81/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1994 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. marca 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 2 znie:
„(2)
Obstarávateľ použije cenovú ponuku ďalej, ak súčet predpokladaných cien predmetov obstarávania rovnakého charakteru uvedených v odseku 1, ktorých dodanie sa má uskutočniť v období troch po sebe idúcich mesiacoch, je najviac 250 tis. Sk. Obstarávateľ nesmie rozdeliť obstarávanie služieb alebo tovarov formou cenovej ponuky s cieľom nedodržať ustanovený limit.“.
2.
V § 20 písm. f) znie:
„f)
predpokladaná cena tovarov a služieb je nižšia ako 50 tis. Sk.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.