151/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júna 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb“.
2.
V § 2 ods. 5 a 6 znejú:
„(5)
Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
(6)
Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo“), sa na účely tohto zákona rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu (ďalej len „priľahlý pozemok“).“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Podlahovou plochou bytu sa na účely tohto zákona rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu,5) bez plochy lodžií a balkónov.“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „výstavbe“ vkladá čiarka a slová „vstavbe alebo nadstavbe“.
5.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť písomná a okrem všeobecných náležitostí9) musí obsahovať
a)
popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu,5) vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,
b)
vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa pri priľahlom pozemku nepostupuje podľa písmena e),
c)
určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré časti domu, príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,
d)
úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
e)
vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,
f)
zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada,
g)
vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,
h)
úpravu práv k účelovým objektom civilnej ochrany obyvateľstva, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„9a)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.“.
6.
V § 5 ods. 2 sa za slovo „pozemku“ vkladajú slová „zastavanom domom a na priľahlom pozemku“.
7.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru znáša predávajúci. Znalečné znášajú pomerne tí nadobúdatelia, ktorí o znalecký posudok požiadali podľa odseku 1 písm. f).“.
8.
V § 7 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasne s návrhom na zápis prvého vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.“.
9.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Spoločenstvo nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, nebytové priestory alebo iný nehnuteľný majetok.“.
10.
V § 8 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, najmä o finančnom hospodárení, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Ak správca skončí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu.
(3)
Zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas s výpovednou lehotou šesť mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.“.
11.
V § 10 ods. 2 v prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.". V tretej vete sa slová [§ 8 písm. c)] nahrádzajú slovami "[§ 8 ods. 1 písm. c)]".
12.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pohľadávky vlastníkov bytov a nebytových priestorov vzniknuté z neplnenia povinností uvedených v § 10 ods. 1 a § 11 ods. 2 sa pri rozvrhovom pojednávaní uspokoja z podstaty podľa osobitného predpisu17a) po uspokojení pohľadávok daní a poplatkov pred ostatnými pohľadávkami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a) znie:
„17a)
§ 337 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.
13.
V § 16 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Týmto ustanovením nie je dotknuté predkupné právo spoluvlastníka domu.17b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b) znie:
„17b)
§ 140 Občianskeho zákonníka.“.
14.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak je v dome vo vlastníctve bytového družstva alebo obce nebytový priestor, ktorý vznikol na základe rozhodnutia o zmene užívania stavby20a) zo spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, prechádza tento nebytový priestor pri prevode bytov do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu sa určuje podľa § 5 ods. 1 písm. b); rovnako sa postupuje aj pri nebytových priestoroch, na ktorých financovaní sa podieľali svojimi členskými podielmi len nájomcovia bytov v dome alebo ich právni predchodcovia. Na prevod vlastníctva týchto nebytových priestorov sa nepoužijú ustanovenia odsekov 4 a 5. Nájomné za užívanie takýchto priestorov je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. 2) príslušného domu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a) znie:
„20a)
§ 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).“.
15.
Nadpis nad § 17 znie:
„Cena bytu a nebytového priestoru v dome a cena pozemku“.
16.
V § 17 ods. 1 až 3 znejú:
„(1)
Cena bytu, nebytového priestoru alebo ateliéru v dome, cena príslušenstva, cena pozemku zastavaného domom a cena priľahlého pozemku (ďalej len „cena“) sa dojednáva dohodou21) predávajúceho a kupujúceho.
(2)
Dohodnutá cena ateliéru, ak sa prevádza do vlastníctva nájomcovi, nesmie prevýšiť sumu určenú podľa odseku 6, § 18, 18a a 18b.
(3)
Dohodnutá cena bytu a pozemkov podľa odseku 1 nesmie prevýšiť cenu určenú podľa § 18, 18a a 18b, ak sa byt prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva
a)
štátu vrátane Slovenského pozemkového fondu,
b)
obce,
c)
obchodnej spoločnosti s účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky alebo obce,
d)
obchodnej spoločnosti založenej obchodnou spoločnosťou uvedenou v písmene c),
e)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nadobudla byty do vlastníctva podľa osobitného predpisu.22)“.
17.
