146/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.1995 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. júna 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 znie:
„(5)
Daňové konanie je neverejné okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje.“.
2.
V § 3 ods. 8 znie:
„(8)
Pri dani z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov je miestne príslušný správca dane, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka, v ktorej platiteľ dane vykonáva výpočet mzdy, zostavuje a vedie mzdové listy, mzdu vypláca alebo pripisuje k dobru. Táto organizačná jednotka má rovnaké oprávnenia a povinnosti podľa tohto zákona ako platiteľ dane.“.
3.
V § 3 ods. 13 znie:
„(13)
Každý správca dane je v obvode svojej územnej pôsobnosti príslušný vykonať miestne zisťovanie podľa § 14 a vykonať úkony súvisiace so zabezpečením a prepadnutím tovaru a veci (§ 14a), a to i bez delegovania (§ 4).“.
4.
Nadpis pod § 6 znie:
„Účastníci daňového konania a tretie osoby“.
5.
V § 6 ods. 2 znie:
„(2)
Na daňovom konaní sa môžu zúčastniť aj tretie osoby, ak ich správca dane na daňové konanie prizve; tieto osoby majú postavenie účastníka konania.“.
6.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Tretie osoby majú práva a povinnosti účastníkov konania, ak tak ustanovuje tento zákon.“.
7.
V § 7 ods. 4 sa na konci pripája odkaz 5a).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
„5a)
§ 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb.“.
8.
V § 9 ods. 1 druhá a tretia veta znie: „Ak opatrovník nie je ustanovený súdom, ustanoví pre daňové konanie správca dane zástupcu. Proti rozhodnutiu o ustanovení zástupcu sa možno odvolať.“.
9.
V § 9 ods. 2 sa slová „kto si nezvolil“ nahrádzajú slovami „nezvolil si“.
10.
V § 9 ods. 3 v prvej vete sa za slovo „písomne“ vkladajú slová „s úradne overeným podpisom“ a za slová „do zápisnice“ slová „u správcu dane“.
11.
Nadpis pod § 14a znie:
„Zabezpečenie a prepadnutie tovaru a veci“.
12.
V § 14a ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „správca dane a daňový subjekt je povinný zabezpečený tovar a veci riadne opatrovať.“.
13.
V § 14a ods. 4 sa v prvej vete za slovo „dopravca“ pripája odkaz 6f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 6f) znie:
„6f)
§ 610 a nasl. Obchodného zákonníka.
§ 765 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.
14.
V § 14a ods. 6 sa slovo „Zabezpečený“ nahrádza slovom „Prepadnutý“.
15.
V § 14a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak je prepadnutý tovar alebo vec nepatrnej hodnoty, správca dane je oprávnený takýto tovar alebo vec predať v komisionálnom predaji; hodnota tovaru a veci nepatrnej hodnoty nesmie byť vyššia ako 1 000 Sk.“.
16.
V § 14a ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.
17.
V § 14a odseky 9 a 10 znejú:
„(9)
Výťažok z predaja zabezpečeného a prepadnutého tovaru a veci sa použije na
a)
náklady spojené so zabezpečením tovaru a veci,
b)
úhradu daní podľa § 58 ods. 7,
c)
úhradu nedoplatkov z neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtov obcí.
(10)
Zvyšok výťažku z predaja zabezpečeného a prepadnutého tovaru a veci po použití podľa odseku 9 pripadne štátu.“.
18.
V § 14b sa na konci pripájajú tieto slová: „a vlastné poľnohospodárske produkty“.
19.
V § 15 ods. 7 sa vypúšťa predposledná veta.
20.
Za doterajší § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý znie:
㤠15a
Predbežné opatrenia
(1)
Správca dane môže počas daňovej kontroly v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jej účelu uložiť daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel.
(2)
Správca dane predbežné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené. Ak sa na základe výsledkov daňovej kontroly dorubí daň, predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom úplného uhradenia daňového nedoplatku.
(3)
Odvolanie voči rozhodnutiu o predbežnom opatrení nie je prípustné.
(4)
Právne úkony vykonané v rozpore s uloženým predbežným opatrením sú neplatné.“.
21.
V § 16 ods. 2 sa slová „§ 3 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 11“.
22.
V § 17 ods. 6 znie:
„(6)
Ak sa daňový subjekt zdržiava v cudzine, je povinný mať zástupcu na doručovanie písomností, ktorého oznámi správcovi dane.“.
23.
V § 23 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
poskytovať informácie nadriadeným alebo kontrolným orgánom7a) v rámci ich pôsobnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z.“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).
24.
