145/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2015 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995
o správnych poplatkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov1) a DataCentra (ďalej len „správny orgán“).
§ 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 3
Poplatník
(1)
Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§ 4
(1)
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a)
štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2)
Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu,1b) Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.
(3)
Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a)
o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b)
o priestupkoch,3)
c)
o slobodnom prístupe k informáciám.
(4)
Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(5)
Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 5
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou
(1)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke sadzobníka.
(2)
Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(3)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta, s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 9, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a)
menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b)
rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c)
väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§ 6
Sadzby poplatkov
(1)
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona4) alebo podania autorizovaného podľa osobitného predpisu4a) alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,5) sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však znížená o 70 eur, ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak. Ak sú súčasťou návrhu podľa druhej vety prílohy, znížená sadzba poplatkov podľa druhej vety sa uplatní, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
(2)
Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.
§ 7
Platenie poplatkov
(1)
Poplatky sa platia kolkovými známkami,6) v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. V hotovosti a platobnou kartou možno platiť poplatky prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu (ďalej len „prevádzkovateľ systému“), ak má na to správny orgán vytvorené podmienky.
(2)
Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu.6ab)
(3)
Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu6ac) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom; prevádzkovateľ systému a správny orgán sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.
(4)
Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu.6ab)
(5)
Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom Obchodného vestníka podľa osobitného predpisu6aa) sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu.6ab)
(6)
Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.
(8)
Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.
(9)
Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.
(10)
Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu6ab) sa považuje za uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu.7aa)
§ 8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1)
Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(2)
Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
§ 10
Vrátenie poplatku
(1)
Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán
a)
odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
b)
odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu7ab) alebo
c)
odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
(2)
Správny orgán rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).
(3)
Poplatok a preplatok vráti správny orgán, ktorý poplatok vybral, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatok a preplatok vráti prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.
(4)
Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.
(5)
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(6)
Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať
a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo preplatok vracia,
f)
spôsob úhrady poplatku,
g)
evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h)
poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť,
i)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j)
odtlačok úradnej pečiatky.
(7)
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(8)
Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5, správny orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.
(9)
Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.
(10)
Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.
(11)
Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 12
Lehoty
(1)
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deň lehoty na pošte, v hotovosti na správnom orgáne, platobnou kartou alebo odpísaním z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)
Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7aa) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.
(3)
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí
a)
nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň lehoty,
b)
v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 13
Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka
(1)
Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka zaplatiť poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie a na zaplatenie poplatku.
(2)
Právo správneho orgánu vybrať a povinnosť poplatníka uhradiť rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
(3)
Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).
(4)
Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.
(5)
Právo správneho orgánu vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.
§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu o správnom konaní7b) ten správny orgán, ktorý vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.
§ 15
Kontrola poplatkov
(1)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonáva v daňových úradoch a colných úradoch kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v daňových úradoch a colných úradoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti, okrem odseku 1, kontrolu7c) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov a v správnych orgánoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Orgány územnej samosprávy vykonávajú kontrolu7d) správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, správnosti formy a spôsobu platenia poplatkov a správnosti a úplnosti evidovania poplatkov, ktoré sú ich príjmom.
(4)
Správa finančnej kontroly7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.
§ 15a
Evidencia poplatkov
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.
(2)
Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.
§ 16
Pokuty
(1)
Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 166 eur podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.
(2)
Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 17
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)
Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.
(2)
Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného daňového úradu. Správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené v hotovosti do pokladne prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému odvedie do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.
(3)
Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal.
(4)
Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 18
Konanie
(1)
V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak sú v sadzobníku ustanovené ďalšie oslobodenia, ako sú uvedené v § 4, správny orgán rozhodnutie o oslobodení nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu.
(3)
Správny orgán rozhodnutie nevydá, iba ho vyznačí v spise s uvedením dôvodu, ak podľa sadzobníka je splnomocnený
a)
upustiť od vybratia poplatku,
b)
znížiť poplatok alebo
c)
zvýšiť poplatok.
§ 18a
Prevádzkovateľ systému
(1)
Prevádzkovateľ systému je povinný
a)
zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b)
zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov,
c)
zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu,
d)
umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie,
e)
plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.8ac) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,8ac) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.8ad)
§ 19
Prechodné ustanovenie
Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19b
Prechodné ustanovenie
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19c
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.
§ 19d
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.
§ 19e
Prechodné ustanovenie
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.
§ 19f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.
(2)
Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.
(3)
Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.8ab)
(4)
Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.
(5)
Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.
§ 19g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
Ak sa začali konania vo veciach poplatkov a neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2011 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, dokončia sa podľa toho predpisu.
§ 19ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.
§ 19gb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)
Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013.
(2)
Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.
(3)
Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. novembra 2013.
§ 19h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.
§ 19i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. januára 2015
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 1. januára 2015, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 1. januára 2015.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
PREHĽAD
sadzobníka správnych poplatkov
Časť Položka
I. Všeobecná správa 1 až 15
II. Vnútorná správa 16 až 36
III. Pôdohospodárstvo 37 až 52
IV. Veterinárna správa 53 až 58
V. Stavebná správa 59 až 62
VI. Doprava 63 až 98
VII. Telekomunikácie 99 až 123
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154
IX. Colníctvo 155 až 159
X. Životné prostredie 160 až 171
XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia 172 až 194
XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209
XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212
XV. Puncovníctvo 213
XVI. Priemyselné práva 214 až 235
XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239
XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265
XIX. Štatistika 266 až 267
XX. Elektronický podpis 268
XXI. Poštová činnosť 269 až 270
XXII. Ochrana utajovaných skutočností 271 a 272
XXIII. Ochrana osobných údajov 273
XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky 274
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba ..... 16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 165,50 eura
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....
1,50 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého
úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí .....
5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku ..... 1,50 eura
v cudzom jazyku ..... 3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím
zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .....
9,50 eura
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných
odborných činností v Slovenskej republike .....
6,50 eura
f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných
činností v Slovenskej republike .....
99,50 eura
g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní8a) ..... 3 eurá
h) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike
okrem vydávania potvrdení podľa písmena k) .....
6,50 eura
i) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska,
Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku,
na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania .....
33 eur
j) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár
na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky .....
250 eur
k) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania
mimo územia Slovenskej republiky .....
250 eur
l) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku ..... 5 eur
v cudzom jazyku ..... 8 eur
m) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom ..... 4 eurá
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 1,50 eura
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 5 eur
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 10 eur
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ..... 1,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o
a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ...... 3 eurá
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ...... 3 eurá
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ...... 3 eurá
d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ...... 4,50 eura
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu
v slovenskom jazyku ...... 1,50 eura
v cudzom jazyku ...... 3 eurá
Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.
Položka 5
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9) ..... 82,50 eura
b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9) ..... 6,50 eura
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia ..... 1,50 eura
d) Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa osobitných predpisov10) ..... 100 eur
e) Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti ..... 200 eur
f) Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii ..... 10 eur
g) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu10a) ..... 66 eur
h) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ..... 165,50 eura
i) Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu ..... 1,50 eura
j) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu10b) ..... 200 eur
k) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka ..... 200 eur
l) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) ..... 165,50 eura
m) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka ..... 165,50 eura
n) výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každú stranu ..... 1,50 eura
o) zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov ..... 200 eur
p) iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov ..... 10 eur
q) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu 3 000 eur
r) Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi 500 eur
s) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa osobitného predpisu 300 eur
t) Výpis zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu 1,50 eura
u) Výpis zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu 1,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu-právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené gymnázia, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy, ktoré žiadajú o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zodpovedajúcu študijným odborom alebo učebným odborom, ktoré sú uvedené pre príslušnú školu v sieti,20) a vysoká škola, ktorá žiada o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v rozsahu platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov.21)
Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 4,50 eura
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený
preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....
16,50 eura
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 6,50 eura
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený
preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .....
33 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.
Položka 6a
a) Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a)..... 66 eur
b) Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a) ..... 66 eur
c) Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa
osobitného predpisu10a).....
16,50 eura.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia
o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)
5 eur
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská),
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu
alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..............................................................................................................
16,50 eura
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách
a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia
spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie
iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.
Položka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo
nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci
jedného katastrálneho územia,
3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného
katastrálneho územia,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy
alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 .....
8 eur
b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov .....
8 eur
c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) ..... 3 eurá
d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených
na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely .....
15 eur
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti
na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra
nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci
jedného katastrálneho územia .....
3 eurá
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií
katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia .....
17 eur
g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností,
dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia .....
7 eur
h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií ..... 27 eur
i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánur ..... 7 eur
j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 ..... 8 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto
spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám,
ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod
pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.
3. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie,
ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny
a zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do katastra nehnuteľností.
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s realizovaním
prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami,
s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa
schváleného územného plánu.
2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné
vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve
a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán,
za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.
8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.
9. Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických
činností, ak žiada o vykonanie týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú oslobodené od poplatkov v položke 10,
po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.
Položka 11
a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností ..... 66 eur
b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
podaný elektronicky .....
33 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie
konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v
súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám,
ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení
aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené
s konaním o pozemkových úpravách.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest,
ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.
Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na
vklad do katastra elektronicky.
Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za
urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad
bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené
rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva
podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení
neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.
Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov,
poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.
Položka 11a
a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám,
ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti .................................................
33 eur
b) Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a) ......................................... 10 eur
Položka 12
a) Zápis do zoznamu periodickej tlače13) .............................................................................................. 9,50 eura
b) Zápis zmeny v zozname periodickej tlače13) pri zmene vydavateľa periodickej tlače
alebo názvu periodickej tlače, za každý úkon .........................................................................................
6,50 eura
Položka 12a
a) Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel,zoznamu
slovenských zvukových záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo
zoznamu slovenských multimediálnych diel13a)
3 eurá
b) Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov13b) 1,50 eura
c) Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri nezávislých producentov13b) 1,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho
diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného diela alebo slovenského
multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.
Položka 13
a) Udelenie licencie na vysielanie14)
1. celoplošné alebo multiregionálne 265,50 eura
2. do zahraničia 199 eur
3. regionálne 132,50 eura
4. lokálne 66 eur
b) Udelenie krátkodobej licencie na vysielanie 33 eur
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok
vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmena a)
d) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c) 33 eur až 165,50 eura
e) Registrácia retransmisie14) 165,50 eura až 663,50 eura
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie 33 eur až 165,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva
zmena v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo
podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen d) až f) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.
Položka 13a
a) Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie14a)
1. televíznej programovej služby ..... 663,50 eura
2. rozhlasovej programovej služby ..... 331,50 eura
b) Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie14a)
1. televíznej programovej služby ..... 331,50 eura
2. rozhlasovej programovej služby ..... 165,50 eura
c) Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie14a)
1. televíznej programovej služby ..... 66 eur
2. rozhlasovej programovej služby ..... 33 eur
d) Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o14b)
1. doložku doplnkových obsahových služieb ..... 165,50 eura
2. zahraničnú doložku ..... 331,50 eura
3. doložku iného verejného prenosu ..... 331,50 eura
e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie okrem zmeny podľa písmena d) ..... 33 eur až 165,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa
vykonáva zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách,
ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch
o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena e) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní
rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia, ktorým sa licencia dopĺňa.
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ....................................................................................................................................... 9,50 eura
2. právnická osoba ................................................................................................................................. 165,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 1,50 eura
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15)
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
16,50 eura
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15)
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
16,50 eura
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 eura
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 66 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15)
medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
33 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 eura
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) 199 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným
úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera
a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý
pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva
(delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera
a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
Položka 19
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ..... 3 eurá
b) priezviska maloletých detí ..... 33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ..... 100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 20
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700 eur
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov 100 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov 150 eur
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým
štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva
20 eur
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky
narodeným po 1. 1. 1993
20 eur
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej
narodenia československým štátnym občanom
20 eur
Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl16a) a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 21
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ..... 700 eur
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov ..... 200 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov ..... 350 eur
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky .....
20 eur
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.
Položka 22
a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10 eur
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia
alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti
10 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
na účely vydania prvého občianskeho preukazu.
Položka 22a
a) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 4,50 eura
b) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz
16,50 eura
c) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
33 eur
d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel 3 eurá
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
3. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Splnomocnenie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 20 eur, ak vyhotovuje občiansky preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa.
Položka 23
a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov ..... 33 eur
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 6 do 16 rokov ..... 13 eur
c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov ..... 8 eur
d) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok
osobe staršej ako 16 rokov .....
30 eur
e) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok
osobe mladšej ako 16 rokov .....
8 eur
f) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca ..... 3 eurá
Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení
alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate,
odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe
jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie,
ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa
§ 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila
násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie
občana z humanitných dôvodov.
3. Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka poplatok podľa tejto
položky vo výške trojnásobku príslušnej sadzby do dvoch pracovných dní a vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby
do desiatich pracovných dní.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný
doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada
za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená
výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada
za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
Položka 24
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“)
232 eur
2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 165,50 eura
3. sezónneho zamestnania 33 eur
4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.
alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
99,50 eura
5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 132,50 eura
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 66 eur
b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 165,50 eura
c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu 165,50 eura
d) Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 132,50 eura
2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 99,50 eura
3. sezónneho zamestnania 16,50 eura
4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.
alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
33 eur
5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 66 eur
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 33 eur
e) Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie 99,50 eura
f) Vydanie
1. dokladu o pobyte ..... 4,50 eura
2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní ..... 24,50 eura
g) Vydanie dokladu o pobyte
1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad ..... 16,50 eura
2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní ..... 36,50 eura
3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch
po sebe nasledujúcich rokov .....
33 eur
4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch
po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní .....
53 eur
h) Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel ..... 3 eurá
i) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu 99,50 eura
j) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 33 eur
k) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky 3 eurá
l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi 33 eur
m) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov 13 eur
n) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov 8 eur

Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a), b), d), e) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sú pedagogickí zamestnanci alebo vysokoškolskí učitelia.
3. Od poplatkov podľa písmen a), c), d), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
4. Od poplatkov podľa písmen a) a d) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
5. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
6. Od poplatku podľa písmena f) prvého bodu tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré
a) žiadajú o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti z dôvodu, ktorý nie je závislý od žiadateľa, napríklad pri zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b) prvýkrát žiadajú o vydanie dokladu o pobyte ako cudzinci, ktorým bol udelený azyl, alebo cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.
7. Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a c) a ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.
8. Od poplatku podľa písmena l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.
9. Od poplatkov podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodené
a) osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.,
b) osoby, ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 74 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 404/2011 Z. z.,
c) osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Splnomocnenie
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
Položka 26
a) Udelenie víza na hraničnom priechode 60 EUR
b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky 30 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci podľa osobitného predpisu.16b)
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie.16c)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných
príslušníkov občanov Únie podľa druhého bodu.
4. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie
alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
5. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza
z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť
alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.
Položka 27
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého
cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania .........................................................................................
33 eur
Poznámka
Správny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré pozývajú na územie Slovenskej republiky štátneho príslušníka
tretej krajiny, ktorý bude vykonávať činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov
Európskej únie alebo na plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.
Položka 28
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ochrany ..... 66 eur
Položka 29
a) Poskytnutie geodetických súradníc hraničných bodov a hraničných znakov, za každý bod/znak ..... 2 eurá
b) Vydanie stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k stavbe, stavebnému, technickému
a inému opatreniu v bezprostrednej blízkosti štátnych hraníc .....
6,50 eura
c) Vydanie stanoviska k žiadosti o vybratie hraničného znaku
pre fyzickú osobu ..... 50 eur
pre právnickú osobu ..... 400 eur
Položka 30
a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 eura
b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
1. prvá skúška 49,50 eura
2. opakovaná skúška 26,50 eura
c) Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu 16,50 eura
d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 eura
e) Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 eura
f) Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 eurá
g) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 eura
h) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 663,50 eura
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky,
príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový zbrojný preukaz ako náhrada
pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v novom zbrojnom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom zbrojného
preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti
Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia,
ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
Poznámky
1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok
podľa tejto položky znížený o 50 %.
2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 3 eurá.
Položka 31
a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť ........................................ 16,50 eura
b) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ........... 16,50 eura
c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane .............................. 6,50 eura
d) Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom .................................................. 33 eur
e) Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A .............................................................................................. 99,50 eura
f) Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom
bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou .....
16,50 eura
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe
alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje
pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.
4. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú
alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie
alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.
Poznámky
1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok
podľa tejto položky znížený o 50 %.
2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie,
ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.
3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa
vybral podľa písmena a) tejto položky.
4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto
kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.
5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.
Položka 32
a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej ............................................... 16,50 eura
b) Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej ......................................... 9,50 eura
c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva ......................................................................... 165,50 eura
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto pri písmenách a) a b) tejto položky.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane alebo jej hlavnej časti po úmrtí držiteľa
do ukončenia dedičského konania a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.
Poznámka
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky,
ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti,
a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.
Položka 33
a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely
ako živnostenské podnikanie ..................................................................................................
49,50 eura
b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice .......................... 33 eur
Poznámky
1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá.
2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti
Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby.
Položka 34
a) Návrh na registráciu
1. politickej strany alebo politického hnutia ..... 663,50 eura
2. združenia občanov ..... 66 eur
3. nadácie ..... 66 eur
4. záujmového združenia právnických osôb ..... 66 eur
5. pozemkového spoločenstva ..... 65 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ..... 33 eur
7. neinvestičného fondu ..... 66 eur
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ..... 66 eur
b) Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra
1. politickej strany alebo politického hnutia ..... 33 eur
2. združenia občanov ..... 16,50 eura
3. nadácie ..... 16,50 eura
4. záujmového združenia právnických osôb ...... 16,50 eura
5. pozemkového spoločenstva ..... 65 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ..... 13 eur
7. neinvestičného fondu ..... 16,50 eura
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ..... 16,50 eura
c) Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu alebo štatút
1. politickej strany alebo politického hnutia ..... 33 eur
2. združenia občanov ..... 13 eur
3. nadácie ..... 16,50 eura
4. záujmového združenia právnických osôb ..... 16,50 eura
5. pozemkového spoločenstva ..... 25 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ..... 13 eur
7. neinvestičného fondu ..... 13 eur
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ..... 16,50 eura
d) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov, nadácií,
záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich
všeobecne prospešné služby .....
5 eur
e) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané
rozhodnutie o zápise do registra
1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného
fondu a záujmového združenia právnických osôb .....
16,50 eura
2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ..... 25 eur
f) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov,
nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev
vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....
5 eur
g) Výmaz
1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí ..... 33 eur
2. združenia občanov z registra združení občanov ..... 16,50 eura
3. nadácie z registra nadácií ..... 33 eur
4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb ..... 33 eur
5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev ..... 35 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov .....
16,50 eura
7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov ..... 16,50 eura
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....
33 eur
Položka 34a
a) Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb ..... 66 eur
b) Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb ..... 10 eur
c) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb ..... 5 eur
d) Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb ..... 33 eur
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej
služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu
službu s cieľom dosiahnuť zisk.
Položka 35
a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie
vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky...............................................
66 eur
b) Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom.......................... 16,50 eura
c) Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom...................................................................................
16,50 eura
Položka 36
Zápis
a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky ..... 20 eur
b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu ..... 5 eur
c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ..... 10 eur
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ..... 1,50 eura
b) mesačný ..... 3 eurá
c) ročný ..... 7 eur
d) trojročný ..... 17 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov
s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve
aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej
pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby
ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo
so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
Položka 39
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 200 eur
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ..... 100 eur
c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
1. fyzická osoba ..... 100 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 250 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri
a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom
stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.
Položka 40
a) Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára ..... 50 eur
b) Registrácia poľovníckej organizácie ..... 66 eur
c) Zmena stanov poľovníckej organizácie ..... 16,50 eura
d) Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií ..... 3 eurá
e) Mimoriadne povolenie lovu zveri ..... 20 eur
Položka 41
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení
v prípade pochybností ......................................................................................................................................
30 eur
Položka 42
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
do 10 ............................................................................................................................................ 30 eur
do 30 ............................................................................................................................................ 40 eur
nad 30 .......................................................................................................................................... 50 eur
Položka 42a
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17aa) ..... 170 eur,
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov17ab) ..... 6,50 eura.
Položka 43
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat............................................................ 16,50 eura
Položka 44
Vydanie stanoviska
a) k zmene druhu pozemku 3 eurá
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3 eurá
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 3 eurá
Položka 45
Vydanie rozhodnutia
a) na zmenu druhu pozemku 33 eur
b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 33 eur
c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 33 eur
Položka 46
Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery....... 99,50 eura.
Položka 47
a) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...... 3 eurá,
b) autorizácia prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
c) zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 16,50 eura,
d) zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 8 eur,
e) predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku
na ochranu rastlín ......
33 eur,
f) žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
g) zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
h) rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie ...... 3 eurá,
i) povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja ...... 33 eur,
j) povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín ...... 33 eur,
k) autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním ...... 33 eur,
l) prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa
alebo právnickú osobu ......
16,50 eura,
m) prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky
zaradenej do zoznamu povolených účinných látok ......
33 eur,
n) vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín,
rastlinných produktov a iných predmetov ......
6,50 eura,
o) povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu17b) ...... 33 eur,
p) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur,
q) predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur,
r) prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur,
s) zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur,
t) povolenie na používanie pomocného prípravku v ochrane rastlín na účely výskumu a vývoja ...... 33 eur,
u) povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33 eur,
v) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín vzájomným uznávaním ...... 33 eur,
z) prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín na inú fyzickú osobu – podnikateľa
alebo právnickú osobu ......
16,50 eur,
x) povolenie leteckej aplikácie pomocných prípravkov v ochrane rastlín podľa osobitného predpisu.17c)
Položka 48
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá
1. za prvých 5 rokov ................................................................................................................................ 99,50 eura
2. za ďalšie 3 roky .................................................................................................................................. 66 eur
3. za každý ďalší rok ............................................................................................................................... 26,50 eura
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ................................ 13 eur
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .......................... 9,50 eura
Poznámky
1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
Položka 49
Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív........................................................... 16,50 eura
Položka 49a
a) Vydanie osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu podľa § 7 zákona č. 144/1998 Z. z.
o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov......................
6,50 eura
b) Schválenie obchodných podmienok podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste,
tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov........................................................................
6,50 eura
c) Registrácia tovarových záložných listov podľa § 25 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste,
tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov........................................................................
6,50 eura.
Položka 50
Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív................................................................................... 6,50 eura
Položka 51
Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív ........................................................... 16,50 eura
Položka 52
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode
a na jeho uvádzanie na trh .....
66 eur
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 33 eur
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia ..... 49,50 eura
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu ..... 23 eur
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu
na pestovateľské pálenie ovocia .....
9,50 eura
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho
najmenšieho prípustného množstva .....
9,50 eura
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel ..... 9,50 eura
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku ..... 9,50 eura
IV. ČASŤ
VETERINÁRNA SPRÁVA
Položka 56
Vydanie záväzného posudku17a) ........................................................................................... 33 eur
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia
o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ..... 40 eur
2. pre právnickú osobu ..... 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby
s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok
za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením
(za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur
2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur
2. bytových domov ..... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur
nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .......... 60 eur
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty
uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu ..... 100 eur
2. fyzickú osobu ..... 30 eur
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ........... 60 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....
1. právnickú osobu ..... 50 eur
2. fyzickú osobu ..... 20 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ........... 30 eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu ..... 30 eur
2. fyzickú osobu ..... 10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ..... 80 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ..... 10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..... 30 eur
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby ..... trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ..... 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu ..... 50 eur
fyzickú osobu ..... 20 eur
3. terénnych úprav pre
právnickú osobu ..... 100 eur
fyzickú osobu ..... 20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ..... 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ..... 20 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom ..... 35 eur
2. bytový dom ..... 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 25 eur
2. bytových domov ..... 50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ..... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ..... 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 530 eur
nad 10 000 000 eur ..... 660 eur
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 50 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné
objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady
podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) ..... 6,50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti
a vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....
9,50 eura
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz
z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .....
9,50 eura
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) ..... 6,50 eura
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej
pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) .....
16,50 eura
Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ..... 6,50 eura
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby,
ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva
s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz
ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom
vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského
preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.
Položka 63a
a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)......... 3 eurá
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a)
0,50 eura
Položka 64
Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) ktorá nepresahuje územie okresu
1. na dobu do jedného roka 15 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 30 eur
b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
1. na dobu do jedného roka 20 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 60 eur
c) ktorá presahuje územie kraja
1. na dobu do jedného roka 30 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 100 eur.
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje
samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo
obsahujúce písmeno C.
Položka 65
a) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi
miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....
33 eur
b) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami
na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov, ak je výkon motora .....
nad 80 kW do 86 kW ..... 167 eur
nad 86 kW do 92 kW ..... 217 eur
nad 92 kW do 98 kW ..... 267 eur
nad 98 kW do 104 kW ..... 327 eur
nad 104 kW do 110 kW ..... 397 eur
nad 110 kW do 121 kW ..... 477 eur
nad 121 kW do 132 kW ..... 657 eur
nad 132 kW do 143 kW ..... 787 eur
nad 143 kW do 154 kW ..... 957 eur
nad 154 kW do 165 kW ..... 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW ..... 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW ..... 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW ..... 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW ..... 2 467 eur
nad 254 kW 2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného
vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov .....
33 eur
d) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil),
do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....
33 eur
e) Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d)
alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov .....
33 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého
dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1
a ďalší zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena d) tejto položky, ak bol na kúpu motorového vozidla
kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa
§ 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol
na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.
Položka 66
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej
alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody
20 eur
Položka 67
Podanie žiadosti o
a) udelenie typového schválenia (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS ..... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ..... 200 eur,
b) udelenie typového schválenia ES (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2 ..... 200 eur,
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e ..... 300 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ..... 400 eur,
c) udelenie typového schválenia ES vozidla podľa regulačného aktu
alebo o udelenie homologizácie typu vozidla .....
