8/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.01.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.
Opatrením sa ustanovujú zásady, spôsoby a metódy na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa ustanovenia § 22 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov vydaných opatrením Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992 (uverejneným ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií).
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1994 a príloha č. 2 opatrenia vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1994. Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.