171/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.1995 do 31.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. e) sa za slovo „certifikáty“ vkladá čiarka a slová „depozitné certifikáty“.
2.
V § 1 ods. 4 znie:
„(4)
Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a m) a pokladničné poukážky môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov; ak boli vydané a prijaté na verejné obchodovanie ako verejne obchodovateľné cenné papiere (§ 71 ods. 1), emitent nemôže rozhodnúť, že prestanú byť verejne obchodovateľnými cennými papiermi.“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zaknihovanými cennými papiermi môžu byť cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. e) až g).“.
4.
V § 4 ods. 2 znie:
„(2)
Cenné papiere, ktoré potvrdzujú uloženie peňažných prostriedkov a sú vydané najmä pod označením vkladové listy, vkladové certifikáty, depozitné certifikáty a pokladničné poukážky, musia mať náležitosti dlhopisov podľa osobitného zákona.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie:
„11a)
§ 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Cenné papiere podľa odseku 2 s výnimkou pokladničných poukážok možno vydať iba na základe povolenia. Povolenie môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) udeliť na žiadosť žiadateľa. Pri rozhodovaní o povolení platia primerane ustanovenia § 72.
(4)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 3 je žiadateľ povinný uviesť
a)
názov cenného papiera,
b)
celkovú sumu emisie, emisný kurz a menovitú hodnotu,
c)
dátum emisie a splatnosti cenného papiera, splácanie a platobné miesto,
d)
výnos cenného papiera,
e)
účel použitia požadovanej emisie,
f)
svoju súčasnú a predpokladanú finančnú situáciu a vyhlásenie, že je schopný zabezpečiť návratnosť požadovanej emisie,
g)
údaj o podobe cenného papiera, ak bude cenný papier vydaný v listinnej podobe, emitent doloží vzor cenného papiera,
h)
spôsob zverejnenia emisných podmienok a ročných výsledkov svojho hospodárenia.“.
6.
V § 5 ods. 5 sa za slovo „emitenta“ vkladajú slová „alebo zakladateľa“.
7.
Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Zmena a zrušenie cenného papiera
(1)
Zmena cenného papiera je akákoľvek zmena v náležitostiach cenného papiera vykonaná emitentom alebo rozhodnutím ministerstva.
(2)
Zrušenie cenného papiera je zánik cenného papiera na základe rozhodnutia ministerstva, súdu alebo emitenta, ak vydal akcie, ktoré nie sú verejne obchodovateľné.
(3)
Na postup osoby, ktorá cenný papier mení alebo ruší, platia ustanovenia tohto zákona a osobitných právnych predpisov.1),2),3)
(4)
Ak majú byť zmenené alebo zrušené zaknihované cenné papiere, je emitent povinný oznámiť to stredisku.
(5)
Oznámenie podľa odseku 4 stredisko zaeviduje tak, aby všetky cenné papiere, ktoré majú byť v rámci danej emisie zmenené alebo zrušené, mohli byť v tejto evidencii registrované.
(6)
Na základe oznámenia emitenta stredisko bez zbytočného odkladu vykoná registráciu, ktorej obsahom je zápis do evidencie podľa § 1 ods. 2.“.
8.
Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Aktuálna hodnota cenných papierov
(1)
Aktuálna hodnota cenných papierov je ich cena zistená podľa ustanovení tohto zákona v deň, ku ktorému sa vykonáva ocenenie.
(2)
Aktuálna hodnota cenných papierov obchodovaných na tuzemskom verejnom trhu sa určuje podľa kurzu uverejneného tuzemskou burzou cenných papierov v deň ocenenia.
(3)
Ak v tento deň nebol kurz zastupiteľných cenných papierov uverejnený podľa odseku 2, je aktuálna hodnota daná kurzom uverejneným touto burzou v najbližší predchádzajúci deň, najdlhšie však v posledných 30 dňoch predchádzajúcich dňu ocenenia.
