Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

132/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.1995 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. júna 1995,
ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania ustanovuje:
Čl. I
Priemerný zárobok rozhodný pre výpočet náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania (ďalej len „náhrada za stratu na zárobku“), ktorá patrí pracovníkovi podľa osobitných predpisov,1) sa podľa § 1 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. zvyšuje o takto určené percentá:
o 4,9 % za štvrtý štvrťrok 1993,
o 4,9 % za každý kalendárny štvrťrok roku 1994.
Čl. II
Takto upravená náhrada za stratu na zárobku patrí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
§ 193 a 195 Zákonníka práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení.
§ 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania.
§ 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.