165/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.1995 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. augusta 1995,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. g) colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z., sa dopĺňa takto:
Za prílohu č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa pripája príloha č. 6, ktorá je prílohou tohto nariadenia.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/1995 Z. z.
Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenslej republiky č. 371/1994 Z. z.
Dočasná úprava colnej kvóty a colnej sadzby na dovoz cukru na rok 1995
Položka colného sadzobníka Dočasná colná kvóta Dočasná colná sadzba v % Platnosť do
1 701 15 000 t nulová 15. 9. 1995