160/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. júna 1995,
ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698013 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:
Názov: štátne dlhopisy č. 150698013
Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 23011 595 000 Sk
Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Nominálna hodnota: 10 000 Sk
Minimálny objem nákupu: 2 000 ks
Dátum emisie: 27. júna 1995
Dátum splatnosti: 27. júna 1997
Výnos: 10,00 % ročne
Vyplácanie výnosu: za polrok vždy 27. decembra a 27. júna
Agent predaja: Národná banka Slovenska
Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom
Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový rozsah emisie počas aukcie.
Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.
Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.
Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.
Sergej Kozlík v. r.