200 eur,
d) udelenie viacstupňového typového schválenia vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS ..... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ..... 200 eur,
e) udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2 ..... 200 eur,
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e ..... 300 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ..... 400 eur,
f) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..... 100 eur,
g) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
podľa regulačného aktu alebo o udelenie homologizácie typu systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky .....
150 eur,
h) udelenie typového schválenia pre časti a vybavenia predstavujúce vážne nebezpečenstvo ..... 150 eur,
i) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení ..... 50 eur,
j) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení ES
alebo homologizácii typu .....
100 eur,
k) uznanie typového schválenia ES vozidla ..... 100 eur,
l) uznanie rozšíreného typového schválenia ES vozidla ..... 50 eur,
m) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES pri použití
nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi .....
200 eur,
n) povolenie hromadnej prestavby vozidla ..... 50 eur,
o) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla
1. montážou plynového zariadenia ..... 50 eur,
2. inou prestavbou ako v prvom bode ..... 200 eur,
p) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla ..... 50 eur.
Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena n) tejto položky správny orgán vyberie poplatok
do výšky päťnásobku sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 68
Podanie žiadosti o
a) povolenie výroby jednotlivého vozidla ..... 20 eur,
b) povolenie prestavby jednotlivého vozidla ..... 20 eur,
c) schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN ..... 100 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ..... 200 eur,
d) schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2 a Ra ..... 20 eur,
2. pre kategórie vozidiel M2 a M3..... 100 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ..... 50 eur,
e) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla ..... 100 eur,
f) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla ..... 100 eur,
g) schválenie jednotlivo dovezeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN ..... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ..... 300 eur,
h) opätovné schválenie jednotlivého vozidla ..... 100 eur,
i) schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..... 50 eur,
j) schválenie prestavby jednotlivého vozidla
1. montážou plynového zariadenia ..... 50 eur,
2. inou prestavbou ako v prvom bode ..... 300 eur,
k) výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla,
výmenu rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla alebo zmenu
obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené
úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov .....
20 eur,
l) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až k) pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
podľa osobitného zákona20a).....
2 eurá.
Splnomocnenie
1. Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) a b) tejto položky správny orgán
vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
2. Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmen c), e) až h), ak poplatník (účastník konania)
pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť
dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania žiadosti.
Ak sa konanie zastavilo alebo žiadosť bola zamietnutá, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne
o žiadosti nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie
a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.
Poznámka
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen c), d) a i) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.
Položka 68a
a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla
vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .....
6 eur
b) Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie duplikátu
osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát
osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý žiada .....
6 eur
c) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť
poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .....
30 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I
alebo časti II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení
o evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia
o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie
o evidencii časti I alebo časti II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie
o evidencii časti II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.
Položka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke
na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla,
ktorého typové schválenie alebo typové schválenie ES už stratilo platnosť
(vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných predpisov,21a) a to za každé povolené vozidlo..................
33 eur
Položka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu
alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....
1 200 eur
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu
alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....
300 eur
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 400 eur
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 120 eur
e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla ..... 90 eur
f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne dráhy .....
400 eur
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne dráhy .....
120 eur
h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy ..... 90 eur
i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) ..... 30 eur
j) Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu podľa písmen a) až h) ..... 20 eur
k) Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh .....
200 eur
l) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov .....
50 eur
m) Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov .....
50 eur
n) Vydanie poverenia na overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku ..... 200 eur
o) Vydanie poverenia na vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel
pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky .....
200 eur
p) Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel ..... 200 eur
q) Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných
nákladných vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov .....
200 eur
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok
od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene
od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.
Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného ..... 40 eur
2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 ..... 20 eur
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu ..... 20 eur
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu
alebo trolejbusovú dráhu .....
50 eur
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla ..... 20 eur
e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla 115 eur;
f) Zmena registračných údajov vlastníka železničného vozidla 40 eur;
g) Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla 20 eur;
h) Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky 40 eur;
i) Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky 15 eur;
j) Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu 40 eur;
k) Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného vozidla 15 eur;
l) Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra železničných vozidiel 40 eur;
m) Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky,
ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte
65 eur;
n) Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena m) 20 eur;
o) Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen m) a n) 7 eur.
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu
bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.
Položka 72
Podanie žiadosti o
a) udelenie osvedčenia výrobcu22)...................................................................................... 20 eur,
b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu22)...................................................................................................................................... 30 eur,
c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti................................................................................... 20 eur,
d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti.................................................................. 30 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 72a
a) Podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel.................................. 300 eur
b) Podanie žiadosti o zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby
overovania vozidiel...........................................................................................................................................................
50 eur
c) Podanie žiadosti o oznámenie poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch
Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie..............................................................
100 eur
d) Podanie žiadosti o doplnenie oznámenia poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch
Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie..............................................................
50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 73
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z premávky
1. v lehote do 1 roka ..... 5 eur,
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov ..... 20 eur,
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov ..... 35 eur,
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov ..... 70 eur,
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov ..... 170 eur,
6. v lehote nad 10 rokov ..... 350 eur,
b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky ..... 5 eur,
c) povolenie výnimky podľa osobitného predpisu22ac) ..... 20 eur,
d) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel ..... 5 eur,
e) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..... 20 eur.
f) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí ..... 10 eur.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách sa správny poplatok vyberie
podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách.
Položka 73a
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote
1. do jedného roka ..... 5 eur,
2. od jedného roka do dvoch rokov ..... 20 eur,
3. od dvoch rokov do štyroch rokov ..... 35 eur,
4. od štyroch rokov do šiestich rokov ..... 70 eur,
5. od šiestich rokov do 10 rokov ..... 170 eur,
6. nad 10 rokov ..... 350 eur,
b) opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného
vyradenia vozidla z evidencie vozidiel .....
5 eur.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom
zaradení vozidla do evidencie.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.
Položka 74
a) Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny AM, A1, A2, A 16,5 eura
2. skupiny B1, B, BE, T 33 eur
3. skupiny C1, C1E, D1, D1E 49,5 eura
4. skupiny C, CE, D, DE 66 eur
b) Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie
1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A ..... 16,5 eura
2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková
hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B .....
33 eur
c) Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku ..... 10 eur
d) Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia 16,50 eura
e) Vykonanie skúšky na získanie inštruktorského oprávnenia
1. skupiny AM, A1, A2, A 16,5 eura
2. skupiny B1, B, BE, T 33 eur
3. skupiny C1, C1E, D1, D1E 49,5 eura
4. skupiny C, CE, D, DE 66 eur
f) Vykonanie skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia 16,50 eura
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia,
ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej
výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide
o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu
náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava.
Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná
skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie
inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského
oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky
sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
Položka 75
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh 6,50 eura
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla 3 eurá
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik 99,50 eura
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry 200 eur;
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného
povolenia podľa písmena d)
15 eur;
f) Vydanie preukazu rušňovodiča 30 eur;
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f) 15 eur;
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g) 7 eur.
Položka 76
a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov
pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným
číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku
16,5 eur
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku 16,50 eura
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku 33 eur
d) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným
na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie
takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku
165,5 eur
e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu
a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie
evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú
alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom
alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla
182 eur
f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným
na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov
66 eur
g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla 16,50 eura
h) vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic
požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku .........
165,50 eura
Poznámky
1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.
2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.
Položka 77
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide
a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia
viesť motorové vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení
1. skupiny AM, A1, A2, A 100 eur
2. skupiny B1, B, BE, T 100 eur
3. skupiny C1, C1E, D1, D1E 100 eur
4. skupiny C, CE, D, DE 100 eur
b) o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii 100 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín,
poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
2. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,
napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.
Položka 77a
a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 100 eur
b) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča 5 eur
c) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča 50 eur
d) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie ..... 50 eur.
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena d) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Položka 77b
Podanie žiadosti o
a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ..... 100 eur
b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ..... 50 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.
Položka 78
a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie
1. stanice technickej kontroly ..... 200 eur,
2. pracoviska emisnej kontroly ..... 200 eur,
3. pracoviska kontroly originality ..... 200 eur,
4. pracoviska montáže plynových zariadení 50 eur.
b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie
1. technických kontrol vozidiel ..... 200 eur,
2. emisných kontrol motorových vozidiel ..... 200 eur,
3. kontrol originality vozidiel ..... 200 eur,
4. montáže plynových zariadení ..... 50 eur.
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b) ..... 50 eur.
Poznámky
1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78a
a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia
platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika ..... 100 eur,
2. technika emisnej kontroly ..... 80 eur,
3. technika kontroly originality ..... 100 eur,
4. technika montáže plynových zariadení ..... 80 eur.
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika ..... 10 eur,
2. technika emisnej kontroly ..... 10 eur,
3. technika kontroly originality ..... 10 eur,
4. technika montáže plynových zariadení ..... 10 eur.
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa písmena b) ..... 10 eur.
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena a) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78b
Podanie žiadosti o
a) schválenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách
a kontrolách originality .....
100 eur,
b) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických
kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality .....
100 eur,
c) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách,
emisných kontrolách a kontrolách originality .....
50 eur.
d) schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách
a emisných kontrolách .....
100 eur,
e) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia
používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách .....
100 eur,
f) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného
pri technických kontrolách a emisných kontrolách .....
50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ..... 110 eur
2. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ..... 85 eur
3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci ..... 25 eur
4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci ..... 180 eur
b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) ..... 50 %
podľa príslušnej sadzby
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi
dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom ..... 200 eur
2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom ..... 350 eur
3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom ..... 1 100 eur
d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu ..... 15 eur
e) Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom na povolení ..... 660 eur
2. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom na povolení ..... 500 eur
3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom na povolení ..... 330 eur
f) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej
nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
1. jednorazové (do cudzieho štátu a späť) ..... 10 eur
2. jednorazové do tretieho štátu a späť ..... 20 eur
3. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu ..... 20 eur
g) Vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy22b) alebo vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy22b) alebo udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba) ..... 30 eur
h) Vydanie licencie Spoločenstva22c) ..... 20 eur
i) Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo ..... 3 eurá
j) Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu22d) ..... 10 eur
k) Vydanie, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu22a) ..... 30 eur
l) Vydanie osvedčenia vodiča22e) ..... 10 eur
m) Vydanie osvedčenia vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vo forme a s obsahom podľa dohody ADR (Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) ..... 20 eur
n) Vykonanie skúšky vodiča taxislužby22bb) ..... 50 eur
o) Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc) ..... 50 eur
p) Odňatie povolenia na vykonávanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy
alebo koncesie na taxislužbu, na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa cestnej dopravy .....
10 eur
q) Zmena povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena g) položky22bd) ..... 10 eur
r) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej
dopravy alebo spôsobilosti v taxislužbe .....
100 eur
s) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave,
alebo v taxislužbe .....
10 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 ..... 20 eur
od 300,1 do 350,0 ..... 30 eur
od 350,1 do 400,0 ..... 40 eur
od 400,1 do 500,0 ..... 75 eur
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ..... 20 eur
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 ..... 20 eur
od 400,1 do 450,0 ..... 40 eur
od 450,1 do 500,0 ..... 115 eur
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ..... 20 eur
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 ..... 20 eur
od 12,01 do 22,00 ..... 115 eur
nad 22,01 ..... 190 eur
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ..... 55 eur
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00 ..... 115 eur
od 20,01 do 30,00 ..... 190 eur
od 30,01 do 50,00 ..... 300 eur
a za každých ďalších aj začatých 10 t ..... 75 eur
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 ..... 95 eur
od 5,01 do 10,00 ..... 150 eur
od 10,01 do 15,00 ..... 270 eur
od 15,01 do 20,00 ..... 380 eur
a za každých ďalších aj začatých 5 % 190 eur
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava ..... 190 eur
2. ostatné prípady ..... 380 eur
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu ..... 115 eur
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu ..... 230 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1 ..... 570 eur
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2 ..... 1 150 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24), 25), 25a)
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25),25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.
Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ..................................................................................... 75 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ..................................................................................... 55 eur
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.
Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií ....................... 50 eur
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie25af)
a) diaľnic a rýchlostných ciest ..... 200 eur
b) ciest ..... 120 eur
c) miestnych komunikácií ..... 80 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky.
V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 470 eur
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 340 eur
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy ..... 170 eur
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 100 eur
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ..... 70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií ..... 40 eur
Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy ..... 75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ..... 40 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické
postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie ..... 115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ........... 30 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ........... 60 eur
3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ..... 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
1. cestou ..... 115 eur
2. miestnou komunikáciou ..... 75 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok,
prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky
zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.
Položka 85a
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 200 000 eur.
Položka 86
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy
1. fyzickej osobe ..... 16,50 eura
2. právnickej osobe ..... 33 eur
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy 33 eur
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou ..... 66 eur
Splnomocnenie
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 87
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
1. fyzickej osobe ..... 9,50 eura
2. právnickej osobe ..... 16,50 eura
Položka 88
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania
a) o zriadení železničného priecestia ............................................................................................ 33 eur
b) o zrušení železničného priecestia ............................................................................................. 3 eurá
Položka 89
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
1. železničnej trate ..... 500 eur;
2. špeciálnej dráhy, lanovej dráhy ..... 500 eur;
3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh ..... 500 eur;
4. vlečky ..... 200 eur;
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
1. na železničných tratiach ..... 500 eur;
2. na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe ..... 300 eur;
3. na sieti električkových dráh trolejbusových dráh ..... 300 eur;
4. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy ..... 100 eur.
