c4-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
v zákone Národnej rady Slovenskej republiky, č. 300-1993 Z. z. o mene a priezvisku
V § 16 bode 3 za slovami „§ 32 ods. 1" sa vypúšťa čiarka, za slovom „veta" má byť čiarka a namiesto slova „odseku" má byť správne uvedené slovo „odsek".
Redakcia