(4)
Ak nebol kurz zastupiteľného cenného papiera uverejnený ani podľa odseku 3, je aktuálna hodnota daná kurzom uverejneným ďalším tuzemským organizátorom verejného trhu v deň, ku ktorému sa ocenenie vykonáva. Ak v tento deň nebol kurz uverejnený, je aktuálna hodnota daná kurzom uverejneným v najbližší predchádzajúci deň, najdlhšie však v posledných 30 dňoch predchádzajúcich dňu ocenenia.
(5)
Ak nie je možné určiť aktuálnu hodnotu cenných papierov, ktoré sú predmetom verejného obchodovania podľa predchádzajúcich odsekov, určí sa rovnakým spôsobom ako pri cenných papieroch, ktoré nie sú predmetom obchodovania na verejnom trhu.
(6)
Aktuálna hodnota akcií, ktoré nie sú predmetom verejného obchodovania, je ich nadobúdacia cena.
(7)
Aktuálna hodnota dlhopisov, ktoré nie sú predmetom verejného obchodovania, je daná ich menovitou hodnotou s prihliadnutím na očakávané výnosy, ak sa dajú oceniť ku dňu ocenenia.
(8)
Aktuálna hodnota podielových listov je daná výškou emisného kurzu ku dňu ocenenia.
(9)
Aktuálna hodnota zahraničných cenných papierov, ktoré nie sú predmetom obchodovania na tuzemskom verejnom trhu, sa zistí podľa kurzu zverejnenom na verejnom trhu v štáte, v ktorom má emitent svoje sídlo. Ak sa so zastupiteľným cenným papierom neobchoduje na verejnom trhu v štáte, v ktorom má emitent svoje sídlo, je rozhodujúci kurz uverejnený v štáte, v ktorom bol zastupiteľný cenný papier prvýkrát prijatý na obchodovanie na verejnom trhu.
(10)
Aktuálna hodnota práv a záväzkov z termínových a opčných obchodov uzavieraných na verejnom trhu sa určí primerane podľa odsekov 1 až 6 a podľa odseku 9, ak boli opčné a termínové obchody uzavreté na zahraničnom verejnom trhu.“.
9.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Fyzické osoby a právnické osoby môžu kupovať alebo predávať cenné papiere uvedené v § 1 ods. 4 len na verejnom trhu podľa tohto zákona. S výnimkou bezodplatného prevodu a prechodu cenného papiera nemožno zmeniť majiteľa cenného papiera obchodovaného na verejnom trhu inak ako obchodom uzavretým na verejnom trhu.“.
10.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obstarať kúpu alebo predaj cenného papiera môže len osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie podľa tohto zákona. Zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera musia mať vždy písomnú formu.“.
11.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a naopak“.
12.
§ 11 sa vypúšťa.
13.
§ 14 znie:
㤠14
(1)
Vznik práv a povinností zo zmluvy o kúpe cenných papierov možno viazať na odkladaciu podmienku prejavu vôle jednej zo strán, že na uzavretej zmluve trvá (ďalej len „právo opcie“), alebo na odkladaciu podmienku uplynutia lehoty medzi uzavretím zmluvy a plnením zo zmluvy (ďalej len „termínové obchody“).
(2)
Termínovým obchodom podľa tohto zákona sa rozumie zmluva o predaji cenných papierov, podľa ktorej sa prevod cenných papierov má uskutočniť po uzavretí zmluvy v lehote dlhšej ako 15 dní. Opčným obchodom podľa tohto zákona je zmluva, v ktorej je dohodnuté právo opcie za odplatu. Opčné alebo termínové obchody možno uzavrieť len na cenné papiere obchodované na verejnom trhu (§ 71).
(3)
Pri uzavretí termínového obchodu môže organizátor verejného trhu od kupujúceho požadovať zloženie kaucie spôsobom a vo výške ním určených.“.
14.
