105/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.06.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje
úplné znenie zákona z 2. októbra 1991 č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom z 23. apríla 1992 č. 231/1992 Zb., zákonom z 2. decembra 1992 č. 600/1992 Zb. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 27. apríla 1994 č. 132/1994 Z. z.
ZÁKON
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť“) a kontrolu nad ich dodržiavaním.
Živnosť
§ 2
Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§ 3
(1)
Živnosťou nie je
a)
prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,1)
b)
využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
c)
činnosť pri výkone povolaní
1.
lekárov, lekárnikov, logopédov, psychoterapeutov a prírodných liečiteľov, zdravotníckych pracovníkov vrátane predavačov a spracovateľov liečivých rastlín s výnimkou očných optikov, protetikov a pedikérov,
2.
veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,3)
3.
advokátov,4) komerčných právnikov,5) notárov5a) a patentových zástupcov,6)
4.
znalcov a tlmočníkov,7)
5.
overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov,
6.
burzových dohadzovačov a maklérov,
7.
sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9)
8.
zodpovedných geodetov,10)
9.
reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.
(2)
Živnosťou ďalej nie je
a)
činnosť bánk a iných oprávnených osôb vykonávajúcich bankovú činnosť, sporiteľní,12) poisťovní,13) búrz, organizátorov mimoburzových trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí,14)
b)
usporadúvanie lotérií a iných podobných hier,15)
c)
banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,16)
d)
výroba a rozvod elektriny, plynov a tepla okrem malých elektrární,17)
e)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
f)
námorná doprava a morský rybolov,18)
g)
prevádzka celoštátnych dráh a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom,19)
h)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotnej telekomunikačnej siete vrátane poskytovania služieb prostredníctvom tejto siete,20)
i)
hromadná výroba humánnych a veterinárnych liečivých prípravkov,21)
j)
výroba, dovoz, vývoz a odbyt psychotropných a omamných látok,22)
k)
rozhlasové a televízne vysielanie,
l)
skúšobníctvo,23)
m)
verejná pravidelná osobná cestná doprava,23a)
n)
činnosť autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov vykonávaná na základe autorizácie,23b)
o)
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,23c)
p)
výskum, vývoj, projektovanie, výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a skúšky zariadení v jadrovej energetike, stavebné práce na hermetickej obálke (zóne) vrátane zariadení zabezpečujúcich jej hermetickosť v jadrových zariadeniach a činnosti súvisiace s prevádzkou jadrových zariadení.23d)
(3)
Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín priamym spotrebiteľom.
§ 4
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
(1)
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.
(2)
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.
HLAVA II
PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI
§ 5
Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť
(1)
Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom (ďalej len „podnikateľ“); štátne povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len „koncesia“) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.
(2)
Fyzické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony.24)
§ 6
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)
Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú
a)
dosiahnutie veku 18 rokov,
b)
spôsobilosť na právne úkony,
c)
bezúhonnosť,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený
a)
pre trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania,
b)
pre iný trestný čin spáchaný úmyselne, ak vzhľadom na povahu živnosti a osobu podnikateľa je obava, že sa dopustí rovnakého alebo podobného činu pri prevádzkovaní živnosti.
(3)
U právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
§ 7
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)
Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, ak ju tento zákon vyžaduje.
(2)
U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca.
§ 8
Prekážky prevádzkovania živnosti
(1)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený alebo ukončený konkurz, v období troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.26) Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenom období navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.27)
(3)
Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby.
(4)
Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky; pred rozhodnutím si vyžiada vyjadrenie príslušného živnostenského spoločenstva, ak je zriadené. Prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť, ak na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo ak konkurz bol vyvolaný úmyselne.
(5)
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.
(6)
Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia to živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v týchto odsekoch, v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
§ 9
Rozdelenie živností
Živnosti sú
a)
ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia,
b)
koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie.
§ 10
Živnostenské oprávnenie
(1)
Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám
a)
pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia alebo, ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45 a 46,
b)
pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.
(2)
Preukazom živnostenského oprávnenia je
a)
živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b)
koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia.
Týmito dokladmi sa podnikateľ preukazuje.
(3)
Zahraničným osobám28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá živnostenský list alebo koncesná listina pred zápisom do obchodného registra.
(4)
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra vydá živnostenský úrad živnostenský list alebo koncesnú listinu pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená.
(5)
Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra. Ak nepodajú návrh na zápis v lehote 90 dní od doručenia živnostenského listu alebo koncesnej listiny alebo ak sa návrhu nevyhovie, musia uvedené doklady do 15 dní vrátiť; živnostenský úrad o tom vydá na požiadanie potvrdenie.
(6)
Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.
(7)
Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.
Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
§ 11
(1)
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním manžel (manželka) podnikateľa alebo, ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).
(3)
Zodpovedný zástupca musí mať trvalý pobyt28b) na území Slovenskej republiky, prípadne povolenie na dlhodobý pobyt na účely podnikania alebo povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky28c) (ďalej len „bydlisko“).
(4)
Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.
(5)
Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.
(6)
Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť.
(7)
Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať. Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti (§ 7) alebo ak nemá bydlisko na území Slovenskej republiky, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu. Fyzická osoba musí tiež ustanoviť zodpovedného zástupcu v prípadoch podľa odseku 8.
(8)
Podnikateľ, ktorý má zriadených viac ako jednu prevádzkareň a v nich prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu pre každú takúto prevádzkareň.
(9)
Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. To neplatí pre podnikateľov uvedených v odseku 8.
(10)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí.
(11)
Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.
§ 12
(1)
V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca.
(2)
Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ohlási alebo o koncesiu požiada zákonný zástupca.
§ 13
Pokračovanie v živnosti pri úmrtí podnikateľa
(1)
Ak podnikateľ zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednanie dedičstva
a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
c)
pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,
d)
opatrovník na správu podniku, ak ho pre zachovanie prevádzky podniku ustanovil orgán prejednávajúci dedičstvo.
(2)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 alebo ak sú u nej prekážky podľa § 8, alebo ak nemá bydlisko na území Slovenskej republiky, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(3)
Ak opatrovník podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.
(4)
Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), ak nadobudli majetkový podiel na živnosti; ustanovenie odseku 2 platí obdobne. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať. Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže prevádzkovať živnosť aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa.
§ 14
Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti
(1)
Pri premene obchodnej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) na inú formu spoločnosti alebo na družstvo môže nová spoločnosť, prípadne družstvo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zaniknutej spoločnosti.
(2)
Pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti platí ustanovenie odseku 1 obdobne.
(3)
Pri rozdelení spoločnosti môžu pokračovať v živnosti zaniknutej spoločnosti všetky novovzniknuté spoločnosti, na ktoré prešla prevádzkareň, v ktorej sa príslušná živnosť zaniknutej spoločnosti prevádzkovala. Osoby oprávnené konať v mene rozdeľovanej spoločnosti oznámia v lehote 15 dní odo dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra živnostenskému úradu, v akom rozsahu bude každá z novovzniknutých spoločností v živnosti pokračovať, ako aj údaje, ktoré sa zapisujú do živnostenského registra. Živnostenský úrad na základe tohto oznámenia vydá nové živnostenské listy alebo koncesné listiny.
§ 15
Pokračovanie v živnosti pri premene družstva
Pri premene družstva na spoločnosť, pri zlúčení alebo splynutí družstiev alebo pri rozdelení družstva platia ustanovenia § 14 obdobne.
§ 16
Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom
Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.
§ 17
Prevádzkareň
(1)
Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.
(2)
Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach, ak ich zriadenie podnikateľ oznámi v lehote 15 dní živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa ďalšia prevádzkareň nachádza. Ak nie je ďalšia prevádzkareň v obvode živnostenského úradu, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu, oznámi podnikateľ jej zriadenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.
(3)
Ustanovenia o oznamovaní a označovaní prevádzkarne sa vzťahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živností, ktorými sú najmä kancelárske, skladové a iné účelové priestory.
§ 18
Zrušený.
DRUHÁ ČASŤ
DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I
OHLASOVACIE ŽIVNOSTI
§ 19
Ohlasovacie živnosti sú
a)
remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
b)
viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c)
voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.
Diel 1
Remeselné živnosti
§ 20
Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.
Odborná spôsobilosť
§ 21
(1)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného alebo príbuzného odboru a dokladom o vykonaní trojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore, ak nie je dĺžka praxe ustanovená v prílohe inak.
(2)
Praxou v odbore sa rozumie tiež základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná služba, ak sa počas nej pravidelne vykonávali práce, ktoré sú predmetom príslušnej remeselnej živnosti. Dokladom o výkone prác je písomné potvrdenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl alebo organizáciou, kde občan vykonával civilnú službu.
§ 22
(1)
Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú
a)
vysvedčením o záverečnej skúške na strednom odbornom učilišti a dokladom o vykonaní trojročnej praxe v odbore, prípadne príbuznom odbore alebo
b)
vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti, alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy, alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore31) alebo
c)
dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a dokladom o rekvalifikácii31a) v odbore a dokladom o trojročnej praxi v odbore alebo
d)
diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o jednoročnej praxi v odbore alebo
e)
u osôb starších ako 45 rokov preukázaním 10-ročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynul 1 rok.
(2)
Autor a spoluautor vynálezu, patentu, priemyselného vzoru a úžitkového vzoru,31c) ak žiada živnosť na výrobu s tým súvisiacich predmetov, spĺňa odbornú spôsobilosť príslušného odboru preukázaním osvedčenia.
Diel 2
Viazané živnosti
§ 23
Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 zákona.
§ 24
Odborná spôsobilosť
Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona alebo ustanovená touto prílohou.
Diel 3
Voľné živnosti
§ 25
(1)
Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 zákona.
(2)
Na prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.
HLAVA II
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
§ 26
Koncesované živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 3 zákona.
§ 27
Odborná spôsobilosť a ďalšie podmienky
(1)
Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 3 zákona alebo ustanovená touto prílohou.
(2)
Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.
(3)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.
TRETIA ČASŤ
ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 28
Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len „rozsah oprávnenia“) sa posudzuje podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny s prihliadnutím na ustanovenia tejto časti.
Povinnosti podnikateľa
§ 29
(1)
Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
(2)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti čo najúčinnejšie chrániť životné a pracovné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky pred škodlivými účinkami, ktoré môže jeho činnosť vyvolať. Povinnosti podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka zostávajú nedotknuté.
(3)
Podnikateľ je povinný budovať zariadenia na ochranu životného a pracovného prostredia pred škodlivými účinkami, ktoré sú alebo môžu byť jeho činnosťou vyvolávané, uvádzať tieto zariadenia do prevádzky spoločne s príslušným výrobným alebo nevýrobným zariadením a trvale zabezpečovať ich plynulý a účinný chod.