V § 23 ods. 4 novooznačené písmeno e) znie:
„e)
poskytovať informácie pri zisťovaní oprávnenosti nárokov na hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie a dávok sociálneho zabezpečenia, ako aj pre kontrolu platenia príspevkov do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky a poistného Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni štátnym orgánom, Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poisťovni,“.
25.
V § 23 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo zahraničnému orgánu, ktorý vykonáva správu daní v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou.“.
26.
V § 23 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zoznam daňových dlžníkov s veľkým daňovým nedoplatkom a s daňovým nedoplatkom mimoriadne veľkého rozsahu zverejňovaný správcom dane po právoplatnosti rozhodnutia vždy po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Za veľký daňový nedoplatok sa považuje daňový nedoplatok nad 100 000 Sk za príslušné zdaňovacie obdobie, za daňový nedoplatok mimoriadne veľkého rozsahu sa považuje daňový nedoplatok nad 500 000 Sk za príslušné zdaňovacie obdobie; zoznam nemôže obsahovať uvedenie konkrétnej výšky daňového nedoplatku.“.
27.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťa predposledná a posledná veta.
28.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Rozhodnutie o zastavení daňového konania musí obsahovať odôvodnenie. Proti tomuto rozhodnutiu okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. b) sa možno odvolať.“.
29.
V § 30a ods. 3 sa slová „správca dane, ktorý je bezprostredne nadriadený správcovi dane príslušnému na rozhodnutie“ nahrádzajú slovami „orgán najbližšie nadriadený správcovi dane“.
30.
V § 30a ods. 4 znie:
„(4)
Ak správca dane príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní nemôže vo veci rozhodnúť v lehote do 60 dní, je povinný o tom písomne s uvedením dôvodov upovedomiť daňový subjekt.“.
31.
V § 30a ods. 5 sa slová „správca dane bezprostredne nadriadený správcovi dane, ktorý je nečinný“ nahrádzajú slovami „orgán najbližšie nadriadený správcovi dane“ a slová „vedúci tohto orgánu, ktorého je pracovníkom“ sa nahrádzajú slovami „správca dane“.
32.
§ 30a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa vzťahujú aj na konanie o riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkoch.“.
33.
V § 31 ods. 1 znie:
„(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na podnikateľskú činnosť9) alebo začne vykonávať inú zárobkovú činnosť10) na území Slovenskej republiky, je povinná registrovať sa do 30 dní u miestne príslušného správcu dane. Táto lehota začne plynúť nasledujúci deň po dni nadobudnutia právoplatnosti povolenia alebo oprávnenia alebo po dni, keď začne vykonávať inú zárobkovú činnosť. Na účely tohto zákona sa za deň právoplatnosti pokladá deň, keď je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa príslušných predpisov oprávnená začať vykonávať podnikateľskú činnosť.“.
34.
V § 31 ods. 5 sa slová „daňový subjekt“ nahrádzajú slovom „daňovník“.
35.
V § 31 ods. 6 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ako aj čísla všetkých účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti.“ Súčasne sa vypúšťa druhá veta.
36.
V § 31 ods. 6 sa na konci tretej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a predmet podnikateľskej činnosti, ktorý bude v prevažnej miere vykonávať.“.
37.
V § 31 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Pri zrušení činnosti je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane do pätnástich dní od jej zrušenia osvedčenie o registrácii.“.
38.
V § 32 ods. 1 sa za slová „iné štátne orgány“ vkladá čiarka a slová „orgány územnej samosprávy“.
39.
V § 32 ods. 3 sa vypúšťa slovo „právnické“ a slová „a ich“ sa nahrádzajú slovom „alebo“ a za slovo „majetku“ sa vkladá odkaz 10d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 10d) znie:
„10d)
Napr. § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.“.
40.
V § 32 ods. 5 znie:
„(5)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej9) alebo inej zárobkovej činnosti10) alebo z prenájmu, ktoré vykonávajú platby fyzickým osobám s výnimkou platieb za obstaranie zásob a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 10 000 Sk za kalendárny rok. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.“.
41.
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a iné verejnoprávne inštitúcie obdobného zamerania, ako aj ostatné poisťovne 11d) sú povinné na výzvu správcu dane oznámiť údaje o zamestnávateľoch poistencov.
(13)
Obvodný úrad príslušný na vedenie matrík je povinný oznámiť správcovi dane oznámenia o úmrtiach.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d) znie:
„11d)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.
42.
V § 38 ods. 7 sa v piatej vete za slovo „nástupca“ vkladajú slová „alebo právny nástupca zomrie“.
43.
V § 38 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta: „Ak nie je známy právny nástupca alebo dedič, priznanie podá zástupca ustanovený správcom dane.“.
44.