V § 27 ods. 3 sa dopĺňa písmenami e), f) a g), ktoré znejú:
„e)
emitent najviac na 10 dní pred dňom registrácie zmeny alebo zrušenia cenného papiera,
f)
emitent najviac na 5 dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti,
g)
stredisko, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 64 a 65.“.
15.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Stredisko je povinné oznámiť organizátorom verejného trhu a zverejniť (§ 70a) každú registráciu podľa odsekov 2 a 4.“.
16.
V § 28 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Komisionárska zmluva musí mať písomnú formu.“.
17.
V § 34 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zmluva o úschove cenných papierov musí mať písomnú formu.“.
18.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zmluva o správe cenných papierov musí mať písomnú formu.“.
19.
V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zmluva o uložení cenných papierov musí mať písomnú formu.“.
20.
V § 37 ods. 6 sa v prvej vete slovo „so“ nahrádza slovami „s písomným“.
21.
V § 42 ods. 3 písm. e) znie:
„e)
počet cenných papierov, výšku a dobu splatnosti pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriadilo.“.
22.
V § 42 ods. 4 sa v predvetí za slovo „registráciu“ vkladajú slová „zmeny a“ a druhá veta znie: „Ak príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva dáva záložca, musí priložiť doklad preukazujúci, že zabezpečená pohľadávka sa zmenila alebo zanikla, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny alebo zániku záložného práva.“.
23.
V § 42a sa vypúšťa slovo „bezplatne“.
24.
V § 45 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obchodník s cennými papiermi môže mať iba formu akciovej spoločnosti. Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.“.
25.
V § 45 ods. 3 písm. b) sa slová „čistého obchodného“ nahrádzajú slovom „základného“.
26.
§ 45 ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich pracovníkov obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti; údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti doloží príslušnými dokladmi.“.
27.
V § 45 ods. 4 znie:
„(4)
Minimálna výška základného imania obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva kúpu a predaj alebo obstaranie kúpy a predaja cenných papierov, je 5 000 000 Sk. Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom určiť vyššiu minimálnu výšku základného imania obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva aj činnosti podľa § 46 ods. 2.“.
28.
V § 46 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „ani neprechádza na právneho nástupcu; ak obchodník s cennými papiermi v lehote jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti udeleného povolenia nepredloží ministerstvu rozhodnutie o zápise do obchodného registra podľa udeleného povolenia, toto povolenie zaniká“.
29.
V § 46 ods. 2 predvetie znie:
„Povolenie udelené podľa § 45 musí obsahovať výrok, že obchodník s cennými papiermi okrem obchodovania s cennými papiermi môže vykonávať aj tieto činnosti:“.
30.
V § 46 sa vypúšťa odsek 3.
31.
V § 48 ods. 2 znie:
„(2)
Ministerstvo môže odňať povolenie, ktoré udelilo podľa § 45, alebo uložiť opatrenia na nápravu a pokuty podľa § 86.“.
32.
V § 49 ods. 1 sa v druhej vete slovo „vždy“ nahrádza slovami „podľa tohto zákona“.
33.
§ 49 ods. 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie a preukáže, že najmenej jeden rok vykonávala činnosť agenta alebo inú odbornú činnosť u obchodníka s cennými papiermi.“.
34.
V § 49 ods. 12 sa v prvej vete vypúšťajú slová „na verejnom trhu“.
35.
V § 50 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Organizátorom verejného trhu môže byť na základe povolenia podľa odseku 2 burza cenných papierov27a) alebo iná právnická osoba, ak má na to povolenie podľa odseku 2.
(2)
Povolenie udeľuje na žiadosť ministerstvo.“.
36.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Organizátor verejného trhu na žiadosť emitenta prijme na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje, len tie verejne obchodovateľné cenné papiere, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 71 ods. 1; cenné papiere podľa § 72 ods. 2 je povinný prijať na obchodovanie. Žiadosť emitenta o prijatie cenného papiera na obchodovanie sa musí podať do 10 dní po vydaní cenného papiera.“.
