15/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.01.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. mája 1993 bola v Dillí podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 14. mája 1993 na základe článku 12.
Týmto dňom stratila platnosť vo vzťahu k Slovenskej republike a k Indickej republike Obchodná a platobná dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou republikou a Indickou republikou podpísaná v Prahe 17. januára 1991.
OBCHODNÁ DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky
Vláda Slovenskej republiky a vláda Indickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
konštatujúc s uspokojením priaznivý vývoj hospodárskych a obchodných vzťahov a
v snahe naďalej rozvíjať a rozširovať obchod a naďalej rozvíjať a posilňovať hospodársku spoluprácu medzi obidvoma krajinami
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať obchod a hospodársku spoluprácu obidvoch krajín na dlhodobej a stabilnej báze v zmysle svojich vnútroštátnych zákonov a nariadení.
Článok 2
(1)
Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod na colné poplatky a ostatné poplatky vyplývajúce z dovozu a vývozu a v súvislosti s dovozom a vývozom alebo vyplývajúce z prevodu platieb za dovoz a vývoz, ako aj v súvislosti s metódou vymeriavania týchto colných poplatkov a ostatných poplatkov a v súvislosti so všetkými dovoznými a vývoznými pravidlami a formalitami.
(2)
Zmluvné strany si navzájom poskytnú rovnako výhodné podmienky, aké poskytujú všetkým ostatným krajinám, pokiaľ ide o dovozné a vývozné licencie alebo o povolenia, kde sa takéto licencie všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území štátov zmluvných strán vyžadujú.
(3)
Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod v súvislosti
a)
s vnútroštátnymi daňami alebo ostatnými vnútroštátnymi poplatkami akéhokoľvek druhu vyplývajúcimi z dovozu a vývozu a v súvislosti s dovozom a vývozom a
b)
so zákonmi, nariadeniami a požiadavkami ovplyvňujúcimi vnútorný obchod týchto dovážaných alebo vyvážaných komodít.
(4)
Všetky výhody, výsady, privilégiá alebo druhy imunity poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou na ktorýkoľvek výrobok pochádzajúci z územia tretej krajiny alebo určený na územie tretej krajiny budú okamžite a bezpodmienečne poskytnuté na podobný výrobok pochádzajúci z územia obidvoch krajín alebo určený pre dovoz na ich územie.
Článok 3
Ustanovenia článku 2 sa nebudú vzťahovať na
a)
poskytnutie výhod susednej krajine ktoroukoľvek zo zmluvných strán za účelom zjednodušenia pohraničného styku,
b)
preferencie alebo výhody poskytnuté ktorejkoľvek krajine ktoroukoľvek zo zmluvných strán existujúce ku dňu uzatvorenia tejto Obchodnej dohody alebo ako náhrada týchto preferencií alebo výhod, ktoré existovali pred 10. aprílom 1947,
c)
akékoľvek výhody alebo preferencie poskytnuté v rámci akéhokoľvek programu rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi rozvojovými krajinami, na ktorom sa môžu rozvojové krajiny podieľať a na ktorom sa niektorá z obidvoch zmluvných strán zúčastňuje alebo sa stane jeho spoluúčastníkom,
d)
výhody a preferencie vyplývajúce z Colnej únie a/alebo zóny voľného obchodu, na ktorých sa niektorá z obidvoch zmluvných strán zúčastňuje alebo sa stane ich spoluúčastníkom.
Článok 4
Obchodné lode ktorejkoľvek z obidvoch strán naložené tovarom alebo bez tovaru budú mať k dispozícii pri svojom príchode, pobyte a odchode z prístavov druhej krajiny najvýhodnejšie materiálne možnosti poskytnuté v rámci svojich zákonov, pravidiel a predpisov pre lode pod vlajkami tretích krajín. Tento princíp sa však nevzťahuje na lode pobrežnej navigácie.
Článok 5
Dovoz a vývoz tovaru a služieb sa bude uskutočňovať podľa platných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov obidvoch krajín, ako aj podľa obchodných zvyklostí, ktoré sa zachovávajú v príslušnom obchodnom odvetví všeobecne v medzinárodnom obchode, a na základe zmlúv, ktoré budú uzatvorené medzi fyzickými a právnickými osobami zo štátov obidvoch zmluvných strán.
Žiadna zo zmluvných strán nebude niesť zodpovednosť a záväzky fyzických a právnických osôb vyplývajúce z obchodných transakcií.