V § 17 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Dom vo vlastníctve obce alebo jeho časť nemožno previesť podľa osobitného predpisu23a) do vlastníctva nájomcov bytov a nebytových priestorov v tomto dome ani do vlastníctva tretích osôb, ak požiada o prevod vlastníctva bytu v dome nájomca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a) znie:
„23a)
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
18.
V § 17 v novooznačenom odseku 7 sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „6“.
19.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Cena bytu a ateliéru
(1)
Ak sa byt alebo ateliér prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva štátu vrátane štátnych podnikov v likvidácii a Slovenského pozemkového fondu, obce, obchodnej spoločnosti s účasťou obce alebo štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky alebo z vlastníctva obchodnej spoločnosti uvedenej v § 17 ods. 3 písm. d), alebo ak ide o byty alebo ateliéry v domoch nadobudnutých podľa osobitného predpisu,22) cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru sa zisťuje tak, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta
a)
pri byte základný štátny príspevok poskytnutý na porovnateľný družstevný byt podľa roku začatia výstavby domu,
b)
pri byte 2 % a pri ateliéri 0,5 % opotrebenia za každý začatý rok veku domu,
a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v dome. Ak nemožno zistiť obstarávaciu cenu domu, určí ju Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(2)
Opotrebenie podľa odseku 1 písm. b) sa vypočíta z obstarávacej ceny domu a celková výška zníženia obstarávacej ceny domu podľa odseku 1 môže byť najviac 80 %.
(3)
Obstarávacou cenou domu na účely tohto zákona sa rozumie cena vedená v účtovníctve24a) zohľadňujúca prvú generálnu inventarizáciu majetku v roku 1955 a druhú generálnu inventarizáciu majetku v roku 1965. Ak je súčasťou obstarávacej ceny domu nebytový priestor (§ 2 ods. 3) alebo garáž, obstarávacia cena domu sa odborným prepočtom zníži o časť prislúchajúcu nebytovému priestoru alebo garáži.
(4)
Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva štátu alebo obce do vlastníctva nájomcu, vlastník domu pri uzatváraní zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru je povinný poskytnúť nadobúdateľovi na úhradu ceny zrážku z ceny zistenej podľa odseku 1 vo výške 30 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a) znie:
„24a)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.“.
20.
Za § 18 sa vkladajú nové § 18a a 18b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„18a
Cena pozemku
(1)
Vyššiu cenu pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku ako cenu zistenú podľa osobitného predpisu24b) nemožno dojednať.
(2)
Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom domom a priľahlom pozemku do vlastníctva vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva podľa osobitného predpisu,24c) cena za 1 m2 pozemku sa rovná najvyššej výške ročného nájomného za 1 m2 zistenej podľa osobitného predpisu.24d)
(3)
Obec je povinná previesť vlastníctvo zastavaného a priľahlého pozemku nadobudnuté podľa osobitného predpisu24e) na vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, ak vlastník bytu požiada o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku, za cenu určenú podľa odseku 2; veľkosť spoluvlastníckeho podielu pozemku sa určí podľa § 5 ods. 1 písm. b).
§ 18b
(1)
Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva štátu do vlastníctva nájomcu a nadobúdateľ uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru v hotovosti najmenej
a)
15 % z ceny bytu alebo ateliéru, musí zostatok uhradiť v pravidelných bezúročných splátkach do desiatich rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru,
b)
70 % z ceny bytu alebo ateliéru, poskytne mu predávajúci zľavu 10 % z ceny a zostatok uhradí v pravidelných bezúročných splátkach do jedného roka.
(2)
Ak sa prevádza byt z vlastníctva štátu v správe štátneho podniku v likvidácii do vlastníctva nájomcu, ustanovenie odseku 1 sa nepoužije.
(3)
Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva obce do vlastníctva nájomcu, obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením spôsob bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku.
(4)
Kupujúci uhradí nesplatenú časť ceny bytu alebo ateliéru zistenú podľa § 18 ods. 1 v celej výške, ak prevedie vlastníctvo bytu alebo ateliéru na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24b), 24c), 24d) a 24e) znejú:
„24b)
§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
24c)
Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení neskorších predpisov.
24d)
§ 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
24e)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 19 ods. 2 znie:
„(2)
Práva a povinnosti pôvodného vlastníka domu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sa týkajú spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku, najmä vecné bremeno prechádzajú na nových vlastníkov bytov a nebytových priestorov nadobudnutím vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru.“.
22.