37.
§ 54 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Organizátor verejného trhu je povinný v súlade s burzovými pravidlami alebo trhovým poriadkom pozastaviť obchodovanie s cennými papiermi na trhu, ktorý organizuje, ak
a)
cenný papier prestal zodpovedať podmienkam burzových pravidiel alebo trhového poriadku,
b)
emitent nezverejňuje správy o výsledku svojho hospodárenia.
(7)
Ak emitent alebo jeho právny nástupca požiada organizátora verejného trhu o skončenie obchodovania pri zmene alebo zániku príslušnej emisie verejne obchodovateľných cenných papierov, je organizátor povinný skončiť obchodovanie s týmto cenným papierom a oznámi stredisku ISIN a dátum skončenia obchodovania s týmto cenným papierom.
(8)
Lehota podľa odseku 6 je 30 dní a začína plynúť v prípadoch uvedených v odseku 6 písm. a) a b) dňom, keď sa organizátor verejného trhu dozvedel o skutočnostiach uvedených v písmenách a) a b) a v prípadoch uvedených v odseku 7 odo dňa doručenia žiadosti.“.
38.
V § 56 ods. 1 písm. d) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „a rozhodnutia“.
39.
V § 56 ods. 2 znie:
„(2)
Evidenciu podľa odseku 1 písm. c) a d) vedie stredisko na základe údajov, ktoré mu odovzdá ministerstvo po nadobudnutí ich právoplatnosti.“.
40.
V § 56 ods. 4 sa za slovom „papiermi“ vypúšťa čiarka a slová „burzám cenných papierov“.
41.
V § 56 ods. 6 sa vypúšťajú slová „búrz cenných papierov“.
42.
V § 56 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá táto nová veta: „Cenník služieb schvaľuje ministerstvo a stredisko je povinné schválený cenník služieb uverejniť najneskôr 30 dní pred nadobudnutím jeho platnosti v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.“.
43.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťajú slová „burzy cenných papierov“.
44.
V § 58 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Investičnej spoločnosti má povinnosť zriadiť samostatný účet pre každý podielový fond zriadený touto investičnou spoločnosťou.3)“.
45.
V § 59 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Stredisko eviduje cenný papier na účte podľa rozhodnutia súdu o dedičstve v prípade, ak cenný papier je v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov.“.
46.
V § 62 ods. 3 znie:
„(3)
Výpis z účtu podľa odseku 1 obsahuje
a)
pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením ich počtu podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie,
b)
na žiadosť majiteľa účtu počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.“.
47.
V § 63 ods. 1 znie:
„(1)
Stredisko je povinné odovzdať emitentovi výpis z jeho registra
a)
vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera podľa § 5 ods. 5 a § 5a ods. 6,
b)
vždy pri premene podoby cenného papiera,
c)
na žiadosť emitenta.“.
48.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Stredisko je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátneho dozoru a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky prekročenie podielov podľa § 79a jedného emitenta na účte a každú zmenu vlastníctva akcií toho istého emitenta. Za takéto oznámenie orgánu štátneho dozoru nepatrí stredisku úhrada nákladov.“.
49.
Za § 70 sa vkladá nový § 70a, ktorý znie:
㤠70a
(1)
Stredisko je povinné bezodkladne zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy
a)
údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách verejne obchodovateľných cenných papierov v členení podľa
1.
obchodného mena emitenta,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
5.
formy, podoby a počtu cenných papierov emisie;
b)
údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom podľa § 27 v členení podľa
1.
obchodného mena emitenta,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom;
c)
údaje o prekročení limitu podľa § 79a v členení podľa
1.
obchodného mena emitenta,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
mena majiteľa podielu a celkového podielu z emisie.
