87/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. marca 1994
o cestnej dani
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Zákon upravuje zdanenie využívania pozemných komunikácií1) motorovými vozidlami a prípojnými vozidlami cestnou daňou (ďalej len „daň“), pôsobnosť orgánov štátnej správy, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb.
§ 2
Daňovníci
(1)
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
je ako držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla (ďalej len „vozidlo“)2) zapísaná v dokladoch vozidla alebo
b)
užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ fyzická osoba, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtveho, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená a zanikla.
(2)
Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách v medzinárodnej premávke2) je daňovníkom vodič, ktorý tieto vozidlá na území Slovenskej republiky (ďalej len „tuzemsko“) používa.
(3)
Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách dovezených do tuzemska, ktoré nie sú považované za vozidlá v medzinárodnej premávke2) a ich držiteľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, je daňovníkom osoba zodpovedná za premávku týchto vozidiel alebo vodič motorového vozidla v tuzemsku (ďalej len „užívateľ“).
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo3) a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
(2)
Predmetom dane nie je vozidlo, ktorým je motocykel, trojkolka alebo štvorkolka,3a) ani zvláštne motorové vozidlo3b) a ich prípojné vozidlá.
§ 4
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane sú oslobodené
a)
vozidlá určené výhradne na poskytovanie služieb zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, vozidlá požiarnych zborov slúžiace protipožiarnej ochrane, vozidlá spojov používané na prepravu poštových zásielok a vozidlá banskej, horskej a leteckej záchrannej služby,
b)
vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
c)
vozidlá používané výhradne na zvoz a rozvoz zásielok v kombinovanej doprave do prekladísk a z prekladísk kombinovanej dopravy najviac do vzdialenosti 50 km; nárok na oslobodenie treba preukázať predložením príslušných dokladov,
d)
vozidlá používané prevažne na odvoz komunálneho odpadu a odpadu zo septikov a žúmp pre obce,
e)
vozidlá linkovej osobnej dopravy v rozsahu záväzku verejnej služby,
f)
vozidlá poháňané elektrickou alebo slnečnou energiou na päť rokov od pridelenia evidenčného čísla,
g)
špecializované vozidlá určené na prevoz včelstiev,
h)
vozidlá evidované v tuzemsku, ktoré sa zdržiavajú v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia,
i)
vozidlá, ktoré nevyužívajú počas celého zdaňovacieho obdobia diaľnice, cesty I., II. a III. triedy a miestne komunikácie,
j)
vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, ktoré využívajú pozemné komunikácie len na prejazd z jedného miesta mimo pozemných komunikácií na druhé miesto v rámci obhospodarovaného územia,
k)
vozidlá slúžiace na skúšobné alebo iné jazdy, ktoré nie sú dosiaľ prihlásené do evidencie a sú opatrené zvláštnym evidenčným číslom „F“, „Z“, „S“, „V“ a „Y“.
l)
osobné vozidlá, nákladné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony a ich prípojné vozidlá evidované v zahraničí, ak nejde o vozidlá prevádzkované na území Slovenskej republiky osobami so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo osobami, ktoré sa tu obvykle zdržiavajú,4a) alebo osobami so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí, ktoré majú na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň alebo inú organizačnú zložku.4b)
(2)
Ak sa používa vozidlo linkovej osobnej dopravy na účely verejnej služby podľa odseku 1 písmeno e), ako aj na podnikanie, určí sa rozsah oslobodenia ako podiel kalendárnych dní celého roka znížený o počet dní využívaných na podnikanie ku kalendárnym dňom celého roka v percentách bez zaokrúhľovania.
(3)
Za vozidlá linkovej osobnej dopravy, pri ktorých sa určí rozsah oslobodenia podľa odseku 2, sa zaplatí daň v termíne na podanie daňového priznania na nasledujúce zdaňovacie obdobie.
§ 5
Základ dane
Základom dane pri úžitkových vozidlách a autobusoch je ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav a pri osobných automobiloch ich zdvihový objem motora v cm3.
Sadzba dane
§ 6
(1)
Pre vozidlá evidované v tuzemsku sa použijú ročné sadzby dane v sadzobníku dane, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.
