131/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.1995 do 12.08.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 21. júna 1995
o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňom 3. júla 1995 sa vydávajú do obehu bankovky po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995.
§ 2
Bankovka po 1 000 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 1 000 Sk vzoru 19931) líši takto:
a)
na líci bankovky v optickom premenlivom prvku v tvare trojuholníka vytlačenom technikou tlače z hĺbky sú vynechané všetky drobné rastre v podtlači vytlačené technikou tlače z plochy okrem zvislých liniek,
b)
na rube bankovky v ľavej časti kupónu je text tlačený drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky „V BRATISLAVE 1. JÚNA 1995“ a faksimile podpisov členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, guvernéra Národnej banky Slovenska V. Masára a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska J. Mathesa.
§ 3
Bankovka po 50 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 50 Sk vzoru 19932) líši takto:
a)
na líci bankovky sú zmeny v podtlačiach vytlačených technikou tlače z plochy,
b)
na rube bankovky v ľavej časti kupónu je text tlačený drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky „V BRATISLAVE 1. JÚNA 1995“ a faksimile podpisov členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, guvernéra Národnej banky Slovenska V. Masára a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska J. Mathesa.
§ 4
Bankovka po 20 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 20 Sk vzoru 19933) líši takto:
a)
na líci bankovky sú zmeny v podtlačiach vytlačených technikou tlače z plochy,
b)
na rube bankovky v ľavej časti kupónu je text tlačený drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky „V BRATISLAVE 1. JÚNA 1995“ a faksimile podpisov členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, guvernéra Národnej banky Slovenska V. Masára a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska J. Mathesa.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 9/1994 Z. z.
2)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 179/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu.
3)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 209/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu.