c93-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 304/1994 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, úhrade za služby a o vreckovom
V § 8 ods. 6 v tretej a štvrtej vete majú byť namiesto slov „podľa odseku 3“ správne uvedené slová „podľa odseku 4“.
Redakcia