(2)
Stredisko je povinné na požiadanie údaje podľa odseku 1 poskytnúť organizátorom verejného trhu a obchodníkom s cennými papiermi najneskôr pred začiatkom nasledujúceho obchodného dňa.“.
50.
§ 71 znie:
㤠71
(1)
Verejne obchodovateľný cenný papier je taký cenný papier, ktorý bol vydaný a prijatý na verejné obchodovanie na verejnom trhu
a)
na základe povolenia podľa § 72 ods. 1, ak z tohto alebo osobitného zákona32) nevyplýva inak, a
b)
ak tieto cenné papiere spĺňajú podmienky a majú náležitosti verejne obchodovateľných cenných papierov podľa tejto časti zákona.
(2)
Na verejnom trhu podľa § 8 ods. 3 a § 77 ods. 6 sa obchoduje aj s cennými papiermi uvedenými v § 1 ods. 4, ktoré nespĺňajú podmienky verejne obchodovateľných cenných papierov podľa odseku 1.“.
51.
§ 72 ods. 1 znie:
„(1)
Povolenie na vydanie cenných papierov ako verejne obchodovateľných cenných papierov udeľuje na žiadosť emitenta týchto cenných papierov ministerstvo. Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas.“.
52.
V § 74 ods. 1 písm. a) v bode 3 sa slová „viac ako 10 % akcií“ nahrádzajú slovami „5 % akcií a viac“ a v bode 5 sa za slovo „povahy“ vkladajú slová „údaje o ich majetkovej účasti na základnom imaní akciovej spoločnosti“.
53.
V § 74 ods. 1 písm. b) sa za slovo „emitenta“ vkladajú slová „podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IAS)“ a v bode 2 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“ a za slovo „roky“ sa vkladajú slová „vypracované a zodpovedajúce Medzinárodným účtovným štandardom (IAS)“.
54.
V § 74 ods. 2 znie:
„(2)
Súčasťou prospektu musí byť vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v prospekte sú úplné a pravdivé, a prospekt musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom.“.
55.
V § 74 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
56.
V § 77 ods. 6 znie:
„(6)
Povolenie podľa § 72 ods. 1 sa nevyžaduje na vydanie cenných papierov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) až d) a m), ak nemajú byť verejne obchodovateľné, alebo na ktoré sa vzťahujú osobitné práva,33a) a na vydanie investičného kupónu. Ak sa akcie majú vydať hromadne na základe upisovania akcií podľa osobitného zákona,34) je súčasťou výzvy na toto upisovanie prospekt. Emitent je povinný uverejniť výzvu v lehote 15 dní pred prvým dňom upisovania týchto akcií.“.
57.
Za § 79 sa vkladá nový § 79a, ktorý znie:
㤠79a
Oznamovacia a ponuková povinnosť
(1)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudne do svojho majetku viac ako 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 50 % alebo 65 % verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta, je povinná bezodkladne písomne oznámiť organizátorom verejného trhu, stredisku a emitentovi prekročenie uvedených limitov, ako aj výšku svojho podielu; rovnakú povinnosť majú tieto osoby aj vtedy, ak ich podiel verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta klesne pod uvedené limity. Bezodkladné zverejnenie týchto skutočností v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy zabezpečuje na náklady týchto osôb stredisko. Toto oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorej sa zverejňované údaje týkajú, jej sídlo alebo bydlisko, údaj o získaných verejne obchodovateľných akciách vydaných jedným emitentom, názov emitenta a ISIN emisie verejne obchodovateľných akcií, ktoré nadobudla.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nemôže nadobudnúť do svojho majetku viac ako 30 % verejne obchodovateľných akcií jedného emitenta inak ako na základe verejného prísľubu,36a) ktorým je podľa tohto zákona ponuka kúpy všetkých verejne obchodovateľných akcií tohto emitenta; rovnaké obmedzenie sa vzťahuje aj na všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nadobudli takýto podiel akcií toho istého emitenta, ak konali po vzájomnej dohode alebo ak ide o skupinu majetkovo vzájomne prepojených osôb. Toto ustanovenie neplatí pri postupe podľa osobitného predpisu.36b)
(3)
Verejný prísľub podľa odseku 2 právnická osoba alebo fyzická osoba bezodkladne písomne oznámi organizátorom verejného trhu a stredisku. Verejný prísľub obsahuje
a)
lehotu platnosti verejného prísľubu, ktorá začína plynúť dňom uverejnenia v tlači a nemôže byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako 60 kalendárnych dní,
b)
organizátora verejného trhu, ktorý zabezpečí kúpu akcií,
c)
doterajší počet a percentuálny podiel akcií na základnom imaní emitenta,
d)
podmienky kúpy akcií, ktoré sú:
1.
