c61-r1/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v úplnom znení zákona o daniach z príjmov č. 147/1994 Z. z.
V § 40f ods. 1 druhej vete majú byť namiesto slov „za kalendárny rok“ správne uvedené slová „za kalendárny mesiac alebo kalendárny rok“.
Redakcia