c14-r1/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
1.
v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva,
2.
v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14) sa vypúšťa čiarka a číslo „62“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12) sa vypúšťa čiarka a číslo „62“.