pozemku, ak dohoda uzavretá medzi povinnou osobou7a) a oprávnenou osobou7b) nie je v súlade s údajmi platnými ku dňu prechodu vlastníctva pozemku na štát.
(7)
Okresný úrad na úseku pozemkovom zabezpečí do 31. mája 2015 doplnenie komisií pre zjednodušený register o členov podľa § 4 ods. 3 v znení účinnom od 1. apríla 2015 a vytvorenie nových komisií, ak doterajšie komisie podľa § 4 ods. 6 zanikli.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z. (úplné znenie č. 12/1994 Z. z.) sa mení takto:
V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a pozemky nedoložené vlastníckym právom“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
7a)
§ 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
12)
Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z. (úplné znenie č. 11/1994 Z. z.), zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z., zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
12a)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.
13)
Napríklad § 34 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb., § 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (úplné znenie č. 14/1994 Z. z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
14)
§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
14a)
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
14c)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
17)
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
18)
§ 6 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb.
20)
Zákon č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník.
21)
§ 22 zákona č. 229/1991 Zb.
22)
§ 16 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
27)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
28)
§ 14 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z.
30)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
30a)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
31b)
§ 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
31c)
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 18 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
Napríklad zákon č. 42/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad § 3 zákona č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku.
39)
§ 108 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.
39a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb., zákon č. 50/1976 Zb.
39b)
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
39c)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky č. 265/1993 Z. z.
46a)
46b)
Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
47a)
§ 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
51)
53)
§ 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (úplné znenie č. 16/1994 Z. z.).
54)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.
55)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva.
56)
62)
§ 11 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.