V § 21 ods. 1 a 2 sa za slovo „výstavbe“ vkladá čiarka a slová „vstavbe alebo nadstavbe“.
23.
V § 23 ods. 1 sa slovo „prevedie“ nahrádza slovami „musí previesť“.
24.
V § 23 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nadobudnuté podľa odseku 2“.
25.
V § 25 sa za slovo „pozemku“ vkladajú slová „zastavanému domom a k priľahlému pozemku“.
26.
V § 25 sa doterajšie znenie paragrafu označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve, majú spoluvlastníci bytu alebo nebytového priestoru postavenie vlastníka bytu alebo nebytového priestoru a zodpovedajú voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome podľa osobitného predpisu.27a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a) znie:
„27a)
§ 136 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.
27.
V § 27 ods. 3 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „troch rokov“, vypúšťajú sa slová „ods. 2 a 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Vlastníci domov môžu podať návrh na súd, aby vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov uložil splnenie týchto povinností.“.
28.
V § 29 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Štátne podniky, štátne podniky v likvidácii, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie a bytové družstvá sú povinné s nájomcom bytu, garáže alebo s nájomcom ateliéru uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu, garáže alebo ateliéru. Nájomca môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na služobné byty,31) byty v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na byty vo vnútornom kúpeľnom území32) a území národných parkov a na byty vo vlastníctve Fondu národného majetku Slovenskej republiky obstarané z prostriedkov rozpočtu Fondu národného majetku Slovenskej republiky od 1. januára 1995.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31) a 32) znejú:
„31)
§ 1 ods. 2 písm. a) až f) zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.
32)
§ 63 ods. 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
§ 18 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov v znení neskorších predpisov.“.
29.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak štátny podnik neuzavrel s nájomcom bytu, garáže alebo ateliéru zmluvu o prevode vlastníctva v lehote podľa odseku 2 a v tejto lehote vypracoval privatizačný projekt,22) je povinný na zabezpečenie tejto povinnosti s nájomcom uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve.33) Nájomca môže podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti.
(5)
Vlastníci domov uvedení v § 18 ods. 1 môžu previesť vlastníctvo domu alebo jeho časti podľa osobitného predpisu23a) len do vlastníctva štátu vrátane Slovenského pozemkového fondu, obce, obchodnej spoločnosti s účasťou štátu alebo obce alebo s účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
(6)
Ak štátne podniky, štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie prevedú domy alebo ich časti do vlastníctva obce alebo obchodnej spoločnosti podľa odseku 5, vzťahuje sa na nadobúdateľa povinnosť podľa odseku 2, pričom cena musí byť dohodnutá v súlade s § 17 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33) znie:
„33)
§ 50a Občianskeho zákonníka.“.
30.
Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý znie:
㤠29a
(1)
Obec je povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov bytov. Túto povinnosť nemá obec pri domoch, v ktorých boli byty vyňaté z prevodu vlastníctva podľa § 31.
(2)
Obec je povinná previesť ateliér do vlastníctva nájomcu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod ateliéru.“.
31.
V § 30 sa za slovo „bytov,“ vkladajú slová „nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj priľahlých pozemkov,“.
32.
Za § 32 sa vkladá nový § 32a, ktorý znie:
„32a
(1)
Na prevod vlastníctva bytu v rodinnom dome vo vlastníctve štátu v správe štátnych podnikov a štátnych podnikov v likvidácii sa vzťahuje povinnosť previesť vlastníctvo takéhoto bytu podľa doterajšieho predpisu, ak nájomca písomne požiadal o jeho prevod do 1. augusta 1995; na výpočet ceny sa použije ustanovenie § 18, 18a a 18b.
(2)
Bytové družstvá alebo obce, ktoré previedli všetky byty alebo časť bytov v bytovom dome do vlastníctva fyzických osôb, sú povinné do šiestich mesiacov od 1. augusta 1995 uviesť uzatvorené zmluvy o prevode vlastníctva bytov do 1. augusta 1995 do súladu s § 16 ods. 8.
(3)
Na prevod vlastníctva bytov v domoch v správe štátnych podnikov na nájomcov, ktorými sú fyzické osoby, sa nevzťahuje ustanovenie § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
(4)
V prípadoch, keď došlo medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o kúpnej cene bytu do 1. augusta 1995, spôsob výpočtu uvedený v § 18 sa nepoužije.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.