c81-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v opatrení Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 329/1993 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994
V prílohe č. 1 opatrenia v časti a)
1.
v názve zisťovania Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume v štatistickom formulári Tech P 5-01 bod 3 má správne znieť:
„3. Okruh spravodajských jednotiekPodnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.";
2.
v štatistickom formulári Tech P 6-01 názov zisťovania má správne znieť:
„Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové organizácie, vysoké školy a iné nepodnikateľské organizácie";
3.
v názve zisťovania Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové organizácie, vysoké školy a iné nepodnikateľské organizácie v štatistickom formulári Tech P 6-01 bod 3 má správne znieť:
„3. Okruh spravodajských jednotiek výskumné a vývojové projekty alebo ak majú pracovníkov zaoberajúcich sa výskumnou a vývojovou činnosťou, prípadne ak sa ich týkajú všetky uvedené podmienky.";
Rozpočtové organizácie, vysoké školy a nepodnikateľské organizácie, ak majú podpísanú licenčnú zmluvu alebo riešia
4.
v názve zisťovania Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume v štatistickom formulári Tech P 12-01 bod 3 má správne znieť:
„3. Okruh spravodajských jednotiek zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.".
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane
Redakcia