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie ..... 995,50 eura
d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii
na prevádzkovanie dopravy na dráhe .....
66 eur
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie ..... 6,50 eura
f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa ..... 33 eur
Poznámka
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.
Položka 90
a) Vydanie súhlasu na zriadenie letiska
1. verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou ..... 10 000 eur
2. verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou ..... 5 000 eur
3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou ..... 2 500 eur
4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou ..... 2 000 eur
5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo ..... 1 000 eur
b) Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny letiska ..... 1 000 eur
c) Vydanie súhlasu na zrušenie letiska ... 700 eur
d) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska ..... 1 000 eur
e) Vydanie licencie na vykonávanie leteckej dopravy
1. prvé vydanie ..... 3 500 eur
2. predĺženie platnosti ..... 700 eur
3. podstatná zmena ..... 60 eur
Položka 91
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 80 eur
1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 140 eur
1.3. prístrojovou ..... 280 eur
1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 360 eur
1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 660 eur
2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu
2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ... 80 eur
2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 100 eur
2.3. prístrojovou ..... 200 eur
2.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 340 eur
2.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
2.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 660 eur
b) Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 25 % príslušnej sadzby
c) Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia
alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny .....
80 eur
d) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia ..... 80 eur
e) Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem
1. letiska ..... 500 eur
2. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 200 eur
3. leteckého pozemného zariadenia ..... 500 eur
4. ornitologických ochranných pásiem ... 80 eur
f) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ..... 20 eur
g) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním
1. vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby ..... 180 eur
2. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 280 eur
3. letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve ..... 280 eur
4. letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m ..... 340 eur
5. iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m ..... 660 eur
6. letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad 1 200 m ..... 1 660 eur
7. leteckého pozemného zariadenia ..... 60 eur
h) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu
1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 80 eur
2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 140 eur
3. prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 300 eur
4. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 400 eur
5. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 500 eur
i) Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa
1. prvé vydanie ..... 3 500 eur
2. predĺženie platnosti ..... 360 eur
3. zmena alebo doplnenie ..... 180 eur
j) Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo
1. prvé vydanie ..... 360 eur
2. predĺženie platnosti ..... 160 eur
3. zmena alebo doplnenie ..... 100 eur
k) Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147
1. prvé vydanie ..... 2 000 eur
2. predĺženie platnosti ..... 500 eur
3. zmena alebo doplnenie ..... 300 eur
l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu
1. prvé vydanie ..... 1 000 eur
2. predĺženie platnosti ..... 160 eur
3. zmena alebo doplnenie ..... 100 eur
m) Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu25aa)
1. prvé vydanie ..... 600 eur
2. predĺženie platnosti ..... 360 eur
3. zmena alebo doplnenie ..... 60 eur
n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia ..... 60 eur
o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ... 200 eur
p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo ... 200 eur
r) Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie ..... 200 eur
s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy ..... 160 eur
t) Pridelenie kódu módu S ..... 160 eur
u) Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby ..... 40 eur
v) Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo o pridelení kódu módu S ..... 40 eur“.
Položka 91a
a) Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia podľa osobitného predpisu25ab) pre
1. spoločnosť do 10 zamestnancov ..... 500 eur
2. spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov ... 1 000 eur
3. spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov ... 2 000 eur
4. spoločnosť nad 100 zamestnancov ... 4 000 eur
b) Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržbu
v zahraničí .....
900 eur
c) Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia ..... 500 eur
d) Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou ..... 60 eur
e) Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla ... 2 000 eur
f) Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti)
1. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ... 200 eur
2. pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2 750 kg ..... 1 000 eur
g) Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmen a) až f)
h) Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 1 000 eur
i) Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 800 eur
j) Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 500 eur
k) Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre
1. pevné drevené alebo kompozitové vrtule ... 600 eur
2. pevné kovové vrtule ..... 900 eur
3. prestaviteľné vrtule ..... 1 500 eur
4. staviteľné vrtule ..... 2 500 eur
5. zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia ..... 25 % príslušnej sadzby
l) Výstroj lietadla
1. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla ..... 60 eur
2. schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom ..... 60 eur
m) Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v civilnom letectve ... 660 eur
1. zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmena m)
Položka 91b
a) Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre
1. balóny, vzducholode ..... 60 eur
2. vetrone ..... 100 eur
3. motorizované klzáky ..... 200 eur
4. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 320 eur
5. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 500 eur
6. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 1500 eur
7. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ... 3 500 eur
8. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 7 000 eur
b) Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmena a)
c) Vydanie typového certifikátu pre lietadlo ... 3 500 eur
1. schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla ..... 25 % príslušnej sadzby
d) Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu
1. balóny, vzducholode ..... 60 eur
2. vetrone ..... 100 eur
3. motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 160 eur
e) Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla25ad) ..... 2 000 eur
f) Vydanie letového povolenia
1. vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) ..... 100 eur
2. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 200 eur
3. lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ... 1 500 eur
g) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 700 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 2 000 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ..... 4 000 eur
4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 9 000 eur
h) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ..... 160 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) ..... 240 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ..... 1 000 eur
4. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg ..... 3 320 eur
i) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy ..... 200 eur
j) Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy ..... 600 eur
Položka 91c
a) Schválenie programu bezpečnostnej ochrany25ae)
1. medzinárodného verejného letiska ... 340 eur
2. verejného letiska ..... 160 eur
3. leteckého prevádzkovateľa ..... 340 eur
b) Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru ..... 660 eur
c) Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia ..... 50 % príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
d) Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona ..... 10 eur
Položka 91d
a) Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie
1. pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice ..... 20 eur
2. súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky ..... 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
3. získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti ..... 10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti
4. jazyková skúška ..... 60 eur
b) Vydanie preukazu spôsobilosti
1. prvé vydanie ..... 8 eur
2. vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie ..... 20 eur
3. zmena alebo predĺženie ..... 8 eur
4. vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom ..... 50 eur
5. uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti ..... 50 eur
c) Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia ..... 60 eur
d) Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu
1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 60 eur
2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 80 eur
3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 80 eur
4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 160 eur
e) Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu
1. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 120 eur
2. na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 160 eur
3. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti ..... 240 eur
4. na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov ..... 320 eur
Položka 92
a) Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ... 100 eur
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane) ..... 500 eur
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg ..... 1 000 eur
b) Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky ..... 20 eur
c) Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení ..... 60 eur
d) Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení ..... 10 eur
e) Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za každú značku osobitne) ..... 40 eur
f) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy ..... 40 eur
g) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla ..... 25 % príslušnej sadzby podľa písmen a), c), e) a f)
h) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti ..... 20 eur
i) Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .... 35 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente, rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz vydal. Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký úrad Slovenskej republiky.
Položka 93

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu 150 eur
b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore 165,50 eura
c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla 33 eur
d) Vykonanie opravnej skúšky podľa
1. písmena b) 82,50 eura
2. písmena c) 16,50 eura
e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen b) alebo c) 9,50 eura
f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) 9,50 eura
g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky 33 eur
h) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu 20 eur
i) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu 10 eur
j) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu 10 eur
k) Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka 165,50 eura
l) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka 16,50 eura
m) Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena l) 9,50 eura
n) Vydanie potvrdenia zdravotnej spôsobilosti 5 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen c) až e) tejto položky sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné účely
a plavební inšpektori.
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 94
a) Vydanie lodného osvedčenia a vykonanie prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 33 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom 69,50 eura
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 66 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom 116 eur
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1 bez vlastného strojného pohonu 250 eur
3.2 s vlastným strojným pohonom 500 eur
b) Podanie žiadosti o predĺženie platnosti lodného osvedčenia a vykonanie zmien
v lodnom osvedčení alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 16,50 eura
1.2. s vlastným strojným pohonom 43 eur
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 33 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom 66 eur
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu 165 eur
3.2. s vlastným strojným pohonom 330 eur
c) Vykonanie technickej prehliadky
1. malého plavidla s dĺžkou do 7 metrov
1.1 bez vlastného strojného pohonu 6,50 eura
1.2 s vlastným strojným pohonom 9,50 eura
2. malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 metrov
2.1 bez vlastného strojného pohonu 33 eur
2.2 s vlastným strojným pohonom 49,50 eura
d) Vydanie doplnkového lodného osvedčenia 65 eur
e) Vydanie dočasného lodného osvedčenia 65 eur
f) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla 49,50 eura
g) Vydanie duplikátu doplnkového lodného osvedčenia 33 eur
h) Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu 33 eur
i) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu
osobitného povolenia na prepravu plavidla
25 eur
j) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla 49,50 eura
k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 165,50 eura
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 99,50 eura
l) Podanie žiadosti o predĺženie platnosti ciachového preukazu a vykonanie zmien v ciachovom preukaze
alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 56 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 33 eur
m) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel 16,50 eura
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami 33 eur
n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky 16,50 eura
o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky 6,50 eura
p) Podanie žiadosti o zápis zmeny údajov do registra plavidiel 33 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky
rozhodol Dopravný úrad.
Poznámky
1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena b) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom
preukaze podľa písmena l) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 95
a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho duplikátu
1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m 33 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m 66 eur
b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla,
ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu
alebo rekonštrukciu tohto plavidla
165 eur
c) Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii
a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla
99,50 eura
d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha
povinnej klasifikácii podľa schválenej typovej dokumentácie
16,50 eura
e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel
1. plavidlá s vlastným strojným pohonom 132,50 eura
2. plavidlá bez vlastného strojného pohonu 33 eur
f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti
s bezpečnosťou a plynulosťou plavby
116 eur
g) Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácii
a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii
50 eur
h) Vydanie povolenia na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon 20 eur
i) Vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o osvedčenie
1. o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu 200 eur
2. o osobitných znalostiach 200 eur
j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu
1. vodcu malého plavidla kategórie A 80 eur
2. vodcu malého plavidla kategórie B 80 eur
3. vodcu malého plavidla kategórie C 80 eur
4. vodcu malého plavidla kategórie D 80 eur
k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla 40 eur
l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla 40 eur
m) Udelenie dopravnej licencie
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok 165,50 eura
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok 99,50 eura
n) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú 995,50 eura
o) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen m) a n) tejto položky 33 eur
p) Vydanie poverenia na vykonávanie technickej prehliadky plavidla 200 eur
q) Vydanie duplikátu dopravnej licencie 66 eur
r) Vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách 65 eur
s) Predĺženie platnosti povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru
v tankových plavidlách alebo vydanie jeho duplikátu
33 eur
t) Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla 65 eur
u) Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu 33 eur
v) Vydanie schvaľovacieho osvedčenia 33 eur
Položka 96
a) Vydanie námorníckej knižky ..... 30 eur
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka ..... 140 eur
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka ..... 70 eur
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti ..... 70 eur
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu ..... 70 eur
f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu ..... 30 eur
f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva ..... 30 eur
g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku ..... 30 eur
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) ..... 30 eur
Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.
Položka 97
a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. nesamohybného plavidla ..... 1 600 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 2 000 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 3 000 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 4 000 eur
b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra
(predĺženie registrácie námornej lode)
1. nesamohybného plavidla ..... 1 500 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 1 700 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 2 700 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 3 700 eur
c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
1. nesamohybného plavidla ..... 300 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 350 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 400 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 500 eur
d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra ..... 500 eur
e) Výmaz námornej lode z námorného registra ..... 500 eur
f) Zmena mena námornej lode ..... 500 eur
g) Zmena vlastníka námornej lode ..... 500 eur
h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ..... 350 eur
i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ...... 350 eur
j) Iný zápis v námornom registri ..... 250 eur
k) Kontrolná prehliadka námornej lode ..... 1 500 eur
l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná registrácia)
vrátane vydania registračného listu .....
130 eur
m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode ..... 130 eur
n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis
podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
podľa písmena c) pre tankové a špeciálne námorné lode .....
150 % z príslušnej sadzby
o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ..... 40 eur
p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo ..... 40 eur
r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra námorných
rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu .....
140 eur
s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do registra námorných
rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu .....
350 eur
t) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty ..... 50 eur
u) vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátane vydania registračného listu ..... 200 eur
v) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného listu ..... 1 000 eur
w) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti
veliteľa námorného rekreačného plavidla .....
30 eur
x) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel ..... 40 eur
y) Výmaz námornej jachty z námorného registra ..... 500 eur
z) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) ..... 30 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
Položka 98
a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................ 140 eur
b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ............................................. 250 eur
c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď ......... 140 eur
d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny .................................................................. 140 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
VII. ČASŤ
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE
Položka 99
Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)
a) o prístupe alebo prepojení........................................................................ 1 659,50 eura
b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení....................................... 829,50 eura
c) okrem sporov podľa písm. a) a b)............................................................. 331,50 eura
Položka 100
a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 49,50 eura
b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)..... 16,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch,
hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie
telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.
