167/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 20. júla 1995
o strediskách služieb škole
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, činnosti a prevádzke strediska služieb škole (ďalej len „stredisko“).
(2)
Stredisko je školské účelové zariadenie;1) poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky.
§ 2
(1)
Zriaďovateľ navrhne zaradenie strediska do siete školských zariadení.2)
(2)
Zriaďovateľ môže zriadiť stredisko aj ako právnickú osobu.3)
(3)
Návrh zriaďovateľa na zaradenie strediska do siete školských zariadení obsahuje
a)
názov a adresu strediska,
b)
názov alebo meno a priezvisko zriaďovateľa, jeho sídlo alebo trvalý pobyt,
c)
dátum zriadenia strediska,
d)
vymedzenie účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti strediska,
e)
meno a priezvisko osoby poverenej riadením strediska a overené doklady o jeho odbornej spôsobilosti,
f)
zoznam pracovníkov strediska a overené doklady a osvedčenia o ich odbornej spôsobilosti,
g)
výpis z registra trestov, nie starší ako šesť mesiacov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
h)
určenie doby, na ktorú sa stredisko zriaďuje,
i)
stanovisko obce k zaradeniu strediska do siete školských zariadení, ak obec nie je jeho zriaďovateľom,
j)
doklad o finančnom a materiálno-technickom zabezpečení strediska,
k)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva a orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce o tom, že priestory strediska vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom,
l)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve.
(4)
Ak stredisko zriaďuje orgán štátnej správy v školstve, predkladá len údaje uvedené v odseku 3 písm. a) až k) a vyjadrenie územnej školskej rady k zriadeniu strediska.4)
(5)
Návrh na vyradenie strediska zo siete školských zariadení obsahuje
a)
dôvod zrušenia strediska,
b)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve,
c)
stanovisko obce k vyradeniu strediska zo siete školských zariadení.
(6)
Návrh na zaradenie strediska do siete školských zariadení alebo vyradenie z nej predloží zriaďovateľ Ministerstvu školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 30. júna príslušného kalendárneho roku.
(7)
Ministerstvo môže stredisko zriadené iným zriaďovateľom ako orgánom štátnej správy v školstve vyradiť zo siete školských zariadení pre opakované zistenia nedostatkov v činnosti, nedostatočnú úroveň technického a materiálneho vybavenia strediska a nekvalifikované personálne zabezpečenie.
§ 3
(1)
Stredisko zabezpečuje podľa požiadaviek škôl a školských zariadení
a)
objednávanie, nákup a distribúciu školských tlačív, školských potrieb a učebníc,
b)
nákup materiálnych didaktických prostriedkov,
c)
nákup spotrebného materiálu potrebného na chod škôl a školských zariadení.
(2)
V poskytovaní služieb stredisko vykonáva najmä
a)
posudzovanie stavu a servis materiálnych didaktických prostriedkov,
b)
revízie a servis vyhradených technických zariadení (elektrických, tlakových, plynových atď.),
c)
údržbu a servis vodoinštalácií a ústredného kúrenia,
d)
dopravu,
e)
rozmnožovanie, skladovanie, požičiavanie didaktických materiálov,
f)
zaškoľovanie pracovníkov škôl a školských zariadení v obsluhe a používaní technických zariadení (obsluha strojov a zariadení, periodické školenia obsluhy kotolní a pod.),
g)
zaškoľovanie v obsluhe a využívaní materiálnych didaktických prostriedkov,
h)
zaškoľovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
i)
spoluprácu s metodickými oddeleniami v odborno-technickej a materiálnej činnosti,
j)
servis energetického hospodárstva (sledovanie a racionálne využívanie spotreby energií, revízie a servis protipožiarnej techniky),
k)
starostlivosť o zeleň a jej údržbu, rekultiváciu školských pozemkov,
l)
revízie športového náradia.
(3)
Stredisko ďalej zabezpečuje najmä
a)
zámočnícke a zváračské práce,
b)
stolárske práce,
c)
maliarske a natieračské práce,
d)
murárske práce,
e)
sklenárske práce.
§ 4
(1)
Stredisko zriadené ako právnická osoba, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve, riadi riaditeľ strediska (ďalej len „riaditeľ“), ktorý je jeho štatutárnym orgánom. Riaditeľ zastupuje stredisko navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.
(2)
Riaditeľ
a)
organizuje, riadi a kontroluje činnosť strediska,
b)
vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi predpismi,
c)
rokuje v mene strediska a podpisuje zmluvy, dohody a listiny zásadného významu,
d)
zodpovedá za činnosť a hospodárenie strediska,
e)
so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút strediska a pracovný a organizačný poriadok strediska.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.
Eva Slavkovská v. r.
1)
§ 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
3)
§ 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
4)
§ 5 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.