85/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. marca 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy4).“.
2.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na konanie o odvolaní, dovolaní a výkone rozhodnutia.“.
3.
V § 9 ods. 1 sa na konci textu pripájajú slová „, to sa nevzťahuje na cudzincov.“.
4.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
5.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov sa vrátia navrhovateľom poplatkového úkonu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.