minimálny počet a podiel na základnom imaní emitenta, ktoré chce nadobudnúť,
2.
cena, pričom ponúkaná cena nemôže byť nižšia, ako bola priemerná cena dosiahnutá na verejnom trhu za posledných 6 mesiacov do dňa oznámenia tohto verejného prísľubu stredisku;
e)
údaje o ďalšom rozvoji spoločnosti, ak ponuka bude úspešná.
(4)
Obsah verejného prísľubu podľa odseku 3 stredisko oznámi v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(5)
Verejný prísľub je úspešný, ak ponúkajúce osoby podľa odseku 2 na jeho základe dosiahnu akceptácie v rozsahu zodpovedajúcemu odseku 3 písm. d) bod 1, na základe ktorého sa uskutočnil verejný prísľub. Ak počet akceptácií podľa podmienok verejného prísľubu je nižší, verejný prísľub je neúspešný a kúpa ponúknutých akcií sa neuskutoční. Opakovaný verejný prísľub tou istou osobou alebo skupinou osôb podľa odseku 2 môže byť oznámený a uverejnený najskôr po uplynutí jedného roka po skončení platnosti verejného prísľubu podľa odseku 3 písm. a). Verejný prísľub môžu v tomto období uplatniť iné osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a) a 36b) znejú:
„36a)
§ 850 Občianskeho zákonníka.
36b)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
58.
V § 80 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Emitent verejne obchodovateľného cenného papiera je povinný najneskôr do troch mesiacov po skončení polroka zverejniť správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka zverejniť výročnú správu o výsledkoch svojho hospodárenia (ďalej len „ročná správa“) a predložiť ich orgánu štátneho dozoru a organizátorovi verejného trhu, na ktorom je tento cenný papier obchodovaný.
(2)
Polročná správa musí obsahovať
a)
správu o výsledku hospodárenia za uplynulý polrok vrátane správy o finančnej situácii podľa § 74 ods. 1 písm. b),
b)
údaje o skutočnostiach podľa odseku 4, ku ktorým došlo v priebehu polroka,
c)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom polroku.“.
59.
V § 80 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ročná správa musí zodpovedať Medzinárodným účtovným štandardom (IAS) a Medzinárodným informačným štandardom (MDA) a musí obsahovať
a)
účtovnú závierku overenú audítorom vrátane správy o finančnej situácii podľa § 74 ods. 1 písm. b),
b)
údaje o rozdelení zisku,
c)
údaje o skutočnostiach podľa odseku 4, ku ktorým došlo v uplynulom roku,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom roku.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
60.
V § 80 v novooznačenom odseku 5 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „4“.
61.
V § 81a sa v odseku 2 vypúšťa slovo „strediska“.
62.
V § 82 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Štátny dozor podľa tohto zákona sa vykonáva nad obchodovaním s cennými papiermi, emitentom verejne obchodovateľného cenného papiera, strediskom, organizátorom verejného trhu, obchodníkom s cennými papiermi, maklérom a prevádzkovateľom tlačiarne cenných papierov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.36c)
(2)
Štátny dozor podľa odseku 1 vykonáva ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36c) znie:
„36c)
§ 23, 26, 27 a § 29 písm. a) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.“.