(4)
Náklady na opatrenia na odstránenie škôd vzniknutých činnosťou podnikateľa a na opatrenia na tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia ohrozovaných jeho činnosťou uhrádza podnikateľ zo svojho.
(5)
Spôsob a rozsah ochrany ustanovujú osobitné predpisy.32)
§ 30
(1)
Okrem označenia prevádzkarne podľa osobitného predpisu33) musí sa na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť aj
a)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
b)
predajný alebo prevádzkový čas pri prevádzkarňach určených pre styk so zákazníkmi,
c)
kategória a skupina pri pohostinských prevádzkarňach,
d)
kategória a trieda pri prevádzkarňach poskytujúcich ubytovanie.
(2)
Kategorizáciu pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Pri uzavretí prevádzkarne určenej pre styk so zákazníkmi je podnikateľ povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, aspoň 3 dni vopred na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne označiť začiatok a koniec jej uzavretia.
(4)
Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu.
(5)
Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.35) Zodpovedá za to, že jeho zamestnanci preukázali spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám.36)
(6)
V prevádzkarni musí byť inšpekčná kniha, autorizovaná živnostenským úradom, do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté opatrenia. Náležitosti inšpekčnej knihy, spôsob jej autorizácie a podrobnosti o údajoch do nej zapisovaných upraví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 31
Práva a povinnosti živnostenských úradov na úseku kontrolnej činnosti
(1)
Zamestnanci živnostenského úradu sú pri kontrole (ďalej len „kontrolóri“) dodržiavania povinností a podmienok vyplývajúcich z tohto zákona oprávnení
a)
vstupovať v nevyhnutnom rozsahu do prevádzkarní a priestorov používaných na prevádzkovanie živnosti,
b)
požadovať potrebné doklady, údaje, informácie a vysvetlenia týkajúce sa prevádzkovania živnosti,
c)
požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa tohto zákona, v prípade kontroly vykonávanej mimo prevádzkarne.
(2)
Kontrolóri sú pri výkone kontrolnej činnosti povinní
a)
preukázať sa pred začatím kontroly preukazom kontrolóra,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom kontroly.
(3)
Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.
§ 32
Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti
a)
obchodné,
b)
výrobné,
c)
poskytujúce služby.
HLAVA II
OBCHODNÉ ŽIVNOSTI
§ 33
Všeobecné ustanovenia
Obchodnými živnosťami sú
a)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b)
pohostinská činnosť,
c)
ubytovanie,
d)
sprievodcovská činnosť,
e)
činnosť cestovnej kancelárie,
f)
prenájom priemyselného tovaru,
g)
prenájom motorových vozidiel,
h)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia,
ch)
sprostredkovateľská činnosť.
Rozsah oprávnenia
§ 34
(1)
Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež
a)
prenajímať tovar,
b)
sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,
c)
vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,
d)
vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných odborných znalostí,
e)
vykonávať výmenu chybných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných odborných znalostí.
(2)
Podnikateľ je takisto oprávnený vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby.
(3)
Ak činnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 vyžadujú koncesiu, môže ich podnikateľ vykonávať, len ak koncesiu má.
(4)
Podnikateľ má právo prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, a dať tieto práce vykonať oprávneným výrobcom.
(5)
Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 4 je podnikateľ povinný dbať na to, aby zmenami alebo úpravami nedošlo k odstráneniu označenia výrobného pôvodu výrobku, najmä ochrannej známky.
§ 35
(1)
Podnikateľ môže cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, ktoré sa pri týchto príležitostiach obvykle ponúkajú a ktorých predaj je predmetom jeho podnikania.
(2)
Predaj podľa odseku 1 oznámi podnikateľ písomne najmenej 3 dni vopred obci príslušnej podľa miesta konania akcie.
§ 36
(1)
Podnikatelia môžu predávať tovar aj v pojazdných predajniach.
(2)
Pojazdné predajne musia zodpovedať technickým a hygienickým predpisom. Podnikatelia môžu predávať tovar aj z ložnej plochy vozidiel, ak tomu nebránia hygienické predpisy.
(3)
Ustanovenia § 30 a § 35 ods. 2 platia primerane.
§ 37
(1)
Podnikateľ môže predávať tovar, ak jeho predaj nevyžaduje koncesiu, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom.
(2)
Umiestnenie automatov podľa odseku 1 mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému úradu, keď si predtým vyžiadal súhlas obce; pre ich označenie platí primerane ustanovenie § 30 ods. 1.
§ 38
Pohostinská činnosť
(1)
Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len „predaj na priamu konzumáciu“). Súčasťou oprávnenia na pohostinskú činnosť je aj s ňou spojený predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru.
(2)
Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu
a)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
b)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
c)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest,
d)
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.
(3)
Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.
§ 39
Ubytovanie
Ubytovaním sa rozumie poskytovanie prechodného ubytovania a s ním spojených doplnkových služieb za odplatu.
§ 39a
Sprievodcovská činnosť
Sprievodcovskou činnosťou sa rozumie činnosť spočívajúca v sprevádzaní skupiny osôb alebo jednotlivca, v starostlivosti o dodržiavanie dohodnutých podmienok programu cestovania, dopravy, ubytovania, stravovania a poskytovania informácií.
§ 40
Cestovné kancelárie
(1)
Činnosťou cestovnej kancelárie sa rozumie najmä organizovanie rekreačných, turistických, tematických a iných zájazdov a pobytov, sprostredkovanie prepravy, stravovania, ubytovania a nákupu vstupeniek a zabezpečovanie sprievodcovskej činnosti.
(2)
Cestovné kancelárie sú oprávnené predávať mapy a plány, cestovné poriadky, tlačených sprievodcov a spomienkové predmety.
§ 41
Dražby mimo výkonu rozhodnutia
Dražbou mimo výkonu rozhodnutia sa rozumie dobrovoľný predaj vopred určenej hnuteľnej veci, pri ktorom sa táto vec ponúka na predaj vo vopred určenom období súčasne neurčitému počtu záujemcov a predá sa tomu z nich, kto ponúkne najvyššiu cenu. K prechodu vlastníctva hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom dražby, dochádza príklepom.
§ 41a
Sprostredkovateľská činnosť
Sprostredkovateľskou činnosťou sa rozumie činnosť podnikateľa vykonávaná za odplatu, ktorá smeruje k tomu, aby iná fyzická osoba alebo právnická osoba mohla uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, určitý druh zmluvy alebo aby sa zariadila určitá obchodná záležitosť.
HLAVA III
VÝROBNÉ ŽIVNOSTI
§ 42
Rozsah oprávnenia
(1)
Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia výrobky predávať a opravovať, ak zostane zachovaná povaha živnosti.
(2)
Podnikateľ má ďalej právo
a)
nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, ak sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva,
b)
vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába,
c)
prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,
d)
vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.
(3)
Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a c) možno vykonávať len v rozsahu, pri ktorom zostane zachovaná povaha výrobnej živnosti.
HLAVA IV
ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY
§ 43
Službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.
§ 44
Rozsah oprávnenia
(1)
Ustanovenie § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenia § 36 platia pre podnikateľov poskytujúcich služby primerane, ak sa pritom zachová povaha ich živnosti.
(2)
Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením sa rozumie predaj nealkoholických nápojov (káva, čaj, limonády), ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste.
(3)
Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a pohodlia cestujúcich, prekladať, skladovať a baliť zásielky, prevádzkovať úschovu a poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch.
(4)
Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) môže predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÁ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÝ LIST
Náležitosti ohlásenia živnosti
§ 45
(1)
Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla podnikateľa a miesta podnikania.
(2)
Fyzická osoba v ohlásení uvedie
a)
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ďalej len „osobné údaje“) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b)
obchodné meno,
c)
predmet podnikania,
d)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
e)
miesto podnikania,
f)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
g)
dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
h)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(3)
Právnická osoba v ohlásení uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania,
d)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
e)
dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(4)
Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje ustanoveného zodpovedného zástupcu.
(5)
Zahraničná osoba v ohlásení uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky36a) na území Slovenskej republiky.
(6)
Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a), c), d) a e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená (zriadená).
§ 46
(1)
Fyzická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov nie starší ako 6 mesiacov (ďalej len „výpis z registra trestov“),
c)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(2)
Právnická osoba
a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
b)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
c)
pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. a), c) a odseku 2 písm. a), c) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ods. 8.
(4)
Fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, pripojí k ohláseniu aj čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona.
(5)
Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).
Vydanie živnostenského listu
§ 47
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45 a 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie živnosti doručilo, živnostenský list.
(2)
Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
g)
deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h)
dátum vydania živnostenského listu.
(3)
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.
(4)
Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním ohlásenia,
b)
pri remeselnej a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
predmet podnikania,
d)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
e)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
f)
dátum vydania živnostenského listu.
(5)
Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45 a 46, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.
(7)
Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.
(8)
Živnostenský list môže obsahovať viac ohlasovacích živností.
§ 48
(1)
Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu živnostenského registra (§ 60 ods. 2)
a)
daňovému úradu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,
b)
orgánu štátnej štatistiky, ktorý má sídlo v jeho územnej pôsobnosti.
(2)
Živnostenský úrad zašle zoznam podnikateľov, ktorým bol vydaný živnostenský list alebo koncesná listina, s uvedením ich osobných údajov, obchodného mena, miesta podnikania alebo sídla a údajov v rozsahu § 60 ods. 2 písm. d) až g)
a)
orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej starostlivosti,36b)
b)
príslušnej regionálnej národnej poisťovni,36c)
c)
príslušnému úradu práce.37)
(3)
Živnostenský úrad zašle živnostenskému spoločenstvu (§ 69) zoznam podnikateľov v živnostiach, pre ktoré je spoločenstvo zriadené, s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania a predmetu podnikania.
(4)
Živnostenský úrad zašle obciam v jeho územnej pôsobnosti zoznam podnikateľov, ktorí majú na území obce sídlo alebo miesto podnikania, s uvedením ich obchodného mena, predmetu podnikania a umiestnenia prevádzkarní.
(5)
Živnostenský úrad poskytne údaje zo živnostenského registra aj ďalším orgánom, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 49
Zmeny údajov uvedených v ohlásení
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu, ktorý vydal živnostenský list, všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť doklady o nich spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na živnostenskom liste. O vykonaných zmenách a doplnkoch upovedomí živnostenský úrad orgány uvedené v § 48.
(3)
Pri premiestnení sídla alebo miesta podnikania je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad podľa nového sídla alebo miesta podnikania.