(2)
Pre výšku sadzby dane nie je rozhodujúca dĺžka obdobia, počas ktorého je vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Pri špeciálnom vozidle, ktoré sa nedá použiť na prepravu osôb s výnimkou obsluhy alebo na prepravu nákladu, sa sadzba dane znižuje o 30 % ročnej výšky dane.
§ 7
(1)
Pre vozidlá v medzinárodnej premávke 2) sa použijú tieto sadzby dane:
a)
daň za jedno vozidlo na jeden deň je jedna päťdesiatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 500 Sk,
b)
daň za jedno vozidlo na sedem dní idúcich po sebe je jedna dvadsatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 1 000 Sk,
c)
daň za jedno vozidlo na tridsať dní idúcich po sebe je jedna pätina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 3 000 Sk.
(2)
Za deň sa na účely tohto zákona pokladá aj každý začatý deň.
(3)
Ak sa doba pobytu vozidla v medzinárodnej premávke2) v tuzemsku odlišuje od časových období uvedených v odseku 1 vypočíta sa daň ako súčet príslušných násobkov sadzby dane určenej na jeden deň, sedem dní alebo tridsať dní. Ak je to pre daňovníka podľa § 2 ods. 2 výhodnejšie, použije sa namiesto príslušného násobku dane sadzba dane určená na nasledujúce časové obdobie, až do výšky ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku.
(4)
Daňovník uvedený v § 2 ods. 2 môže platiť daň aj v cudzej mene. Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň platenia dane.
§ 8
(1)
Sadzba dane sa vypočíta pri osobných automobiloch podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla a pri úžitkových vozidlách a autobusoch podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo. Vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahače a návesy) sa z hľadiska výpočtu sadzby dane zaraďujú do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej patria podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla.
(2)
Ak sa na hraničnom priechode, ktorý je vybavený zariadením na váženie vozidiel, zistí pri úžitkových vozidlách a autobusoch prekročenie celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, je na výpočet sadzby dane rozhodujúca skutočná celková hmotnosť.
§ 9
Kombinovaná doprava
(1)
Daňový úrad vráti daň pri vozidlách, ktoré sa používajú v kombinovanej doprave pozemná komunikácia (železnica, pozemná komunikácia) voda a pozemná komunikácia (železnica) voda, a to za podmienok, že
a)
sa v zdaňovacom období vykoná viacej ako 120 ciest, pri ktorých sa v rámci jednej medzinárodnej alebo vnútroštátnej prepravy v kombinovanej doprave použije časť trasy alebo celá trasa po železnici alebo po vodnej komunikácii,
b)
ak sa nedosiahne za rok plný počet 120 ciest, potom platia tieto úľavy:
od 91 do 120 ciest 75 % úľava z ročnej dane
od 61 do 90 ciest 50 % úľava z ročnej dane
od 31 do 60 ciest 25 % úľava z ročnej dane
c)
v tuzemsku pri prekonaní vzdialenosti väčšej ako 400 km po železnici alebo vodnej komunikácii sa započíta jedna cesta alebo dve cesty, pri prekonaní vzdialenosti väčšej ako 800 km po železnici alebo vodnej komunikácii sa počítajú tri cesty.
(2)
Nárok na vrátenie dane alebo úľavu na dani treba preukázať predložením príslušných dokladov, pričom použitie pozemných komunikácií1) pri jednej ceste v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť 50 km, pri vnútroštátnej preprave v súhrne 100 km.
(3)
Úľavy z ročnej sadzby dane si daňovník uplatní pri podaní daňového priznania na nasledujúce zdaňovacie obdobie.
§ 10
Správa dane
Správu dane vykonáva daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa alebo užívateľa vozidla a v prípade, že držiteľ alebo užívateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, podľa miesta dočasného pobytu vozidla. Pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) správu dane vykonávajú orgány colnej správy, v ktorých obvode je hraničný priechod použitý na vstup do tuzemska, prípadne na odchod z tuzemska.
§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)
Pri vozidlách evidovaných v tuzemsku vzniká daňová povinnosť začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 3 ods. 1.
