c60-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia
V čl. I bode 15 § 7 ods. 1 písm. j) má byť namiesto „jeho prevádzky” správné uvedené „jeho prevádzku”.
Redakcia