108/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.06.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. apríla 1995,
ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:
Názov: štátne dlhopisy č. 180598011
Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 23 011 595 000 Sk
Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Nominálna hodnota: 10 000 Sk
Minimálny objem nákupu: 1 000 ks
Dátum emisie: 16. mája 1995
Dátum splatnosti: 16. mája 2000
Výnos: 10,9 % ročne
Vyplácanie výnosu: za polrok vždy 16. mája a 16. novembra kalendárneho roka
Agent predaja: Národná banka Slovenska
Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom
Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový rozsah emisie počas aukcie.
Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.
Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.
Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.
Sergej Kozlík v. r.