HLAVA II
KONCESNÁ LISTINA
§ 50
Náležitosti žiadosti o koncesiu
(1)
Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania.
(2)
Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia ustanovenia § 45 ods. 2 písm. a) až g), ods. 3 písm. a) až e) a ods. 4 až 6, § 46 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 4 a 5 obdobne.
(3)
Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, preukáže
a)
fyzická osoba svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b)
právnická osoba odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu.
(4)
Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky inej spôsobilosti, k žiadosti o koncesiu priloží
a)
fyzická osoba doklad preukazujúci jej inú spôsobilosť; ak ustanoví zodpovedného zástupcu, aj doklad preukazujúci inú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,
b)
právnická osoba doklad preukazujúci inú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu.
(5)
Preukazovanie dokladov podľa odseku 3, ani prikladanie podľa odseku 4 sa nevzťahuje na podnikateľov podľa § 11 ods. 8.
(6)
Podnikateľ k žiadosti priloží aj doklady a uvedie údaje, ktoré orgán štátnej správy vyjadrujúci sa o žiadosti o koncesiu vyžaduje podľa osobitných predpisov.
§ 51
(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že náležitosti žiadosti o koncesiu nie sú splnené, vyzve podnikateľa v lehote 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil závady. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa lehotu i opakovane predĺžiť.
(2)
Ak podnikateľ odstráni závady v určenej alebo predĺženej lehote, živnostenský úrad začne prerokovanie žiadosti. Ak podnikateľ neodstráni závady v lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.
§ 52
Prerokovanie žiadosti
(1)
Ak je na prevádzkovanie živnosti podľa osobitných predpisov alebo prílohy č. 3 zákona potrebné oprávnenie alebo povolenie, alebo vyjadrenie orgánu štátnej správy, živnostenský úrad mu predloží žiadosť o koncesiu; tento orgán je povinný zaujať stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti, ak v prílohe č. 3 nie je ustanovené inak. Jeho stanoviskom je živnostenský úrad viazaný.
(2)
Ak to vyžaduje povaha živnosti, môže si živnostenský úrad vyžiadať aj vyjadrenia ďalších orgánov, ktoré sú povinné ich zaslať najneskôr v lehote podľa odseku 1.
(3)
Živnostenský úrad si okrem toho vyžiada vyjadrenie živnostenského spoločenstva (§ 69), ak je zriadené.
§ 53
Rozhodovanie o koncesii
(1)
Pred rozhodnutím o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti a či možno predpokladať, že žiadateľ splní aj ďalšie podmienky (§ 27 ods. 3). Vychádza zo stanoviska orgánov uvedených v § 52.
(2)
Ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 1 alebo ak nesúhlasí s udelením koncesie orgán štátnej správy príslušný podľa osobitných predpisov, živnostenský úrad žiadosť zamietne.
(3)
Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti o koncesiu do 60 dní odo dňa podania žiadosti.
(4)
Koncesná listina nahrádza povolenie alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov na prevádzkovanie koncesovanej živnosti.
§ 54
Vydanie koncesnej listiny
(1)
Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
g)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
h)
dátum vydania koncesnej listiny.
(2)
Koncesná listina vydaná právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním žiadosti,
b)
osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
c)
predmet podnikania,
d)
podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,
e)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na dobu určitú,
f)
dátum vydania koncesnej listiny.
(3)
Koncesná listina vydaná zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(4)
Koncesná listina môže obsahovať viac koncesovaných živností.
§ 55
Rozoslanie odpisov koncesnej listiny
Ustanovenia § 48 platia obdobne. Živnostenský úrad zašle údaje v rozsahu živnostenského registra aj orgánom štátnej správy, ktoré zaujali stanovisko podľa § 52 ods. 1.
§ 56
Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu
(1)
Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ktoré sú ustanovené ako náležitosti žiadosti o koncesiu, a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v žiadosti o koncesiu, ale novou žiadosťou o koncesiu.
(2)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad vyznačí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na koncesnej listine. O vykonaných zmenách a doplnkoch živnostenský úrad upovedomí orgány uvedené v § 55.
(3)
Pri premiestnení sídla alebo miesta podnikania je miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla alebo miesta podnikania.
HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
§ 57
(1)
Živnostenské oprávnenie zaniká
a)
smrťou podnikateľa, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo opatrovník ustanovený na správu podniku; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 4,
b)
zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c)
uplynutím doby, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na dobu určitú,
d)
rozhodnutím živnostenského úradu.
(2)
Smrťou podnikateľa nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti pokračuje pozostalý manžel.
(3)
Ak živnostenské oprávnenie zanikne, sú podnikatelia alebo iné osoby, ktoré pokračovali v živnosti, povinné vrátiť živnostenský list alebo koncesnú listinu bez zbytočného odkladu živnostenskému úradu, ktorý ich vydal.
§ 58
(1)
Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania zruší živnostenské oprávnenie, ak
a)
podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c); neplatí to v prípade podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,
b)
nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 4,
c)
o to podnikateľ požiada.
(2)
Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla podnikateľa alebo miesta podnikania môže z vlastného alebo iného podnetu
a)
živnostenské oprávnenie zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené koncesnou listinou, týmto zákonom alebo inými právnymi predpismi,
b)
živnostenské oprávnenie zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny; v prípade podnikateľa s povolením na dlhodobý pobyt28b) v lehote dlhšej ako 1 rok.
(3)
Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský úrad, v ktorého územnej pôsobnosti sa prevádzkareň nachádza. O pozastavení upovedomí živnostenský úrad, ktorý živnostenský list alebo koncesnú listinu vydal.
(4)
V prípade, že sa živnostenské oprávnenie zrušilo, živnostenský úrad určí primeranú lehotu na jeho ukončenie. V tejto lehote môže podnikateľ vykonávať len úkony smerujúce k ukončeniu prevádzkovania živnosti.
(5)
Ak sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a), môže podnikateľ ohlásiť ohlasovaciu živnosť alebo požiadať o vydanie koncesie najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
§ 59
Odpis rozhodnutia o pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia zašle živnostenský úrad orgánom uvedeným v § 55.
HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
§ 60
(1)
Živnostenské úrady vedú živnostenské registre (ďalej len „register“), do ktorých zapisujú podnikateľov, ktorí majú živnosť v územnom obvode ich pôsobnosti.
(2)
Do registra sa zapisujú,
a)
ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania, osobné údaje, ako aj osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, mená osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, a spôsob, akým za právnickú osobu konajú, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a osobné údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu s výnimkou podnikateľa podľa § 11 ods. 8,
b)
predmet podnikania,
c)
prevádzkarne, ak sú zriadené,
d)
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
e)
zmeny uvedených údajov,
f)
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
g)
vrátenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny podľa § 10 ods. 5,
h)
ak ide o zahraničnú osobu, adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
i)
iné skutočnosti podľa osobitných predpisov.26)
(3)
Každý má právo do registra nahliadnuť, prípadne z neho požadovať výpis.
PIATA ČASŤ
POKUTY
HLAVA I
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE
§ 61
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk.
(2)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 500 000 Sk.
§ 62
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej alebo viazanej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.
(2)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tak robí bez toho, aby jej zodpovedný zástupca spĺňal podmienky podľa § 7, alebo ak tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 200 000 Sk.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 750 000 Sk.
§ 63
(1)
Právnickej osobe prevádzkujúcej bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom koncesovanej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 200 000 Sk.
(2)
Ak tak robí osoba uvedená v odseku 1 bez toho, aby jej zodpovedný zástupca spĺňal podmienky podľa § 7, alebo ak tým získa značný majetkový prospech, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 500 000 Sk.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 tým získa majetkový prospech veľkého rozsahu, môže jej živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Sk.
§ 64
(1)
Značným majetkovým prospechom sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťdesiatnásobok najnižšej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi na účely Trestného zákona,39) majetkovým prospechom veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej dvestopäťdesiatnásobok takej mzdy.
(2)
Ustanovenia Trestného zákona40) a zákonov o priestupkoch týkajúce sa stíhania fyzických osôb pre neoprávnené podnikanie41) zostávajú ustanoveniami § 61 až 63 nedotknuté.
HLAVA II
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA
§ 65
(1)
Živnostenský úrad môže uložiť podnikateľovi pokutu až do výšky 100 000 Sk, ak podnikateľ
a)
neustanoví v prípadoch, keď je na to povinný, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť,
b)
nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3),
c)
nedodržiava podmienky ustanovené v § 30 ods. 5; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.
(2)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk, ak podnikateľ
a)
neustanoví v prípadoch, keď je na to povinný, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),
b)
neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu.
(3)
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do výšky 20 000 Sk, ak podnikateľ
a)
neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci na to nebol povinný (§ 11 ods. 7 prvá veta),
b)
neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území Slovenskej republiky v prípadoch, keď je na to povinný (§ 11 ods. 9),
c)
neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1) alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1).
(4)
Živnostenský úrad môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do výšky 20 000 Sk, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej prevádzkarni (§ 11 ods. 5).
(5)
Živnostenský úrad môže osobe, ktorá nesplní povinnosť vrátiť živnostenský list alebo koncesnú listinu (§ 10 ods. 5 a § 57 ods. 3), uložiť pokutu až do výšky 10 000 Sk.
HLAVA III
UKLADANIE POKÚT
§ 66
(1)
Konanie o uložení pokuty podľa § 61 až 63 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do 5 rokov od doby, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do 5 rokov od doby, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.
(2)
Konanie o uloženie pokuty podľa § 65 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o skutočnosti uvedenej v § 65 dozvedel, najneskôr však do 3 rokov od doby, keď taká skutočnosť nastala, prípadne keď taká skutočnosť ešte trvala.
(3)
Pokuty uložené podľa § 61 až 63 a podľa § 65 sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
PIATA A ČASŤ
ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY
§ 66a
Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú
a)
živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady a okresné úrady,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 66b
Pôsobnosť obvodného úradu
(1)
Obvodný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni s výnimkou uvedenou v § 66c ods. 3.
(2)
V informačnom systéme41a) vedie evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
§ 66c
Pôsobnosť okresného úradu
(1)
Okresný úrad v živnostenskom podnikaní
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obvodnými úradmi,
b)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady,
c)
spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a s inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode.
(2)
V informačnom systéme41a) vedie evidenciu podnikateľov, ktorým vydali doklady o živnostenskom oprávnení obvodné úrady vo svojej územnej pôsobnosti.
