80/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 536/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie zo 16. marca 1994 č. 65/124/1994, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
(oznámenie o jeho vydaní uverejnené pod č. 142/1993 Z. z.).
Týmto opatrením sa mení vzor účtovného výkazu Výkaz o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a obcí Úč RO 2-04 a vysvetlivky k zostavovaniu oddielu III. Doplňujúce údaje v nadväznosti na výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. novembra 1993 č. 41/494/1993, ktorým sa vydáva jednotné triedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí a jednotný spôsob evidencie o ich plnení (rozpočtová skladba).
Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovný výkaz Výkaz o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a obcí Úč RO 2-04.
Podľa tohto opatrenia sa po prvýkrát postupuje pri zostavovaní výkazu za prvý štvrťrok 1994.
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na daňových úradoch v sídle okresu.