Položka 101
a) podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti
o pridelenie frekvencií27b)
6,50 eura
b) predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia
na prevádzkovanie rádiových zariadení27c)
6,50 eura
c) vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti 3 eurá
d) podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky 3 eurá
Položka 102
a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27e).................................................................. 9,50 eura
b) žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti.......................................... 6,50 eura
Položka 103
a) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej
pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby27e)
6,50 eura
b) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) 16,50 eura
c) opravná skúška pri overení podľa písmena a) 3 eurá
d) opravná skúška pri overení podľa písmena b) 6,50 eura
Položka 104
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f)........................................................ 16,50 eura
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 133
Žiadosť
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ..... 165,50 eura
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 16,50 eura
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní ..... 66 eur
Položka 134
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí
a) fyzická osoba ..... 16,50 eura
b) právnická osoba ..... 33 eur
Položka 138
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny
alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru
a) do 3 319 391,50 eura ..... 3 319 eur
b) do 33 193 918,50 eura ..... 33 193,50 eura
c) nad 33 193 918,50 eura ..... 165 969,50 eura
Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie ..... 331,50 eura
2. okamžité lotérie ..... 331,50 eura
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ..... 1 500 eur
4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok ..... 331,50 eura
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie ..... 331,50 eura
6. kurzové stávky ..... 3 319 eur
7. hazardné hry v kasíne ..... 6 700 eur
8. bingo vrátane špeciálneho binga ..... 3 319 eur
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi
hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry .............
1 350 eur
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode ..... 1 350 eur
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu
prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému, .....
100 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ..... 200 eur
2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode ..... 500 eur
d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ..... 16,50 eura
e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú
alebo odcudzenú identifikačnú kartu .....
16,50 eura
f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných
pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie
100 eur
Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ....................................................................................................
1 659,50 eura
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..................................... 6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 eura
Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane,
vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty,
vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani
v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu32a) .................
9,50 eura
b) Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu32a) .................. 3 eurá
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ......................................................... 1,50 eura
d) Pridelenie registračného odberného čísla ................................................................................................... 9,50 eura
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia
o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného
od spotrebnej dane z liehu.
Poznámka
Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia
zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
Položka 144
a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................
9,50 eura
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra........................... 9,50 eura
c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a).................... 16,50 eura
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie ..................................................................................................................
6,50 eura
e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a) .......................... 9,50 eura
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania8) ....................................................................................... 9,50 eura
Položka 146
Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného
charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk
a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností
a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností ...............................
16,50 eura
Položka 147a
Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy ................................... 663,50 eura.
Položka 148
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
1. na každú voľnú živnosť ..... 5 eur
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť ..... 15 eur
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa ..... 3 eurá
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri ..... 3 eurá
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené,
zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení .....
6 eur
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni ..... 6 eur
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení ..... 3 eurá
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti ..... 4 eurá
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33) ..... 6 eur
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe33a) ..... 6 eur
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe ..... 20 eur
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu,
ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely
prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike .....
100 eur
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis ..... 3 eurá
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán ..... 5 eur
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia
nie je obmedzené alebo zakázané33b) ...
3 eurá
Poznámky
1.
Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
2.
Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.
3.
Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)
Položka 149
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
1 strážnej služby ..... 82,50 eura
2 detektívnej služby ..... 99,50 eura
3 odbornej prípravy a poradenstva ..... 116 eur
4 vlastnej ochrany ..... 66 eur
5 technickej služby ..... 66 eur
6 profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou ..... 150 eur
b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky ..... 66 eur
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
1 skúška typu S ..... 16,50 eura
2 skúška typu P ..... 49,50 eura
3 skúška typu CIT ..... 50 eur
d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie .... 165,50 eura
e) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany
na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu .....
3 eurá
f) Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky
a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti .....
50 eur
g) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby ..... 33 eur
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ..... ..... 33 eur
i) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ..... 16,50 eura
j) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 33 eur
k) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie ..... 16,50 eura
l) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 66 eur
m) Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti ..... 16,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen b) a h) tejto položky sú oslobodení príslušníci Vojenskej polície, príslušníci ozbrojených
bezpečnostných zborov Slovenskej republiky a príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Poznámky
1. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena i) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej
spôsobilosti vydaný pri druhej strate alebo krádeži. Pri každej ďalšej strate alebo krádeži preukazu odbornej spôsobilosti
sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
2. Správny orgán správny poplatok podľa písmena k) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie
je vykonaná na podnet správneho orgánu.
3. Správny orgán správny poplatok podľa písmena l) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie
je vykonaná na podnet správneho orgánu.
Položka 149a
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o
a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov .....
20 eur,
b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení
1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej
účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor
zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej
účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor
správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie
jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .....
99,50 eura,
2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z.
o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. .....
16,50 eura,
3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z.
o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa
§ 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce
a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok
hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov .....
10 eur,
4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....
10 eur,
5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov .....
10 eur,
c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .....
3,50 eura,
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom
konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z.
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek ..... 20 eur,
2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek ..... 166 eur,
3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ..... 10 eur,
4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu ..... 16,50 eura,
e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov .....
3,50 eura,
f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala
a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti .....
66,50 eura,
g) iné údaje ..... 20 eur,
h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov .....
3,50 eura.
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36)
konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované
podľa § 218a ods. 6 a § 218o ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka.
Položka 149b
a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok,36aa) za každú,
aj začatú stranu........... 0,33 eura,
najmenej......... 1,50 eura
b) Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok
elektronickými ­pro­striedkami...........
0,33 eura
c) Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok................... 3 eurá
d) Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok
elektronickými prostriedkami...........
0,33 eura.
Položka 150
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
1. samosprávnym krajom pre
1.1. fyzickú osobu ..... 80 eur
1.2. právnickú osobu ..... 500 eur
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ..... 497,50 eura
b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
1. samosprávnym krajom ..... 50 eur
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ..... 165,50 eura
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) ..... 10 eur
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami
a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami
alebo potrebami podľa osobitného predpisu pre
1. fyzickú osobu ..... 100 eur
2. právnickú osobu ..... 250 eur
e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre
1. fyzickú osobu ..... 20 eur
2. právnickú osobu ..... 30 eur
f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva36a)
okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmena ae) .....
50 eur
g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) ..... 10 eur
h) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti ..... 30 eur
i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b)..... 20 eur
j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) ..... 10 eur
k) Vydanie osobného radiačného preukazu ..... 20 eur
l) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba)..... 500 eur
m) Zmena oprávnenia podľa písmena l) ..... 100 eur
n) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen l) a m) ..... 20 eur
o) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb)..... 500 eur
p) Zmena oprávnenia podľa písmena o) ..... 100 eur
q) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen o) a p) ..... 20 eur
r) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi36bc)..... 500 eur
s) Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu
1. za jeden röntgenový prístroj ..... 300 eur
2. za každý ďalší röntgenový prístroj ..... 100 eur
3. za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny ..... 300 eur
4. za každý ďalší rádioaktívny žiarič ..... 50 eur
5. za každý ďalší vysokoaktívny žiarič ..... 100 eur
6. podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem jadrových zariadení .....
700 eur
7. za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu ..... 400 eur
8. za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu ..... 150 eur
9. za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením ..... 400 eur
10. za iný zdroj ionizujúceho žiarenia ..... 300 eur
11. za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia ..... 100 eur
12. za každé jadrové zariadenie, za prepravu vyhoretého jadrového paliva ..... 1 000 eur
13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie ..... 400 eur
14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok ..... 200 eur
t) Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany .....
1. za jednu povoľovanú činnosť ..... 300 eur
2. za každú ďalšiu povoľovanú činnosť ..... 150 eur
u) Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov,
ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe
povolenia orgánu verejného zdravotníctva .....
300 eur
v) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o tom, či sa na činnosť
vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo potreba povolenia .....
300 eur
w) Vyhotovenie duplikátu povolenia podľa písmen s) až u) a duplikátu rozhodnutia
alebo záväzného stanoviska podľa písmen v) a z) .....
10 eur
x) Vydanie potvrdenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zaevidovaní oznamovanej činnosti ..... 30 eur
y) Zrušenie povolenia podľa písmen s) a t), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie ..... 30 eur
z) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany .....
1. ktoré je v kompetencii výlučne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ..... 200 eur
2. ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva ..... 100 eur
3. týkajúceho sa jadrových zariadení ..... 1 000 eur
aa) Zmena povolenia podľa písmen s) a t) z dôvodu
1. zmeny odborného zástupcu, zmeny obchodného mena, právnej formy alebo sídla,
ak ide o právnickú osobu, alebo zmeny obchodného mena alebo miesta podnikania,
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa v povolení na činnosti vedúce k ožiareniu,
na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany alebo na uvoľňovanie rádioaktívnych
látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach
vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva .....
30 eur
2. zmeny miesta vykonávania činnosti, typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia
alebo technologického zariadenia pracoviska dôležitého z hľadiska radiačnej ochrany za každý zdroj
ionizujúceho žiarenia – poplatok sa vyberá podľa písmena s) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14
3. zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie rozhodnutia podľa písmena z) ..... 30 eur
ab) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii študijného
programu sústavného vzdelávania36bd).....
70 eur
ac) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd) ..... 100 eur
ad) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd) ... 100 eur
ae) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd)..... 50 eur
af) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd)..... 50 eur
ag) Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov ..... 100 eur
ah) Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky ..... 100 eur
Položka 150a
a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu ..... 50 eur
2. právnickú osobu ..... 100 eur
b) Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pre
1. fyzickú osobu ..... 25 eur
2. právnickú osobu ..... 50 eur
c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania 5 eur
Poznámka
Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.
Položka 150b
a) Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
  1. fyzickú osobu ..... 500 eur
  2. právnickú osobu ..... 1000 eur
b) Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania pre
  1. fyzickú osobu ..... 250 eur
  2. právnickú osobu ..... 500 eur
c) Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania 5 eur
Položka 151
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami
a prípravkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov
zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 .....
33 eur
b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) ..... 16,50 eura
c) Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36be)
alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie36bf) Štátnou kúpeľnou komisiou
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) .....
500 eur
d) Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bg)
alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou,
ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bh).....
250 eur
e) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať prírodný liečivý zdroj
alebo prírodný minerálny zdroj36bi).....
500 eur
f) Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny
zdroj pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia36bj).....
250 eur
g) Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i povolenie podľa písmena k36bk)..... 650 eur
h) Zmena povolenia podľa písmena e),36bl) ak držiteľ požiada o jeho zmenu ..... 200 eur
i) Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)36bm)..... 50 eur
j) Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bn)..... 250 eur
k) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu prírodnej liečivej vody
alebo prírodnej minerálnej vody36bo).....
300 eur
l) Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných
kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne36bp).....
1 000 eur
m) Zrušenie povolenia podľa písmena l),36bq) ak držiteľ požiada o jeho zrušenie ..... 500 eur
n) Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon činnosti balneotechnika36br)..... 100 eur
Položka 152
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
1. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku36c)
1.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej
úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).....
9 600 eur
1.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej
úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).....
8 000 eur
1.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s odkazom na vedecké práce36cb)..... 6 400 eur
1.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku36cc)..... 8 000 eur
1.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku36cd)..... 8 500 eur
1.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s novou kombináciou liečiv36ce)..... 8 000 eur
1.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku so súhlasom iného držiteľa36cf)..... 3 000 eur
1.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku – samostatná registrácia podložená
úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg).....
8 000 eur
1.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku zjednodušeným postupom36ch)..... 6 400 eur
1.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku36ci)..... 6 400 eur
1.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku 36cj)..... 2 000 eur
2. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom
vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát
2.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).....
6 000 eur
2.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).....
5 000 eur
2.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb).....
4 000 eur
2.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
nie je referenčný členský štát36cc).....
5 000 eur
2.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
nie je referenčný členský štát36cd).....
5 500 eur
2.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájom- ného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce).....
5 000 eur
2.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf).....
2 000 eur
2.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský
štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi
alebo odkazom na vedecké práce36cg).....
5 000 eur
2.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný
členský štát, zjednodušeným postupom36ch) .....
4 000 eur
2.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
nie je referenčný členský štát36ci) .....
4 000 eur
2.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku
decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cj) .....
2 000 eur
3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika je referenčný členský štát
3.1. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný
členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca) .....
11 000 eur
3.2. Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný
členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca) .....
9 000 eur
3.3. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský
štát, s odkazom na vedecké práce36cb) .....
7 200 eur
3.4. Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
je referenčný členský štát36cc) .....
9 000 eur
3.5. Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
je referenčný členský štát36cd) .....
9 600 eur
3.6. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský
štát, s novou kombináciou liečiv36ce) .....
9 000 eur
3.7. Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom
alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský
štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)
3 500 eur
3.8. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými
experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg) .....
9 000 eur
3.9. Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je
referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) .....
7 500 eur
3.10. Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným
postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika
je referenčný členský štát36ci) .....
7 500eur
3.11. Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku
decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cj) .....
2 000 eur
b) Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
1. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi
alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre viac
ako dva druhy cieľových zvierat .....
