c89-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
1.
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/1993 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o menovom usporiadaní,
2.
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 133/1993 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky,
3.
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 199/1993 Z. z. o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie.
1.
V názve a v texte má byť namiesto slova „zmluva“ správne uvedené slovo „dohoda“;
v čl. II majú byť namiesto slov „Slovenská republika a Česká republika“ správne uvedené slová „zmluvné strany“;
v čl. XIII prvá veta má správne znieť: „Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1993 s výnimkou ustanovenia čl. IX, ktorý nadobúda platnosť dňom podpisu.“;
v podpisovej doložke majú byť namiesto slov „Za Českú republiku“ správne uvedené slová „Za vládu Českej republiky“ a namiesto slov „Za Slovenskú republiku“ majú byť správne uvedené slová „Za vládu Slovenskej republiky“.
2.
V názve a v texte má byť namiesto slova „zmluva“ správne uvedené slovo „dohoda“.
3.
V názve a v texte má byť namiesto slova „dohoda“ správne uvedené slovo „zmluva“.
Redakcia