(3)
Okresný úrad zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu podľa § 48 ods. 1 daňovému úradu a orgánu štátnej štatistiky a v rozsahu podľa § 48 ods. 2 orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej starostlivosti, príslušnej regionálnej národnej poisťovni a príslušnému úradu práce.
§ 66d
Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,
b)
spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov,
c)
zabezpečuje jednotný informačný systém41a) v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej pôsobnosti ústredných kontrolných, inšpekčných, dozorných a vyhľadávacích orgánov im na požiadanie poskytuje z tohto zoznamu jednorazové údaje,
d)
zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov okresných a obvodných úradov v živnostenskom podnikaní.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 67
Pracovnoprávne vzťahy
Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.
§ 68
Zrušený.
§ 69
Živnostenské spoločenstvá
(1)
Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.
(2)
Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy orgánom štátnej správy návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.
§ 70
Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi.44)
§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
(1)
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45) ak jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.
(2)
Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.
§ 72
Zrušený.
§ 73
Medzinárodné zmluvy
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov.
HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 74
Zachovanie doterajších oprávnení
(1)
V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické osoby a právnické osoby pokračovať počas jedného roka odo dňa, keď zákon nadobudne účinnosť, na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo podnikateľského oprávnenia, ktoré získali pred jeho účinnosťou. Po uplynutí lehoty tieto oprávnenia zanikajú.
(2)
Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo voľnej alebo remeselnej živnosti, nadobúdajú súčasne živnostenské oprávnenie na tieto živnosti. Živnostenský list vydá živnostenský úrad v lehote ustanovenej v odseku 1.
(3)
Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo viazanej alebo koncesovanej živnosti, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky ustanovené zákonom alebo že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(4)
Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.
(5)
Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie podmienok na prevádzkovanie živnosti, živnostenské oprávnenie im nevznikne. Pri pochybnostiach rozhodne o tom, či sú podmienky prevádzkovania živnosti splnené, živnostenský úrad.
§ 75
(1)
Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších predpisov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za ohlásenie alebo za žiadosť o koncesiu.
(2)
Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa podľa obsahu považujú za žiadosť o koncesiu alebo za ohlásenie viazanej živnosti. Príslušný orgán štátnej správy ich postúpi živnostenskému úradu a k žiadosti o koncesiu pripojí stanovisko ako podklad na rozhodnutie.
(3)
Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto zákona nepožiadali o registráciu, pripoja ich k žiadosti o koncesiu alebo k ohláseniu viazanej živnosti. Pri rozhodovaní o koncesii nahrádzajú tieto doklady stanovisko príslušného orgánu štátnej správy.
§ 76
Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok oprávnené prevádzkovať aj fyzické osoby.
§ 77
Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, zostávajú nedotknuté, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 78
Zrušený.
§ 79
Likvidácia majetku pre predĺženie
(1)
Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predĺženie.47)
(2)
Na likvidáciu majetku pre predĺženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.
§ 80
Zrušovacie ustanovenia
Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje
1.
zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. okrem § 12 a 12e,
2.
§ 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
3.
§ 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
4.
§ 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu,
5.
§ 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,
6.
§ 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve,
7.
§ 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,
8.
§ 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. júla 1994
§ 80a
(1)
Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami účinnosťou tohto zákona, sa považujú za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,48) ak súčasne spĺňajú požiadavky týchto predpisov.
(3)
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a § 11 ods. 1 a ods. 5 až 8 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. V rovnakej lehote zabezpečia splnenie ustanovenia § 17 ods. 3.
§ 80b
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,
2.
§ 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,
3.
§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.
§ 81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Zákon č. 231/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti, nadobudol účinnosť 29. májom 1992.
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch nadobudol účinnosť 28. decembrom 1992.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť 1. júlom 1994.
Ivan Gašparovič v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení
REMESELNÉ ŽIVNOSTI
SKUPINA 101 – Výroba kovov a kovových výrobkov
Zámočníctvo
Výroba nástrojov
Brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov
Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
Smaltovanie
SKUPINA 102 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
SKUPINA 103 – Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
Opravy motorových vozidiel
Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
Opravy karosérií
SKUPINA 104 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba teplomerov
Výroba protetických výrobkov
Výroba ortopedickej obuvi
Jemná mechanika
Hodinárstvo
SKUPINA 106 – Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
Brúsenie a leptanie skla
Výroba cementového tovaru a umelého kameňa
Spracovanie kameňa
SKUPINA 107 – Výroba chemických výrobkov
Výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
Výroba kozmetických výrobkov
SKUPINA 108 – Výroba potravín a nápojov
Mäsiarstvo a údenárstvo
Výroba hotových jedál a polotovarov
Mlynárstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba mliečnej zmrzliny a smotanových krémov
Výroba pekárskych výrobkov
Výroba cukrárskych výrobkov
SKUPINA 109 – Výroba textilná a odevná
Farbenie látok a priadze
SKUPINA 110 – Výroba kože, kožených výrobkov (vrátane obuvi), výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
Garbiarne
Irchárne
Semišové vyčiňovanie koží
Farbenie koží
Kožušníctvo a farbenie kožušín
Vulkanizácia
SKUPINA 111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
Stolárstvo
Stavba člnov a lodí s výnimkou nemotorových športových lodí
Zlatníctvo a strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
SKUPINA 112 – Výroba papierenská a polygrafická
Kníhtlač
Kameňotlač
Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
SKUPINA 113 – Stavebníctvo
Murárstvo
Obkladačské práce
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
Pozlacovačstvo
Štukatérstvo
Podlahárstvo
Vodoinštalatérstvo
Kúrenárske práce
Vŕtanie studní
SKUPINA 114 – Ostatné
Očná optika - prax 5 rokov (§ 21 ods. 1)
Holičstvo
Kaderníctvo
Kozmetické služby
Čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka
SKUPINA 20 - Výroba kovov a kovových výrobkov
Zlievanie drahých kovov odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 § 48 zák. č. 539/1992 Zb.
živnostenského zákona a osvedčenie o puncovníctve a skúšaní drahých
o splnení ďalších podmienok kovov (puncový zákon)
odbornej spôsobilosti
SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Výroba, montáž, opravy, re- Oprávnenie *) § 4 zák. č. 174/ 1968 Zb. o štátnom
konštrukcie vyhradených tlakových § 4 vyhl. č. 23/ 1979 Zb. v znení vyhl. odbornom dozore nad bezpečnosťou
zariadení a vykonávanie revízií č. 84/ 1982 Zb. a vyhl. č. 485/ 1990 Zb.) práce; § 2 vyhl. č. 23/1979 Zb., kto-
a skúšok kotlov a tlakových nádob rou sa určujú vyhradené tlakové za-
dodávateľským spôsobom a peri- riadenia a ustanovujú niektoré
odické skúšky nádob na plyn*) podmienky na zaistenie ich bezpeč-
nosti v znení vyhl. č. 84/1982 Zb.
a vyhl. č. 485/1990 Zb.
Revízie a skúšky vyhradených tlako- Osvedčenie *) § 4 zák. č. 174/ 1968 Zb. o štátnom
vých zariadení*) (§ 8 vyhl. č. 23/ 1979 Zb. v znení vyhl. odbornom dozore nad bezpečnosťou
č. 485/1990 Zb.) práce; § 7 vyhl. č. 23/1979 Zb.
v znení vyhl. č. 485/ 1990 Zb.
Výroba, montáž, opravy a re- Oprávnenie *) § 4 zák. č. 174/ 1968 Zb. o štátnom
konštrukcie vyhradených zdvíha- (§ 3 vyhl. č. 24/ 1979 Zb. v znení vyhl. odbornom dozore nad bezpečnosťou
cích zariadení*) č. 486/1990 Zb.) práce; § 2 vyhl. č. 24/1979 Zb., kto-
rou sa určujú vyhradené zdvíhacie
zariadenia a ustanovujú niektoré
podmienky na zaistenie ich bezpeč-
nosti v znení vyhl. č. 486/ 1990 Zb.
Individuálne vyskúšanie, overovacie Osvedčenie *) § 4 zák. č. 174/ 1968 Zb. o štátnom
skúšky, revízie a revízne skúšky (§ 4, 5, 7 a 8 vyhl. č. 24/1979 Zb., odbornom dozore nad bezpečnosťou
vyhradených zdvíhacích zariadení*) ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie práce
zariadenia a ustanovujú niektoré
podmienky na zaistenie ich bezpeč-
nosti v znení vyhl. č. 486/ 1990 Zb.)
Montáž, opravy a revízie vyhrade- Oprávnenie *) § 4 zák. č. 174/ 1968 Zb. o štátnom
ných plynových zariadení*) (§ 3 vyhl. č. 26/ 1979 Zb. v znení vyhl. odbornom dozore nad bezpečnosťou
č. 488/1990 Zb.) práce; § 2 vyhl. č. 26/1979 Zb., kto-
rou sa určujú vyhradené plynové za-
riadenia a ustanovujú niektoré
podmienky na zaistenie ich bezpeč-
nosti v znení vyhl. č. 488/ 1990 Zb.
Plnenie tlakových nádob na plyny*) Oprávnenie *) § 4 zák. č. 174/ 1968 Zb. o štátnom
(§ 3 vyhl. č. 26/ 1979 Zb. v znení vyhl. odbornom dozore nad bezpečnosťou
č. 488/1990 Zb.) práce; § 2 vyhl. č. 26/1979 Zb., kto-
rou sa určujú vyhradené plynové za-
riadenia a ustanovujú niektoré
podmienky na zaistenie ich bezpeč-
nosti v znení vyhl. č. 488/ 1990 Zb.
Revízie a skúšky vyhradených ply- Osvedčenie *) § 4 zák. č. 174/ 1968 Zb. o štátnom
nových zariadení*) (§ 4 vyhl. č. 26/1979 Zb., ktorou sa odbornom dozore nad bezpečnosťou
určujú vyhradené plynové zariadenia práce
a ustanovujú niektoré podmienky na
zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl.
č. 488/1990 Zb.)