Článok 6
S cieľom zvyšovať a rozširovať obchod medzi obidvoma krajinami zmluvné strany súhlasia s tým, že budú podporovať úzku spoluprácu medzi fyzickými a právnickými osobami uvedenými v článku 5 tejto Obchodnej dohody, a to priamymi kontaktmi, zakladaním spoločných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, organizáciou veľtrhov a výstav na území štátu druhej zmluvnej strany a účasťou na nich vrátane organizovania špecializovaných výstav a účasti na nich a poskytovaním informácií o všetkých aspektoch obchodnej a hospodárskej spolupráce.
Každá zmluvná strana bude podporovať otvorenie pobočiek podnikateľských organizácií, firiem, spoločností, bánk, atď. druhej zmluvnej strany na svojom území v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na svojom území.
Článok 7
Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať vzájomný obchod hľadaním nových oblastí na hospodársku spoluprácu, rozvoj a efektívne využitie zdrojov a výrobných zariadení na území svojich štátov na vzájomne výhodnom základe.
Článok 8
V záujme uľahčenia realizácie tejto Obchodnej dohody sa zmluvné strany dohodli, že zriadia Spoločný výbor zo zástupcov zmluvných strán. K úlohám Spoločného výboru bude patriť
a)
kontrola realizácie tejto Obchodnej dohody,
b)
hľadanie možností na rozšírenie a rozvoj vzájomných obchodných a hospodárskych vzťahov medzi zmluvnými stranami,
c)
predkladanie a štúdium návrhov, zameraných na opatrenia na dynamický rozvoj obchodnej a hospodárskej spolupráce zmluvných strán.
Spoločný výbor sa bude stretávať jedenkrát ročne striedavo v hlavných mestách štátov zmluvných strán alebo v ktoromkoľvek termíne, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.
Článok 9
Všetky platby obchodnej a neobchodnej povahy medzi fyzickými a právnickými osobami zo štátov obidvoch zmluvných strán sa budú uskutočňovať počnúc 1. januárom 1993 vo voľne zameniteľnej mene.
Článok 10
Fyzické a právnické osoby zo štátov ktorejkoľvek zmluvnej strany tiež budú smieť dovážať a vyvážať tovar a služby na základe výmenného obchodu, kompenzačných dohôd, leasingu a dohôd o spätnej kúpe alebo na základe obchodných zvyklostí všeobecne zachovávaných v medzinárodnom obchode a v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v štáte príslušnej zmluvnej strany.
Článok 11
Bez ohľadu na ustanovenia článku 9 tejto Obchodnej dohody všetky úhrady vyplývajúce z dovozných a vývozných zmlúv a zo všetkých ostatných zmlúv a dohôd uzatvorených pred 31. decembrom 1992 sa budú naďalej realizovať v nekonvertibilných rupiách v zmysle článku 13 Obchodnej a platobnej dohody zo 17. januára 1991 uzatvorenej medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Indickou republikou. Formy a prostriedky realizácie týchto úhrad sú uvedené v Protokole medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o likvidácii nekonvertibilných rupiových zostatkov podpísanom zmluvnými stranami, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Obchodnej dohody.* Rupiové zostatky sa použijú na úhrady exportu takých tovarov a služieb z Indickej republiky do Slovenskej republiky, na akých sa zmluvné strany vzájomne dohodnú.
Článok 12
Táto Obchodná dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania a uzatvára sa na obdobie piatich rokov.
Ak niektorá zo zmluvných strán neoznámi písomnou formou druhej strane svoj úmysel o vypovedaní tejto Obchodnej dohody do šiestich mesiacov pred uplynutím horeuvedenej lehoty piatich rokov, bude táto Obchodná dohoda automaticky platiť na obdobie ďalšieho roka a potom podľa rovnakých podmienok vypovedania vždy na ďalšie obdobie jedného roka.
Táto Obchodná dohoda môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
Obchodná a platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Indickej republiky podpísaná 17. januára 1991 v Prahe, ktorá bola uzatvorená na obdobie do 31. decembra 1992, sa nebude viac predlžovať a stráca platnosť dňom nadobudnutia platnosti tejto Obchodnej dohody.
Dané v Dillí 14. mája 1993 v dvoch originálnych a autentických vyhotoveniach, každé z nich v jazyku slovenskom, anglickom a jazyku hindi, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v. r.

Za vládu Indickej republiky:

Pranab Mukherjee v. r.
*)
Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky o likvidácii nekonvertibilných rupiových zostatkov je uložený na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, kde možno doň nahliadnuť.