137/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1995 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júna 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
„s výnimkou znalcov a tlmočníkov, ak vykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu1da) v konaní pred štátnymi orgánmi a orgánmi, na ktoré prešli úlohy štátnych orgánov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1da) znie:
„1da)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.“.
2.
V § 49 ods. 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 7f) a 7g) znie:
„(2)
Za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky7f) a po jej skončení najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak
a)
sa sústavne pripravuje na budúce povolanie,7g) alebo
b)
sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo úraz, alebo
c)
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7f) a 7g) znejú:
„7f)
§ 29, § 31, § 33 a 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z.
7g)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti.“.
3.
V § 49 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktoré v dobe školských prázdnin v školskom roku, v ktorom skončilo povinnú školskú dochádzku, vstúpilo do zamestnania, s výnimkou príležitostného zamestnania.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
4.
V § 54 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak je starobný, invalidný, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa jediným zdrojom príjmu dôchodcu a nedosahuje sumu 1,15 násobku životného minima pre dospelého občana,7ca) zvyšuje sa tento dôchodok na túto sumu; ak dôchodca má aj iný dôchodok alebo iný príjem a úhrn dôchodkov a iného príjmu nedosahuje sumu 1,15 násobku životného minima pre dospelého občana, zvyšuje sa dôchodok tak, aby sa úhrn dôchodkov a iného príjmu rovnal sume 1,15 násobku životného minima pre dospelého občana.
(2)
Ak je na starobný alebo invalidný dôchodok, ktorý nedosahuje sumu 1,15 násobku životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov, odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, zvyšuje sa tento dôchodok na túto sumu; ak dôchodca alebo rodinný príslušník dôchodcu má aj iný dôchodok alebo iný príjem a úhrn dôchodkov a iných príjmov nedosahuje sumu 1,15 násobku životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov, zvyšuje sa dôchodok tak, aby sa úhrn dôchodkov a iných príjmov rovnal sume 1,15 násobku životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov. Ak podmienky zvýšenia dôchodku spĺňajú obidvaja manželia, zvýši sa dôchodok patriaci manželovi, a to spôsobom ustanoveným v prvej vete.“.
5.
§ 87 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 12c) a 12d) znejú:
„(4)
Ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť a ktorých príjem12c) nedosahuje sumu podľa osobitného predpisu,12d) sa poskytuje mesačne vreckové vo výške ustanovenej osobitným predpisom.12d)
(5)
Ťažko zdravotne postihnutým deťom, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť a ktoré nie sú poberateľmi sirotského dôchodku a nikto voči nim neplní vyživovaciu povinnosť, sa poskytuje mesačne vreckové vo výške ustanovenej osobitným predpisom.12d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12c) a 12d) znejú:
„12c)
§ 4 a 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 133/1995 Z. z.
12d)
§ 6 ods. 1 a § 7 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom.“.
6.
V § 98 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„U samostatne zárobkovo činnej osoby, spolupracujúcej osoby, starostu obce a primátora mesta sa podmienka dojednania zamestnania na dobu najviac jedného roka považuje za splnenú.“.
7.
V § 98 ods. 3 sa vypúšťa časť druhej vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
8.
V § 98 ods. 5 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 27a) a 27b) znie:
„(5)
Ak sa priznáva starobný alebo invalidný dôchodok spätne aj za dobu, po ktorú sa občanovi poskytovalo hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie,27) vykonávateľ dôchodkového zabezpečenia27a) zúčtuje za túto dobu priznaný dôchodok občana a poskytnuté hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie a
a)
poukáže občanovi vzniknutý rozdiel medzi sumou priznaného dôchodku a poskytnutým hmotným zabezpečením uchádzačov o zamestnanie, ak suma priznaného dôchodku prevyšuje sumu poskytnutého hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie, a
b)
prevedie na účet Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky27b)
1.
sumu, ktorá zodpovedá poskytnutému hmotnému zabezpečeniu uchádzačov o zamestnanie, ak suma priznaného dôchodku prevyšuje sumu poskytnutého hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie, alebo
2.
sumu, ktorá zodpovedá priznanému dôchodku, ak poskytnuté hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie je vyššie alebo dosahuje aspoň výšku priznaného dôchodku;
to neplatí, ak ide o invalidný dôchodok priznaný podľa § 29 ods. 2 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a) a 27b) znejú:
„27a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
27b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 100 ods. 2 sa vypúšťajú slová „uvedeným v § 71 ods. 2“, časť prvej vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
10.
§ 100 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za dieťa podľa odseku 2 sa považuje
a)
vlastné (osvojené) dieťa dôchodcu,
b)
dieťa, ktoré dôchodca prevzal do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak dieťa je na neho odkázané výživou, ktorú dieťaťu zo závažných príčin nemôžu zabezpečiť jeho rodičia,
c)
dieťa, ktoré dôchodca prevzal do pestúnskej starostlivosti,
ak spĺňa podmienky ustanovené v § 49 ods. 2 a 3.“.
11.
V § 122 ods. 1 sa vypúšťajú slová „výchovnom a“.
12.
V § 145e ods. 1 písm. a) sa slová „v § 71 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 100 ods. 3“.
Čl. II
Zrušujú sa § 24 a 25 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 260/1990 Zb.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.