V § 38 ods. 10 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8c) a 8d) znie:
„(10)
Ku dňu skončenia činnosti zostaví daňovník účtovnú závierku a najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca podá daňové priznanie a vyrovná daňovú povinnosť. Po skončení likvidácie alebo po uplynutí času podľa osobitného predpisu 8c) je likvidátor povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca priznanie po celý čas likvidácie a v priznaní uviesť aj hospodársky výsledok z predaja obchodného majetku a výšku likvidačného zostatku vyčíslenú na účely zdanenia podielu podľa osobitného predpisu.8d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8c) a 8d) znejú:
„8c)
§ 20 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8d)
§ 36 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
45.
V § 39 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Dodatočné priznanie alebo hlásenie môže daňový subjekt predložiť aj v tom prípade, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo hlásení.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
46.
V § 44 ods. 2 prvá veta znie: „Ak sa daňová povinnosť odchyľuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo hlásení alebo od dane, ktorú daňový subjekt v daňovom konaní uznal, musí byť zo spisového materiálu zrejmé, podľa akých pomôcok alebo na akom podklade správca dane dorubil daň odlišne, ako i dôvody tohto rozdielu.“.
47.
V § 44 ods. 5 znie:
„(5)
Ak sa daňová povinnosť neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo hlásení, nemusí správca dane oznámiť daňovému subjektu výsledok vyrubenia, ak o to daňový subjekt výslovne nepožiada. V tomto prípade sa za vyrubenie dane považuje podané daňové priznanie alebo hlásenie a za deň vyrubenia dane sa považuje posledný deň lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia, a ak bolo daňové priznanie alebo hlásenie podané oneskorene, deň, keď ho správca dane dostal. Deň vyrubenia sa považuje za deň doručenia. Vzťahuje sa to aj na dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie. Odvolacia lehota je päťnásť dní.“.
48.
V § 44 ods. 7 sa slovo „vyrubí“ nahrádza slovom „dorubí“.
49.
V § 46 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice.“.
50.
V § 53 ods. 2 znie:
„(2)
Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, a vráti vec na nové konanie a rozhodnutie.“.
51.
V § 56 ods. 5 znie:
„(5)
Daňový nedoplatok je suma splatnej dane a preddavku na daň, ktorá nebola zaplatená.“.
52.
V § 56 ods. 6 sa za slovo „ručitelia“ pripája odkaz 12a), na konci prvej vety sa vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „daňového dlžníka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a) znie:
„12a)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.“.
53.
§ 57 sa vypúšťa.
54.
V § 58 ods. 2 druhá veta znie: „Platbu vykonanú bez dostačujúceho označenia dane správca dane použije na úhradu daní podľa odseku 7; ak nemožno takto použiť prijatú platbu, správca dane vyzve daňový subjekt, aby oznámil do určenej lehoty, na úhradu ktorej dane bola platba vykonaná.“.
55.
V § 58 ods. 3 prvá veta znie: „ Správca dane je oprávnený prijatú platbu na označenú daň použiť podľa odseku 7 s výnimkou platby na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov.“.
56.
V § 58 ods. 5 písm. b) bod 2 sa slová „v hotovosti“ nahrádzajú slovami „do 10 000 Sk“.
57.
V § 58 ods. 7 znie:
„(7)
Prijatá platba na daň sa použije na úhradu daní v tomto poradí:
a)
exekučné náklady,
b)
pokuty,
c)
penále,
d)
zvýšenie dane,
e)
úrok,
f)
bežné platby daní vrátane preddavkov na daň,
g)
najstaršie nedoplatky na daniach.“.
58.
V § 59 ods. 3 znie:
„(3)
Penále sa nepočíta, ak daňový dlžník počas povoleného odkladu platenia dane alebo splátok dodrží určené podmienky.“.
59.
V § 63 ods. 1 znie:
„ (1) Daňový preplatok (ďalej len „preplatok“) je suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň a preddavkov na daň.“.
60.
V § 63 ods. 4 sa v prvej vete za slová „odseku 2“ vkladajú slová „a 3“.
61.
V § 63 ods. 6 sa v prvej vete slovo „vzniku“ nahrádza slovom „zistenia“.
62.
V § 64 ods. 1 sa za slová „odpustiť daňový nedoplatok (ďalej len „nedoplatok“)“ vkladajú slová „s výnimkou daňového nedoplatku pri dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach“.
63.
V § 70 ods. 1 sa slová „zdaňovacie obdobie“ nahrádzajú slovami „zdaňovacie obdobia“.
64.
Nadpis nad § 71 znie:
„Záložné právo“ a vypúšťa sa nadpis pod § 71.“.
65.
