c83-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
1.
V § 3 úvodná veta má správne znieť:
„Táto vyhláška sa vzťahuje v častiach určených na užívanie verejnosťou na stavby občianskeho vybavenia pre“.
2.
V § 3 písm. i) má správne znieť:
„i)
dočasné ubytovanie (napríklad internáty, ubytovne, hotely).“.
3.
V § 9 ods. 1 má správne znieť:
„(1)
Usporiadanie prevádzkových priestorov stavieb pre výrobu musí osobám na vozíku umožniť činnosti v súlade s bodmi 2.4.1. a 2.4.6. prílohy.“.
4.
V prílohe vyhlášky v bode 3.2.4. majú byť namiesto slov „podľa § 5 ods. 4“ správne uvedené slová „podľa § 5 ods. 3“.
Redakcia