139/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 19. júna 1995
o Štátnom stenografickom ústave
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, činnosti a prevádzke Štátneho stenografického ústavu (ďalej len „ústav“) a o organizácii štúdia na ňom.
(2)
Sídlom ústavu je Bratislava.
§ 2
(1)
Ústav riadi riaditeľ, ktorý s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa vymenúva svojho zástupcu a poveruje ho vykonávaním činností v rozsahu jeho práv, povinností a zodpovednosti.
(2)
Na ústave vyučujú pedagogickí pracovníci, ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborov v pôsobnosti ústavu1) určenú osobitným predpisom.2)
(3)
Ak o zriadenie kurzov riaditeľa ústavu požiada cirkev, náboženská spoločnosť, obec alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, vecné a prevádzkové náklady na kurzy si tieto subjekty uhrádzajú z vlastných prostriedkov.
(4)
Zriaďovateľ môže zriadiť pracoviská ústavu aj mimo sídla ústavu alebo ako súčasť strednej školy.3)
§ 3
Ústav najmä
a)
zabezpečuje teoretické a praktické záujmové vzdelávanie v odboroch v pôsobnosti ústavu,1)
b)
usmerňuje odborne a metodicky príslušné stredné školy v odboroch v pôsobnosti ústavu1) a vypracúva návrhy na inováciu ich obsahu, foriem a metód vyučovania,
c)
zabezpečuje v spolupráci s vysokými školami praktickú prípravu učiteľov a kandidátov na učiteľov výučby stenografie, hospodárskej korešpondencie, písania na stroji a práce s počítačom,
d)
rieši rezortné výskumné úlohy na zdokonaľovanie jednotnej sústavy slovenskej stenografie a zabezpečuje jej prepis do cudzích jazykov,
e)
spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vypracúvaní noriem na úpravu písomností,
f)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo svojho členstva v Medzinárodnej federácii pre stenografiu a písanie na stroji INTERSTENO,
g)
spolupracuje so zahraničnými ústavmi a inštitúciami pri výmene vedeckovýskumných informácií a pri inovácii odborných a metodických činností,
h)
vykonáva v rámci podnikateľskej činnosti prednáškovú, skúšobnú a praktickú stenografickú a strojopisnú činnosť,
ch)
spravuje odbornú knižnicu, sústreďuje materiál pre stenografické a strojopisné múzeum a podieľa sa na tvorbe, recenzii a vydávaní učebníc a učebných pomôcok, časopisu Slovenský stenograf, metodických a výskumných publikácií.
§ 4
(1)
Ústav môže zriadiť v odboroch v pôsobnosti ústavu1) tieto kurzy:
a)
pre začiatočníkov na osvojenie si základných vedomostí a zručností,
b)
pre pokročilých na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí a zručností s prípravou na vykonanie štátnej skúšky,
c)
iné kurzy, ktorých obsah a rozsah schvaľuje zriaďovateľ.
(2)
Uchádzači o štúdium v ústave sa do jednotlivých kurzov písomne prihlasujú v termíne určenom riaditeľom ústavu. Na prijatie neplnoletých žiakov sa vyžaduje súhlas ich zákonného zástupcu.
(3)
Kurz sa zriaďuje pri počte najmenej 15 a najviac 25 uchádzačov o štúdium; ak klesne počet študujúcich pod 10, kurz sa zruší. Iný kurz možno zriadiť aj pri nižšom počte uchádzačov o štúdium.
(4)
Kurzy sú jednoročné v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne. Počet vyučovacích hodín v týždni v kurzoch určí riaditeľ ústavu.
(5)
Forma štúdia v kurzoch je denná, večerná alebo diaľková. Ústav môže zriadiť aj krátkodobé kurzy.
(6)
Kurzy možno zriadiť aj mimo sídla ústavu.
(7)
Organizáciu štúdia, povinností a práva študujúcich určuje organizačný a študijný poriadok ústavu vydaný riaditeľom ústavu.
§ 5
(1)
Študujúci v kurzoch získavajú vedomosti a praktické zručnosti v odboroch, ktoré sa vyučujú na ústave, s cieľom zdokonaliť si špecifické schopnosti podľa požiadaviek praxe.
(2)
Študijné výsledky študujúcich sa hodnotia a klasifikujú podľa platného klasifikačného poriadku pre stredné školy. O úspešnom absolvovaní kurzu vydá ústav študujúcim osvedčenie s uvedením prospechu.
(3)
Podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnotení štátnej skúšky určuje skúšobný poriadok schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a vydaný riaditeľom ústavu.
§ 6
(1)
Za štúdium v kurzoch sa platí zápisné a školné; výšku zápisného a školného určí riaditeľ ústavu podľa osobitného predpisu o cenách.4)
(2)
Ak uchádzač o štúdium z vážnych dôvodov do kurzu nenastúpi, ústav je povinný vrátiť mu školné na základe písomnej žiadosti. Ústav vráti polovicu školného študujúcemu, ktorý sa písomne odhlási z kurzu pred začatím druhého polroka. Zápisné sa uchádzačovi nevracia.
(3)
Poplatok za štátnu skúšku je
a)
150 Sk za štátnu skúšku z kancelárskej stenografie a z kancelárskeho písania na stroji,
b)
200 Sk za štátnu skúšku z novinárskej stenografie, z majstrovského písania na stroji, zo stenotypistiky a z hospodárskej korešpondencie, z cudzojazyčnej stenografie a z cudzojazyčného písania na stroji,
c)
300 Sk za štátnu skúšku z komornej stenografie a za štátnu skúšku zo sekretárskych prác.
§ 7
(1)
Ústav obsahovo a organizačne zabezpečuje domáce a medzinárodné súťaže žiakov stredných odborných škôl a praktikov v písaní na stroji, v písaní na počítači, v spracúvaní textu na počítači, v stenografii a v stenotypistike.
(2)
Obsahovo a organizačne zabezpečuje účasť súťažiacich zo Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach a na majstrovstvách sveta organizovaných v rámci Medzinárodnej federácie pre stenografiu a písanie na stroji INTERSTENO. Na všetky druhy súťaží pripravuje súťažiacich v jednotlivých disciplínach.
(3)
Pracovníci ústavu sú členmi ústrednej komisie na súťaži žiakov stredných odborných škôl v písaní na stroji, v písaní na počítači, v stenografii a v stenotypistike. Na medzinárodných súťažiach a na majstrovstvách sveta juniorov a praktikov sú členmi medzinárodnej poroty.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Eva Slavkovská v. r.
1)
§ 29 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
2)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
3)
§ 45 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.