136/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1995 do 31.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 1995
o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje spôsob získania a zániku odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe1) (ďalej len „odborná spôsobilosť“).
§ 2
Odborne spôsobilé osoby
(1)
Odborne spôsobilou osobou je ten, kto je zapísaný v registri odborne spôsobilých osôb (ďalej len „register“) (§ 7).
(2)
Odborne spôsobilým architektom je ten, kto je oprávnený vypracúvať územnoplánovací podklad, územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovať pozemné stavby, vykonávať činnosť stavebného dozoru (§ 2 ods. 4) a je zapísaný v registri (§ 7).
(3)
Odborne spôsobilým inžinierom je ten, kto je oprávnený projektovať stavby, vypracúvať územnoplánovacie podklady, podieľať sa na vypracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, vykonávať statické výpočty nosných konštrukcií stavieb, vykonávať činnosť stavbyvedúceho a činnosť stavebného dozoru alebo vykonávať prieskum, skúšanie a diagnostiku stavieb a je zapísaný v registri (§ 7).
(4)
Odborne spôsobilým technikom je ten, kto je oprávnený projektovať jednoduché a drobné stavby2) s výnimkou stavieb na bývanie3) alebo vykonávať činnosť stavbyvedúceho, činnosť stavebného dozoru a je zapísaný v registri (§ 7).
(5)
Rozsah odbornej spôsobilosti určí uchádzačovi, ktorý vykonal odbornú skúšku (ďalej len „skúška“) na základe ním predložených podkladov alebo dokumentácie, príslušná skúšobná komisia.
§ 3
Odborná spôsobilosť
Odbornou spôsobilosťou je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon vybraných činností vo výstavbe.
Získanie a zánik odbornej spôsobilosti
§ 4
Skúška
(1)
Na skúšku sa pripustí každý, kto
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo povolenie na trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
má požadované vzdelanie a prax,
d)
je bezúhonný.
(2)
Za požadované vzdelanie sa považuje pre
a)
odborne spôsobilého architekta podľa § 2 ods. 2 vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúry,
b)
odborne spôsobilého inžiniera podľa § 2 ods. 3 vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania, a ak ide o technologické alebo energetické vybavenie stavieb, technické vybavenie stavieb a siete na prenos energií a siete spojov, príslušné vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
c)
odborne spôsobilého technika podľa § 2 ods. 4 stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania, a ak ide o technologické alebo energetické vybavenie stavieb, technické vybavenie stavieb a siete na prenos energií a siete spojov, príslušné stredoškolské vzdelanie technického zamerania.
(3)
Za požadovanú prax sa považuje prax v odbore, ktorý je predmetom skúšky,
a)
pre odborne spôsobilého architekta a pre odborne spôsobilého inžiniera najmenej päť rokov,
b)
pre odborne spôsobilého technika najmenej osem rokov.
(4)
Ako požadované vzdelanie podľa odseku 2 môže skúšobná komisia (§ 5 ods. 4) uznať aj iné vzdelanie, ak ide o osobu, ktorá v odbore vykonávala prax najmenej po dobu desiatich rokov a preukázala potrebnú spôsobilosť (§ 3).
§ 5
Skúšobná komisia
(1)
Skúška na preukázanie odbornej spôsobilosti na vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou pri Slovenskej komore architektov.4)
(2)
Skúška na preukázanie odbornej spôsobilosti na vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a podieľanie sa na vypracúvaní územnoplánovacej dokumentácie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou pri Slovenskej komore stavebných inžinierov.5)
(3)
Skúška na preukázanie odbornej spôsobilosti na statické a dynamické výpočty konštrukcií stavieb, výkon činnosti stavbyvedúceho a na výkon činnosti stavebného dozoru, na prieskum, skúšanie a diagnostiku stavieb sa vykonáva pred skúšobnou komisiou pri Slovenskej komore stavebných inžinierov.
(4)
Skúška na preukázanie odbornej spôsobilosti na projektovanie stavieb a na výkon činnosti stavebného dozoru sa vykonáva pred skúšobnou komisiou pri Slovenskej komore architektov alebo pred skúšobnou komisiou pri Slovenskej komore stavebných inžinierov podľa odborného vzdelania uchádzača.
