Chronologický register predpisov ročníka 1995

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach
2/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
3/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o leteckých dopravných službách
4/1995 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
5/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov
6/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1995 až 1997
7/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1994 Z. z.
8/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj
9/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci
10/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
11/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o obchode a platbách
12/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
13/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel
14/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
15/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky
16/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
17/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov
18/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
19/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom
20/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
21/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
22/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
23/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
24/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky
25/1995 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
26/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
27/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany
28/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských kluboch detí
29/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
30/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku
31/1995 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
32/1995 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
33/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií
34/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií
35/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia k ročnej účtovnej závierke Národnej poisťovne, ostatných rezortných zdravotných poisťovní a Fondu zamestnanosti
36/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa upravuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie
37/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
38/1995 Z. z. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
39/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
40/1995 Z. z. Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
41/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rovnošatách príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
42/1995 Z. z. Zákon o nemocenskom poistení zamestnancov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
43/1995 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 31. januára 1995 vo veci výkladu čl. 117 v spojitosti s čl. 116 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
44/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci
45/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o obchode a platbách
46/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o výklade článku 19 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie
47/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
48/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu
49/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
50/1995 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
51/1995 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. februára 1995 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, s § 658 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
52/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie
53/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
54/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
55/1995 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
56/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a ochrane investícií
57/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
58/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
59/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
60/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
61/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania
62/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení tovaru dovážaného na dobudovanie ústavu kardiovaskulárnych chorôb Bratislava Kramáre od dovozného cla
63/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
64/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch–penziónoch pre dôchodcov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 215/1994 Z. z.
65/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o evidencii lesných pozemkov a stavieb
66/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stredných školách požiarnej ochrany
67/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
68/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
69/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami
70/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami inými osobami než bankami
71/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík
72/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe
73/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky
74/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
75/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní evakuácie
76/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach čerpania a zúčtovania poistného plateného štátom
77/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pravidlách hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia
78/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
79/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži
80/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejnú pravidelnú osobnú cestnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu vykonávanú autobusmi
81/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z.
82/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov
83/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov
84/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1992 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
85/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských hospodárstvach
86/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa zriaďuje v Námestove pobočka Okresného súdu v Dolnom Kubíne
87/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
88/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika
89/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o vzájomnom obchode a platbách
90/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
91/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
92/1995 Z. z. Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu a meranie č. 104/1984 Zb. o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu
93/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995
94/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností vyplývajúcich z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície
95/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o organizovaní zamestnávania v rámci plnenia obchodných alebo iných zmlúv a o vzájomnom zamestnávaní občanov
96/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o technickej spolupráci
97/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
98/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku
99/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov
100/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej podpore malého a stredného podnikania
101/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
102/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon
103/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov
104/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
105/1995 Z. z. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
106/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
107/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
108/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
109/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
110/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk
111/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
112/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
113/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky
114/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. mája 1994 č. 65/259/1994 ustanovujúce termín predkladania konsolidovanej účtovnej závierky podnikateľov
115/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat
116/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určuje suma, ktorú je cudzinec povinný preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky
117/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách
118/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach uhoľného a rudného baníctva
119/1995 Z. z. Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov
120/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu
121/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
122/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla
123/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, prekurzormi a organizovanej trestnej činnosti
124/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o preberaní osôb na štátnych hraniciach
125/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried
126/1995 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 1995 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 370/1994 Z. z. o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom s Ústavou Slovenskej republiky
127/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o štátnych zárukách
128/1995 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995
129/1995 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
130/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
131/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995
132/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
133/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov
134/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti
135/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1995, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1996 a o zmene niektorých predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia
136/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
137/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
138/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami
139/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o Štátnom stenografickom ústave
140/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí
141/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
142/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
143/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.
144/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
146/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
147/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
148/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb. a zákona č. 539/1992 Zb.
149/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posunkovej reči nepočujúcich osôb
150/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
151/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
152/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách
153/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov
154/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
155/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
156/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu vo vzťahu k Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Bieloruskej republike, Gruzínskej republike, Kazašskej republike, Moldavskej republike, Tadžickej republike, Turkménskej republike a Uzbeckej republike
157/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby
158/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky
159/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
160/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698013 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
161/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698014 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
162/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
163/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18/1993 Z. z.
164/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny
165/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
166/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
167/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o strediskách služieb škole
168/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti Roku ochrany európskej prírody
169/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk
170/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní
171/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
172/1995 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie
173/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
174/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
175/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení
176/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Rámcovej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní geologicko-prieskumných prác, ťažbe a úprave nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike
177/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o zriadení československo-mongolského spoločného podniku na vykonávanie geologicko-prieskumných prác, ťažbu a úpravu jednotlivých druhov nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike
178/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o úprave pracovnoprávnych vzťahov závislých osôb pracovníkov diplomatických misií
179/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
180/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
181/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách
182/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995
183/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci
184/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov
185/1995 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave
186/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov
187/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
188/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
189/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke
190/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
191/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov
192/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností
193/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií
194/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch
195/1995 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
196/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
197/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zamestnanosti
198/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 310898015 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
199/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
200/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.)
201/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane
202/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
203/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona
204/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom
205/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou
206/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov-právnických osôb
207/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
208/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
209/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách občanov
210/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy
211/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy
212/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
213/1995 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995
214/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
215/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii
216/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov
217/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
218/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. apríla 1995 č. 894/1995-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
219/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 140999016 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
220/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 280900017 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
221/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 121098018 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
222/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
223/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
224/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
225/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
226/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Gréckou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
227/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami
228/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
229/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu
230/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o výnimke z vízovej povinnosti pre diplomatické, služobné a zvláštne pasy
231/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
232/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
234/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov v znení neskorších predpisov
235/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podmienky vydania osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov
236/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
237/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
238/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
239/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
240/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
241/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
242/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
243/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
244/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
245/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
246/1995 Z. z. Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o certifikácii výrobkov
247/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov
248/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
249/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 409/1990 Zb.
250/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotníctva
251/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva
252/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín
253/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek
254/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
255/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
256/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.
257/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov
258/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom obchode a platbách po 1. januári 1993
259/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu
260/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
261/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom informačnom systéme
262/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z.
263/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
264/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov
265/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov
266/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia k ročnej účtovnej závierke zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Fondu zamestnanosti
267/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne
268/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
269/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z.
270/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
271/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov
272/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovným jednotkám povinnosť predkladať prehľad vybraných ukazovateľov o hospodárení s obecným bytovým fondom
273/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky, a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie
274/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka Fondu národného majetku Slovenskej republiky a vzor výkazu účtovnej závierky
275/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 1994 č. 65/553/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
276/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia pre podnikateľské subjekty pri zrušení Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
277/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov
278/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
279/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
280/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
281/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
282/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky
283/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o utečencoch
284/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive
285/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rastlinolekárskej starostlivosti
286/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o vzájomnej obchodnej výmene a iných formách hospodárskej spolupráce
287/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú Smernice č. 01/26–10 z 29. septembra 1995 na budovanie osobitných zariadení na pozemných komunikáciách
288/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
289/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty
290/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región
291/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
292/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
293/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
294/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
295/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
296/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
297/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky
298/1995 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk
299/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti
300/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
301/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rodnom čísle
302/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
303/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách
304/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu
306/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
307/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1993 Z. z.
308/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti sociálneho zabezpečenia
c6-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
c8-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
c45-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1995 Z. z.
c53-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z.
c62-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v ústavnom zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z.
c82-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.
c86-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v názve oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky uvedených v obsahu čiastky 76/1995 Z. z.
c87-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 225/1995 Z. z.
c95-r1/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.