63.
§ 86 a 87 znejú:
㤠86
(1)
Pri výkone štátneho dozoru nad kapitálovým trhom ministerstvo odníma povolenia udelené podľa tohto zákona a ukladá opatrenia na nápravu a pokuty.
(2)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí, že osoba uvedená v § 82 ods. 1 porušuje povinnosti uložené týmto zákonom, podmienky ustanovené v povolení udelenom podľa tohto zákona alebo porušuje osobitné právne predpisy upravujúce povinnosti kontrolovaných subjektov,37a)
a)
uloží opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
b)
uloží pokutu až do výšky 15 000 000 Sk,
c)
obmedzí alebo skončí niektorú ich činnosť, pozastaví najdlhšie na dobu jedného roka alebo zakáže vydávanie verejne obchodovateľných cenných papierov alebo pozastaví najdlhšie na dobu jedného roka iné povolenie udelené podľa tohto zákona,
d)
odníme povolenie udelené podľa tohto zákona.
(3)
Pokutu podľa odseku 2 písm. b) možno uložiť aj osobám, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu štátnemu dozoru podľa § 82 ods. 1 bez platného povolenia.
(4)
Osoba, ktorej sa odňalo povolenie podľa odseku 2, môže požiadať o nové povolenie toho istého druhu najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa jej povolenie odňalo.
(5)
Pokuty podľa odsekov 2 a 3 možno ukladať opakovane. Ak v čase do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, môže ministerstvo opakovane ukladať pokuty až do výšky dvojnásobku sumy určenej v odseku 2.
(6)
Uložením opatrení na nápravu a sankcie podľa odsekov 2 a 3 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.37b)
(7)
Ak ministerstvo zistí nesplnenie povinnosti podľa § 79a, uloží tejto osobe pokutu do výšky 10 000 000 Sk. Pokutu možno uložiť aj opakovane. Povinnosť vykonať verejný prísľub podľa § 79a uložením pokuty nezaniká.
§ 87
(1)
Pri ukladaní opatrení a pokút ministerstvo vychádza najmä z povahy, závažnosti, spôsobu, doby trvania a následkov protiprávneho konania. Opatrenia a pokuty sa môžu ukladať súbežne.
(2)
Pokuty možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo preukázateľne dozvedelo o skutočnostiach rozhodných pre ich uloženie, najneskôr však do konca desiateho roku nasledujúceho po roku, v ktorom k týmto skutočnostiam došlo.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
Na rozhodovanie o odňatí povolenia udeleného podľa tohto zákona, o uložení opatrenia na nápravu a pokuty, ako aj na výkon týchto rozhodnutí sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní. Pre potreby vymáhania peňažných plnení je banka povinná ministerstvu oznámiť čísla účtov dotknutej osoby vedených v tejto banke. Ustanovenia osobitného predpisu37c) sa na účely tohto zákona nepoužijú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37a), 37b) a 37c) znejú:
„37a)
Napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 248/1992 Zb.
37b)
Napr. Trestný zákon, Zákonník práce.
37c)
§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
64.
V § 90 sa za slovom „ministerstvo“ vypúšťa čiarka a slová „na ktorom sa žiadosť o toto povolenie podala“.
65.
V § 91 sa vypúšťa odsek 4.
66.
V § 93 ods. 1 sa na konci vety pripájajú tieto slová „na doručiteľa“.
67.
§ 99 znie:
㤠99
Výšku správnych poplatkov za udelenie povolení ustanovuje osobitný právny predpis.“.
68.
Vo všetkých ustanoveniach sa slovo „mimoburzový“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovom „verejný“ v príslušnom gramatickom tvare.
69.
