Predpis bol zrušený predpisom 338/2002 Z. z.

16/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.01.1995 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 12. januára 1995
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb náhrad stravného1) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „40 Sk“ nahrádza sumou „42 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „63 Sk“ nahrádza sumou „67 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „99 Sk“ nahrádza sumou „105 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „40 Sk“ nahrádza sumou „42 Sk“.
Čl. II
Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.