2 489,50 eura
2. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi
alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre menej
ako dva druhy cieľových zvierat .....
1 991,50 eura
3. Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa ..... 1 327,50 eura
4. Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená registráciu generickú
s údajmi nad rámec zásadnej podobnosti .....
1 659,50 eura
5. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie
– veterinárne lieky určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat .....
995,50 eura
6. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie
– veterinárne lieky určené pre menej ako dva cieľové druhy zvierat .....
663,50 eura
7. Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom ..... 497,50 eura
8. Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo liekovej formy veterinárneho
homeopatického lieku – rozšírenie registrácie .....
165,50 eura
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku,
tradičného rastlinného lieku36cl) .....
1. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku ..... 5 000 eur
2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie humánneho lieku registrovaného
decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....
4 000 eur
3. Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku registrovaného
decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....
5 000 eur
d) Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych liekov
okrem veterinárnych homeopatických liekov .....
995,50 eura
e) Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cm) .....
1. Typ I
1.1. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB
registrácie humánneho lieku .....
200 eur
1.2. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB
registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou
procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania,
ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....
200 eur
1.3. Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB
registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou
procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania,
ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....
200 eur
2. Typ II
2.1. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku ..... 4 000 eur
2.2. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho
lieku pre každú ďalšiu silu .....
200 eur
2.3. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku
registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou
vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....
3 200 eur
2.4. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku
registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou
vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát,
pre každú ďalšiu silu .....
200 eur
2.5. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku
registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou
vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....
5 000 eur
2.6. Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku
registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou
vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát,
pre každú ďalšiu silu .....
200 eur
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
1. Typ I
1.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB ..... 99,50 eura
1.2. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného
uznania registrácie lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a IB) .....
99,50 eura
1.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného
uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu (typ IA a IB) .....
99,50 eura
1.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB) ..... 99,50 eura
2. Typ II
2.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II ..... 663,50 eura
2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho limitu rezíduí
zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej komisie .....
663,50 eura
2.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II postupom
vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....
497,50 eura
2.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom ..... 995,50 eura
g) Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku
1. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku vydaného
príslušným orgánom iného členského štátu .....
1 659,50 eura
2. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom
na vedeckú literatúru vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....
1 327,50 eura
3. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku
zjednodušeným postupom vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....
663,50 eura
4. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa
rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
(rozšírenie radu) .....
995,50 eura
5. Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom,
ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....
4 979 eur
6. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ak je Slovenská
republika referenčným členským štátom .....
2 655,50 eura
7. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku s odkazom
na vedeckú literatúru, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....
1 991,50 eura
8. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho homeopatického lieku
zjednodušeným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....
995,50 eura
9. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa
(rozšírenie radu), ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....
1 327,50 eura
10. Vydanie povolenia na súbežný dovoz veterinárneho lieku ..... 16,50 eur
h) Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho lieku36cn) ..... 500 eur
i) Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku ..... 165,50 eura
j) Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a veterinárnej zdravotníckej pomôcky36k) ..... 99,50 eura
k) Vydanie rozhodnutia o zmene alebo predĺžení rozhodnutia uvedeného v písmene i) ..... 16,50 eura
l) Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok36l) ..... 16,50 eura
m) Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m) ..... 16,50 eura
n) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku ..... 331,50 eura
o) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky ..... 165,50 eura
p) Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s ďalšími požiadavkami ..... 66 eur
q) Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku ..... 200 eur
r) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku ..... 200 eur
s) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej
referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) .....
2 100 eur
t) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej
referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) .....
600 eur
u) Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku .....
3 100 eur
v) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky .....
300 eur
w) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky .....
300 eur
x) Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu
kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny .....
300 eur
y) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného
v zozname kategorizovaných liekov .....
600 eur
z) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok .....
300 eur
aa) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov .....
300 eur
ab) Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej ceny dietetickej potraviny
zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín .....
300 eur
ac) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny ..... 1 600 eur
ad) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok ..... 300 eur
ae) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov ..... 300 eur
af) Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín ..... 300 eur
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen ac) až af) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je
1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,
2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú
v podskupine zdravotníckych pomôcok,
3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú
v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,
4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,
5. zúženie preskripčného obmedzenia,
6. zúženie indikačného obmedzenia,
7. zníženie množstvového limitu alebo
8. zníženie finančného limitu.
Poznámky
1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje.
2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.
3. Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen q) až af) musí byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky najneskôr siedmy deň odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.
4. Ak konanie podľa písmen q) až af) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.
Položka 153
a) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok
a nebezpečných chemických prípravkov36r)..........................................................................
165,50 eura
b) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo
aktívnych látok pre detergenty na trh36t)...............................................................................
165,50 eura
Položka 153a
1. Schválenie účinnej látky 2 000 eur
2. Obnovenie schválenia účinnej látky 1 000 eur
3. Vnútroštátna autorizácia biocídneho výrobku 750 eur
4. Autorizácia Únie 1 000 eur
5. Vnútroštátna autorizácia skupiny biocídnych výrobkov 1 250 eur
6. Autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov 1 500 eur
7. Postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku
alebo paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku
500 eur
8. Postupné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov alebo
paralelné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov
750 eur
9. Obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa
osobitného predpisu alebo obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov
500 eur
10. Zmena a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie 1 000 eur
11. Zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov
sprístupnených na trhu v Slovenskej republike
300 eur
12. Zmena rozhodnutia Centra pre chemické látky a prípravky o zapísaní biocídneho výrobku
do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike
150 eur
13. Výmaz biocídneho výrobku z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu
v Slovenskej republike na vlastnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa
100 eur
Položka 154
a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami,
z hodnoty určených výrobkov .....
0,1 %,
najmenej 33 eur
b) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov,
dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím .....
18 eur
c) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu ..... 1 659,50 eura
d) vydanie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie
na vývoz výrobkov obranného priemyslu z hodnoty tovaru povolenej v licencii .....
0,1 %
najmenej 33 eur
e) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, zbraní, streliva a výbušnín
zrýchleným obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej v licencii .....
0,5 %
najmenej 99,50 eura
f) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky,
psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok .....
33 eur
g) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok
alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín
podľa osobitného predpisu36u) .....
33 eur
h) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok
a prípravkov podľa osobitného predpisu36n) .....
33 eur
i) Vydanie povolenia na transfer určených výrobkov ..... 40 eur
j) Vydanie duplikátu podľa písmen a), b) a d) až i) ..... 18 eur
k) vydanie globálnej transferovej licencie ..... 33 eur
l) vydanie individuálnej transferovej licencie ..... 0,1 %,
najmenej 33 eur
m) vydanie všeobecnej transferovej licencie ..... 33 eur
n) vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu ..... 333 eur
o) vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených
výrobkov obranného priemyslu .....
33 eur
p) vydanie duplikátu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,
vydanie duplikátu licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu alebo licencie
na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie duplikátu globálnej transferovej
licencie, vydanie duplikátu individuálnej transferovej licencie, vydanie duplikátu
všeobecnej transferovej licencie, vydanie duplikátu certifikátu príjemcu výrobkov
obranného priemyslu, vydanie duplikátu osvedčenia o zápise do registra zberateľov
znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa písmen c), d), k) až o) .....
66 eur
q) vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na dovoz výrobkov obranného
priemyslu alebo licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, vydanie rozhodnutia
o predĺžení platnosti globálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení
platnosti individuálnej transferovej licencie, vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti
všeobecnej transferovej licencie podľa písmen d) a k) až m) .....
33 eur
r) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) na povolení, licencii, dovoznom
certifikáte, vyhlásení konečného užívateľa podľa písmen a) až i) .....
18 eur
s) Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty ..... rozdiel medzi 0,1 %
z novej hodnoty
a pôvodným
poplatkom,
najmenej 18 eur
t) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom ..... 18 eur
Splnomocnenie
V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku.
Poplatky možno zaplatiť aj bez písomnej výzvy správneho orgánu.
Poznámka
Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín
a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.
X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)
1. fyzická osoba ..... 10 eur
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .....
100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody
a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení
žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum
a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov
a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)
1. fyzická osoba ..... 10 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .....
100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení
potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá
s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov
a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky
na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka,
ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.
Položka 161a
Podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz
alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov37a) .....
15 eur.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady,
ktorých zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
Položka 161b
Podanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných predpisov
alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a)
1. pre 1 až 20 exemplárov ..... 6 eur
za každý exemplár
2. pre 21 až 100 exemplárov ..... 130 eur
3. pre viac ako 100 exemplárov ..... 300 eur
4. pre exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa)......... 6 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých
zriaďovateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
Položka 161c
a) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie37b) ..... 796 eur
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch37b) ..... 79 eur
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy37b) ..... 79 eur
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené
pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b) .....
398 eur
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov,
okrem vyšších rastlín, do životného prostredia37c) .....
1 194 eur
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných
vyšších rastlín do životného prostredia37c) .....
1 194 eur
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu,
viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov37c) .....
199 eur
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených
na zavedenie do životného prostredia37c) .....
1 194 eur
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh37d) ...... 1 194 eur
j) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh,
ak sa má používať na iný účel37d) .....
398 eur
k) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh37d) ..... 398 eur
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d) ..... 1 194 eur
m) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e) ..... 119 eur
n) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh37f) ..... 199 eur
Splnomocnenie
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena e) alebo f) tejto položky.
Položka 161d
Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného na vývoz,
opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie37g) ......................................................................
150 eur
Položka 161e
Udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov37h) na účely nezameniteľného označenia vtákov ..... 100 eur
Položka 162
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov .....
11 eur
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov,38) na ktoré nebol daný súhlas podľa písm. a),
okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov .....
11 eur
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov .....
11 eur
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38)
ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c) .....
11 eur
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov,
zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas,
ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38) .....
11 eur
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) ..... 11 eur
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) ...... 11 eur
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov38) .....
11 eur
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38) .....
20 eur
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38) .....
20 eur
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho
triedenia,38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné .....
11 eur
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie38) .....
11 eur
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38) ..... 11 eur
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) ..... 20 eur
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38) ..... 20 eur
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu ..... 11 eur
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad
jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38) .....
11 eur
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť
o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f) .....
4 eurá
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionár-nych zdrojov po vykonaných zmenách ..... 5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia,
na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu .....
30 eur
Položka 163
a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39) ........................................................ 35 eur
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia ............................................................ 30 eur
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny
obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny
identifikačného čísla organizácie ...................................................................................................
5 eur
d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia ........................................................... 10 eur
e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia ....................................... 35 eur
f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu ....................... 5 eur
g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie
potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území ........................................................................
20 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných území.
Položka 164
a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
33 eur
c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
10 eur
Poznámka
Poplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác.
Položka 165
a) Vydanie geologického oprávnenia ............................................................................................................... 50 eur
b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla
(trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie .......................
5 eur
c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu 5 eur
d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác .................................... 20 eur
e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ...................................... 26 eur
f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác39a) .............. 24 eur
g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác39b) ..... 24 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných
povolení na vykonávanie geologických prác.
Položka 167
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným
alebo nevyhradeným nerastom ................................................................................................................
20 eur
Položka 168
a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska ...... 35 eur
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ...... 35 eur
c) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody...... 35 eur
d) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev geotermálnej energie............. 35 eur
e) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia...... 35 eur
f) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry
a podzemného priestoru na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého39ba) ......
35 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby,
ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného
ložiska, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.
Položka 169
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku .................................................................................... 20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku,
ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.
Položka 170
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie
posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia, osvedčenia o odbornej spôsobilosti osoby
oprávnenej vydávať odborné posudky vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme a osvedčenia
zodpovednej osoby za vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody ......
100 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ...... 35 eur
c) Zmena priezviska, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia ...... 5 eur
d) Žiadosť o povolenie na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody ...... 20 eur
e) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia alebo vo veciach
ochrany ozónovej vrstvy Zeme vo výnimočnom prípade ......
10 eur
Poznámky
Odňatie, pozastavenie platnosti a zánik osvedčenia sa nespoplatňujú.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2. Správny orgán môže odpustiť poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky, ak ide o osvedčenie oprávneného
posudzovateľa, ktorý je odborným konzultantom podľa osobitného predpisu.39bb)
Položka 171
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) ..... 119 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a) ..... 59 eur
c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a) ..... 4 eurá
d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu,
ktorá nie je oprávnenou osobou38) .....
20 eur
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu38) ..... 119 eur
f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu39c) a žiadosť o opakovanie skúšky ..... 20 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 9,50 eura, ak sa na vydanie osvedčenia
nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.
Položka 171a
a) Predbežné prerokovanie žiadosti prevádzkovateľom
so Slovenskou inšpekciou životného prostredia39ca) ..........
100 eur
b) Vydanie integrovaného povolenia39cb) .......... 1 400 eur
c) Zmena integrovaného povolenia39cc) .......... 500 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu
a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.
2. Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky, ak sa žiadosť
o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 30 ods. 1 písm. c), d), e) a f) zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Položka 171b
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania životného prostredia39cd) ..............................................................................
