Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

9/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.1994 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 21. januára 1994,
ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby“.
2.
 V § 5 ods. 5 znie:
„(5)
Žiadosť podľa odseku 4 sa predkladá v pobočkách Všeobecnej úverovej banky, a. s. Prílohou žiadosti sú bankovky uvedené v odseku 1.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.