SKUPINA 203 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
Výroba, inštalácia, opravy a výstroj e odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
elektrických trakčných vozidiel živnostenského zákona a skúška spôsobilosti v elektrotechnike v
odbornej spôsobilosti v elektrotechni- znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
ke*)
Výroba, montáž, opravy a re- Potvrdenie *) § 1 vyhl. č. 61/1982 Zb. o urče-
konštrukcie určených technických [§ 20 ods. 3 písm. b) zák. č. 51/1964 ných technických zariadeniach
dopravných zariadení (tlakové, ply- Zb. o dráhach v znení zák. č.
nové, elektrické a zdvíhacie)*) a la- 104/1974Zb.]
nových dráh
Opravy kontajnerov ISO a opravy Potvrdenie
výmenných nadstavieb [§ 4 ods. 4 písm. a) vyhl. č. 72/ 1984
Zb. o podmienkach spôsobilosti
kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú
a plynulú prevádzku]
Výroba zváraných oceľových Potvrdenie
drážnych mostných konštrukcií, [§ 20 ods. 3 písm. d) zák. č. 51/1964
zváranie koľajových vozidiel Zb. o dráhach v znení zák č. 104/1974
a vyhradených koľajových zariadení Zb.]
v doprave
Defektoskopické kontroly, montáž Potvrdenie
lán, zalievanie koncoviek a spojok [§ 20 ods. 3 písm. b) zák. č. 51/1964
lán, spletanie lán lanových dráh Zb. o dráhach v znení zák č. 104/1974
Zb.]
Revízie a skúšky určených Osvedčenie *) § 1 vyhl. č. 61/1982 Zb. o urče-
technických zariadení*) a lanových [§ 20 ods. 3 písm. c) zák. č. 51/ 1964 ných technických zariadeniach
dráh, kontajnerov ISO Zb. o dráhach v znení zák. č.
104/1974 Zb.; § 4 ods. 4 písm. b)
vyhl. č. 72/ 1984 Zb. o podmienkach
spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1
na bezpečnú a plynulú prevádzku]
Výroba a opravy ostatných motoro- Odborná spôsobilosť
vých dopravných prostriedkov a mo- vysokoškolské vzdelanie technického
torových vozíkov (ak nie sú uvedené zamerania a 5 rokov praxe v odbore
v prílohe č. 1)
SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba, opravy a montáž meradiel registrácia na Úrade pre normalizá- § 19 zák. č. 505/ 1990 Zb. o metro-
ciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vy- lógii
konaná po zistení, že podnik má na
náležitý výkon činnosti vytvorené po-
trebné predpoklady
SKUPINA 205 - Výroba elektrických prístrojov
Montáž, oprava, údržba vyhrade- Oprávnenie *) § 4 zák. č. 174/ 1968 Zb. o štátnom
ných elektrických zariadení*) a výro- (§ 3 vyhl. č. 25/ 1979 Zb. v znení vyhl. odbornom dozore nad bezpečnosťou
ba rozvádzačov nízkeho napätia č. 487/1990 Zb.) práce; § 2 vyhl. č. 25/1979 Zb., kto-
rou sa určujú vyhradené elektrické
zariadenia a ustanovujú niektoré
podmienky na zaistenie ich bezpeč-
nosti v znení vyhl. č. 487/ 1990 Zb.
Revízia vyhradených elektrických Osvedčenie *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
zariadení § 9 vyhl. č. 51/1978 Zb.)*) spôsobilosti v elektrotechnike v znení
vyhl. č. 83/1982Zb.
Projektovanie elektrických zariadení Osvedčenie *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
§ 10 vyhl. č. 51/1978 Zb.)*) spôsobilosti v elektrotechnike v znení
vyhl. č. 83/1982Zb.
Výroba, Inštalácia a opravy odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
elektrických strojov a prístrojov živnostenského zákona a osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike v znení
(vyhl. č. 51/1978Zb.)*) vyhl. č. 83/1982 Zb.
Montáž a opravy kancelárskej a re- odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
produkčnej techniky živnostenského zákona a osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike v znení
(vyhl. č. 51/1978Zb.)*) vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba, montáž a opravy výrobkov odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
a zariadení spotrebnej elektroniky živnostenského zákona a osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike v znení
(vyhl. č. 51/1978Zb.)*) vyhl. č. 83/1982Zb.
Výroba, inštalácia a opravy chladia- odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
cich zariadení živnostenského zákona a osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike v znení
(vyhl. č. 51/1978Zb.)*) vyhl. č. 83/1982Zb.
Výroba, Inštalácia a opravy odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
ústredného vykurovania a vetrania živnostenského zákona a osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike v znení
(vyhl. č. 51/1978Zb.)*) vyhl. č. 83/1982 Zb.
Výroba a opravy elektrických šija- odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
cích strojov a elektrických prístrojov živnostenského zákona a osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike v znení
pre domácnosť (vyhl. č. 51/1978Zb.)*) vyhl. č. 83/1982 Zb.
Montáž a opravy meracej a regu- odborná spôsobilosť podlá § 21 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
lačnej techniky živnostenského zákona a osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike v znení
(vyhl. č. 51/1978Zb.)*) vyhl. č. 83/1982Zb.
SKUPINA 207 - Výroba chemických výrobkov
Výroba a odbyt jedov a žieravín s vý- a) vysokoškolské vzdelanie v odbore § 15 a 16 nar. vlády SSR č. 206/ 1988
nimkou jedov zvlášť nebezpečných lekárstva, veterinárneho lekárstva Zb. o jedoch a niektorých iných
alebo farmácie, prípadne na inej vyso- látkach škodlivých zdraviu v znení
kej škole s postgraduálnym štúdiom nar. vlády SR č. 232/1990 Zb. a č.
priemyselnej toxikológle alebo 83/1992Zb.
b) iné vysokoškolské vzdelanie alebo
stredoškolské vzdelanie s maturitnou
skúškou a skúška pred komisiou pre
prácu s jedmi alebo
c) iné vzdelanie a skúška pred komi-
siou pre prácu s jedmi, opakovaná
vždy po 5 rokoch
SKUPINA 213 - Stavebníctvo
Projektová činnosť v investičnej oprávnenie na projektovú činnosť § 2 a 5 vyhl. č. 186/1990 Zb.
výstavbe (preukaz osobitnej spôsobilosti) alebo o oprávnení na projektovú činnosť
vysokoškolské lesnícke vzdelanie
Vykonávanie dopravných stavieb vysokoškolské vzdelanie stavebné nezahŕňa oprávnenie na projektovú
dopravný smer alebo vysokoškolské činnosť
lesnícke vzdelanie a 8 rokov praxe
v stavebníctve
Vykonávanie inžinierskych stavieb, vysokoškolské vzdelanie stavebné nezahŕňa oprávnenie na projektovú
priemyselných stavieb, bytových alebo lesnícke a 5 rokov praxe v sta- činnosť
a občianskych stavieb (vrátane vy- vebníctve
bavenosti sídliskových celkov)
Staviteľ (vykonávanie jednoduchých stredná odborná škola stavebná nezahŕňa oprávnenie na projektovú
stavieb*) a poddodávok pre vyššie s maturitnou skúškou a 5 rokov činnosť;
uvedené stavby) praxe v stavebníctve alebo *) § 2 vyhl. č. 85/1976 Zb.
vysokoškolské vzdelanie stavebné o podrobnejšej úprave územného kona-
alebo lesnícke a 2 roky praxe v sta- nia a stavebnom poriadku v znení vyhl.
vebníctve č. 155/ 1980 Zb. a vyhl. č. 378/ 1992 Zb.
Vykonávanie stavebných prác vo osvedčenie vydané vzdelávacím zaria- § 1, 9 a 50 vyhl. č. 374/1990 Zb.
výškach pomocou horolezeckej dením akreditovaným orgánom o bezpečnosti práce a technických
alebo speleologickej techniky štátneho odborného dozoru nad bez- zariadení pri stavebných prácach
pečnosťou práce alebo inštruktorom
horolezeckej (speleologickej) techniky
Elektroinštalatérstvo odborná spôsobilosť podlá § 2 1 a 22 *) vyhl. č. 51/1978 Zb. o odbornej
živnostenského zákona a osvedčenie spôsobilosti v elektrotechnike v
(§ 6 vyhl. č. 51/1978 Zb.)*) znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
Plynoinštalatérstvo odborná spôsobilosť podlá § 2 1 a 22 *) vyhl. č. 26/1979 Zb., ktorou sa
živnostenského zákona a osvedčenie určujú vyhradené plynové zariade-
(§ 23 a 24 vyhl. č. 175/ 1975 Zb., kto- nia a ustanovujú niektoré
rou sa vykonávajú niektoré ustanove- podmienky na zaistenie ich bezpeč-
nia plynárenského zákona v znení nosti v znení vyhl. č. 488/ 1990 Zb.
vyhl. č. 18/1986Zb.)*)
SKUPINA 214 - Ostatné
Automatizované spracovanie dát a) vysokoškolské vzdelanie alebo
b) stredoškolské vzdelanie s matu-
ritnou skúškou
Poskytovanie softwaru - predaj ho- a) vysokoškolské vzdelanie alebo netýka sa poskytovania softwaru
tových programov na základe doho- b) stredoškolské vzdelanie s matu- autorom podlá autorského práva
dy s autorom ritnou skúškou
Vyučovanie vedenia motorových vo- Osvedčenie *) vyhl. č. 55/1991 Zb. o výcviku
zidiel g 12 a 13 vyhl. č. 55/1991 Zb.)*) a zdokonaľovaní odbornej spôsobi-
losti vodičov cestných motorových
vozidiel
Činnosť účtovných poradcov a) vysokoškolské vzdelanie príslušné-
ho smeru a 5 rokov praxe v odbore
alebo
b) stredoškolské vzdelanie príslušné-
ho smeru s maturitnou skúškou a 10
rokov praxe v odbore
Vedenie účtovníctva stredoškolské vzdelanie s maturitnou
skúškou a 2 roky praxe v odbore
Činnosť organizačných a ekono- a) vysokoškolské vzdelanie príslušné-
mických poradcov ho smeru a 5 rokov praxe v odbore
alebo
b) stredoškolské vzdelanie príslušné-
ho smeru s maturitnou skúškou a 10
rokov praxe v odbore
Sprievodca cestovného ruchu stredoškolské vzdelanie s maturitnou
skúškou, prax 2 roky v odbore
Masérske služby a) absolvovanie strednej zdra-
votníckej školy s maturitnou
skúškou v odbore rehabilitácie alebo
b) absolvovanie masérskeho kurzu
zakončeného skúškou, organizované-
ho inštitúciou akreditovanou
príslušným ústredným orgánom
štátnej správy alebo
c) absolvovanie lekárskej fakulty
v odboroch telovýchovného lekárstva
alebo balneológie alebo
d) absolvovanie vysokej školy telo-
výchovného smeru
Prevádzkovanie verejných telo- a) trénersky preukaz alebo cvičiteľský
výchovných škôl; organizovanie preukaz I. alebo II. triedy vydaný po-
kurzov pre cvičiteľov, trénerov dlá nariadenia vlády SR č. 469 / 1991
a rozhodcov; organizovanie telo- Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slo-
výchovných kurzov a činnosť venskej národnej rady č. 198/1990
športových inštruktorov Zb. o telesnej kultúre alebo
Prevádzkovanie telovýchovných za- b) vysokoškolské telovýchovné vzde-
riadení lanie s príslušnou špecializáciou
Prevádzkovanie zariadení slúžia- alebo
cich na regeneráciu a rekondíciu c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti vy-
dané vzdelávacím zariadením akredito-
vaným Ministerstvom školstva a vedy SR
Vodná záchranárska služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti
vydané ústredným orgánom Červené-
ho kríža alebo príslušným telo-
výchovným zväzom
Vykonávanie lektorskej činnosti preukaz inštruktora lešenárskej, horo- § 9 ods. 3 vyhl. č. 374/1990 Zb.