Za § 99a sa vkladá nový § 99b, ktorý znie:
㤠99b
(1)
Osoba vykonávajúca ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť obchodníka s cennými papiermi je povinná najneskôr do 31. októbra 1995 podať žiadosť o povolenie na činnosť obchodníka s cennými papiermi, inak jej uplynutím tejto lehoty zaniká oprávnenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1, ktoré podali žiadosť o povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi v lehote podľa odseku 1, môžu túto činnosť vykonávať len do 31. decembra 1995. Po 31. decembri 1995 môžu činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonávať osoby uvedené v odseku 1, ak sa im udelilo povolenie na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi na základe žiadosti podľa odseku 1.
(3)
Organizátori verejného trhu vykonávajúci ku dňu účinnosti tohto zákona činnosti podľa § 50 ods. 1 a 2 tohto zákona a podľa osobitného zákona42) sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona podať žiadosť o povolenie činnosti podľa tohto zákona. Ak žiadosť nebude v tejto lehote podaná, oprávnenie vykonávať činnosť podľa § 50 tohto zákona uplynutím tejto lehoty zaniká. O podanej žiadosti rozhodne ministerstvo v lehote do 60 dní. Do vydania rozhodnutia môžu vykonávať činnosť podľa doterajšieho povolenia.
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona s výnimkou odsekov 1 až 3, alebo ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Premenu verejne obchodovateľných listinných cenných papierov podľa § 1 ods. 4 s výnimkou dlhopisov a pokladničných poukážok na zaknihované zabezpečí emitent najneskôr do 31. decembra 1996.
(6)
Právnické osoby sú povinné zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami osobitného zákona43) najneskôr do 31. decembra 1996.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42) a 43) znejú:
„42)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
43)
Zákon č. 513/1991 Zb.“.
Čl. II
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Burza nie je obchodníkom s cennými papiermi.“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
Povolenie na vznik a zrušenie burzy
Na vznik burzy, rozšírenie jej činnosti, zlúčenie alebo splynutie s inou burzou, ako aj na jej zrušenie bez právneho nástupcu je potrebné povolenie, ktoré na žiadosť zakladateľov udeľuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo je oprávnené rozhodnúť o zrušení burzy.“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Činnosti, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu,3a) môže burza vykonávať len na základe povolenia podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„3a)
§ 50 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:
„10)
§ 45 a nasl. zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 21 ods. 5 znie:
„(5)
So zahraničnými cennými papiermi možno na burze obchodovať, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu11a) a burzová komora ich prijala na burzový obchod.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie:
„11a)
§ 73 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12) sa na konci pripája táto veta: „§ 1 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 32 ods. 4 písm. d) sa slová „o ňom s konečnou platnosťou rozhodne Ministerstvo financií Českej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „sa o ňom s konečnou platnosťou nerozhodne“.
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
meno, bydlisko a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,“.
2.
V § 28 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,
i)
pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).
3.
V § 155 ods. 2 písm. c), § 156 ods. 1 a 2 a v § 173 písm. d) sa slová „na majiteľa“ nahrádzajú slovami „na doručiteľa“.
4.
V § 156 ods. 3 posledná veta znie: „Stanovy nemôžu obmedziť prevoditeľnosť verejne obchodovateľnej akcie.“.
5.
V § 156 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri zaknihovaných akciách na meno register emitentov cenných papierov vedený strediskom cenných papierov nahrádza zoznam akcionárov.“.
6.
V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Menovitá hodnota akcie musí byť bez zvyšku deliteľná stomi.“.
7.
V § 157 ods. 2 sa v tretej vete vypúšťajú slová „alebo listinnej“.
8.
V § 187 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a naopak“.
9.
V § 191 ods. 1 sa za slovo „štatutárnym“ vkladajú slová „a výkonným“ a za slovo „orgánom“ sa vkladá slovo „spoločnosti“.
10.
V § 211 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá táto nová druhá veta: „O znížení základného imania môže valné zhromaždenie hlasovať len vtedy, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých akcionárov.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.