120/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 15. mája 1995
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 100. výročia narodenia maliara a grafika Mikuláša Galandu sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g a priemer 34 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 % a v priemere 0,1 mm.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami je zobrazená sediaca matka s dieťaťom v náručí z diela Mikuláša Galandu „Matka“ (ďalej len „sediaca matka“). Vedľa sediacej matky vľavo hore je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch rozdelených riadkoch umiestnený zľava doprava rovnobežne s dolnou a hornou diagonálnou čiarou. Letopočet razby „1995“ je umiestnený vpravo vedľa sediacej matky. Vpravo dole pri spodnom okraji mince sú iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“.
(2)
Na rube dvestokorunáka je medzi dvoma diagonálnymi čiarami zobrazený trojštvrťový profil Mikuláša Galandu. Letopočty narodenia a úmrtia Mikuláša Galandu „1895–1938“ sú umiestnené zľava doprava nad hornou diagonálnou čiarou a priezvisko „Galanda“ je ako faksimile podpisu umiestnené zľava doprava pod spodnou diagonálnou čiarou. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vpravo dole pri okraji mince. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená pri spodnom okraji mince.
(3)
Na hrane mince je nápis „MIKULÁŠ GALANDA – MALIAR A GRAFIK“. Začiatok nápisu je označený značkou maliarskej palety.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v.r.