100 eur
Položka 171c
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v odbornosti „havarijný technik"
a „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií" ....................................................
99 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) ............................................... 40 eur
Položka 171d
a) Žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d) 99 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) .............................................................. 40 eur
Položka 171e
a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon niektorých činností podľa
osobitného predpisu39e) ...................................................................................................................................
398 eur
b) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a) ....................................... 79 eur
Položka 171f
a) Žiadosť o vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)
1. za prvú bezpečnostnú správu ........................................................................................ 398 eur
2. za zmenu (aktualizáciu) bezpečnostnej správy .......................................................... 119 eur
b) Žiadosť o povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy ................................ 40 eur
Položka 171g
Žiadosť o povolenie zabezpečenia úloh záchrannej služby náhradným spôsobom39g) ........... 20 eur
Položka 171l
a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie39l)
109 eur
b) Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l)........... 36 eur
Položka 171 m
Podanie žiadosti o konzultáciu39m).............................. 35 eur
Položka 171n
Podanie žiadosti o schválenie návrhu nápravných opatrení39n)............... 35 eur
Položka 171o
Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o znášaní nákladov39o).............. 35 eur
Položka 171p
a) Podanie žiadosti o schválenie návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže,
schválenie zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, alebo schválenie
aktualizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39oa) .....
33 eur
b) Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže39ob) ........ 33 eur
XI. ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ, VÝBUŠNINY, VÝBUŠNÉ PREDMETY A MUNÍCIA
Položka 172
Vydanie rozhodnutia o
a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia ..... 16,50 eura
b) zrušení chráneného ložiskového územia ..... 16,50 eura
c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov,
ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín .....
1 000 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom
geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 172a
Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................... 15 eur
Položka 172b
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) .......................... 35 eur
Položka 172c
Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n).......................... 15 eur
Položka 172d
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ......................... 35 eur
Položka 172e
Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov,
ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín ....................................................................
2 000 eur
Položka 173
a) Vydanie rozhodnutia o
1. určení dobývacieho priestoru .............................................................................................................. 33 eur
2. zmene dobývacieho priestoru ............................................................................................................. 33 eur
3. zrušení dobývacieho priestoru ............................................................................................................ 33 eur
b) Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk ......................................................................... 16,50 eura
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje
z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 2. až na štvrtinu sadzby.
Položka 174
Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu
a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov ...........................................................................
33 eur
Položka 175
a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu ..... 33 eur
b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a) ..... 33 eur
c) Vydanie banského oprávnenia ..... 66 eur
d) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené banské oprávnenie .....
6,50 eura
e) Vydanie výpisu z banského registra ..... 3 eurá
f) Vykonanie zmeny údajov v banskom registri ..... 3 eurá
Splnomocnenie
Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania
a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských
diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby.
Položka 176
a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu
alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel
a lomov na takomto ložisku podzemným alebo povrchovým spôsobom .....
33 eur
b) Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti doby povolenia podľa písmena a) ........ 33 eur
Položka 177
a) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov
alebo munície, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín,
výbušných predmetov alebo munície.....
165,50 eura,
b) zmena v súhlase podľa písmena a) ..... 33 eur,
c) vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí ..... 165,50 eura
d) vydanie povolenia na vyhľadávanie munície ..... 33 eur
e) predĺženie platnosti povolenia podľa písmena d) ..... 16 eur
Položka 178
Vydanie povolenia na odber výbušnín ............................................................................. 3 eurá
Splnomocnenie
Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby,
ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
Položka 180
Vydanie povolenia na
a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce .................................. 10 eur
b) trhacie práce veľkého rozsahu ......................................................................... 16,50 eura
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) ............................................................. 33 eur
Splnomocnenie
Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa písmen a) až c) správny orgán zníži
správny poplatok o 50 %.
Položka 181
a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov
alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov,
odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi
a muníciou, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi,
na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov ............................
33 eur
b) Zmena povolenia podľa písmena a) ...................... 6,50 eura
Položka 182
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín ............................................. 19,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním
a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Položka 183
Vydanie povolenia na
a) stavbu skladu výbušnín ............................................................................. 99,50 eura
b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín ............................................ 49,50 eura
Položka 184
Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín ................................................................. 49,50 eura
Položka 185
Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby .............................................. 49,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli povolené
v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.
Položka 186
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
podľa banských predpisov ..................................................................................................
16,50 eura
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie
odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia
o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) ...................................................................
16,50 eura
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného
podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania ........................................................
13 eur
Položka 187
a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov
a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov,
zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení .................................
49,50 eura
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie,
skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov ......................
33 eur
Položka 188
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení
odberateľovi podľa osobitných predpisov ....................................................................................
16,50 eura
Položka 189
Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania
a) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja ........................................................................ 9,50 eura
b) k projektovej dokumentácii stavieb ........................................................................................................... 9,50 eura
c) k stavbe, k zariadeniu ............................................................................................................................... 9,50 eura
Položka 190
a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov
okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky............
13 eur
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov
okrem miestneho zisťovania...........
16,50 eura
c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení.......... 9,50 eura
d) určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky..... 16,50 eura
e) Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí............ 99,50 eura
f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými
predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného technologického procesu.........
33 eur
g) nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia podľa písmena f)............. 16 eur
h) povolenie zmeny na vybranom zariadení podľa písmena f)........... 10 eur
Položka 191
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie
alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania ..............................................................
9,50 eura
Položka 192
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny
na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania .......................................
16,50 eura
Položka 193
a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania ............................. 16,50 eura
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch... 33 eur
c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania ......... 16,50 eura
Položka 194
Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia
alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch ......................................................................................
9,50 eura
Položka 194a
Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom
z ťažobného priemyslu39n) .................................................................................................................
35 eur
Položka 194b
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom39n) ................................. 15 eur
Položka 194c
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu39n) .......................... 35 eur
Položka 194d
Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n) ............................................................................................. 15 eur
Položka 194e
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ........................................ 35 eur
Položka 194f
Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................................... 15 eur
Položka 194g
Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do
geologického prostredia39p) ..................................................................................................................
35 eur
Položka 194h
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého
ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39q) ..........................................
15 eur
Položka 194i
Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania na účely trvalého
ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia39r) ................................................................
15 eur
Položka 194j
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení39s) ........................................................... 15 eur
Položka 194k
Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu uhličitého
do geologického prostredia39t)...............................................................................................................
15 eur
Položka 194l
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska39u) .......................................... 15 eur
Položka 194m
Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku39v) .................................................................. 35 eur
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
Položka 202
a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42) 995,50 eura
b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42) 82,50 eura
c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42) 82,50 eura
d) Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika42) 33 eur
e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu42a) 5 eur
f) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a) 20 eur
g) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského
štátu Európskej únie42b) .....
16,50 eur
h) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c) ..... 33 eur
i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e) ..... 5 eur
j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi42c) ..... 10 eur
Poznámka
Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.
Položka 203
a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov
na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú
hodinu pracovného času
13 eur,
najviac 995,50 eura
b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického
zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času
13 eur,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 995,50 eura
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 265,50 eura
3. osobné lanové dráhy najviac 16 596,50 eura
4. tlakové zariadenia najviac 265,50 eura
5. plynové zariadenia najviac 265,50 eura
c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku
vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času
13 eur,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 663,50 eura
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 82,50 eura
3. osobné lanové dráhy najviac 331,50 eura
4. tlakové zariadenia najviac 215,50 eura
5. plynové zariadenia najviac 165,50 eura
d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave
alebo rekonštrukcii, za každý kus
39,50 eura
e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 33 eur
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 16,50 eura
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.
2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 204
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených
technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času
9,50 eura
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Položka 205
Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení,
za každú aj začatú hodinu pracovného času .......................................................................................
9,50 eura
najviac 829,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby
a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 206
a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) .................. 3 319 eur
b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka
a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia alebo pre
zrekonštruované zariadenia46b) ...........................................................................................................
3 319 eur
Položka 207
I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike
1. na výrobu tepla
a) do 5 MW ..... 450 eur
b) nad 5 MW ..... 2 000 eur
2. na rozvod tepla
a) do 50 odberných miest ..... 2 000 eur
b) nad 50 do 100 odberných miest ..... 4 500 eur
c) nad 100 odberných miest ..... 8 000 eur
II. Vykonanie zmeny povolenia a zrušenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe
na podnikanie v tepelnej energetike
1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 200 eur
2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného
zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike .....
50 eur
3. Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 50 eur
4. Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu alebo obchodného mena
a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v tepelnej energetike .....
50 eur
5. Zmena povolenia na podnikanie v tepelnej energetike ..... 200 eur
Položka 208
I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
1. na výrobu elektriny
a) nad 1 do 5 MW ..... 200 eur
b) nad 5 do 50 MW ..... 2 000 eur
c) nad 50 MW ..... 3 500 eur
2. na výrobu plynu
a) do 34 TJ/r ..... 450 eur
b) nad 34 TJ/r ..... 2 000 eur
3. na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo prevádzkovanie zariadenia
na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
a) do 50 odberných zariadení a miest ..... 2 000 eur
b) nad 50 do 100 odberných zariadení a miest ..... 4 500 eur
c) nad 100 odberných zariadení a miest ..... 8 000 eur
4. na prenos elektriny alebo prepravu plynu ..... 20 000 eur
5. na uskladňovanie plynu ..... 4 500 eur
6. na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy ..... 8 000 eur
7. na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob ..... 450 eur
8. na dodávku elektriny alebo dodávku plynu ..... 2 000 eur
II. Vykonanie zmeny povolenia a odňatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike
1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie v energetike ..... 200 eur
2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti
zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike .....
50 eur
3. Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie v energetike ..... 50 eur
4. Zmena povolenia na podnikanie v energetike ..... 200 eur
III. Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe
1. na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny
s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane .....
100 eur
2. na výrobu a dodávku plynu z biomasy ..... 100 eur
3. na výrobu a dodávku plynu z bioplynu ..... 100 eur
4. na predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel ..... 100 eur
5. na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania ..... 100 eur
6. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách ..... 100 eur
7. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel
vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným
na pohon motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob ............................
100 eur
8. na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách ..... 100 eur
IV. Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy
a prevádzkovateľa prepravnej siete .....
30 000 eur
V. Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu
1. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením
a odvolaním osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete,
prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy .....
200 eur
2. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete .....
100 eur
Položka 209
a) Vydanie rozhodnutia o osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení
alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky46f) s inštalovaným výkonom
1. do 20 MW vrátane ..... 1 000 eur
2. nad 20 MW za každých aj začatých 10 MW ..... 1 000 eur
b) Vydanie rozhodnutia o osvedčení na výstavbu energetického zariadenia46g)
1. bez inštalovaného výkonu ..... 1 000 eur
2. s inštalovaným výkonom za každých aj začatých 10 MW ..... 1 000 eur.
Poznámka:
Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla je výška správneho poplatku určená na základe hodnoty inštalovaného
elektrického výkonu zariadenia.
XIV. ČASŤ
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Položka 212
Oznámenie koncentrácie.................................................................................................................. 5 000 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu,
že dôvod na konanie nebol daný.
XV. ČASŤ
PUNCOVNÍCTVO
Položka 213
a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky
na tovar z drahých kovov.....
12 eur
b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky
na tovar z drahých kovov .........
2 eurá
c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ................. 30 eur
Poznámka
Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených
v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu...................................................................
3 eurá
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti
na výkon povolania patentového zástupcu................................................................................
50 eur
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní....................................................................................................... 66 eur
b) uvedenie do predošlého stavu........................................................................................... 166 eur
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty............................................................................. 20 eur
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie........................................... 20 eur
PATENTY
Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 27 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 53 eur
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 eur
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu 66 eur
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 20 eur
4. zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu
patentu na iného majiteľa do registra
27 eur
5. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra 17 eur
6. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa
patentovej prihlášky, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent
7 eur
7. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú
prihlášku alebo patent
7 eur
8. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každý patent 17 eur
9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 17 eur
10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 17 eur
11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra 17 eur
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 eur
2. za každý ďalší uplatnený nárok 17 eur
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 eur
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 7 eur
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 166 eur
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu47) 100 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámka
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
Položka 216a
a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku
úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2
a čl. 140 Európskej patentovej dohody, za každý štát.........
20 eur
b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových
nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky...
7 eur
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia
európskeho patentu...