(5)
Na vykonanie skúšky ustanovuje minister životného prostredia po prerokovaní so Slovenskou komorou architektov a so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „komora“) skúšobnú komisiu zloženú z popredných odborníkov z teórie a praxe.
(6)
Organizáciu skúšok a ich vykonanie upravuje osobitný predpis.6)
§ 6
Preskúšanie
(1)
Na návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), príslušného ústredného orgánu štátnej správy7) alebo komory preskúša skúšobná komisia odborne spôsobilú osobu, ktorá sa dopustila pri výkone vybraných činností vo výstavbe závažných nedostatkov odbornej povahy.
(2)
Odborne spôsobilá osoba, ktorá najmenej päť rokov nevykonáva vybrané činnosti vo výstavbe, na ktoré má odbornú spôsobilosť, je povinná oznámiť komore, že vybrané činnosti v uvedenej lehote nevykonávala. Ak chce po tejto lehote vo vybraných činnostiach vo výstavbe pokračovať, je povinná požiadať skúšobnú komisiu pri príslušnej komore o preskúšanie.
(3)
Skúšobná komisia preskúša na návrh ministerstva alebo príslušného ústredného orgánu štátnej správy7) odborne spôsobilú osobu, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúce sa vybraných činností vo výstavbe.
(4)
Pri preskúšaní platia primerane ustanovenia § 4.
Register
§ 7
(1)
Register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú osoby, ktoré vykonali skúšku.
(2)
Register vedie príslušná komora.
(3)
Do registra môže nahliadnuť každá plnoletá osoba a robiť si z neho výpisy.
(4)
Do registra sa zapisuje
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresa trvalého pobytu, prípadne dlhodobého pobytu,
d)
názov a adresa kancelárie, pracoviska alebo ateliéru,
e)
forma výkonu vybranej činnosti (§ 13 ods. 1),
f)
rozsah odbornej spôsobilosti,
g)
dátum vykonania skúšky,
h)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
ch)
čas, na ktorý sa odborne spôsobilá osoba zapisuje do registra [§ 8 ods. 3 písm. b)].
(5)
Zmeny údajov podľa odseku 4 je odborne spôsobilá osoba povinná oznámiť komore do 15 dní odo dňa, keď nastali.
§ 8
(1)
Komora zapíše do registra každého, kto úspešne vykonal skúšku podľa tohto zákona, do 15 dní odo dňa vykonania skúšky. Zápis do registra oznámi komora do ďalších 15 dní ministerstvu.
(2)
Ak komora nekoná podľa odseku 1, môže žiadateľ požiadať prokuratúru o odstránenie nečinnosti komory.8)
(3)
Komora môže do registra zapísať na základe písomnej žiadosti aj toho, kto vykonal
a)
obdobnú skúšku v cudzine, a keď je zaručená vzájomnosť zápisu podľa medzinárodných dohôd alebo dohôd medzi komorami,
b)
obdobnú skúšku v cudzine, ale nie je zaručená vzájomnosť zápisu podľa medzinárodných dohôd alebo dohôd medzi komorami; zápis vykoná komora na dobu určitú.
§ 9
(1)
Z registra komora vyčiarkne toho,
a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
kto písomne požiadal o vyčiarknutie,
d)
kto neuspel pri preskúšaní,
e)
kto sa odmietol podrobiť preskúšaniu alebo sa mu inak vyhýba,
f)
kto nesplnil oznamovaciu povinnosť (§ 6 ods. 2 a § 7 ods. 5),
g)
komu uplynul čas platnosti zápisu [§ 8 ods. 3 písm. b)],
h)
kto bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin v súvislosti s výkonom odbornej spôsobilosti.
(2)
Zápis do registra a vyčiarknutie z registra uverejní ministerstvo vo svojom vestníku spolu s údajmi podľa odseku 1.
(3)
Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra môže podať ten, kto bol z registra vyčiarknutý, opravný prostriedok na súd.9) Opis návrhu doručí komore.
