c21-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
1.
v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 252/1993 Z. z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa,
2.
vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.
1.
V bode 3 má byť namiesto „26. augusta“ správne uvedené „26. augusta 1993“.
2.
§ 25 má znieť:
㤠25
Ustanovenia § 22 až 24 sa vzťahujú primerane na dedičstvo nadobudnuté právnickou osobou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť.“.
V § 166 bode 3 má byť namiesto „č. 179/1980 Zb.“ správne uvedené „č. 179/1988 Zb.“.
Redakcia