116 eur
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote... 232 eur
Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie patrí do rozsahu patentu 166 eur
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu
50 eur
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu 50 eur
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia 50 eur
e) Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihlášky 33 eur
Položka 220
a) Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci ..... 66 eur
b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu ..... 130 eur
c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš ..... 50 % poplatku
za medzinárodné
podanie
d) Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušným prijímacím úradom ..... 30 eur
e) Za obnovenie práva na prioritu ..... 166 eur
ÚŽITKOVÉ VZORY
Položka 221
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 33 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 66 eur
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia prihlášky 17 eur
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa
27 eur
3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru 17 eur
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa
úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo
zapísaný úžitkový vzor
7 eur
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku úžitkového vzoru
alebo zapísaný úžitkový vzor
7 eur
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitkových vzorov, za každý úžitkový vzor 17 eur
7. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra 17 eur
8. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 17 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Položka 222
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie patrí do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru ..... 166 eur
b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra ..... 27 eur
c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov ..... 50 eur
d) Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru ..... 33 eur
Položka 223
Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky ..... 133 eur
2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru ..... 266 eur
3. po druhý raz o tri roky ..... 266 eur
4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru ..... 531 eur
Poznámky
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie
je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
DIZAJNY
Položka 224
a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 20 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 40 eur
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 20 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 40 eur
3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 7 eur
4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo
prihlasovateľom, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami .....
13 eur
c) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia dizajnu ..... 33 eur
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu
zapísaného dizajnu na iného majiteľa .....
27 eur
3. zápis ďalšieho pôvodcu dizajnu ..... 17 eur
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa,
pôvodcu dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn .....
7 eur
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu
alebo zapísaný dizajn .....
7 eur
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každý zapísaný dizajn ..... 17 eur
7. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov ..... 17 eur
8. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov ..... 17 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Položka 225
a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku patrí do rozsahu zapísaného dizajnu ..... 166 eur
b) Podanie návrhu na výmaz
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov ..... 50 eur
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne ..... 17 eur
Položka 226
Predĺženie platnosti zápisu dizajnu
1. po prvý raz o päť rokov 100 eur
2. po druhý raz o päť rokov 200 eur
3. po tretí raz o päť rokov 300 eur
4. po štvrtý raz o päť rokov 400 eur
Poznámky
1. Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu, je možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti.
Splnomocnenie
Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu.
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
Položka 227
a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov ..... 166 eur
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa .....
27 eur
2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov ..... 17 eur
3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa
topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov alebo majiteľa
topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú topografiu polovodičových výrobkov .....
7 eur
4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov ..... 7 eur
5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov,
za každú topografiu polovodičových výrobkov .....
17 eur
6. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra ..... 17 eur
7. zápis záložného práva alebo jeho zániku do registra ..... 17 eur
8. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra ..... 17 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Položka 228
Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov ..... 133 eur
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Položka 229
a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 166 eur
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 332 eur
3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 17 eur
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa
27 eur
2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa
alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku
7 eur
3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú ochrannú známku 7 eur
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok, za každú ochrannú známku 17 eur
5. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy
o používaní kolektívnej ochrannej známky, úpravu v ochrannej známke
17 eur
6. zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho ukončenia 17 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Položka 230
a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú ..... 50 eur
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok ..... 27 eur
c) Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky ..... 33 eur
Položka 231
Obnova zápisu
a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 133 eur
b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 266 eur
c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby,
najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu .....
266 eur
d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby,
najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu .....
531 eur
e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy ..... 16,50 eura
Poznámka
Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu
zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
Položka 232
Podanie žiadosti o
a) medzinárodný zápis ochrannej známky ..... 100 eur
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky ..... 66 eur
c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky ..... 33 eur
d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky,
zúženie zoznamu tovarov a služieb, vzdanie sa ochrany aspoň v jednom vyznačenom štáte, výmaz
medzinárodnej ochrannej známky, zmena mena, adresy majiteľa, zástupcu .....
17 eur
e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku ..... 17 eur
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
Položka 233
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku ..... 66 eur
Položka 234
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku ..... 133 eur
Položka 235
a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku
alebo zemepisného označenia výrobku .....
33 eur
b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu ..... 17 eur
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného
označenia výrobku do registra Európskej komisie .....
66 eur
d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo
zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie .....
33 eur
XVII. ČASŤ
METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY
Položka 236
Prihláška na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa
baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu47aa) .......
33 eur
Položka 237
Žiadosť o
a) autorizáciu podľa osobitného predpisu47ab) ... 330 eur
b) zápis zmeny podľa osobitného predpisu47ac) .... 33 eur
Položka 238
Podanie žiadosti o
a) autorizáciu na vykonávanie posudzovania zhody zložiek interoperability vrátane cestných
zariadení podľa osobitného predpisu47ad) .....
1 000 eur
b) autorizáciu na vykonávanie posudzovania vhodnosti zložiek interoperability na použitie
podľa osobitného predpisu47ad) .....
1 000 eur
c) autorizáciu na vykonávanie dohľadu nad posudzovaním zhody a posudzovaním vhodnosti
podľa písm. a) a b) podľa osobitného predpisu47ad) .....
1 000 eur
d) zmenu údajov alebo o obmedzenie rozsahu autorizácie podľa osobitného predpisu47ae) ..... 500 eur.
Položka 239
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla
podľa osobitného predpisu47aa) ......................
33 eur,
b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla
podľa osobitného predpisu47aa) ..................
16,50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.
XVIII. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.
2.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
3.
Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Položka 240
a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) 60 eur,
b) žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov 35 eur,
c) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné
v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena d)
33 eur,
d) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt
v Slovenskej republike
9,50 eur,
e) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti
rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané
30 eur.
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
4. Od poplatku podľa písmena e) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b)
2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a
ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
3. Správny orgán môže podľa osobitného predpisu zaokrúhliť poplatok.16b)
4. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b)
5. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena e), ak sa odvolaniu vyhovie.
Položka 241
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ............... 10 eur
Položka 242
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 240 eur
2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 170 eur
3. sezónneho zamestnania 35 eur
4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z.
alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z.
100 eur
5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 135 eur
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 70 eur
b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 170 eur
c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 170 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.
2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.
Položka 243
a) Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov ..... 40 eur
b) Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov ..... 15 eur
c) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov ..... 10 eur
d) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov ..... 30 eur
e) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov ..... 10 eur
f) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu ..... 10 eur
g) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov ..... 20 eur
h) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca ..... 5 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
2. Od poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
Položka 244
Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého .... 10 eur
Položka 245
a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10 eur
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej
úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti
10 eur
Položka 246
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ........................ 700 eur
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov .................................................................................................................................... 200 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov .............................................................................................................. 350 eur
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky .............................................................................................................
20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.
Položka 247
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700 eur
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov 100 eur
2. od 15 rokov do 18 rokov 150 eur
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo
československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva
20 eur
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným
po 1. 1. 1993
20 eur
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase
jej narodenia československým štátnym občanom
20 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 248
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 10 eur
b) priezviska maloletých detí 35 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 200 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo
neúplného zápisu v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej
osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko
dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 249
a) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky ..... 250 eur
b) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov
nemá na území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu Slovenskej republiky povolený pobyt .....
350 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí
na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.
Položka 250
a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu ................................................................................ 15 eur
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie ................................................ 30 eur
Poznámka
Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
Položka 251
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ..................................................... 25 eur
Položka 252
Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne ......................................... 50 eur
Položka 253
Vidovanie listín bez osvedčenia .................................................................................................... 10 eur
Položka 254
a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis ..... 10 eur
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike ..... 20 eur
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine ..... 20 eur
d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 20 eur
Položka 255
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu ..... 10 eur
b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu ..... 10 eur
c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu ..... 20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené osvedčenie správnosti prekladu záznamu
pohovoru so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.
Položka 256
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ........................................................................................... 20 eur
b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ............................................................................................ 30 eur
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ................................................................ 35 eur
d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak ..... 1 euro
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vyhotovenie prekladu záznamu pohovoru
so žiadateľom o udelenie pobytu do štátneho jazyka.
Položka 257
Úkony v konaní o dedičstve v cudzine (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie
a doručenie dedičstva) z vybranej sumy z hodnoty dedičstva .....
1 %,
najmenej
30 eur
Poznámka
1. Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.
2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár
právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.
Položka 258
Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy
alebo z ceny predmetu za každý rok .....................................................................................................
1 %,
najmenej 30 eur
b) listín alebo spisov, za každý rok ....................................................................................................... 20 eur
Poznámka
Poplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade len na účely jeho doručenia.
Položka 259
a) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu 15 eur
b) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený
alebo poškodený občiansky preukaz
30 eur
c) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený
alebo poškodený občiansky preukaz v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
50 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov veku alebo
držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Položka 259a
Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu ..... 15 eur
Položka 260
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ..... 20 eur
Položka 261
a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ..... 30 eur
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku ..... 30 eur
c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke ..... 30 eur
d) Potvrdenie námorného protestu ..... 66 eur
e) Vystavenie dočasného registračného listu ..... 140 eur
Poznámka
Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.
Položka 262
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený
podľa inej položky tejto časti sadzobníka .............................................................................................
20 eur
Položka 263
Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ............................................................................. 10 eur
Položka 264
Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov,
evidencií, listín alebo spisov za každú aj začatú stranu ....................................................................................
5 eur
Položka 265
a) Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov ............................................................................. 10 eur
b) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) ............................................................. 10 eur
c) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené,
zničené alebo poškodené osvedčenie...........
20 eur
d) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ................ 10 eur
XIX. ČASŤ
ŠTATISTIKA
Položka 266
a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO) .................................................................................................................. 3 eurá
b) Zmena údajov v pôvodnom doklade o pridelení IČO ........................................................................................... 3 eurá
c) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené,
zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ..................................................................................................
6,50 eura
d) Výpis zo štatistického registra, za každú registrovanú jednotku ......................................................................... 1,50 eura
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Položka 267
a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť ................................................... 6,50 eura
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie
ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ...............................................
3 eurá
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
XX. ČASŤ
ELEKTRONICKÝ PODPIS
Položka 268
a) Podanie žiadosti o akreditáciu poskytovateľa certifikačných služieb ..... 663,50 eura
b) Podanie žiadosti o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie
a overenie elektronického podpisu .....
331,50 eura
c) Podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami zákona ................ 331,50 eura
d) Podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu pre elektronický podpis vydaného
na základe konania o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie
a overenie elektronického podpisu .....
165,50 eura
XXI. ČASŤ
POŠTOVÁ ČINNOSŤ
Položka 269
a) Registrácia poštového podniku...... 100,– eur
b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku...... 33,– eur
Položka 270
a) Udelenie poštovej licencie........... 33 193,50 eura
b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby......... 165,50 eura
XXII. ČASŤ
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Položka 271
Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia
a) Vyhradené ..... 200 eur
b) Dôverné ..... 500 eur
c) Tajné ..... 1 000 eur
d) Prísne tajné ..... 1 500 eur
Položka 272
Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ..... 50 eur
XXIII. ČASŤ
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Položka 273
Osobitná registrácia informačného systému alebo jej zmena ..... 50,- eur
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberá Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
XXIV. ČASŤ
VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
Položka 274
a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky ................... 10 eur
b) Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora ............. 20 eur
1)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
1b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
3)
§ 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.
4)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
5)
§ 9a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
6a)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
6aa)
§ 4 ods. 4 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6ac)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
7ab)
Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
7c)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7d)
§ 18d zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
7e)
§ 3 písm. c) zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8aa)
§ 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8ab)
§ 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.
8ac)
Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
8ad)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
8b)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z.
10b)
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
12a)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
13)
§ 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
13a)
§ 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
14)
Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
14a)
§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
15)
§ 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.
16a)
§ 25 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Ú. v. EÚ L 243, 15. 9. 2009).
17)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
17aa)
§ 42 ods. 3 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
17ab)
§ 42 ods. 3 a 4 a § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 31 zákona č. 405/2011 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
17c)
§ 23 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.
18a)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
20)
§ 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z.
21)
§ 83 zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.
21a)
Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek, § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
24)
Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.
25aa)
§ 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25ab)
§ 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení.
25ac)
§ 22 zákona č. 143/1998 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.
25ad)
Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.
25ae)
§ 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25af)
§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
25aaa)
§ 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25b)
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
27b)
§ 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27c)
§ 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27e)
§ 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27f)
§ 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
28)
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
28a)
29)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
31)
§ 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
31c)
§ 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32a)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
33a)
§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
33b)
§ 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
34)
§ 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
34a)
§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.
36)
Napríklad § 10 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 11 ods. 6 zákona č. 213/1997 Z. z.
36a)
§ 3 ods. 1, § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
36b)
§ 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.
36ba)
§ 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.
36bb)
§ 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36bc)
§ 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36bd)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36be)
 § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 362/2011 Z. z.
36bo)
§ 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z.
36c)
§ 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36cm)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12. 12. 2008).
36k)
§ 65 ods. 2 písm.c) zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36l)
§ 65 ods. 2 písm. e) zákona 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
36m)
§ 51 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
36n)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
36p)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
36t)
§ 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 308/2005 Z. z.
36u)
§ 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)
Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
37a)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37aa)
Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
37g)
§ 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z.
37h)
§ 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.
38)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
39a)
§ 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
39ba)
§ 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39c)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.
39ca)
§ 4 ods. 5 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39d)
§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39h)
§ 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39i)
Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001).
Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).
39j)
§ 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39k)
§ 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39l)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39m)
§ 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39n)
§ 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39oa)
§ 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40)
§ 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
42)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42a)
§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42c)
§ 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.
46a)
§ 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
46f)
§ 12 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
46g)
§ 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47)
Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992).
47a)
§ 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47aa)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47ab)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47b)
§ 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.