(2)
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) vzniká daňová povinnosť vstupom vozidla do tuzemska.
(3)
Daňová povinnosť pri vozidlách evidovaných v tuzemsku zaniká
a)
vyradením vozidla z evidencie alebo
b)
ukončením používania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
(4)
Daňová povinnosť pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) zaniká dňom odchodu vozidla z tuzemska.
§ 12
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť
(1)
Daňovník podľa § 2 ods. 1 je povinný podať daňové priznanie na daňovom úrade príslušnom podľa § 10 do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie a vyrubenie dane, daň si sám vypočítať a zaplatiť. Za zmenu rozhodujúcich skutočností na určenie alebo vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane.
(2)
Daňovník podľa § 2 ods. 1 je povinný do 15 dní písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti daňovému úradu príslušnému podľa § 10.
§ 13
Zdaňovacie obdobie
(1)
Zdaňovacím obdobím pre vozidlá evidované v tuzemsku je kalendárny rok.
(2)
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) je zdaňovacím obdobím doba pobytu v tuzemsku.
Výrub a platenie dane
§ 14
(1)
Daň za zdaňovacie obdobie platí daňovník vopred bez vyrubenia, a to naraz najneskôr do 31. januára alebo v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra, ak celková daň je viac ako 50 000 Sk, alebo v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane, a to do posledného dňa v príslušnom mesiaci, ak celková daň je viac ako 250 000 Sk, s výnimkami uvedenými v odseku 3 a v § 15. V odôvodnených prípadoch môže daňový úrad na žiadosť daňovníka povoliť odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v iných splátkach.
(2)
Na celkový výpočet dane je rozhodujúci počet vozidiel k termínu predloženia daňového priznania. Na požiadanie daňovníka vydá daňový úrad potvrdenie o zaplatení dane na každé jednotlivé vozidlo.
(3)
Pri vozidlách uvedených v § 11 ods. 2 vyrubí a vyberie daň colný orgán na hraničnom prechode pri ich vstupe do tuzemska; o jej zaplatení vydá potvrdenie. Daň sa platí za každé jednotlivé vozidlo podľa predpokladanej dĺžky pobytu v tuzemsku. Ak sa predĺži pobyt, za ktorý bola daň zaplatená, vyrubí a vyberie colný orgán pri odchode vozidla z tuzemska daň za predĺžený pobyt tak, akoby šlo o nový vstup vozidla do tuzemska, ak sa daňovník nepreukáže potvrdením o zaplatení dane na daňovom úrade príslušnom podľa miesta jeho dočasného pobytu.
(4)
Daňovníci, ktorí sú držiteľmi alebo užívateľmi viac ako tridsiatich vozidiel, môžu po dohode s miestne príslušnými daňovými úradmi preniesť povinnosť predloženia daňového priznania a platenia dane na svoje podriadené organizačné jednotky (odštepné závody, prevádzky a pod.) za podmienky, že vozidlá, ktoré používajú, sú evidované v územnom obvode príslušného daňového úradu a ich technické preukazy sa nachádzajú v príslušnej organizačnej jednotke.
§ 15
(1)
Ak zanikne oslobodenie od dane podľa § 4 v priebehu zdaňovacieho obdobia, platí sa daň v pomernej výške z ročnej sadzby dane za zostávajúce mesiace začínajúc mesiacom, v ktorom zaniklo oslobodenie, za podmienky, že toto oslobodenie trvalo v priebehu zdaňovacieho obdobia najmenej šesť mesiacov. V prípade, že vozidlo podlieha oslobodeniu v priebehu zdaňovacieho obdobia niekoľkokrát, započítavajú sa len obdobia trvajúce najmenej jeden mesiac bez prerušenia.
(2)
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene držiteľa vozidla, zaplatenú daň vráti príslušný daňový úrad na základe žiadosti daňovníka vo výške, ktorá pripadá pomerne na zostávajúce mesiace tohto obdobia začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, keď došlo k vykonaniu tejto zmeny. Nový držiteľ vozidla, ak nie je od dane oslobodený, je povinný zaplatiť daň v pomernej výške ročnej sadzby dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.
(3)
Ak sa vyradí vozidlo z evidencie dopravného inšpektorátu alebo sa mu dočasne odoberie evidenčné číslo, prípadne sa vozidlo oslobodí od dane, vzniká daňovníkovi nárok na vrátenie pomernej časti dane zaplatenej za príslušné daňové obdobie začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, keď došlo k takémuto úkonu podmieňujúcemu zánik daňovej povinnosti alebo vznik oslobodenia od dane. Daňový úrad vráti príslušnú časť dane na základe žiadosti daňovníka.
(4)
Za vozidlá, ktoré sa stávajú predmetom dane v priebehu zdaňovacieho obdobia v súvislosti so začatím podnikateľskej činnosti, zaplatí daňovník pomernú časť ročnej sadzby dane začínajúc mesiacom vzniku daňovej povinnosti. Ak daňovník ukončí podnikateľskú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vzniká mu nárok na vrátenie pomernej časti dane začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni ukončenia činnosti. Daňový úrad vráti príslušnú časť dane na základe žiadosti daňovníka.
(5)
Pri vozidlách, ktoré už majú pridelené evidenčné číslo a nepoužívajú sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním od začiatku zdaňovacieho obdobia, je daň splatná do 15 dní odo dňa prvého použitia vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
(6)
Daň nemožno vrátiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň zaplatená.
(7)
Orgán colnej správy nevráti daň, ak je doba pobytu vozidla v tuzemsku kratšia ako doba pobytu, za ktorú sa zaplatila daň pri vstupe do tuzemska.
§ 16
Zaokrúhľovanie
Daň, oslobodenie od dane, zníženie dane, úľava z ročnej dane, splátky dane a penále sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.
§ 17
Penále a úrok
(1)
Ak nebola daň alebo splátka dane zaplatená najneskôr v deň jej splatnosti v správnej výške, daňový dlžník je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane alebo splátky dane až do dňa platby vrátane najviac však do výšky 100 % ročnej sadzby dane, a úrok vo výške určenej osobitným predpisom (§ 22). Penále a úrok sa počítajú za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane najviac však do výšky 100 % ročnej sadzby dane, a to od pôvodného dňa splatnosti. Penále a úrok zo splátok dane sa počítajú najdlhšie do konca zdaňovacieho obdobia.
(2)
Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a uvedenou daňovým dlžníkom v dodatočnom priznaní, alebo ak skrátenie dane zistí daňovník, vypočíta sa penále podľa odseku 1 polovičnou sadzbou. Obdobne sa kráti aj výška úroku určená podľa § 22. Ak bolo skrátenie dane zistené správcom dane, vypočíta sa penále a úrok vo výške podľa odseku 1.
(3)
Správca dane vyrubí penále a úrok najneskôr do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň splatná. Penále a úrok sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
(4)
Ak bola rozhodnutím o dovolaní proti vyrubenej dani alebo iným rozhodnutím o daňovej povinnosti daň celkom alebo sčasti odpísaná, odpíše sa z úradnej moci v pomernej časti aj penále a úrok, ktoré z odpísanej dane boli vyrubené, ak v rozhodnutí nie je určené inak.
(5)
Penále a úrok sa nevyrubia, ak nepresiahnu v úhrne sumu 100 Sk za jedno zdaňovacie obdobie.
§ 18
Kontrola
Kontrolu zaplatenia dane vykonávajú daňové úrady a colné orgány.
§ 19
Konanie vo veciach dane
Ak tento zákon neustanovuje inak, platia pre konanie vo veciach dane podľa tohto zákona osobitné predpisy.8)
§ 20
Výklad niektorých pojmov
(1)
Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.8a)
(2)
Za vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním sa na účely tohto zákona považuje vozidlo používané na cestnú dopravu vykonávanú pri dosahovaní príjmov, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb alebo dani z príjmov právnických osôb9) alebo obdobným daniam v zahraničí.
(3)
Za podnikanie sa nepovažuje použitie osobného automobilu zamestnanca, ktorý je jeho držiteľom, na pracovnú cestu, na ktorú ho vysiela zamestnávateľ.
