140/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1995 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 27. júna 1995,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v klube detí zriadenom orgánom štátnej správy v školstve, cirkvou, náboženskou spoločnosťou a obcou je najmenej 20 Sk a najviac 50 Sk mesačne na jedného žiaka, a to v závislosti od neinvestičných výdavkov (nákladov) bez mzdových výdavkov (nákladov).
(2)
Výška príspevku na úhradu za pobyt žiaka v klube detí zriadenom inou osobou než podľa odseku 1 je najmenej 25 % z celkových neinvestičných výdavkov (nákladov) na prevádzku.“.
2.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Príspevok na úhradu za pobyt žiaka sa neplatí za pobyt žiaka v klube detí zriadený orgánom štátnej správy v školstve zdravotníckych zariadení.“.
Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eva Slavkovská v. r.