V § 71 ods. 1 znie:
„(1)
Na zabezpečenie daňovej pohľadávky môže z tohto zákona vzniknúť rozhodnutím správcu dane záložné právo k veciam daňového dlžníka alebo ručiteľa a záložné právo k pohľadávke daňového dlžníka. Záložné právo nemôže vzniknúť k ortopedickým a kompenzačným pomôckam vrátane osobného automobilu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Záložné právo k pohľadávke je účinné voči poddlžníkovi, ak je poddlžník o tom písomne vyrozumený. Záložné právo k pohľadávke sa vzťahuje aj na dlžné úroky a jej ostatné príslušenstvo. Rozhodnutie o zabezpečení daňovej pohľadávky záložným právom k veciam daňového dlžníka alebo ručiteľa alebo k pohľadávke daňového dlžníka sa doručí daňovému dlžníkovi alebo ručiteľovi, ktorý sa proti tomuto rozhodnutiu môže v lehote do pätnástich dní odo dňa jeho doručenia odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok.“.
66.
V § 71 ods. 2 znie:
„(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 30 ods. 2 aj označenie daňovej pohľadávky, predmet záložného práva a zákaz nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane.“.
67.
V § 71 ods. 3 sa vypúšťajú slová „právoplatnosti a“ a na konci sa pripája táto veta: „Správca dane oznámi katastru nehnuteľností, kedy nadobudlo rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti právoplatnosť.“.
68.
V § 71 ods. 4 znie:
„(4)
Záložné právo k veciam alebo k pohľadávkam daňového subjektu možno uplatniť aj na zabezpečenie budúcej istej daňovej pohľadávky, ak je odôvodnená obava, že nesplatná alebo nevyrubená daň nebude uhradená.“.
69.
§ 71 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13b) znie:
„(5)
Ustanovenia osobitného predpisu o záložnom práve 13b) sa použijú, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b) znie:
„13b)
§ 151a až 151m Občianskeho zákonníka.“.
70.
Za § 71 sa vkladá nový § 71a, ktorý znie:
㤠71a
(1)
Ak vznikne na založených veciach alebo pohľadávkach viac záložných práv, prednostne sa uspokojí záložné právo na zabezpečenie daňovej pohľadávky podľa tohto zákona.
(2)
Rozhodnutie o určení záložného práva môže správca dane z vlastného alebo iného podnetu zmeniť alebo zrušiť, a to aj čiastočne, ak daňový dlžník pohľadávku zaplatil celkom alebo sčasti alebo ak bol založený majetok prevedený na inú osobu. Rozhodnutie sa doručí daňovému dlžníkovi, poddlžníkovi alebo ručiteľovi, ktorí proti nemu môžu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia podať odvolanie.“.
71.
V § 72 ods. 7 znie:
„(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, postupuje správca dane pri výkone daňovej exekúcie podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Správca dane má pri výkone daňovej exekúcie právo vykonávať rovnaké úkony ako súd.“.
72.
V § 72 ods. 8 posledná veta znie: „Ak bola začatá exekúcia podľa odseku 2, proti exekučnému príkazu sa možno odvolať v lehote do 15 dní od jeho doručenia.“.
73.
V § 72 ods. 11 znie:
„(11)
Správca dane prikáže banke, aby po doručení exekučného príkazu zablokovala na účte daňového dlžníka peňažné prostriedky do výšky pohľadávky správcu dane, a to aj vtedy, ak peňažné prostriedky prichádzajú na účet daňového dlžníka postupne. Po nadobudnutí právoplatnosti exekučného príkazu je banka povinná odpísať z účtu daňového dlžníka pohľadávku správcu dane, a to aj postupne podľa stavu na účte daňového dlžníka.“.
74.
V § 72 ods. 12 znie:
„(12)
Správca dane je oprávnený vykonať dražbu hnuteľných vecí a nehnuteľností. Dražbu vykoná prednostne. Ak sa hnuteľné veci a nehnuteľnosti nepredajú v dražbe, správca dane je oprávnený predať ich inak, pričom nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 2 tohto zákona.“.
75.
§ 72 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak bolo vymáhanie bezvýsledné z dôvodu neúspešnej opakovanej dražby alebo nedostatku postihnuteľného majetku daňového dlžníka, poddlžníka alebo ručiteľa, správca dane môže exekučný príkaz z úradnej moci zrušiť rozhodnutím; už vykonané úkony zostávajú zachované.“.
76.
V § 98 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ďalej pri odvodoch a poplatkoch sankčnej povahy, pokutách a penále“ a za slovo „platení“ sa vkladajú slová „a vymáhaní“.
77.
§ 101 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Trovy konania vymáha ten orgán štátnej správy, ktorý uložil pokutu, s ktorou trovy konania súvisia.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.