(4)
Výrazom „prevažne“ sa rozumie viac ako polovica uskutočnených prepráv podliehajúcich oslobodeniu v príslušnom zdaňovacom období.
(5)
Linková osobná doprava je pravidelná preprava osôb v určenom spoji, pri ktorej cestujúci vystupujú a nastupujú na vopred určených zastávkach, pričom dopravné služby sú poskytované na uspokojovanie verejných prepravných potrieb a sú prístupné každému podľa vopred vyhlásených podmienok.
(6)
Záväzok verejnej služby je záväzok, ktorý prevádzkovateľ dopravy vo svojom komerčnom záujme prijme iba za podmienky, že štát, obec alebo iná územná samosprávna jednotka sa zaviaže vyrovnať mu finančné straty, ktoré v dôsledku verejnej služby vzniknú, v záujme zabezpečenia plynulého a efektívneho uspokojovania verejných prepravných potrieb.
(7)
Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.
(8)
Kombinovanou dopravou sa rozumie preprava v cestnej doprave tovaru, pri ktorej sa nákladný automobil, príves, náves (s ťahačom alebo bez ťahača), výmenná nadstavba a kontajner premiestnia po pozemnej komunikácii z miesta nakládky do najbližšej vhodnej železničnej stanice alebo prístavu a ďalej po železnici alebo vodnej komunikácii do vhodnej železničnej stanice alebo prístavu najbližšieho k miestu určenia zásielky.
(9)
Pri prepravách v kombinovanej doprave je príslušným dokladom buď prepravný dokument, alebo iný doklad s údajmi o železničnej stanici, alebo prístave nakládky a vykládky príslušnej železničnej trasy, alebo vodnej komunikácie. Tieto údaje musia byť potvrdené pečiatkou železničnej alebo plavebnej správy na príslušnej železničnej stanici alebo v prístave, kde sa končí úsek prepravy po železnici alebo vodnej komunikácii.
Splnomocňovacie ustanovenia
§ 21
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 22
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže najneskôr pred začatím zdaňovacieho obdobia určiť všeobecne záväzným právnym predpisom výšku úroku za neplatenie dane (splátok dane), ktorá nesmie presiahnuť výšku diskontnej úrokovej sadzby.
§ 23
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí alebo tvrdostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tohto zákona, alebo urobiť podľa potreby iné opatrenia v záujme riadneho vyberania alebo platenia dane.
§ 24
Prechodné ustanovenie
V zdaňovacom období roku 1994 sa platí daň do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 24a
Na daňové konania začaté pred 1. januárom 2000 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1992 Zb. o cestnej dani.
§ 26
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z.
SADZOBNÍK CESTNEJ DANE
Ročná sadzba dane je
a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora
do 900 cm3 vrátane 1 600 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane 2 100 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 2 900 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 3 700 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 4 700 Sk
nad 3 000 cm3 5 600 Sk
b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami
do 1 t vrátane 1 800 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane 3 200 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane 5 300 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane 8 000 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane 10 600 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane 13 300 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane 15 900 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane 19 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane 23 900 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane 27 900 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane 31 900 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane 37 200 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane 42 600 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane 47 900 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane 53 200 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane 58 500 Sk
nad 30 t 63 800 Sk
s 3 nápravami
do 15 t vrátane 14 600 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane 17 300 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane 21 300 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane 25 300 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane 29 300 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane 33 200 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane 37 200 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane 41 200 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane 45 200 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane 50 500 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane 55 900 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane 61 200 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane 66 500 Sk
nad 40 t 71 800 Sk
so 4 a s viacerými nápravami
do 23 t vrátane 18 600 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane 22 600 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane 26 600 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane 30 600 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane 34 600 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane 39 900 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane 45 200 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane 50 500 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane 55 900 Sk
nad 40 t 61 200 Sk
1)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
4a)
§ 2 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
4b)
5)
Predpisy EHK OSN č. 83-01 alebo 24-03 a 49-02.
6)
Vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.