inštruktora lešenárskej a horole- lezeckej (speleologickej) techniky vyda- o bezpečnosti práce a technických
zeckej (speleologickej techniky) ný vzdelávacím zariadením akreditova- zariadení pri stavebných prácach
ným orgánom štátneho odborného do-
zoru nad bezpečnosťou práce
Inštruktor vstreľovania expanznými preukaz inštruktora vstreľovania úprava SÚBP a SBÚ č. 11/1975
prístrojmi Ústredného vestníka SSR o expanz-
ných prístrojoch na vstreľovanie
Vstreľovanie expanznými prístrojmi preukaz vstreľovača úprava SÚBP a SBÚ č. 11/1975
Ústredného vestníka SSR
o expanzných prístrojoch na vstre-
ľovanie
Vyučovanie v odbore cudzích jazy- dokončené štúdium príslušných jazy-
kov kov na vysokej škole alebo vysvedče-
nie o zložení štátnej jazykovej skúšky
alebo preukázanie aspoň 10-ročného
pobytu v štáte s úradným jazykom,
ktorý sa má vyučovať
Vyučovanie v odbore umenia dokončené štúdium na príslušnej
umeleckej škole alebo spôsobilosť
preukázaná 10-ročnou praktickou
činnosťou v odbore
Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych a) stredoškolské vzdelanie v odbore
pamiatok a zbierkových predmetov, s maturitnou skúškou a 5 rokov
ktoré sú dielami výtvarného umenia praxe v odbore alebo
[§ 3 ods. 1 písm. c) bod 9] b) vysokoškolské vzdelanie v odbore
a 3 roky praxe v odbore
Psychologické služby neklinického vysokoškolské vzdelanie príslušného
charakteru smeru a 5 rokov praxe v odbore
Technik požiarnej ochrany Osvedčenie *) § 1 a 2 vyhl. č. 446/1991 Zb.,
(§11 zák. SNR č. 126/ 1985 Zb. o po- ktorou sa vykonávajú niektoré usta-
žiarnej ochrane v znení neskorších novenia zákona Slovenskej národnej
predpisov; § 10 vyhl. č. 446/1991 rady o požiarnej ochrane
Zb.)*)
Špecialista požiarnej ochrany Osvedčenie *) § 4 a 5 vyhl. č. 446/1991 Zb.,
(§11 zák. SNR č. 126/ 1985 Zb. o po- ktorou sa vykonávajú niektoré usta-
žiarnej ochrane v znení neskorších novenia zákona Slovenskej národnej
predpisov; § 10 vyhl. č. 446/1991 rady o požiarnej ochrane
Zb.)*)
Opravy, plnenie a revízie hasiacich Oprávnenie
prístrojov (§ 26 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona Slovenskej národnej rady
o požiarnej ochrane)
Projektovanie, inštalovanie, oprava Poverenie
a vykonávanie revízií elektrickej po- (§ 25 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou
žiarnej signalizácie sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona Slovenskej národnej rady
o požiarnej ochrane)
Projektovanie, inštalovanie, oprava Poverenie
a vykonávanie revízií stabilných (§ 25 vyhl. č. 446/1991 Zb., ktorou
a polostabilných hasiacich zariade- sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona Slovenskej národnej rady
o požiarnej ochrane)
Geodetické a kartografické práce vysokoškolské alebo stredoškolské
vzdelanie s maturitou v odbore geodé-
zie a kartografie
Overovanie geometrických plánov oprávnenie zák. č. 46/1971 Zb. o geodézii
a iných výsledkov geodetických prác a kartografii; § 3 vyhl. č. 82/ 1973 Zb.
o overovaní geometrických plánov
a iných výsledkov geodetických prác
Činnosť vykonávaná banským spô- osvedčenie o odbornej spôsobilosti *) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zák. č.
sobom*) vydané obvodným banským úradom 51/ 1988 Zb. o banskej činnosti, vý-
podlá vyhl. č. 208/ 1993 Z. z. o požia- bušninách a o štátnej banskej sprá-
davkách na kvalifikáciu a o overovaní ve
odbornej spôsobilosti pracovníkov pri
banskej činnosti a činnosti vykonáva-
nej banským spôsobom
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín preukaz pyrotechnika skupiny C, vek § 15 ods. 2 vyhl. č. 78/ 1993 Z. z.; § 5
21 rokov a osvedčenie podlá zák. č. vyhl. č. 79/1993 Z. z. o získaní
451/ 1991 Zb., ktorým sa ustanovujú odbornej spôsobilosti odpaľovačov
niektoré ďalšie predpoklady na výkon ohňostrojov a pyrotechnikov
niektorých funkcií v štátnych orgá-
noch a organizáciách ČSFR, ČR a SR
Vykonávanie ohňostrojových prác preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhl. č. 79/ 1993 Z. z. o získaní
odbornej spôsobilosti odpaľovačov
ohňostrojov a pyrotechnikov
Nákup a predaj pyrotechnických vý- a) preukaz pyrotechnika alebo § 6, 7, 8 a 9 vyhl. č. 536/1991 Zb.
robkov b) preukaz streľmajstra alebo o pyrotechnických výrobkoch; § 40
c) preukaz odpaľovača ohňostrojov vyhl. č. 71/1988 Zb. o výbušninách
alebo v znení vyhl. č. 534/1991 Zb.; vyhl.
d) potvrdenie o kvalifikácii predavača č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej
pyrotechnických výrobkov spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov
a pyrotechnikov
Pedikúra osvedčenie vydané vzdelávacím zaria-
dením akreditovaným Ministerstvom
školstva a vedy SR

Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
Živnosť Požadovaná odborná spôsobilosť a iná osobitná spôsobilosť podľa § 27 ods. 1 a 2 živnostenského zákona Podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje podľa § 27 ods. 3 živnostenského zákona Orgán štátnej správy, ktorý sa vyjadruje o žiadosti o koncesiu Poznámka
SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
Vývoj, výroba, opravy, odborná spôsobilosť po- spoľahlivosť všetkých za- príslušný útvar Poli- § 31 zák. NR SR č.
úpravy a znehodno- dlá § 21 a 22 mestnancov podlá § 27 cajného zboru SR 246/1993 Z. z. o zbra-
covanie zbrani živnostenského zákona, a ods. 2 živnostenského zá- niach a strelive;
osvedčenie podlá zák. č. kona *) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991 Zb.*) 451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ďalšie
predpoklady na výkon
niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Nakúp, predaj, poži- odborná spôsobilosť po- spoľahlivosť všetkých za- príslušný útvar Poli- § 31 zák. NR SR č.
čiavanie zbrani dlá § 21 a 22 mestnancov podľa § 27 cajného zboru SR 246/1993 Z. z. o zbra-
živnostenského zákona a ods. 2 živnostenského zá- niach a strelive;
osvedčenie podlá zák. č. kona *) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991Zb.*) 451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ďalšie
predpoklady na výkon
niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Preprava zbraní osvedčenie podlá zák. č. spoľahlivosť všetkých za- príslušný útvar Poli- § 31 zák. NR SR č.
451/1991Zb.*) mestnancov podľa § 27 cajného zboru SR 246/1993 Z. z. o zbra-
ods. 2 živnostenského zá- niach a strelive;
kona *) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ďalšie
predpoklady na výkon
niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Vývoj, výroba streliva odborná spôsobilosť po- spoľahlivosť všetkých za- príslušný útvar Poli- § 31 zák. NR SR č.
dlá § 21 a 22 mestnancov podľa § 27 cajného zboru SR 246/1993 Z. z. o zbra-
živnostenského zákona a ods. 2 živnostenského zá- niach a strelive;
osvedčenie podlá zák. č. kona *) § 1 ods. 5zák č. 451/ 1991
451/1991 Zb.*) Zb., ktorým sa ustanovujú
niektoré ďalšie predpoklady
na výkon niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Nakúp, predaj streli- odborná spôsobilosť po- spoľahlivosť všetkých za- príslušný útvar Poli- § 31 zák. NR SR č.
va dlá § 21 a 22 mestnancov podľa § 27 cajného zboru SR 246/1993 Z. z. o zbra-
živnostenského zákona a ods. 2 živnostenského zá- niach a strelive;
osvedčenie podlá zák. č. kona *) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991 Zb.*) 451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ďalšie predpoklady na
výkon niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a
organizáciách ČSFR, ČR
a SR
Preprava streliva osvedčenie podľa zák. č. spoľahlivosť všetkých za- príslušný útvar Poli- § 31 zák. NR SR č.
451/1991 Zb.*) mestnancov podľa § 27 cajného zboru SR 246/1993 Z. z. o zbra-
ods. 2 živnostenského zá- niach a strelive;
kona *) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ďalšie
predpoklady na výkon
niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Znehodnocovanie preukaz pyrotechnika spoľahlivosť všetkých za- príslušný útvar Poli- § 31 zák. NR SR č.
streliva skupiny ABC, vek 21 mestnancov podľa § 27 cajného zboru SR 246/1993 Z. z. o zbra-
rokov ods. 2 živnostenského zá- niach a strelive;
kona *) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ďalšie
predpoklady na výkon
niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Zriaďovanie a pre- preukaz pyrotechnika spoľahlivosť všetkých za- príslušný útvar Poli- § 39 zák. NR SR č.
vádzkovanie strelníc skupiny ABC, vek 21 mestnancov podľa § 27 cajného zboru SR 246/1993 Z. z. o zbra-
rokov a osvedčenie podlá ods. 2 živnostenského zá- niach a strelive; vyhl. č.
zák. č. 451/1991 Zb.*) kona 79/1993 Z. z. o odbornej
spôsobilostí odpaľovačov
ohňostrojov a pyro-
technikov;
*) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré
ďalšie predpoklady na
výkon niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a
organizáciách ČSFR, ČR
a SR
SKUPINA 304 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
Výroba, opravy le- odborná spôsobilosť po- Ministerstvo zdra- §61 až 63 zák. č. 20/1966
kárskych prístrojov dlá § 21 a 22 votníctva Zb. o starostlivostí o zdra-
a nástrojov a zdra- živnostenského zákona. vie ľudu; úplné znenie č.
votníckych potrieb 96/1992Zb.