(4)
Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra, ktoré nepreskúmal súd, môže preskúmať prokurátor z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu.10)
(5)
Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra komora doručí zamestnávateľovi vyčiarknutej osoby alebo živnostenskému úradu do 15 dní od jeho oznámenia alebo do 15 dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(6)
Rozhodnutím komory alebo právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o vyčiarknutí z registra odborná spôsobilosť podľa tohto zákona zaniká.
Spoločné ustanovenia
§ 10
Registračné číslo
(1)
Každá odborne spôsobilá osoba zapísaná v registri má pridelené registračné číslo.
(2)
Registračné číslo vyjadruje poradie zápisu v registri, kód rozsahu odbornej spôsobilosti a posledné dvojčíslie roku zápisu.
(3)
Registračné číslo sa uvádza v preukaze o odbornej spôsobilosti a v pečiatke.
§ 11
Preukaz o odbornej spôsobilosti
(1)
Preukaz o odbornej spôsobilosti vydá ministerstvo. Podpisuje ho minister životného prostredia Slovenskej republiky alebo ním poverený zástupca a predseda komory alebo ním poverený zástupca.
(2)
Osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť, odovzdá komora do 30 dní od zápisu do registra preukaz o odbornej spôsobilosti (ďalej len „preukaz“).
(3)
Preukaz obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
registračné číslo,
d)
rozsah odbornej spôsobilosti,
e)
dátum vydania,
f)
čas platnosti [§ 8 ods. 3 písm. b)],
g)
odtlačok úradnej pečiatky ministerstva a komory.
(4)
Preukaz osvedčuje oprávnenie potrebné podľa osobitných predpisov.11)
(5)
Preukaz stráca platnosť dňom vyčiarknutia odborne spôsobilej osoby z registra.
(6)
Osoba, ktorá bola vyčiarknutá z registra, je povinná vrátiť preukaz komore do siedmich dní od doručenia rozhodnutia o vyčiarknutí alebo do siedmich dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.
§ 12
Pečiatka
(1)
Odborne spôsobilé osoby pri činnosti vykonávanej podľa § 13 ods. 1 písm. a) používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej pečiatky a vlastnoručný podpis.
(2)
Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko s titulmi, označenie získanej odbornej spôsobilosti (architekt, inžinier, technik) a registračné číslo.
(3)
Pečiatku zabezpečuje príslušná komora.
(4)
Osoba, ktorá bola vyčiarknutá, je povinná vrátiť pečiatku komore do troch dní od doručenia rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.
§ 13
Výkon vybraných činností vo výstavbe
(1)
Vybrané činnosti vo výstavbe možno v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti vykonávať
a)
samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť12) alebo
b)
v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej podnikať vo výstavbe.
(2)
Projektovanie stavieb podľa tohto zákona možno vykonávať v mene a na zodpovednosť právnickej osoby oprávnenej podnikať vo výstavbe len vtedy, ak odborne spôsobilá osoba má v nej postavenie spoločníka, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom,13) alebo postavenie zamestnanca.
(3)
Vybrané činnosti vo výstavbe nemôže vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy.
§ 14
Úhrada
(1)
Za skúšku (§ 4), za preskúšanie (§ 6) a za zápis do registra (§ 7) platí uchádzač úhradu, ktorej výšku určí komora po dohode s ministerstvom.
(2)
Úhrada podľa odseku 1 je príjmom komory.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)
Platnosť úradných overení a vydaných preukazov osobitnej spôsobilosti podľa doterajších predpisov14) zaniká uplynutím jedného roka od účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na autorizačné osvedčenia autorizovaných architektov a autorizovaných inžinierov ani na vymenovanie zodpovedných geodetov podľa osobitných predpisov.15)
(3)
Do termínu uvedeného v odseku 1 nahrádzajú doterajšie úradné overenia a vydané preukazy osobitnej spôsobilosti skúšku podľa tohto zákona, ak
a)
výslovne oprávňujú na vybrané činnosti vo výstavbe,
b)
ich vydal ústredný orgán štátnej správy na základe skúšky vykonanej pred skúšobnou komisiou ním zriadenou,
c)
už nezanikla ich platnosť uplynutím času, na ktorý boli vydané.
(4)
Do 18 mesiacov od účinnosti tohto zákona môžu právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce vo výstavbe zabezpečovať výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru osobami, ktoré nie sú zapísané v registri podľa tohto zákona, ak majú ku dňu jeho účinnosti
a)
stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe v tejto činnosti,
b)
vysokoškolské vzdelanie technického zamerania a najmenej štyri roky praxe v tejto činnosti.
(5)
Osoba, ktorá získala oprávnenie na projektovú činnosť podľa osobitného predpisu16) skúškou vykonanou po 18. máji 1990, nepretržite ju podľa neho vykonáva a spĺňa ostatné predpoklady podľa tohto zákona, môže požiadať do 90 dní od účinnosti tohto zákona komoru o zápis do registra (§ 7). K žiadosti priloží overenú fotokópiu preukazu o osobitnej spôsobilosti oprávňujúceho na projektovú činnosť.
(6)
Komora po zaplatení úhrady za zápis do registra zapíše osobu uvedenú v odseku 5 do registra (§ 7) a odovzdá jej preukaz o odbornej spôsobilosti (§ 11) a pečiatku (§ 12), a to najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(7)
Ak komora nezapíše podľa odseku 6 žiadateľa do registra do šiestich mesiacov od prevzatia jeho žiadosti, oznámi to žiadateľovi s uvedením dôvodu.
(8)
Po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1 môžu právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce vo výstavbe vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe výhradne prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.
(9)
Odborné skúšky vykonané pred skúšobnou komisiou komory pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, spĺňajúce požiadavky v ňom určené, sa považujú za skúšky podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 43 sa vypúšťa.
2.
V § 44 ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2) znie:
„(1)
Stavať pre iného stavebníka môže iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na stavebné alebo montážne práce podľa osobitných predpisov2) a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou [§ 46a ods. 2 písm. d)].“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
„2)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
3.
§ 45 a 46 sa vypúšťajú.
4.
V § 46a ods. 1 sa na konci vety vypúšťa slovo „(autorizáciu)“.
5.
V § 46a ods. 2 znie:
„(2)
Za vybrané činnosti vo výstavbe sa na účely tohto zákona považujú
a)
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
b)
projektovanie stavieb,
c)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb,
d)
výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru,
e)
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb,
f)
geodetické merania pre projektovú činnosť a vytyčovacie práce.“.
6.
V § 46a ods. 3 sa slovo „autorizácii“ nahrádza slovami „odbornej spôsobilosti“.
7.
Za § 46a sa vkladá nový § 46b, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3) znie:
㤠46b
Základné pojmy
(1)
Projektovanie stavieb je činnosť, ktorou sa vyhotovuje dokumentácia stavieb alebo projektová dokumentácia stavieb potrebná na konanie podľa tohto zákona.
(2)
Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb sú činnosťou, ktorou sa preukazuje, že bezpečnosť stavby je v súlade s príslušnými technickými predpismi.
(3)
Činnosťou stavbyvedúceho je činnosť, ktorou sa zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie prác podľa projektovej dokumentácie stavby a podľa podmienok stavebného povolenia.
(4)
Činnosťou stavebného dozoru je činnosť, ktorou sa sleduje, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia, či nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia na stavbe, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitným predpisom3) a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.
(5)
Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb sú činnosti zamerané na zistenie skutočného stavu objektu, jeho požadovanej mechanickej únosnosti, stability, požiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia, hygienických požiadaviek, bezpečnosti pri užívaní, ochrane proti hluku a úspory energie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3)
§ 8 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.“.
8.
V § 102 ods. 5 písm. c) znie:
„c)
u osôb, ktoré majú preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 46a a nevykonávajú činnosti v súlade s týmto preukazom, dá stavebnému úradu podnet na preskúšanie.“.
Čl. III
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
čl. II zákona č. 262/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 73/1987 Zb.,
3.
vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 46a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb.
2)
§ 2 a 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb. a vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 378/1992 Zb.
3)
§ 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb.
4)
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
5)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
6)
§ 21 a § 22 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
8)
§ 17 ods. 1 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
10)
§ 12 ods. 1 zákona č. 60/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 46a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb., § 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.), § 30 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 15 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
14)
§ 43 ods. 1 a 3 a § 45 ods. 1 a 3 zákona č. 50/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 73/1987 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
16)
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb.