171/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
meno, bydlisko a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,“.
2.
V § 28 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,
i)
pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).
3.
V § 155 ods. 2 písm. c), § 156 ods. 1 a 2 a v § 173 písm. d) sa slová „na majiteľa“ nahrádzajú slovami „na doručiteľa“.
4.
V § 156 ods. 3 posledná veta znie: „Stanovy nemôžu obmedziť prevoditeľnosť verejne obchodovateľnej akcie.“.
5.
V § 156 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri zaknihovaných akciách na meno register emitentov cenných papierov vedený strediskom cenných papierov nahrádza zoznam akcionárov.“.
6.
V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Menovitá hodnota akcie musí byť bez zvyšku deliteľná stomi.“.
7.
V § 157 ods. 2 sa v tretej vete vypúšťajú slová „alebo listinnej“.
8.
V § 187 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a naopak“.
9.
V § 191 ods. 1 sa za slovo „štatutárnym“ vkladajú slová „a výkonným“ a za slovo „orgánom“ sa vkladá slovo „spoločnosti“.
10.
V § 211 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá táto nová druhá veta: „O znížení základného imania môže valné zhromaždenie hlasovať len vtedy, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých akcionárov.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.