Hubenie škodlivých absolvovanie odborného opakovanie skúšky štátny obvodný lekár § 15 ods. 5 nar. vlády
živočíchov, rastlín, mi- kurzu, úspešné zloženie každé 3 roky, odborná SSR č. 206/1988 Zb.
kroorganizmov a záverečnej skúšky a 1 rok spôsobilosť pracovníkov o jedoch a niektorých
potláčanie ďalších praxe na výkon ochrannej de- Iných látkach škodlivých
škodlivých činiteľov zinfekcie a deratizácie, zdraviu v znení nar. vlády
jedmi vrátane schválenie platných SR č. 232/1990 Zb. a č.
ochrannej dezinfekcie, technologických pra- 83/ 1992 Zb.; § 23 vyhl. č.
dezinsekcie, deratizá- covných postupov 103/1984 Zb. o opatre-
cie orgánmi štátnej správy niach proti prenosným
na úseku zdravotníctva chorobám
Výroba a opravy zdro- osvedčenie podlá vyhl. č. Úrad jadrového dozoru vyhl. č. 65/1972 Zb.
jov žiarenia 65/1972 Zb. a osvedče- SR po dohode s Mi- o ochrane zdravia pred
nie podlá zák. č. nisterstvom zdra- Ionizujúcim žiarením;
451/1991Zb.*) votníctva SR *) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ďalšie
predpoklady na výkon
niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Prevádzkovanie stre- preverenie kvalifikácie akreditácia strediska Úrad pre normalizáciu, §20 zák. č. 505/1990 Zb.
dísk kalibračnej pracovníkov Úradom pre Úradom pre normalizá- metrológiu o metrológii
služby normalizáciu, metrológiu ciu, metrológiu a a skúšobníctvo SR
a skúšobníctvo SR skúšobníctvo SR
Úradné meranie preverenie kvalifikácie autorizácia Úradom pre Úrad pre normalizáciu, §21 zák. č. 505/1990 Zb.
Úradom pre normalizáciu, normalizáciu, metrológiu metrológiu o metrológii
metrológiu a skúšobníctvo a skúšobníctvo SR a skúšobníctvo SR
SR
SKUPINA 305 - Výroba elektrických prístrojov
Montáž a opravy tele- odborná spôsobilosť podlá *) vyhl. č. 51/1978 Zb.
komunikačných za- § 21 a 22 živnostenského o odbornej spôsobilostí
riadení mimo zákona, osvedčenie podlá v elektrotechnike v znení
jednotnej telekomu- § 6 vyhl. č. 51/1978 Zb., vyhl. č. 83/1982 Zb.; § 1
nikačnej siete osvedčenie podlá zák. č. ods. 5 zák. č. 451/1991
451/1991Zb.*) Zb . , ktorým sa ustanovujú
niektoré ďalšie predpokla-
dy na výkon niektorých
funkcii v štátnych orgá-
noch a organizáciách
ČSFR, ČR a SR
Montáž a opravy tele- odborná spôsobilosť podlá spoľahlivosť všetkých za- oblastný telekomuni- *)§4ods. 2a§21cods. 5
komunikačných za- § 21 a 22 živnostenského mestnancov podľa § 27 kačný úrad plsm. d) zák. č. 110/1964
riadení pripojených k zákona, osvedčenie podlá ods. 2 živnostenského zá- Zb. o telekomunikáciách
jednotnej telekomu- §6 vyhl. č. 51/1978Zb„ kona v znení zák. č. 150/1992
nikačnej sietí povolenie podlá § 21c ods. Zb. a zák. č. 96/1993 Z. z.;
5 plsm. d) zák. č. 1 10/ 1964 vyhl. č. 51/1978 Zb.
Zb., o odbornej spôsobilosti
osvedčenie podlá zák. č. v elektrotechnike v znení
451/1991Zb.*) vyhl. č. 83/1982 Zb.;
§ 1 ods. 5zák. č. 451/1991
Zb., ktorým sa ustanovujú
niektoré ďalšie predpokla-
dy na výkon niektorých
funkcii v štátnych orgá-
noch a organizáciách
ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 307 - Výroba chemických výrobkov
Výroba a odbyt zvlášť a) vysokoškolské vzdela- štátny obvodný lekár § 5, 15 a 16 nar. vlády SSR
nebezpečných jedov nie v odbore lekárstva, č. 206/ 1988 Zb. o jedoch a
veterinárneho lekárstva niektorých iných látkach
alebo farmácie, prípadne škodlivých zdraviu v znení
na inej vysokej škole nar. vlády SR č. 232/ 1990
s postgraduálnym Zb. a č. 83/1992Zb.;
štúdiom priemyselnej to- *) § 1 ods. 5 zák. č.
xikológle alebo 451/1991 Zb., ktorým sa
b) Iné vysokoškolské ustanovujú niektoré ďalšie
vzdelanie alebo stre- predpoklady na výkon
doškolské vzdelanie za- niektorých funkcii
končené maturitnou v štátnych orgánoch a orga-
skúškou pred komisiou nizáciách ČSFR, ČR a SR
pre prácu s jedmi alebo
c) iné vzdelanie a skúška
pred komisiou pre prácu
s jedmi, opakovaná vždy
po 5 rokoch;
osvedčenie podlá zák. č.
451/1991 Zb.*)
Výskum, vývoj, výro- osvedčenie podlá § 3 ods. § 30, 32 zák. SNR č. Ministerstvo hospo- *) § 23 zák. SNR č.
ba, spracovanie, 3 vyhl. č. 78/1993 Z. z. 51/1988 Zb. o banskej dárstva SR 51/1988 Zb. o banskej
uvádzanie výbušnín alebo doklady podlá § 3 činností v znení zák. č. činností, výbušninách a o
do obehu ods. 8 vyhl. č. 78/1993 499/1991 Zb.; štátnej banskej správe
Z. z. a osvedčenie podľa zabezpečenie výbušnín v znení zák. č. 499/1991
zák. č. 451/1991 Zb.*) proti odcudzeniu a vyba- Zb., úplné znenie č.
venie objektu tak, aby 336/1992Zb.;
prípadný výbuch nemo- § 1 ods. 5 zák. č.
hol ohroziť bezpečnosť 451/1991 Zb. ktorým sa
osôb a majetku ustanovujú niektoré
ďalšie predpoklady na
výkon niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a
organizáciách ČSFR, ČR
a SR
Výskum, vývoj, výro- odborná spôsobilosť po- zabezpečenie výrobkov Ministerstvo hospo- *) § 23 zák. SNR č.
ba pyrotechnických dlá § 21 a 22 proti odcudzeniu a vyba- dárstva SR 51/1988Zb.;
výrobkov živnostenského zákona., venie objektu tak, aby §1 ods. 5zák. č. 451/1991
osvedčenie podlá zák. č. prípadný výbuch nemo- Zb. ktorým sa ustanovujú
451/1991Zb.*) hol ohroziť bezpečnosť niektoré ďalšie predpokla-
osôb a majetku dy na výkon niektorých
funkcii v štátnych orgá-
noch a organizáciách
ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 313 - Stavebníctvo
Zriaďovanie poplaš- odborná spôsobilosť po- spoľahlivosť všetkých za- *) § 1 ods. 5 zák. č.
ných zariadení (s vý- dlá § 21 a 22 mestnancov podlá § 27 451/1991 Zb., ktorým sa
nimkou elektropo- živnostenského zákona, a ods. 2 živnostenského zá- ustanovujú niektoré ďalšie
žiarnej signalizácie osvedčenie podlá zák. č. kona predpoklady na výkon
a autoalarmov) 451/1991 Zb.*) niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
SKUPINA 314 - Ostatné
Vykonávanie trha- 1. streľmajstrovský pre- § 27, 35 a 36 zák. SNR č.
cích prác ukaz vydaný orgánom 51/1988 Zb. o banskej
štátnej správy, vek 21 činnosti, výbušninách
rokov alebo a štátnej banskej správe
2. streľmajstrovský pre- v znení zák. č. 499/ 1991
ukaz s odbornou spôso- Zb., úplné znenie č.
bilosťou technického 336/1992Zb.;
vedúceho odstrelu vyda- § 40 a 41 vyhl. č.
ný orgánom štátnej sprá- 71/1988 Zb. o výbušni-
vy, vek 24 rokov nách v znení vyhl. č.
a osvedčenie podlá zák. 534/1991Zb.;
č. 451/1991 Zb.*) *) § 1 ods. 5 zák. č.
451/1991 Zb., ktorým sa
ustanovujú niektoré ďalšie
predpoklady na výkon
niektorých funkcii
v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Pohrebná služba vrá- štátny obvodný lekár vyhl. č. 46/1985 Zb.
tane prepravy zosnu- o postupe pri úmrtí a o
lých pohrebníctve
Prevádzkovanie dodržiavanie poriadku štátny obvodný lekár vyhl. č. 46/1985 Zb. o
cintorínov a kremató- pre pohrebištia určeného postupe pri úmrtí a o po-
rií obcou, prípadne mestom hrebníctve
Predaj jedov a žiera- a) vysokoškolské vzdela- každoročné doškoľovanie štátny obvodný lekár § 15 ods. 5 a § 16 nar.
vín v maloobchode nie v odbore lekárstva, v odbore práce s jedmi vlády SSR č. 206/1988
veterinárneho lekárstva Zb. o jedoch a niektorých
alebo farmácie, prípadne Iných látkach škodlivých
na inej vysokej škole zdraviu v znení nar. vlády
s postgraduálnym SR č. 232/1990 Zb. a č.
štúdiom priemyselnej to- 83/1992Zb.
xlkológle alebo
b) iné vysokoškolské
vzdelanie alebo stre-
doškolské vzdelanie za-
končené maturitnou
skúškou pred komisiou
pre prácu s jedmi alebo
c) iné vzdelanie a skúška
pred komisiou pre prácu
s jedmi, opakovaná vždy
po 5 rokoch
Vykonávanie dražieb a) vysokoškolské vzdela- spoľahlivosť všetkých za-
mimo výkonu nie ekonomického, ume- mestnancov podlá § 27
rozhodnutia lecko-historického alebo ods. 2 živnostenského zá-
umeleckého smeru a 1 kona
rok praxe alebo
b) iné vysokoškolské
vzdelanie príbuzného
smeru a 2 roky praxe
c) stredoškolské vzdela-
nie s maturitnou
skúškou a 8 rokov praxe
Obchod so staro- a) vysokoškolské vzdela- spoľahlivosť všetkých za-
žitnosťami nie ekonomického, ume- mestnancov podľa § 27
lecko-historického alebo ods. 2 živnostenského zá-
umeleckého smeru a 1 kona
rok praxe alebo
b) iné vysokoškolské
vzdelanie príbuzného
smeru a 2 roky praxe
c) stredoškolské vzdela-
nie s maturitnou
skúškou a 8 rokov praxe
Prevádzkovanie a) stredoškolské vzdela-
cestovnej kancelárie nie v odbore cestovného
ruchu alebo v príbuznom
odbore s maturitnou
skúškou a 5 rokov praxe
v odbore alebo
b) vysokoškolské vzdela-
nie ekonomického alebo
právnického smeru a 2
roky praxe v odbore
Horská sprie- osvedčenie o odbornej
vodcovská činnosť - spôsobilostí vydané
vedenie návštevníkov Horskou službou v
po turisticky značko- príslušnej oblasti
vaných chodníkoch
a cestách
Horská vodcovská čin- osvedčenie o odbornej
nosť - vedenie spôsobilostí vydané Ná-
návštevníkov v horách rodnou asociáciou
pri nehorolezeckých horských vodcov Slo-
túrach, horolezeckých venskej republiky
túrach a lyžiarskych
vysokohorských
túrach
Ubytovacie služby a) vysokoškolské vzdela-
v ubytovacích zaria- nie v odbore cestovného
deniach s prevádzko- ruchu alebo v príbuznom
vaním pohostinských odbore a 2 roky praxe
činností v týchto za- v odbore alebo
riadeniach a v chato- b) stredoškolské vzdela-
vej osade triedy ***, nie s maturitnou
v kempingoch triedy skúškou v odbore
*** a vo vyšších trie- cestovného ruchu alebo
dach v príbuznom odbore a 5
rokov praxe v odbore
Pohostinská činnosť a) vysokoškolské vzdela-
v zariadeniach II. nie v odbore cestovného
skupiny a vo vyšších ruchu alebo v príbuznom
skupinách odbore a 2 roky praxe
v odbore alebo
b) stredoškolské vzdela-
nie s maturitnou
skúškou v odbore
cestovného ruchu alebo
v príbuznom odbore a 3
roky praxe v odbore
Pohostinská činnosť odborná spôsobilosť po-
(bez ubytovacích za- dlá § 21 a 22
riadení) živnostenského zákona.
Záložne a) vysokoškolské vzdelanie
a 1 rok praxe v obchodnej
činností alebo
b) stredoškolské vzdela-
nie s maturitnou
skúškou a 5 rokov praxe
v obchodnej činnosti
Zmenárne stredoškolské vzdelanie Národná banka Slo- § 7 ods. 5 devízového záko-
s maturitnou skúškou venska na č. 528/ 1990 Zb. v znení
zák. č. 228/1992 Zb.
Cestná motorová do- územný, časový, miestny okresný úrad §29 a 31 zák. č. 68/1979
prava a vecný rozsah oprávne- Zb. o cestnej doprave
nia a vnútroštátnom zasiela-
teľstve v znení zák. č.
118/1990Zb.
Taxlslužba územný, časový, miestny okresný úrad § 22 zák. č. 68/1979 Zb.
a vecný rozsah oprávne- o cestnej doprave
nia a vnútroštátnom zasiela-
teľstve v znení zák. č.
118/1990Zb.
Vnútrozemská plavba preukaz spôsobilostí žia- územný, časový, miestny Ministerstvo dopravy, zák. č. 26/1964 Zb.
dateľa na zamýšľanú a vecný rozsah oprávne- spojov a verejných prác o vnútrozemskej plavbe
činnosť nia SR
Činnosť v oblasti ci- odborná spôsobilosť po- územný, časový, miestny Ministerstvo dopravy, zák. č. 47/1956 Zb. o ci-
vilného letectva dľa § 21 a 22 a vecný rozsah oprávne- spojov a verejných prác vilnom letectve (letecký
živnostenského zákona. nia SR zákon) v znení zák. č.
43/1976 Zb. (úplné zne-
nie č. 127/1976 Zb.),
zák. č. 90/1990 Zb.
a zák. č. 383/1990 Zb.
Prevádzkovanie že- odborná spôsobilosť po- územný, časový, miestny § 19 zák. č. 51/1964Zb.
lezníc s výnimkou ce- dľa § 21 a 22 a vecný rozsah oprávne- o dráhach v znení zák. č.
loštátnych [§ 3 ods. 2 živnostenského zákona. nia 104/1974Zb.
písm. g) živnostenské-
ho zákona]
Zasielateľstvo odborná spôsobilosť po- okresný úrad §41 a 45 zák. č. 68/1979
dľa § 21 a 22 Zb. o cestnej doprave
živnostenského zákona. a vnútroštátnom zasiela-
teľstve v znení zák. č.
118/1990Zb.
Služby súkromných stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť podľa § 6 *)§! ods. Szák. č. 451/1991
detektívov s maturitnou skúškou ods. 2 a spoľahlivosť po- Zb., ktorým sa ustanovujú
a osvedčenie podľa zák. dľa § 27 ods. 2 niektoré dalšle predpoklady
č. 451/1991 Zb.*) živnostenského zákona. na výkon niektorých funkcii
všetkých zamestnancov v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Podniky zabezpe- stredoškolské vzdelanie bezúhonnosť podľa § 6 *) § 1 ods. 5zák. č. 451/ 1991
čujúce ochranu ma- s maturitnou skúškou ods. 2 a spoľahlivosť po- Zb., ktorým sa ustanovujú
jetku a osôb a osvedčenie podľa zák. dľa § 27 ods. 2 niektoré dalšle predpoklady
č. 451/1991 Zb.*) živnostenského zákona. na výkon niektorých funkcii
všetkých zamestnancov v štátnych orgánoch a orga-
nizáciách ČSFR, ČR a SR
Služby verejných no- zjavné používanie urče-
sičov a poslov ného označenia, spo-
ľahlivosť všetkých za-
mestnancov podľa § 27
ods. 2 živnostenského zá-
kona
Podnikanie v oblasti obvodný úrad životného § 2 ods. 6, § 4 ods. 1
nakladania prostredia písm. d), § 7 a 8 zák. č.
s odpadmi 238/1991 Zb. o odpa-
doch
Asanačný podnik 1 . absolvovanie vysokej 1 . overenie príslušným okresná veterinárna § 3a plsm. a), § 19 ods. 1
školy veterinárnej alebo orgánom veterinárnej správa plsm. a) až c), § 21 ods. 1
absolvovanie strednej starostlivostí, že podni- plsm. b), ods. 2 a 3, § 25,
odbornej školy veteri- kateľ má k dispozícii po- § 35 ods. 1 plsm. e) č. 4
nárnej, prípadne absolvo- trebné zariadenia a ods. 3 zák. č. 239/1991
vanie pomaturitného a prístroje a podmienky Zb., ktorým sa mení
štúdia veterinárneho na dodržiavanie a dopĺňa zák. č. 87/1987
odboru alebo spôsobilosť potrebných protinákazo- Zb. o veterinárnej sta-
na výkon príslušných vých a hygienických rostlivostí (úplné znenie
odborných činností získa- opatrení, č. 215/1992 Zb.)
ná dokončením zodpove- 2. povinnosť zabezpečo-
dajúceho štúdia, vať za odplatu odvoz
2. splnenie ďalších oso- odpadov živočíšneho pô-
bitných kvalifikačných vodu v určenom obvode
predpokladov, ak sú usta-
novené Ministerstvom pô-
dohospodárstva SR
Zriaďovanie a pre- osvedčenie opakované skúšky každých Ministerstvo vnútra SR § 72 zák. SNR č.
vádzkovanie jednotky 5 rokov 126/1985 Zb. o po-
požiarnej ochrany žiarnej ochrane v znení
zák. SNR č. 525/1990
Zb., § 66 vyhl. č.
446/1991 Zb., ktorou sa
vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona Slo-
venskej národnej rady o
požiarnej ochrane
Pestovateľské pálenie Ministerstvo pôdohospo- § 3 vyhl. č. 16/1972 Zb.
ovocia dárstva SR o hospodárení s liehom
v znení vyhl. č. 66/1991
Zb.
Inseminácla Ministerstvo pôdohospo- § 9 ods. 3 zák. SNR č.
dárstva SR 110/1972 Zb. o pleme-
nitbe hospodárskych
zvierat v znení zák. SNR
č. 256/1991 Zb.
Kominárstvo odborná spôsobilosť podlá
§ 21 a 22 živnostenského
zákona

1)
§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
§ 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.
2)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb.
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. a zákona č. 468/1991 Zb.
3)
§ 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.).
Zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 256/1991 Zb.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z.
5a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
6)
Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
7)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
8)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
9)
§ 11 a§ 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb.
10)
Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
12)
Zákon č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej v znení zákona č. 22/1992 Zb., zákona č. 21/1992 Zb. a zákona č. 47/1992 Zb.
Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb.
14)
Napr. § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z.
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona č. 68/1992 Zb.
16)
§ 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. (úplné znenie č. 336/1992 Zb.).
17)
Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) v znení zákona č. 64/1962 Zb. a zákona č. 174/1968 Zb.
Zákon č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla.
18)
Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
20)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.
21)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Zákon č. 87/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
22)
§ 34 a 35 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
23)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.
23a)
Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.
23b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
23c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
23d)
Zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
24)
Napr. § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce, § 29 ods. 1 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 228/1991 Zb., § 52 ods. 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch, § 152a zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.
26)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
27)
§ 5 zákona č. 328/1991 Zb.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
28b)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
28c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.
30)
§ 14 a 14a zákona č. 227/1859 r. z. živnostenský poriadok v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Zb. živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
§ 3 ods. 2 vládneho nariadenia č. 186/1949 Zb. o dočasnej úprave výcviku učňov.
§ 2 ods. 1 vládneho nariadenia č. 22/1952 Zb. o novej úprave učňovských skúšok.
§ 19 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon).
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 16/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach.
§ 25 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 102/1991 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach.
31)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
31a)
§ 7 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.
31b)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
31c)
Zákon č. 527/1990 Zb.
32)
Zákon č. 174/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1987 Zb.
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb.Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
35)
Napr. zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1987 Zb., zákon č. 113/1990 Zb., zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/ 1994 Z. z.
36)
§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
36b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
36c)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o sociálnej poisťovni.
37)
§ 13 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 298/1994 Z. z.).
41)
§ 24 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
41a)
§ 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
43)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
44)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).