143/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.1995 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 1995,
ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. sa mení takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.
(2)
Úrad vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva.
(3)
Predsedu Úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.“.
2.
V § 4 ods. 3 sa slová „vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Vestník“)“ nahrádzajú slovami „vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Vestník“)“.
3.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Používanie skratky STN
Označenie „slovenská technická norma“ možno používať v písmenovej skratke „STN“, a to aj v grafickej úprave.“.
4.
Ak sa v tomto zákone používa názov „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, rozumie sa tým „Slovenská republika“; tam, kde sa používa názov „česko-slovenské technické normy“ vrátane nadpisu, rozumejú sa tým „slovenské technické normy“; ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Úrad pre normalizáciu a meranie“, rozumie sa tým „Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky“ a ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „česko-slovenská technická norma (ČSN)“, rozumie sa tým „slovenská technická norma (STN)“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 632/1992 Zb. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.